Dunántúli Napló, 1987. április (44. évfolyam, 90-118. szám)

1987-04-16 / 105. szám

A Dunántúlt napló 1987. április 16., csütörtök APRILIS 16., CSÜTÖRTÖK Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából CSONGOR nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 5.55 — nyugszik 19.33 órakor A Hold kél 23.06 — nyugszik 6.42 órakor Olvasószolgálat Hír«k, tudósítások, események közölhetők 14-16 óráig a 15-000 telefonszámon Ügyeletes újságíró: BARTA ZSUZSA Ma délelőtt 9—12 óráig panaszügyekben fogad, telefonon hívható a 10-046-os telefonszámon HETÉNYI JÁNOSNÉ Szerkesztőségi hirügyeletes 16—19 óráig NAGY ISTVÁN a 10-053-as telefonszámon CB-rádió hivójelünk „Napló—I.” a 25-ös csatornán Meghalt a kecskeméti baleset egyik sérültje Mint ismeretes, kedden súlyos baleset történt Kecskeméten, a Szé­chenyi körút és a Lugossy István utca kereszteződésében. A baleset vizsgálata során a rendőrség meg­állapította, hogy a súlyosan sérült felnőtt gyalogos, Válik Mihályné 23 éves, kecskeméti — gyesen lévő — fiatalasszony, aki kétéves, Mihály nevű kisfiát gyermekkocsiban tolta, a kijelölt átkelőhelyen csatlakozott az óvodás csoporthoz. A teherautó őket is elütötte. A kórházba szállí­tás után állapotuk romlott, a kisfiú a kórházban meghalt, az asszony állapota életveszélyes. A baleset során megsérült három óvodás kö­zül egy kisgyerek állapota életve­szélyes, kettőé súlyos. A vizsgálat eddigi adatai szerint a tehergépkocsi vezetője, Jávorka József 25 éves magánfuvarozó, he­lyi lakos figyelmetlenül vezetett. A rendőrség előzetes letartóztatásba helyezte és szakértő bevonásával tovább folytatja a baleset körülmé­nyeinek vizsgálatát. ♦ — Műemlék templom konzer­válása. A komlói városgazdál­kodási vállalat dolgozói — az Országos Műemlékvédelmi Fel­ügyelőség jóváhagyásával — hozzákezdtek a komlói városi kórház mellett lévő műemlék­templom konzerválási munkái­hoz. Ez remélhetőleg megóvja az épületet a további károso­dástól 21—29. között. A városi gendő pénz nem jut a közép­kori emlék teljes rekonstrukció­jához. — Környezetvédelmi és lom­talanítási akció lesz Siklóson április 21—29. között. A városi tanács, a HNF és a Siklósi Vá­rosgazdálkodási Vállalat szer­vezésében nagytakarítást vé­geznek a város közútjain és terein, továbbá a lakóházak­ban felgyülemlett limlomot szállítják el. — Hasicei testvériskolájá­ban szerepelt a pécsi 508. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola ének-zene­kara és népitánccsoportja. Mű­sorukról felvételt készített a zágrábi televízió is, amelyet április 24-én, a Magyar króni­ka című adásban sugároznak. Várható időjárás az országban csütörtök estig: az ország északi, északkeleti részein gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, számotte­vő csaaadék nem lesz. Másutt ke­vesebb lesz a felhő, több-kevesebb napsütésre lehet számítani. Az észa­ki szél élénk, időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérsék­let 1—6 fok, a derült, szélvédett helyeken gyenge talajmenti fagy is előfordul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között valószínű. * Szerda reggeli vízállások: Örtilos 170 cm, áradó, 4,8 fok; Barcs 185 cm, apadó, 8,5 fok; Drávaszabolcs 311 cm, áradó, 6.2 fok; Mohács 700 cm, áradó, 9,0 fok. Díszdoktor­avatás A Semmelweis Orvostudomá­nyi egyetem szerdai rendkívüli tanácsülésén az intézmény tisz­teletbeli doktorává avatták dr. Halldan T. Mahlert, az Egész­ségügyi Világszervezet főigaz­gatóját. Tudományos munkás­ságát, eredményeit dr. Fonyó Attila, a SOTE Általános Or­vostudományi Karának dékán­ja méltatta. Mint elmondta: a dán nemzetiségű tüdőgyógyász dr Halfdan T. Mahler, több tudományos cikk szerzője, 1973 óta tölti be a világszervezet főigazgatói tisztét. Nevéhez fű­ződik — többek között — az „Egészséget mindenkinek 2000- re" elnevezésű világméretű program kezdeményezése. Ezután dr. Fonyó Attila a Semmelweis Orvostudományi Egyetem „Ffonoris Causa" dok­torává avatta a főigazgatót. A tiszteletbeli doktori oklevelet dr. Somogyi Endre rektor nyúj­totta át. A tanácsülésen dr. Mahler előadást tartott ,,Az egyetemek feladata az egészséget 2000- re mindenkinek mozgalomban" címmel. ♦ — A Pannon krónika, a pé­csi körzeti stúdió magazinja ma 18 órakor a második prog­ramban jelentkezik. A televí­ziósok meghívták a stúdióba a Pécsen tanuló kínai diákokat, a beszélgetésnek tanúi lehet­nek a Krónika nézői. Riport készült a tudományos diákkö­rök országos pécsi találkozó­ján, interjú Sipos László szín­művésszel és Berták László költővel közös irodalmi estjük alkalmából. Ugyancsak riport foglalkozik egy lakásrongáló családdal, a Tolna megyei Űzd községben létesített családi főzőhely tudósítás témája lesz. Végül a pécsi Nagy Lajos Gim­názium tanulói szerepelnek operaparódiával. — Szerkesztő­rendező Belénessy Csaba, ren­dező Bucsky Csilla. EZ]-05-07 Kigyulladt és kéthektárnyi terű* létén leégett szerdán délután Komló külterületén a Mecseki Erdő- és Fa­feldolgozó Gazdaság fenyőcseme- tése. Az oltásból a helyi önkénte­sek és a komlói kiskerttulajdonosok is kivették részüket a tűzoltók meg­érkezéséig, így a kár 7000 forint. A tűz okának kiderítése folyamatban van. * Tüzet jeleztek a pécsi belváros­ból tegnap este 20 órakor. Kigyul­ladt a Rákóczi út 35—37. sz. alatti üzlet. A tűzoltók nagy erőkkel vo­nultak a helyszínre és rövid időn belül megfékezték a lángokat. Az anyagi kár jelentős. Az ügyben vizsgálat folyik.-♦ — Új épületszárnnyal bővítik a mohácsi Radnóti Miklós Ipa­ri Szakmunkásképző Intézetet. A 23 millió forintos beruhá­zást jelentő hét tanterem, könyvtár és kisebb kiszolgáló egységek kivitelezője a pécsi Tanácsi Magas- és Mélyépítő Vállalat e munkát országszer­te meghirdetett versenytárgya­láson nyerte el. Az építkezés már elkezdődött, s a tervek szerint 1988 szeptemberére ké­szülnek el vele. — Bogumil instant fogyasz­tótea érkezett a pécsi Herbá- ria gyógynövényszaküzletbe. Az eddig csak Budapesten kapha­tó, azonnal oldódó teakeve­rék bizonyára hamar répszerű lesz a baranyai fogyókúrázók körében is, étvágycsökkentő, zsíroldó, puffadásgátló hatásá­val megkönnyítheti harcunkat a fölösleges kilók ellen. fl kütahyai küldöttség tegnapi látogatásai A török vendégeket a megyei tanácson Horváth Lajos tanácselnök fogadta Fotó: Proksza László Törökországi testvértarto-' mánynak — Kütahya — küldött­sége Nuri Bozbay polgármes­ter-helyettes és Isan Tuncoglu idegenforgalmi, kulturális és sajtóigazgató tegnap délelőtt látogatást tett a Zsolnay Por­celángyárban. Pálinkás László gazdasági tanácsadó vezetésé­vel a gyár üzemrészeivel is­merkedtek. Ezt követően a megyei taná­cson Horváth Lajos, Baranya Megye Tanácsának elnöke fo­gadta a vendégeket. Megbe­szélték a jövő évi munkaprog­ram részleteit, a baranyai ta­nácsi küldöttség látogatásának-------------------- v --------------------­t ervezett időpontját, továbbá mind a pécsi, mind a kütahyai vásáron való részvétel lehető­ségeit. Délután találkoztak dr. Kása Ferenccel, a Magyar Jogász Szövetség megyei elnökével és a jogászcsere lehetőségeiről érdeklődtek. — Tavaszváró címmel, a pé­csi Szabó István Üttörőház Paletta közösségi játékának keretében a tanulók által ké­szített húsvéti ajándéktárgya­kat, régi húsvéti népszokáso­kat, képeslapokat, szalvétákat bemutató kiállítást rendeztek a pécsi Felsővámház Utcai Ál­talános Iskolában, amelyet ezen a héten még megtekinthetnek az érdeklődők. — Folyékony műtrágya tár­ház Szentlőrincen. Elkészült Szentlőrincen az IKR Bábolnai Kukoricatermesztő Rendszer folyékony műtrágya tárháza. A 110 millió forintos beruházás­sal épült létesítmény műszaki átadása most folyik, s innen látják majd el folyékony mű­trágyával a kukoricatermesz­tő rendszerben rész vevő kör­nyező gazdaságokat. Védett növényeink: törpe mandula Legfeljebb 1 m magasra nö­vő cserje. Erre utal magyar és tudományos neve (Amygdalus nana) egyaránt (nanus = tör­pe). Főleg Dél-Eurázsia konti­nentális éghajlatú területein honos. Nyugatra Cseh-Morva- országig és Ausztria keleti ré­széig hatol. A Magyar-közép­hegységben a Keleti-Bakony- tól a Zempléni-hegységig, va­lamint a Nagyalföldön rendkí­vül szórványos, több tájegy­ségről hiányzik, illetve kihalt. Dél-Dunántúlon igen ritka: csak a Tolnai-hegyhát, a Ge- resdi-dombság és a Villányi­hegység egy-két pontján te­rem, míg Külső-Somogybái már 200 éve nem került elő. Síksági és dombvidéki tájak növénye. A meleg, száraz termőhelye­ket kedveli. Elsősorban löszön kialakult száraz gyepekben, cserjésekben és bokorerdők­ben talál menedéket. Fel­tűnően szép, lilásrózsaszínű virágait április első felében kezdj bontogatni. Eszmei ér­téke : 2000 Ft. Dr. Kevey Balázs Rajz: dr. Békefi Irén — Középiskolások számítás­technikai versenyének színhelye volt tegnap az Apáczai Neve­lési Központ Gimnáziuma. A Baranya Megyei Tanács műve­lődési osztálya és a COMPU- TERV Kisszövetkezet által kö­zösen szervezett vetélkedőre 14 iskolából 29 tanuló neve­zett be. Csapatversenyben el­sők lettek a Széchenyi István Gimnázium és Szakközépisko­la tanulói, egyéni versenyben pedig Török Sándor (Széche­nyi Gimnázium) nyerte az el­ső, Uherkovics Szaniszló (Leő- wey Gimnázium) a második, Tymcsuk László (500. Ipari Szakmunkásképző) a harmadik díjat. Halálozás Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, gyer­mekünk, rokonunk, BÓLI ISTVÁN 36 éves korában, tragikus körülmé­nyek között elhunyt. Drága halot­tunktól április 17-én 15 órakor ve­szünk végső búcsút a pécsi központi temetőben. A gyászoló család. A Pannon Volán Vállalat párt-, gazdasági és társadalmi szerveinek vezetősége és dolgozói mély meg­rendüléssel tudatják, hogy BÓLI ISTVÁN, az Áruforgalmi Üzemigazgatóság gépkocsivezetője munkavégzés köz­ben tragikus hirtelenséggel elhunyt. Az elhunytat a vállalat — osztozva a család mély fájdalmában — sa­ját halottjának tekinti. Temetése áp­rilis 17-én 15 órakor lesz a pécsi központi temetőben. Emlékét ke­gyelettel megőrizzük. Megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett feleségem. édesanyánk, nagymamánk, testvérünk, DECSI SÁNDORNÉ Marsi Erzsébet tragikus hirtelenséggel meghalt. Te­metése április 17-én 14 órakor lesz a vajszlói temetőben. A gyászoló család. KÖZÉLET A Dán Kommunista Párt Központi Bizottsága meghívá­sára Klenovi cs Imrének, az MSZMP Központi Bizottsága tagjának, az MSZMP Somogy Megyei Bizottsága első titkárá­nak vezetésével szerdán dél­előtt pártküldöttség utazott Dá­niába. A delegáció részt vesz a Dán Kommunista Párt április 16—19. között Koppenhágában tartandó XXVIII. kongresszusán. * Gáspár Sándornak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a Szakszervezetek Országos Tanácsa elnökének tiszteletére 70. születésnapja alkalmából a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Politikai Bi­zottsága szerdán ebédet adott, amelyen részt vettek a Politikai Bizottság és a titkárság tagjai, valamint Gyenes András, a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke. A Központi Bizottság nevében Kádár lános, az MSZMP főtitkára köszöntötte Gáspár Sándort. * A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége Gáspár Sándort 70. születésnapja al­kalmából, a Magyar Népköz- társaság és a Szovjetunió kö­zötti barátság és együttműkö­dés megszilárdításában, a nem­zetközi munkásmozgalomban kifejtett sokéves, aktív tevé­kenysége elismeréseként a Munka Vörös Zászló Érdem­rendjével tüntette ki. * Marjai József, a Miniszterta­nács elnökhelyettese kedden fogadta George Sheldont és Robert Holmest, a World Business Council egyesült ál­lamokbeli székhelyű nemzet­közi társadalmi szervezet veze­tőit. Az 1970-ben alapított, fő­ként egyesült államokbeli, ka­nadai és közép-amerikai üzlet­embereket és politikusokat tö­mörítő szervezet vezetőivel esz­mecserét folytattak elsősorban a WBC és a magyar szerveze­tek közötti kapcsolatok alaku­lásáról. A WBC vezetői magyarorszá­gi látogatásuk során tárgyaltak a Magyar Kereskedelmi Kama­ra főtitkárával, a Külügy-, a Külkereskedelmi és a Művelő­dési Minisztérium, valamint az IBUSZ vezetőivel. * Csémi Károly nyugállományú vezérezredesnek, a Tábornokok a békéért és a leszerelésért mozgalom magyar tagozata el­nökének vezetésével szerdán békemozgalmi küldöttség uta­zott Moszkvába. A delegáció tagja Sárdy Tibor nyugállomá­nyú mérnök vezérőrnagy, a mozgalom titkára és Nagy Gá­bor nyugállományú vezérőr­nagy. A küldöttség tárgyalá­sokat folytat a szovjet partner­mozgalommal kialakított együtt­működésről.----------------------- ¥ -. F elújítják a pécsváradi várat A pécsváradi vár ódon fa­lain belül folynak az átépítési és felújítási munkálatok. A vár környékét körülvevő terület és az úgynevezett várkert is ren­dezésre szorul. A vár közvet­len környékét eddig a Vár­baráti Kör évenként igyekezett rendbehozni társadalmi mun­kával. Pusztán a társadalmi munka mór nem elegendő. Végleges megoldást egy ren­dezési terv megfelelő pénzügyi háttérrel biztosíthat. Ennek megoldására ült össze kedden a Kelet-mecseki Területi Bi­zottság az illetékes helyi és külső szervek képviselőivel. A tanulmánytervet áttekintették, megvitatták és az a vélemény alakult ki, hogy a tervező a táj szépségével és harmóniá­jával összhangban készítette el. Szükség van a továbbiak­ban a részletes terv kidolgo­zására, az illetékes szervek egyetértésére és jóváhagyásá­ra. De szükség van a jószán­dékú összefogásra, tenniaka- rásra és minden érdekelt in­tézmény, gazdasági egység anyagi támogatására is. En­nek tanújelét adták már az ülésen a jelenlévők. Nagy se­gítséget jelenthet a lakosság társadalmi munkája is, amire biztosan számítani lehet. Közparkot kívánnak itt lét­rehozni, ahol a csörgedező patak mellett, árnyas fák tö­vében lehet majd megpihenni, és a fából készült gyermek- játékok teszik majd hangula­tossá a ma még vadon benőtt várkertet. Pécsvárad a Keleti-Mecsek gyönyörű fekvésű települése. A környék természeti szépségei, évezredes történeti múltjának emlékei is azt kívánják, hogy hazánk egyik legszebb kolos­tor-várának méltó környezete legyen. Sántha László Felhívjuk tisztelt Fogadóink figyelmét totó-lottó kirendeltségeink ünnepi nyitva tartása: APRILIS 20-AN, hétfőn, valamennyi totó-lottó kirendeltségünk zárva tart, ÁPRILIS 30-AN, csütörtökön, valamennyi kirendeltség egész nap üzemel, MAJUS 1-én valamennyi kirendeltség zárva tart, MAJUS 2-án, szombaton, csak a pécsi kirendeltségeink a szokásos szombati nyitva tartással üzemelnek. Kérjük, hogy a fentiek figyelembevételével szíveskedjenek a szelvények megvásárlása, illetve a kollektív totószelvények befizetése miatt totó-lottó kirendeltségeinket felkeresni. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR Baranya Megyei Igazgatósága. y

Next

/
Oldalképek
Tartalom