Dunántúli Napló, 1987. június (44. évfolyam, 149-178. szám)

1987-06-01 / 149. szám

\ /T m • Oregbúvár találkozó volt Gyékényesen (5. oldal) Migi nyílik az ünnepi könyvhét Megnyitó 18 órakor a Pécsi Nemzeti Színházban - Az ünnepség nyilvános és ingyenes Jó ütemben fejlődik Siklós Új áruházak létesülnek Pécsett Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúlt napló XLIV. évfolyam, 149. szám 1987. június 1., hétfő Ara: 1,80 Ft Az MSZMP Baranya Megyei Bizottságának lapja Az SZKP KB Politikai p Bizottságának ülése Új honvédelmi minisztert neveztek ki Leváltották a honi légvédelem főparancsnokát A Szovjetunió Honvédelmi Minisztériumának beszámolóját vi­tatta meg szombati ülésén az SZKP KB Politikai Bizottsága. A beszámoló alapján a testület azt vizsgálta, miként fordulhatott elő, hogy Mathias Rust, az NSZK állampolgára csütörtökön egy repülögéppel megsértette a Szovjetunió légterét és Finnország fe­löl Moszkvába repült. Gyermeknap, 19QT Aszfaltrajzverseny a Mecsek Aruház előtt Megnyitó Kátolyban A nemzetiségi könyvhét A félezer lakosú Kátolyban tartották tegnap este az ün­nepi könyvhét nemzetiségi ren­dezvényeinek országos megnyi­tóját. A mohácsi délszláv bá­ziskönyvtárból indult el a kez­deményezés, amelyet minden fórumon támogattak, így az esemény rangjához méltó kö­rülmények között ülhették meg a könyv ünnepét a többségé­ben sokácok által lakott tele­pülésen. A műsort a helyi és a meg­hívott táncegyüttesek utcai menettánca vezette be, majd a közönség a művelődési ház­ba vonult, zsúfolásig megtölt­ve a nagytermet. Kollárné Osztragonac Mária, a kátolyi népfrontbizottság elnöke mu­tatta be az est iróvendégeit, Blazsetin István tótszerdahe­lyi igazgató-tanítót, Dékity Márkot, a Narodne Novine munkatársát és Herceg János Jugoszláviában élő magyar írót. (Az ünnep'i esten a Hor­vátországi Magyarok Szövetsé­ge elnökével képviseltette ma­gát.) Elsőként dr. Mándity Marin, a Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetségének főtitkára szólalt fel. Szenvedé­lyes hangú beszédben hívta fel a figyelmet az olvasás, az irodalom szerepére az anya­nyelvi kultúra megőrzésében. Hasonló gondolatokat fogal­mazott meq ünnepi beszédé­ben dr. Román Lászlóné, a Baranya Megyei Könyvtár igazgatója is, aki hangsúlyoz­ta a nemzetiségi tudat megőr­zésének, megerősítésének fon­tosságát. Jelképesnek tekint­hetjük, hogy az iróvendégek műveinek felolvasása előtt né­metül, horvátul és magyarul köszöntötték a jelenlévőket. Az est további részében a kökényi, a dunaszekcsői, a ká­tolyi, a versendi és a mohácsi táncegyüttes, valamint a mo­hácsi német asszonykórus, Ker- sity Anka és Radies Marko ze­nekara adott műsort. Kátoly népe nagyszabású bállal fe­jezte be a könyv nyitó ünne­pét. H. J. A vita során megállapították, hogy az egyik hamburgi repülő- klub tulajdonát képező repülő­gépet a rádiótechnikai eszkö­zökkel már akkor észlelték, amikor a Szovjetunió határa felé repült. Szovjet vadászgé­pek kétszer is rárepültek a nyu­gatnémet gépre. Mindazonáltal — mutatott rá a Politikai Bizottság - a honi légvédelem parancsnoksága megengedhetetlen gondatlan­ságról és határozatlanságról tett tanúbizonyságot, amikor nem alkalmazott harci eszkö­zöket a légteret megsértő re­pülőgép tovóbbrepülésének meghiúsítása érdekében. Ez a tény azt bizonyltja, hogy sú­lyos hiányosságok mutaúoznak az ország légterének védel­mén őrködő harci ügyelet mun­kájának szervezésében, nem megfelelő az éberség és a fe­gyelem, a honvédelmi minisz­térium részéről súlyos mulasz­tások tapasztalhatók a csapa­tok irányításában. Az említett légtérsértés meg­akadályozása terén elkövetett hanyagság és szervezetlenség miatt a Politikai Bizottság szükA ségesnek látta Alekszandi Kol- dunovnak, a honi légvédelmi erők főparancsnokának tiszté­ből történő felmentését. Az SZKP KB Politikai Bizott­sága ismételten hangsúlyoz­ta: határozottan emelni kell a fegyveres erők harckészültsé­gének és fegyelmének színvo­nalát, hozzáértően kell irányí­tani a csapatokat, biztosítani kell azt, hogy azok állandóan készek legyenek a szovjet ál­lam szuverenitása ellen irá­nyuló bármilyen kísérlet meg­hiúsítására. A testület tudomásul vette, hogy a Szovjetunió ügyészsége vizsgálja a légtérsértés összes körülményeit, felelős beosztású személyeknek az említett eset­ben tanúsitott magatartását, továbbá a Német Szövetségi Köztársaság állampolgárának felelősségét. (Folytatás a 2. oldalon) Huszár István hazaérkezett Svédországból Vasárnap hazaérkezett Svéd. országból az MSZMP küldött­sége, amely Huszár Istvánnak, a Központi Bizottság tagjának, a KB Párttörténeti Intézete igazgatójának vezetésével má. jus 27-29-én Stockholmban részt vett a Svéd Baloldali Párt - Kommunisták (VPK) XXVIII. kongresszusának záró ülésén és a párt megalakulá­sának 70. évfordulója alkal­mából tartott emlékünnepsé­gen. A magyar pártküldöttség vezetője felszólalt a VPK ál­tal Bonában rendezett, a fegy­verkorlátozás és különösen a ■nukleáris leszerelés időszerű kérdéseivel foglalkozó nemzet, közi tanácskozáson. Huszár István megbeszélést folytatott Lars Wernerrel, a VPK újramegválasztott elnöké­vel, Kenneth Kvisttel, a pórt országos titkárával és Lors Pettersson szervező titkárral. Találkozott Arvo Aaltóval, a Finn Kommunista Párt elnöké­vel és Esko Vainionpää-val, a párt főtitkárával. Az ez évi gyereknapi forga­tag mára egy egészen egyszerű hétfői tanítási nappá szelídült. Az élményekről viszont bizonyá­ra sokáig mesélnek majd egy­másnak a gyerekek. A vidám események már szombaton elkezdődtek az or­szág minden táján. A zengő- várkonyi tájház udvarán példá­ul a Janus Pannoniuss Múzeum közművelődési osztálya és a pécsváradi művelődési központ kínálta a programokat. Még a hűvös szél sem zavarta a zsák­ban futókat, kötélhúzókat, sőt a gólyalábon imbolygókat sem döntötte a földre. A Töttös Sán­dor vezette népi együttes gyer­mekcsoportjának műsora is re­mekül sikerült. A pécsi Mecsek Áruház előtt is játékos versenyek zajlottak. A leggyorsabb, legügyesebb rollerosok, kerékpárosok az áru­házban beváltható vásárlási utalványokat kaptak jutalmul. A lufifújó verseny győztese egy rollerrel mehetett haza, a leg­jobb lepényevő ajándékcso­maggal büszkélkedhetett. Akik a versenyekből kiestek, kifestő könyvekkel, közlekedési játékok­kal vigasztalódtak. A Testvér- városok Téri Általános Iskolá­ban bonyolították le a Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet kertvárosi fiókjának szervezésé­ben, a perselyes betéttel ren­delkező gyerekek közötti nyere­ménysorsolást. A fődíj egy Cam­ping kerékpár volt. A József At­tila Művelődési Ház aszfaltver­sennyel, mesefilmekkel, számító- gépes videojátékokkal várta az ifjabb korosztályt. Az Anikó Ut­cai Általános Iskola fennállásá­nak 10 éves évfordulóját ünne­pelte tegnap. Kisdobosokat és úttörőket avattak, sportünne­pélyt rendeztek. Vasárnap a pécsi Konzum Áruház és az Ifjúsági Ház szer­vezésében KRESZ-versenyek, görkorcsolya-viadal, rajzverseny, gyermekruha-bemutató és ját­szóház volt az IH-ban. A Kon­zum Aruház rágóqumiakciójá- nak sorsolására is sor került. AIKO rádiómagnót nyert a 24 166-os sorsjegy tulajdonosa, Siemens rádiómagnót nyert a 23 392-es jegy gazdája, BMX kerékpárt nyert a 726-os jegy tulajdonosa. Ezeket a nyere­ménytárgyakat, valamint továb­bi 200 értékes nyereményt a Konzum Áruház földszinti vevő­szolgálatánál lehet átvenni. A nyertes számokat a Dunántúli Napló június 4-i száma is közli. A Tettyén a DOZSO szervez­te a programokat: volt gólya­lábon futás, agyagozás, sár- kő nykészités, aszfaltrajzverseny, qrundbirkózás. A pécsi Szabó István Úttörőházban „Hétszín- viráq" címmel állítottak össze műsorokat a gverekeknek. Vi­deo- és művészbemutató, lövé­szet és modellbemutató, agya­gozás, lábteniszverseny szere­pelt a programban. Az ANK- ban bábegyüttesek és egy jazz- balettcsoport lépett fel. A gyermekműsorok eseményein fellépett a Szélkiáltó együttes és Sólyám Katalin is sok helyütt dedikálta könyvét. Változások a távolsági autóbusz-menetrendben Délután a pécsi távolsági autóbusz-pályaudvaron Nem kis távolságot legyőz­ve, Mórról futott be tegnap autóbusz a pécsi pályaudvarra. Köszönhetően az új távolsá­gi autóbusz-menetrendnek, mely tegnaptól lépett érvény­be. Ez csak egy a változások közül, a Pannon Volán közle­ménye szerint ugyanis a me­gyében 34 község részéie biz­tosítanak a korábbinál na­gyobb utazási lehetőséget, részben új járatok forgalomba helyezésével, részben pedig a meglévő járatok útvonalának meghosszabbításával. A járat­fejlesztések közül 17 a munká­ba járással, 4 a tanulószállí­tással. 13 pedig az egyéb célú utazással összefüggő igények kielégítését jelenti. Az új menetrend életbe lé­pésének első napján a pécsi, a komlói, a mohácsi, a sziget­vári és a siklósi autóbusz-állo­mások információs szolgálatá­nál érdeklődtünk a legfonto­sabb változásokról. Pécs két új járattal gazdagodott, az autó­buszok reggel indulnak Bajá­ról, illetve Mórról, majd innen vissza délután háromnegyed 1-kor Bajára, háromnegyed 3- kor Mórra. Egyelőre gyér volt az érdeklődés, bizonyára még kevesen tudnak a lehetőség­ről. Komlón nincs különösebb változás, Mohácson viszont igen. Mostantól nemcsak hét­köznap, de vasárnap is indí­tanak autóbuszt Kölkedre az indulási idő délután fél 1. A délelőtt 10 órakor Mohácsról- Lónycsókra közlekedő autó­busz járatát meghosszabbítot­ták. Hétfőn, kedden és csü­törtökön Kisnyárádig megy a busz. Szigetvárról a reggeli mohácsi járat ezentúl később, 6.30 helyett 6.45-kor indul. A •Siklósról 14.15-kor induló, Vő- kányon és Újpetrén át Pécsre közlekedő autóbusz ezentúl Kistótfaluba is betér. Megszűnt gyorsjárat lenni a Pécs—Sza- lánta—Harkány—Siklós között közlekedő autóbusz, amely Így minden útjába eső községben megáll, s menetideje 50 perc­ről 55 percre módosul. Akik még többet akarnak tudni a változásokról, megta­lálják a hivatalos menetrend­könyvecskében, melynek árusí­tását megkezdték. Baranya és Tolna megye autóbuszjáratai­nak együttes menetrendje 63 forintba kerül. M. Z. Amerikai képviselő Hanoiban Robert Mrazek amerikai (de­mokratapárti) képviselő kétna­pos látogatást tett Hanoiban, ahol fogadta őt Nguyen Co Thach miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter is. A megbe­széléseken elsősorban a két or­szág közötti viszony humanitá­rius kérdéseit tekintették át. Mint jelentettük, főképpen ezekről a problémákról tár­gyalt a héten Hanoiban Ri­chard Childress, az amerikai nemzetbiztonsági tanács veze­tő munkatársa is. Jelenleg há­rom fő területe van e kérdés­körnek: 1. a háború idején el­tűnt amerikai katonák földi maradványainak felkutatása: 2. az ún. ameroózsiai gyermekek (amerikai apa, vietnami anya) Vietnamból való távozása; 3. az átnevelőtáborokban lévő olyan személyek Amerikába tá­vozása, akik a régi déli rezsim tisztségviselői voltak, s nem hajlandóak elfogadni a VSZK alkotmánya t. Vidám, jókedvű szórakozások

Next

/
Oldalképek
Tartalom