Dunántúli Napló, 1987. május (44. évfolyam, 119-148. szám)

1987-05-01 / 119. szám

Az értelmes munka ünnepe írta: Virizlay Gyulaf a SZOT titkára A tartalomból: Kékeszöld fény nyaláb Május elseje immár egy évszázada a munkásosztály hivatásának betöltéséért, a biztonságosabb, emberibb holnapért folytatott harc és a munkásszolidaritás jelképe. Hazánkban, miként a többi szocialista országban, május elseje az alkotó munka és a dolgozó ember ünnepe. A munkáé, amely sokszor még ma is nehéz és fárasztó, s amely a hétköznapok sodrá­ban nem is mindig feleme­lő, de ami egykor emberré tette az embert. Május első napján a forradalmi mun­kásmozgalom történelmi vív­mányait, a világ jelentős ré­szén .megvalósult szocializ­mus eredményeit köszöntjük. Tartós, évtizedek alatt ki­vívott értékeink a teljes fog­lalkoztatottság, a kulturális színvonal, az internacionaliz­mus, a szolidaritás. Életünk­nek egy-egy rövidebb-hosz- szabb, gondokkal terhes sza­kaszában sem kérdőjelezhe­ti meg senki egy pillanatra sem ezeket az értékeinket. Nem mondunk le, nem mondhatunk le róluk. Mai feladataink sem ki­sebbek, hanem esetenként, helyenként még nagyobbak is, mint voltak az elmúlt négy évtized számos nehéz idő­szakában. E küzdelemben a dolgozó ember bizalma, magatartása és munkája a meghatározó. A tét nagy: gazdaságunknak talpon kell maradnia. Céljaink megva- 'lósítósóhoz minden munka­helyen szükség van a konkrét lehetőségek és tennivalók pontos meghatározására. Elengedhetetlen, hogy a munkaszervezés színvonala emelkedjék. Nagy jelentősé­ge van annak, hogy felszín­re kerüljenek és megvalósul­janak a dolgozók ésszerűsí­tő elképzelési, ötletei, újí­tásai. Szigorúbb rendre és fegyelemre van szükség. Egyetlen munkahelyen se ma­radjon szó nélkül a felelőt­lenség, a hanyagság, a pa­zarlás. Jobban ki kell használnunk a munkaidőt, javítanunk kell az irányítást, erősítenünk kell az érdekeltséget az erő­források hatékony felhaszná­lósában, a minőség javítá­sában, a takarékos gazdál­kodásban. Csakis a munkában becsü­lettel helytállókra, a közös cél érdekében és normáink szellemében tevékenykedők­re támaszkodva valósíthatók meg maradéktalanul ter­veink. A helytálló dolgozók - és ők vannak többségben! - teljes joggal várják el, hogy a tisztességes, jó munkát övezze elismerés. Ahogy azt is, hogy az ő lelkiismeretes tevékenységüket, odaadásu­kat állítsuk példaként a kö­zösség elé, s ezzel a munka becsülete legyen a legfon­tosabb közösségformáló ér­ték. A fegyelmezetlenség, fe­lelőtlenség eltűrése éppúgy sérti érdekeinket, mint maga a fegyelmezetlenség, a fele­lőtlenség. Sokféle teendőnk közül tehát kiemelkedően fontos, hogy növekedjék a munka értékteremtő ereje, hogy a munka minél több ember számára nyújtsa az alkotás örömét. Olyan lég­kört kell teremtenünk, amelyben érvényesül a tehet­ség, és természetes igény az állandó megújulás. Nem kevésbé lényeges a népgazdasági egyensúly ja­vítása és az ország fizető­képességének megőrzése, a hatékonyság, a minőség és exportképességünk javítása, a veszteséges vállalatok és az ott dolgozók helyzetének megnyugtató rendezése. Ezek­nek a feladatoknak a meg­oldása nem problémamen­tes. Nem elég csupán meg­értést és áldozatokat várni a dolgozóktól, számítani kell rájuk a megoldások keresé­sében is. Mindehhez őszinte és nyílt vitákra, a dolgozók széles tömegeinek bevonásá­ra van szükség. A felelős vita és a felelős cselekvés rang­ját kell erősíteni társadal­munkban. A szakszervezetek a maguk működési körében segítik és ösztönzik azokat a termelési mozgalmakat, amelyek képesek eredménye­sen szolgálni gazdasági, tár­sadalmi céljaink megvalósí­tását, a munkaidő jobb ki­használását, a tisztességes munkavégzéshez szükséges feltételek és körülmények ki­alakítását. Gazdasági céljaink megva­lósítása jelenleg, és sajnos még egy ideig együtt jár az életszínvonal stagnálásával, sőt időnként a csökkenésé­vel is. Nem tudjuk elérni, hogy minden egyes család, minden dolgozó életszínvo­nala azon a szinten ma­radjon, ahol ma van, vagy ahol néhány esztendővel ez­előtt volt. Sajnos egyes családok, sőt rétegek szociális biztonsága megingott. Elsősorban a nyugdíjasokra gondolok, de o probléma szélesebb körű ennél. Vannak más dolgozó rétegek is, amelyek szociális helyzete nehézzé vált. Ezért is növekedhetnek bizonyos fe­szültségek. De a szükségsze­rűen folytatódó jövedelem­differenciálódás mellett is le­hetne enyhíteni a problémá­kat azzal, hogy amit elosz­tunk, azt a dolgozókkal szé­les körben megvitatva, tisztességesebben osszuk el. A szocializmus a munka társadalma, ezért célunk, hogy mindenki csak munkája révén boldogulhasson. Per­sze ügyeskedők mindig is voltak. Most, amikor társa­dalmi, gazdasági haladá­sunk meggyorsítása érdeké­ben nagyobb teret engedünk a vállalkozásnak, a kezdemé­nyezésnek, óhatatlanul szá­molnunk kell azzal, hogy a lehetőségeket nem csupán a becsületes emberek, hanem az ügyeskedők is igyekeznek kihasználni. A mainál sok­kal határozottabban kell fel­lépnünk a végzett munkához képest aránytalanul nagy jö­vedelmek keletkezésével, a harácsolással, a törvénysze­géssel szemben, különben nem csupán az igazságos el­osztás elve szenved csorbát, hanem elvész a hitele a be­csületes munkának, a kezde­ményezőkészségnek is. A szocializmus lényegéhez tartozik, hogy a társadalom gondoskodik az életkoruknál fogva vagy más okból mun­kára nem képes tagjairól. Szociálpolitikánk több mint három évtized alatt kiala­kult rendszerének alapvető megváltoztatására nincs szükség, de állandóan a kö­rülményekhez kell igazítani. Nem csupán az anyagi gondok nehezednek ránk. So­kunkat bosszant, felháborít a szervezetlenség, a hanyag­ság, a fegyelmezetlenség, az érzéketlenség az emberek problémái iránt. Gyakran lé- lektelenül, bürokratikuson in­tézik állampolgári ügyeinket, kioktató hangnemben beszél velünk sok ügyintéző, a ke­reskedelemben gyakran ta­pasztalunk visszaélést, és elő­fordul durvaság is azok részéről, akik éppen arra hi­vatottak, hogy foglalkozza­nak ügyes-bajos dolgaink­kal. A szakszervezetek társa­dalmi szerepének alakulása elválaszthatatlan a társadal­munk egészében végbeme­nő folyamatoktól. Sem előre szaladni, sem az események után kullogni nem szabad. Ma a társadalmi feltételek kedvezőek a szakszervezetek szerepének a növelésére, társadalmi viszonyaink egye­nesen sürgetik a szakszerve­zetek önálló arculatának egyértelműbb kifejezését és megjelenítését. Ehhez elen­gedhetetlen a demokratikus elvek, az érdekeltség, az el­lenőrzés, a nyilvánosság kö­vetkezetes érvényesítése. Fontosnak tartjuk, hogy a műveltséget, a művelt mun­kást, dolgozót -megfelelő társadalmi elismerés illesse. Ez az igény társadalmunk természetéből fakad, hiszen az általános, szakmai és po­litikai műveltség magas fo­kán álló emberek munkája által gyorsabban épül, fejlő­dik a szocializmus. Éljünk azokkal a lehetősé­gekkel, amelyet a szocialista társadalmunk teremt a jobb munkára, a rendszeres mű­velődésre, a szocialista élet­mód fejlesztésére! Akarjunk és merjünk különb emberek lenni tegnapi önmagunknál! Éljünk a jogokkal, amelyeket a munkahelyi demokrácia fórumai és a közösségi élet lehetőségei nyújtanak! Mondjunk véleményt és köve­teljünk megfelelő választ észrevételeinkre! Ne nyugod­junk bele olyan intézkedé­sekbe, amelyek ellentétesek a közösség, a társadalom érdekeivel! Vegyünk részt a szocialista munkaversenyben és magatartásunkban, élet­módunkban, a munkában és a tanulásban kövessük azok példáját, akikre a kollektíva elismeréssel tekint! Az emberiséget ma foglal­koztató sorskérdések között legfontosabb a nukleáris háború fenyegetésének elhá­rítása, a világ békéjének megőrzése, mert ettől függ minden: a jövőnk. Az utcára vonuló dolgozók a földke­rekség minden részén azért emelik fel a szavukat, hogy a háború veszélyétől mentes világban éljen az emberi­ség Ezekkel a gondolatokkal hív­juk a májusi seregszemlére, nemzeti lobogónk és a nem­zetközi munkásmozgalom vörös zászlaja alá mindazo­kat, akik tettekre, cselekvés­re készek boldogulásunkért, szocialista céljaink megvaló­sításáért. Édesanyám A képen: az MSZMP főtitkárát virággal köszöntik a főváros XIII. kerületi pártbizottságán. (Tudósítás a 2. oldalon.) (MTI — Telefoto — KS — DN) Ismerkedés az MHSZ munkájáual A honvédelmi miniszter látogatása Pécsett Kitüntetések, elismerések a munka ünnepén A honvédelmi miniszter és kísérete megtekinti a csúszókorong-bemutatót a Pécs-meszesi Álta­lános Iskola udvarán Cseri László felvétele Egynapos munkalátogatást tett tegnap Pécsett a Magyar Népköztársaság honvédelmi minisztere. Kárpáti Ferenc ve­zérezredest, az MSZMP KB tagját, valamint a kíséretében lévő Nárai István altáborna­gyot, Horváth István altábor­nagyot, miniszterhelyetteseket és Szombathelyi Ferencet, az MSZMP Központi Bizottságá­nak osztályvezető-helyettesét Lukács János, az MSZMP KB tagja, a Baranya Megyei Pártbizottság titkára fogadta. Ezt követően a Magyar Hon­védelmi Szövetség megyei székházéban Kéri György ve­zérőrnagy, az MHSZ főtitkára köszöntötte a minisztert, majd László Emil őrnagy, az MHSZ Baranya megyei titkára adott tájékoztatást a szövetség me­gyében folyó munkájáról. Baranyában 16 000 tagja van a különböző MHSZ klu­boknak — ez a megye lakos­ságának 3,5 százalékát jelenti - mely magasabb az országos átlagnál. Minden nagyobb te­lepülésen megvetette a lábát az MHSZ, de mint elhang­zott, az egyetemeken és a fő­iskolákon még adottak a tar­talékok a fiatalok szövetségbe való bevonására. László Emil szólt a társadalmi aktívaháló­zat jelentős segítőkészségéről, Kárpáti Ferenc vezérezredes a Pécsett a közelmúltban megrendezett nemzetközi és országos versenyekről, ezek po­zitív visszhangjáról, a megyei vezetőség külföldi testvérkap­csolatairól. Mint hangsúlyozta, legfőbb feladatuknak válto­zatlanul a honvédelmi nevelést tartják, a fiatalok katonai szol­gálatra történő felkészítését. Délután a Pécs-meszesi Ál­talános Iskolában folytatódott Kárpáti Ferenc vezérezredes programja, ahol egy — Ma­gyarországon új — az MHSZ keretében működő sportág, a csúszókorongozás bemutatójá­ra került sor. Az iskola udva­rán kecskeméti és budapesti sportolók adtak ízelítőt a csú­szókorongozásból, amelynek kedvelői hazánkban jelenleg 14 szakosztály keretében hó­dolhatnak ennek a komoly fi­zikai erőnlétet igénylő sport­nak. Ezután a Mecseki Szénbá­nyák pécsi központjába láto­gatott a honvédelmi miniszter, ahol Mérei Emil vezérigazgató rövid tájékoztatást adott a vállalat életéről, majd Boron- gics László, a központ honvé­delmi klubjának titkára számolt be a klub tevékenységéről, Molnár Emil pedig a tartalé­kos szakosztály munkájáról. Kárpáti Ferenc pécsi látoga­tásának befejezéseként a Pol­lack Mihály Műszaki Főiskolát kereste fel, ahol dr, Metzing Ferenc, az intézmény párttit­kára, Kucsera Gyula, a PMMF főtitkára és Kozma László, a honvédelmi klub titkára tájé­koztatta a főiskolán történő képzésről, az öt szakosztályt összefogó MHSZ-klub tevé­kenységéről, a hallgatók hon­védelmi ismeretekre való fel­készítéséről. Roszprim Nándor Vilég proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli iicroio XLIV. évfolyam, 119. szám 1987. május 1., péntek Ara: 2,20 Ft Az MSZMP Baranya Megyei Bizottságának lapja Kádár János Angyalföldre látogatott

Next

/
Oldalképek
Tartalom