Dunántúli Napló, 1987. április (44. évfolyam, 90-118. szám)

1987-04-01 / 90. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XLIV. évfolyam, 90. szám 1987. április 1., szerda Ara: 1,80 Ft Az MSZMP Baranya Megyei Bizottságának lapja A tartalomból: , Szemetelés a harkányi úton (5. oldat) A bányászok helytállnak: van szén (5. oldal) Háztáji tudnivalók 4*. (6. oldal) Könyvtár Dunaszekcsön (3. oldal) Tanácsülés Siklóson Szarka Árpád, a városi tanács elnöke köszönti az ünnepélyes tanácsülés résztvevőit. Tízéves a város Kedvező változások a település életében lesztésével: négy ABC-áruház, mezőgazdasági szakbolt épült, az elaprózott üzlethálózatot fo­kozatosan korszerűsítették. A tíz évvel ezelőtti 63 kereskedel­mi és vendéglátóipari egység­gel szemben jelenleg hetven üzemel. A bölcsőde és az óvoda a bővítésekkel valamennyi jelent­kező felvételét biztosítja, s az új, 12 tantermes általános is­kola is enyhítette a gondokat. A közművelődési munka felté­telei kedvezően változtak a művelődési központ és a könyv­tár felújításával, a gyermek- könyvtár létesítésével. A város és városkörnyék lakóinak egészségügyi alap- és közép­fokú ellátása a'kórház-rendelő­intézet eiső ütemének befeje­zésével, a gyermekosztály kor­szerűsítésével, az új gyógyszer­tár felépítésével sokat, javult. A tanácselnök ezután rész­letesen beszélt a nem tanácsi szervezetek, a lakosság váro­sért tett cselekvő részvételéről. A közösség javára végzett társadalmi munka értéke a VI. ötéves tervidőszakban 43 mil­lió forint volt, mely országos összehasonlításban is figyelem­re méltó, ünnepi beszédének végén 'köszönetét mondott azoknak a tanácstagoknak, ta­nácsi dolgozóknak, közéleti ak­tivistáknak, akik becsülettel és odaadóan dolgoztak a város épüléséért, szépüléséért. Ezt követően elismerések át­adására került sor. A város fej­lesztése érdekében kifejtett munkájukért dr. Zsák László, Balogh József, Gomolla Péter, Schillinger Adóm és Vass Jó­zsef a városi tanács „Emlék­lapját” vette át. „Siklós váró­sért" (kitüntetésben részesült Szarka Árpád és dr. Létai Já­nos, a tanács végrehajtó bi­zottságának titkára, „Pro Sik­lós” plakettet kapott a HNF Siklós Városi Bizottsága, a BM Határőrség siklósi bázisa és a DFDASZ siklósi kirendeltsége. A város közművelődési intéz­ményei rendezvényekkel, kiállí­tásokkal köszöntik a tízéves Siklóst. Ennek keretében teg­nap délután térzenét hallgat­hattak a siklósiak, a pince­klubban amatőr alkotók művei­ből nyílt tárlat, a városi'könyv­tárban honismereti és helytör­téneti kiállítás tekinthető meg. Este a művelődési központ nagytermében ünnepi műsorra került sor. R. N. Uj gyár Lenin­városban A leninvórosi Tiszai Ve­gyi Kombinátban Lázár György, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke ked­den ünnepélyes külsőségek közepette felavatta a nagy­üzem új létesítményét, a lineáris polietiléngyárat. Az új gyár a magyar be­ruházási gyakorlatban rendkívülinek számító mun­kaütemben, az eredetileg tervezett 35 hónappal szemben 28 hónap alatt, a költségelőirányzat betartá­sával készült el. Az itt ké­szülő lineáris politeti lén kedvezőbb fizikai tulajdon­ságokkal rendelkezik a hagyományos polietilénnél, alkalmazása gazdaságo­sabb, s az új gyár termé­kei mind a csomagolás- technikában, mind a mű­szaki alkalmazás területén szélesítik a választékot. Az évi 140 ezer tonna kiváló minőségű termék a hazai felhasználás mellett tőkés országokba is előnyösen exportálható. A gyáravatón Huszár An­dor, a TVK állami-díjas vezérigazgatója tett jelen­tést a Minisztertanács el­nökének a beruházás el­készültéről. Elmondta, hogy a próbaüzemelést a tervezettnél hét hónappal korábban kezdhették meg, s az új gyár a sikeres pró­baüzem után már folyama­tosan termel. A beruházás 5,3 milliárd forintba került, ami 300 millióval kevesebb a tervezettnél. . Ezután Lázár György mondott avatóbeszédet. Tolmácsolta a Tiszai Vegyi Kombinát dolgozóinak Ká­dár János, az MSZMP fő­titkára és a Miniszterta­nács üdvözletét, s elisme­réssel szólt a munkában résztvevő hazai és külföldi vállalatok kitűnő együtt­működéséről. Elsősorban ennek köszönhető — hang­súlyozta —, hogy a beru­házás a tervezettnél gyor­sabban és alacsonyabb költséggel valósult meg. n burgonyafeldolgozó gépsorain Zsákokba töltik a szójapelyhet Megkezdték a szójapehely- gyártást Vajszlón Több a vevő, mint a termék Megkezdődött az export Pécsett kevés fogy a táplálékból Új termék gyórtósát kezdték meg Vajszlón, a Szentlőrinci Állami Gazdaság burgonyafel­dolgozó üzemében. Ez az új termék a szójapehely, amelyet minden kölön beruházás nél­kül, a meglévő burgonyape- hely-gyártó gépsorokon állít elő a gazdaság. A szójafeldol- gozás technológiáját a szent­lőrinciek az országos Fehérje­technológiai Tudományos Ter­melési Egyesüléssel közösen dolgozták ki. A kísérleti gyár­tás sikerült, s tavaly már 50 tonna, az idén eddig újabb 40 tonna szójapelyhet gyártottak. Az alapanyag a szójabab, sa­ját termelésből és beszerzé­sekből rendelkezésükre áll, a termelést a piac igényeinek megfelelően futtatják fel olyan mértékig, amíg az üzem kapa­citása megengedi. Kőiben a burgonyapehely gyártását sem hagyták abba, a piac igényeihez igazodva felváltva állítják elő a két ter­méket. A gazdasági döntést az kényszerített'e ki, hogy az is­mert értékesítési gondok mi­att a vajszlói burgonyafeldol­gozó éveken át csak részkapa­citással üzemelt. Ugyanakkor a humán célra alkalmas szó­japehely iránt robbanásszerű­en megnőtt a különböző élel­miszeriparok étvágya. Minden reklám nélkül ma már sorbaállnak a felhaszná­lók a vajszlói szójapehelyért. Nagy vevői a gazdaságnak a Pápai Húskombinát, a Buda­pesti konzervgyár, de rendsze­resen vásárolják az új termé­ket a belföldi sütőipari, az (Folytatás a 2. oldalon) Tíz évvel ezelőtt emelte vá­rosi rangra az Elnöki Tanács Siklós nagyközséget. Az azóta eltelt időszakban sokat fejlő­dött a település. A tegnapi ta­nácsülésen Szarka Árpád, a városi tanács elnöke főleg az eredményekről szólt. Ezek élén említette, hogy 812 lakás épült, a belső városrész folyamatosan szépül, a kom­munális ellátás területén a ve­zetékes vízhálózatba kapcsolt lakások aránya 87,7 százalék, a belterületi utak kiépítettsége majdnem teljes, a villanyháló­zat folyamatosan korszerűsö­dött. Sokat javult a tömegköz. lekedés, a köztisztasági, park- gondozási tevékenység is meg. oldódott. Szarka Árpád hang­súlyozta, hogy a lakossági és az idegenforgalmi elvárások­nak megfelelően kiemelten foglalkoztak a kereskedelmi és vendéglátóipari hálózat fej ­Városvédők vetélkedője. Képeinken a verseny zsűrije és a versenyzők. (Tudósítás a 2. oldalon). Läufer László felvételei A HNF városi bizottságának képviselője veszi át a társadal­mi munkában elért eredmé­nyekért járó kitüntetést

Next

/
Oldalképek
Tartalom