Dunántúli Napló, 1987. március (44. évfolyam, 59-89. szám)

1987-03-01 / 59. szám

Kétcsillagos a Fenyves Paradicsom a Kanári-szigetekről Paprikát- importál‘a Hungarofrucrt — Szőlői- vásárol r a Délker — Aruhiányi-ól nem kell |-artani A világ legjobb hangsugárzója? Diakor foggyökér Rubik Ernő mint reklámember Sportos a divat Somogyi szarvasok Uj~Zélandon Világ proletárjai, egyesüljetek! vasárnapi Dunántúli napló XUV. évfolyam, 59. szám 1987. március 1., vasárnap Ara: 2,60 Ft Az MSZMP Baranya Megyei Bizottságának lapja (3. oldal) Tizenkilenc szoba - Nyitás május elsején - Á korszerűsítés folytatódik Farost- padlólemez Különleges követelmények­nek megfelelő autóbusz pad­lólapok sorozatgyártását kezd­ték meg az ország egyetlen farostlemezgyárában, Mohá­cson. Az üzemben előállított nagy teherbírású farostlemez­padlókat előzőleg több éves „nyúzópróbának” vetették alá a Budapesti Közlekedési Vál­lalat egyik legzsúfoltabb busz­járatán, a tizenkettesen. Az impregnált lapok jól viselték a vizsgáztatást. A rendkívüli mechanikai és kémiai hatásoknak kitett fa­rostlemezeket különleges anyaggal itatják át, amely a padlót az időjárás változásá­ból eredő nedvesség-ingado­zással, az utak sózásával és a gombásodással szemben is el­lenállóvá teszi. A pécsi •fenyves Szálló utol­só lakói a Pécsett dolgozó lengyel bányászok voltak. Köl­tözniük kellett, amikor a Bara­nya Megyei Vendéglátó Válla­lat úgy határozott, hogy fel­újíttatja a szállodát. A két és félmilliós költséggel folyó mun­kálatok felgyorsultak a tavasz közeledtére, mert szeretnék május elsején, tehát az ide­genforgalmi szezon kezdetén üzembe állítani. A szálloda vezetőjét tehát alig lehet utol­érni. Ezen a héten például az egyedi bútorok után utazga­tott, hogy a berendezési tár­gyak időben érkezzenek meg. Az újjászülető szállodában 19 szoba lesz, ebből kettő apartman, mindegyikben für­dőszobablokk, zuhanyzóval, WC-vel, mosdókagylóval.. A parkettás szobák többsége pótágyazható. A felújítás so­rán kicserélték az épület tel­jes villamos és vízhálózatát. A Fenyves kétcsillagos kate­góriába fog tartozni, ennek megfelelő szolgáltatásokkal. Ám a májusra tervezett át­adással nem fejeződik be a Fenyves korszerűsítése: már tervezik, hogy tetőterében újabb szobákat alakítanak ki, hogy a belső udvar díszburko­latot kap a fürdőmedence kö­ré. B. L. Pirosló paradicsomok, sárga és méregzöld paprikák között szerényen búvik meg a zöld­hagyma és a retek. Mellettük hegyekben áll a kígyóuborka. Közeleg a tavasz — olvassa le ezekről az árukról a vásárló az üzletek pultjain és a pia­cokon De rövid bómészkodás után szinte mindenki tovosiet - elriasztóak az árak. A Zöldért pécsi, Megyeri úti raktárában elámulok a renge­teg primőrön. — Most nincs is sok ma­gyarázza Pandur József árufor­galmi főosztályvezető —, hisz nlig fogy az üzletekben. Ebben a nagyvárosban például alig visznek el hetven kiló uborkát naponta. A paradicsom is aka­dozik. Beszereztünk szőlőt Ju­goszláviából, attól tartottunk, hogy a nyakunkon marad, sok üzlet kénytelen volt leárazni, hogy vigyék. Bizonyára sokan emlékeznek, hogy évekkel ez­előtt hasonló időszakban mint most, a paradicsom kilója 300—400 forint volt.. . — S most? — Március végéig folyama­tosan beérkezik az országba 140 vagon paradicsom a Kaná­ri-szigetekről. A Hungarofruct szintén márciusban primőr pap. rikát hoz be az o'rszágba. A DÉLKER ismét vásárol szőlőt. Mozgolódnak a magánterme­lők is: sorra jelentkeznek, hoz­zák az áruikat. így az Alföld­ről kígyóuborka jött tavaly 160 forint volt kilója — most 135-150 Ft. A saláta fejét 13- 18 forintért kínálják, tavaly is hasonló volt. A hegyespaprika most olcsóbb: 8—14 forint da­rabja. A múlt évben 10—15 forintért vehették. A retek sem érte el az előző évi árat — jelenleg 5,50-9,50 Ft csomó­ja, míg azelőtt 11 — 17 forint volt. A múlt esztendő febru­árjában nem volt zöldhagyma — jelenleg csomója 7.50—8,50 forint. A paradicsomot tavaly 280 forintért adtuk, most minő­ségtől függően 80—150 forint. — Ha most önök így leverik az árakat, vajon megéri-e a magántermelőknek primőrökkel foglalkozni? — Nem tudom. Annyi bizo­nyos, hogy idén már reálisabb árak várhatók a primőrpia­con. És a vásárlókat elsősor­ban ez érdekli. Attól nem kell tartani, hogy hiány lesz. Adóm Erika Doktorok A pécsi Janus Pannonius Tu­dományegyetem aulájában teg­nap délelőtt jogász és közgaz­dász hallgatókat avattak dok­torrá. A Gaudeamus igitur elhang­zása után került sor az ünne­pi eseményre. A felavatandók kérelmére a rektorhelyettes felszólította a dékánhelyetteseket, hogy a je­löltektől „vegyék ki” az esküt. A jelöltek körülállták a jogart, jobb kezük mutató- és közép­ső ujját a jogarra téve elmond­ták az eskü szövegét. A jogá­szok megfogadták, hogy a jog és az igazság szolgálatára szentelik magukat, a hazánk és a polgártársaik jogarnak védelmezői lesznek. A közgaz­dászok esküt tettek arra, hogy a közgazdász hivatáshoz méltók lesznek, tudásukat és képessé­güket a haza fejlődésének elő­segítésére, embertársaik javár-a f&rditják. A krlencvenhét joghallgató közül nyolcon Summa cum lau­de végeztek: Fatalin Katalin. Hazafi Zoltán, Pfeil Edit, Pó­lóim Noémi, Darvasi Csilla, Kovács Ildikó, Káté Csaba és Palósthy Mariann. Tizenheten a közgazdaságtudományok dok­torai lettek. Közülük heten — Békési József, Gaszné Szekér Erzsébet, Kapási László, Ke­resztes Jánosné, Máté Rozália, Poppné Szamosi Éva, Sasvóri- né Hoffmann Anna Summa cum laude minősítéssel. A. E. Fotó: Proksza László Doktorrá fogadom Amnesztia a Fülöp-szigefeken Corazon Aquino, a Fülöp- szigetek elnöke szombaton am­nesztiát hirdetett mindazoknak a kormányellenes felkelőknek, akik hat hónapon belül lete­szik a fegyvert. A bejelentés szerint a ható­ságok az egész országban re­habilitációs központokat létesí­tettek, hogy a megtérő láza­dók ismét be tudjanak illesz­kedni a társadalomba. Mint a kegyelmi rendelet kidolgozását irányító S.olita Monsod gazda­ságtervezési titkár (miniszter) közölte, munkalehetőségeket, szakképzést is kínálnak a kor­mányellenes erők tagjainak, a beszolgáltatott fegyverekért pedig készpénzzel fizetnek. Egyelőre sem a mohamedán, sem a baloldali erők nem vá­laszoltak a kormány ajánlatá­ra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom