Dunántúli Napló, 1987. augusztus (44. évfolyam, 210-239. szám)

1987-08-01 / 210. szám

Vilég proletárjai, egyesüljetek! Dunántúlt napló XLIV. évfolyam, 210. szám 1987. augusztus 1., szombat Ara: 2,20 Ft Az MSZMP Baranya Megyei Bizottságának lapja A tartalomból: Orfűi séta kánikulában Jön a víz! Fiatal szakemberek Kátalyban Egy hét múlva Forma—1 Mihail Gorbacsov és Mahathir Mohamad megbeszélése Mihail Gorbacsov, az SZKP 'KB főtitkára pénteken a moszkvai Kremlben megbeszé­lést folytatott Mahathir Moha­mad malaysiai kormányfővel. A miniszterelnök a szovjet kor­mány meghívására szerdán érkezett hivatalos látogatásra a Szovjetunióba. Merénylet Gandhi ellen Nem véletlen incidens tör­tént, hanem merényletet pró­báltak elkövetni Radzsiv Gandhi indiai miniszterelnök ellen csütörtökön a Sri Lanka-i repülőtéren - ez derül ki a vizsgáló bizottság pénteki köz­léséből. Mint jelentettük, az indiai— sri lanka-i egyezmény aláírásán Colombóban tartózkodó mi­niszterelnököt közvetlenül haza­utazása előtt a tiszteletére ki­vezényelt díszőrség egyik tagja puskatussal vállon ütötte. Az akkor kiadott közleménnyel el­lentétben a katona nem nap­szúrás előidézte zavaróban cselekedett: mint a nyomozás során kiderült, a 22 esztendős gárdista kapcsolatban állt egy tamil-ellenes törzsi-vallási szer­vezettel. Nem lehetetlen az sem, hogy a katona az egyez­ményt ellenző felsőbb sri lan- ka-i körök által szervezett ösz- szeesküvés résztvevője — han­goztatja a vizsgáló bizottság. Karpov inierjúja a Reuternek Ha az Egyesült Államok ra­gaszkodik ahhoz, hogy az NSZK-ban lévő Pershing 1A típusú rakéták robbanófejeit kivonják az átfogó „nulla- megoldás’' jegyében készülő rakétaszerződés hatálya alól. akkor lehetséges, hogy a Szovjetunió azt fogja java­solni: ellentételezésként hagy­ják meg az NDK-ba és Cseh­szlovákiába telepített hadmű­veleti-harcászati rakétákat - jelentette ki pénteken Viktor Karpov, a szovjet külügymi­nisztérium leszerelési és fegy­verzetkorlátozási főosztályának vezetője, a Reuter-irodának adott nyilatkozatában. Koalíciós viták Izraelben Izraelben ismét hevesre vál­tott az előrehozandó válasz­tásokról folyó vita, s nyílt kér­dés, hogy a Simon Peresz ve­zette munkapárt a jövő hé­ten a Knesszetben felveti-e a kabinettel szembeni bizalmat­lansági indítványt. - Ha erre nem kerül sor, akkor a tör­vényhozás szabadsága miatt a nemzeti egységkormánynak ne­vezett nagykoalíció a súlyos belső feszültségek ellenére ha­ladékot kap - legalábbis ok­tóberig. Naponta 100000 üveg a Pannonvintől Homogén közgazdasági értékrendet A program — ■" .................... 11 a re ndszerszemléletű Holdingszerüen együttműködő vállalatok Autonóm munkacsoportok Az ipar szerkezetátalakításá­nak rövid és hosszú távú el­képzeléseiről, a szelektív ipar- fejlesztés cselekvési program­járól tájékoztatta az újságíró­kat pénteken Kapolyi László ipari miniszter a Parlamentben. Kapolyi László mindenek­előtt azt hangsúlyozta, hogv a program rendszerszemléletű, az ipari szerkezetátalakítás igé­nyét, feladatait, hatását a tár­sadalmi környezettel összhang­ban vizsgálja. Természetesen különbséget tesz távlati és na­pi célok között, hiszen a fel­dolgozóipar túlsúlyba kerülését - 70 százalékos arányát - csak a kilencvenes évek második fe­lére, végére lehet elérni. Nem halasztható viszont egy pilla­natig sem a minőség, a haté­konyság, a termelékenység ja­vítása, mert ez a feltétele an­nak, hogy már ma, a jelenlegi szerkezettel alkalmazkodjunk a piaci követelményekhez, meg­indítva a piacorientált fejlő­dést. E törekvések megvalósításá­hoz a miniszter kiemelte a rendszerszerű piacszemléletet, a homogén közgazdasági ér­tékrend jelentőségét. Hangsú­lyozta, hogy rövid távon jelent­kezniük kell azoknak az ered­ményeknek, amelyeket a költ­ségérzékenység fokozása, a vállalkozásközpontú szemlélet elterjesztése válthat ki. A belső piacépítésnél a jö­vőben fokozni szeretnék a dif­ferenciálást. Különösen azokból a háztartási, technikai cikkek­ből igyekeznek bővíteni a kí­nálatot, amelyeket a lakosság a háztartásokban használ. Kis fogyasztású tévékészülék, hűtő­gép, személygépkocsi nélkül nem várható el, hogy az ál­lampolgárok jobban takaré­koskodjanak. Márpedig az energiafelhasználás növekedé­sét évek óta a lakossági kom­munális fogyasztás adja. Kapolyi László a főmunkaidő rangjának helyreállítását célzó törekvésekkel kapcsolatban el­mondta: nem szeretnék korlá­tozni, visszaszorítani a belső vállalkozásokat. Éppen ellenke­zőleg, az a cél, hogy — mivel a teljesítményeket főmunka­időben kell növelni — a vgm-ek munkája jobban kap­csolódjék a napi tevékenység­hez, jelenjen meg egy olyan! új, belső vállalkozási forma, amely egyúttal a reformfolya­mat helyi továbbvitelének is biztosítéka. Különösen az úgy­nevezett autonóm munkacso­portok elterjesztését tartják in­dokoltnak. Ezek a kisközössé­gek a technológián belüli technikai adottságok figyelem- bevételével maguk határoz­nák meg létszámukat. A miniszter kitért a vállalati tanácsok működésére is, hang­súlyozva, hogy fontos feladat a rövid és hosszú távú érdek időnkénti ellentétének feloldá­sa. A miniszter végezetül hang­súlyozta: az iparirányítás tá­mogatja a közép- és kisválla­latok számának növelését, s ez nem jelenti a nagyüzemek munkájának lebecsülését. Szük­ség van viszont arra, hogy mi­nél több, rugalmasan változ­tatni képes gyártóegységünk, legyen. Ezért az iparvezetés támogatja az ésszerű decent­ralizációt is, miközben növelni szeretnék a holdingszerűen, részvénytársasági formában együttműködő vállalatok körét. Ezek a szervezetek egy-egy ki­emelt népgazdasági feladat teljesítésére (például a közúti járműprogram, az elektronikai program végrehajtására) von­nák össze erőiket. Kapolyi László két kiemelt fejlesztési területet nevezett meg a prog­ramból, a személygépkocsi­gyártásban való részvétel ipari hátterének kialakítását, fejlesz­tését, valamint a telefonhálózat bővítését. Kérdésekre válaszolva a mi­niszter elmondta, hogy a gép­kocsi-összeszerelés ügyében vállalatközi tárgyalások folynak a Suzuki céggel. Hozzátette: a magyar ipar termékeiből a ja­pán autóba beépített hányad nem érné el a tíz százalékot, éppen ezért szükséges a már említett ipari háttér létrehozá­sa. A szovjet ZAZ típusból szeptemberben érkezik hazánk­ba az első öt mintapéldány, itt bizonyos részegység-gyártás­ról és évi 50 ezer darab gép­kocsi összeszereléséről van szó. Bulgária hasonló feltételekkel vesz részt az együttműködés­ben, a Szovjetunióban pedig évi 150 ezer darab ZAZ készül majd. A bogádi tsz nagykozári szörpüzemében idén eddig 600 tonna gyümölcsből, főleg őszibarack­ból és meggyből készítettek rostos ivóiét. • ;,'V- U;'' ’ Megnövekedett kereslet Hiányzott a málna, a szamóca és a kajszi A meleg nyári hónapokban jelentősen megnövekszik az üdítőitalok, rostos ivólevek és szörpök fogyasztása. Hogy ki tudják-e elégíteni belőlük az igényeket, hogy a természetes alapanyagú szörpökhöz besze- rezhetőek-e kellő mennyiség­ben a szükséges gyümölcsök, arról a baranyai gyártókat kérdeztük meg. A bogádi Zengő Gyöngye Termelőszövetkezet nagykozári szörpüzemében ma is több te­herautót rakodtak meg termé­keikkel. Többek között Hajdú- böszörmény, Veszprém, Dom­bóvár és Csöng rád megye volt az úticél. A két műszak alatt 14-fajta szörpöt, 10-féle ivóle­vet és fagylaltsűrítményt készít itt a 60 dolgozó. Mivel vala­mennyi termékük természetes alapanyagú, termelésükben is a választékban meghatározó az alapanyagellátás minősége. — Idén a málna és a szamó­ca hiánya, valamint magas ára okozott számunkra gondokat, így nem tudtunk szörpöket pré­selni belőlük - foglalja össze a helyzetet Matesz János gyü­mölcstermesztési főágazatveze- tő. - Saját termesztésű mál­nánk és szamócánk csak a fagylaltsűrítmény készítmények­hez volt elegendő, ötven-öt- venöt forintos áron kajszit sem tudtunk vásárolni, ezért vá­lasztékunkból kiesik a kajszi ivóié is. A többi termékükből viszont lesz elég. Az őszibarackot pél­dául a Pécsi Állami Gazda­ságtól vásárolják. A tavalyinál magasabb áron jutnak hozzá. Műszakonként az őszibarack­ból öt-öt és fél tonnát dolgoz­nak fel. Szénsavas üdítőitalból me­gyénkben a pécsi Pannónia Sörgyárban készítenek legtöb­bet. Kapacitásuk hatvan szá­zalékát a Pepsi Cola, 40 száza­lékát a Gyöngy üdítőcsalád készítése köti le. Pécsett napi 900-1100 hektolitert palackoz­nak literes üvegekbe, míg szekszárdi palackozójukban 800-900 hektoliter kerül a két- decis palackokba. Termékeik több megyébe eljutnak, ritka pillanat, hogy ne állna raktá­ruk előtt teherautó. A nyári megnövekedett igények kielé­gítése és a szabadságolások miatt diák munkaerőt is fog­lalkoztatnak. Az év első hét hónapjában 10 000 hektoliter­rel többet tudtak szállítani a tervezettnél. Az importból származó sűrítmények beszer­zése zökkenőmentes. A nyári időszakra jelentősen megnövelte gyártókapacitását és napi 20-30 000 literes, va­lamint 100 000 kétdecis üveget tölt a Pannonvin Borgazdasági Kombinát. Mint elmondták, za­vartalan ellátást tudnak bizto­sítani, mert gépeik, berende­zéseik műszaki állapota és alapanyag-utánpótlásuk ezt le­hetővé teszi. Balog N. Régi pécsi utcák: a Radnics utca... Läufer László felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom