Dunántúli Napló, 1987. február (44. évfolyam, 31-58. szám)

1987-02-01 / 31. szám

V Kezet nyújtunk a béke minden igaz hívének (Folytatás az 1. oldalról) Vitaindítójában Barabás 'Miklós, az Országos Béketa­nács főtitkára hangsúlyozta: nagy változások jellemzik az előző békekonferencia óta el­telt időszakot. Olyan leszerelési program született, amely az ezredfordulóra az egész vilá­got, annak minden szögletét meg kívánja szabadítani az atomfegyverek terhétől. Moszk­va mellett Genf, Budapest, Stockholm és Reykjavik neve jelzi a kedvezőbb nemzetközi légáramlatot. A mozgalom társadalmi bá­zisáról szólva rámutatott: mind­addig, amíg ez közfelfogássá nem érik, hangsúlyozni kell, hogy a békemozgalomban mindenkinek helye van, aki a közös célokban a magáéra lel, aki azokért felelősen tenni kész. A békemozgalom egységé­nek alapja az, hogy vala­mennyien békét akarunk — mu­tatott rá Barabás Miklós. De arról már sokoldalú eszmecse­re folyik, hogy milyen békét kívánunk, s megőrzésében, gazdagításában milyen utakat választunk. Ebben a szellem­ben, határozottan és egyértel­műen foglalt állást a mozga­lom egyebek között olyan kér­désekben, mint a csillaqháború elutasítása, az atomkísérletek betiltásának sürgetése, a helyi konfliktusok békés megoldása, a hagyományos fegyverzetek csökkentése, vagy a terroriz­mus megfékezése. Olyan, ke­vésbé megszokott kérdésekkel is foglalkozik a mozgalom, mint a katonai szövetségek kölcsönös feloszlatása, hazánk nukleárisfegyver-mentes státu­szának megőrzése, a katonai költségvetések csökkentése. A békemunko aktivistái kezet nyújtanak mindenkinek, aki jó szándékkal fogadja közeledésü­ket. Nemzetközi munkájában a hazai békemozgalom mégin- kább a bizalom erősítése, az együttműködés lehetőségeinek megsokszorozására törekszik. Ennek jegyében vesz részt a Békevilágtanács munkájában, s szorgalmazza politikájának korszerűsítését - mondotta egyebek között Barabás Miklós. Beszédét követően a plenáris ülésen megkezdődött a vita. A tanácskozáson felszólalt Csehák Judit is, aki az MSZMP Központi Bizottsága és a Mi­nisztertanács nevében üdvözöl­te a résztvevőket. A kormány elnökhelyettese kifejtette: a nemzetközi béke­mozgalmat — érthetően — ideo­lógiai és politikai különbségek osztják meg. Országunk nyitott­ságának, aktív külpolitikájá­nak köszönhetően számunkra mégis az a természetes, hogy a hazai békemozgalom keresi a kapcsolatot és a közös cse­lekvési területet minden olyan háborúellenes csoportosulással, amelyikkel valamilyen formában együtt tud működni az enyhü­lés és a leszerelés érdekében. De nemcsak a szervezett béke­megmozdulások, kétoldalú, többoldalú tanácskozások se­gítik a Magyar Szocialista Munkáspárt és a kormány kül- kapcsolatainak építését, hanem az állampolgárok egyéni és ki- sebb-nagyobb csoportokban ki­fejtett „békediplomáciája” is. A mozgalomban az ifjúság valamennyi korcsoportja értel­mes cselekvési terepet talál magának - emelte ki Csehák Judit. - Napjainkban azok a fiatalok kapcsolódnak be a bé­kemunkába, akik a 70-es évek első felében, az enyhülés szép korszakában kezdtek eszmélni a világra, s így - különösebb élettapasztalat nélkül is - kü­lönbséget tudnak tenni a né­pek közötti békés egymás mel­lett élés viszonylag felhőtlen korszaka és a feszültséggel terhes nemzetközi légkör között. — A szocialista országok bé­kemozgalmait gyakran éri az a vád, hogy könnyű a dolguk, hiszen nem kell mást tenniük, mint támogatniuk kormányuk politikáját. Erre büszkék lehe­tünk, hiszen az egész emberi­ségért felelősséget érző béke­politikát kötelessége is támo­gatni minden józanul gondol­kodó, jóérzésű embernek - hangsúlyozta befejezésül Cse­hák Judit. A vitábarn számos értelmisé­gi — a szellemi munka, az al­kotó művészetek különböző te­rületein tevékenykedő aktivista — fejtette ki véleményét. Közöt­tük Kerényi József Ybl-díjas építész. aki javasolta: a Mérnökök a békéért mozgalom kedvező tapasztalataira építve hozzanak létre a műszaki ér­telmiségieknek cselekvési teret kínáló békebizottságot. Cseres Tibor író, a Magyar írók Szö­vetségének elnöke, utalva a szövetség — mint mondotta — válságos helyzetére, rámutatott: a magyar írók legtöbbje ma­gáénak vallja a békemozgalom szándékait, s részt kíván venni e törekvések megvalósításában. Többen hangsúlyozták a vitá­ban, hogy a pedagógusok szá­mára a békére nevelés aktív, felelős magatartást jelent — ennek fontosságát emelte ki Vastagh Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár is. Tóth Károly református püs­pök, a Keresztyén Békekonfe­rencia elnöke a hívők termé­szetes békeakaratáról beszélt. A békemozgalom és a hívő em­berek közös céljait emelte ki Biró Imre kanonok is. A Magyar Kommunista Ifjú­sági Szövetség az Országos Béketanáccsal kialakított ered­ményes együttműködés folyta­tásaként továbbra is részt vállal az örvendetesen fejlődő ifjú­sági békeközösségek tevékeny­ségének támogatásában, orien­tálásában - hangoztatta fel­szólalásában Ernőd Péter, a KISZ KB titkára. Balogh András, az OBT el­nökhelyettese felszólalásában utalt arra, hogy Magyarorszá­gon nincsenek atomfegyverek. Javasolta, hogy hazánk őrizze meg ezt a státusát. Javasolta továbbá, hogy a magyar békemozgalom álljon ki a katonai tömbök nélküli Európa gondolata mellett, összhangban a Varsói Szerző­dés politikai tanácskozótestü­letének budapesti ülésén is megfogalmazott törekvéssel. A délelőtti plenáris ülést kö­vetően a békekonferencia kül­döttei nyolc munkabizottságban tanácskoztak. A szekciókban élénk vita, tartalmas eszmecse­re folyt; összesen 154-en kap­tak szót. Különösen élénk vita bonta­kozott ki az ifjúsági szekció­ban, ahol a résztvevők java­solták, hogy a békemozgalom aktivistái nyári táborokban folytassák az eszmecserét. In­dítványozták egy nemzetközi vi­tatábor megszervezését is. A tudósok, az írók és a mű­vészek munkacsoportjában a felszólalók felvetették: az Or­szágos Béketanács fordítson nagyobb figyelmet a fiatal ér­telmiségiek kezdeményezéseire, s tegye rendszeressé a mosta­nihoz hasonló találkozókat. Az újságírók munkacsoportjában javaslat hangzott el arra vonat­kozóan, hogy az OBT foglal­jon állást a világ válságkör­zeteiben dolgozó kollégáik fo­kozott védelmével kapcsolat­ban. Indítványozták: az újság­írók békeklubja teremtsen kap­csolatot más országok hason­ló közösségeivel is. Valamennyi szekcióban részt vettek - a konferencia nyitott­sága jegyében - az érdeklődők is, legtöbben az ifjúsági mun­kacsoport ülésén. A XI. országos békekonfe­rencia este plenáris üléssel fe­jezte be munkáját. A tanács­kozás tapasztalatait Barabás Miklós foglalta össze. A kül­döttek állásfoglalást fogadtak el a békemozgalom szerepéről és további feladatairól. A békekonferencia Sztanyik B. László zárszavával ért véget. VDIU-ifílöglükör Jaruzelski fogadta Whiteheadet Wojciech Jaruzelski, a Len­gyel Államtanács elnöke szom­baton délelőtt Varsóban fo­gadta John C. Whitehead ame­rikai külügyminiszter-helyettest, oki munkalátogatáson tartóz­kodik Lengyelországban. Whitehead Marian Orze- chowski külügyminiszterrel tár­gyalt a kétoldalú kapcsolatok­ról, és találkozott Zbigniew Messner kormányfővel, akivel mindenekelőtt a gazdasági kapcsolatokat tekintették át. Megállapodás született az Amerikai—Lengyel Gazdasági Tanács, valamint a kereskedel­mi bizottság tevékenységének felújításáról. Az amerikai-len­gyel kapcsolatok 1982-ben az­után süllyedtek mélypontra, hogy az amerikai kormány a szükségállapot bevezetésére hivatkozva gazdasági és poli­tikai szankciókat léptetett élet­be. Ezek egy részét feloldották, de a legfontosabbak, a hitel- embargó és a legnagyobb ked­vezmény elvének megtagadása még mindig érvényben van.-f LONDON: Rekordmennyi­ségű kokaint talált pénteken a brit rendőrség egy amerikai állampolgárnál. A nyomozók napok óta követték a férfit, aki a hét közepén érkezett London­ba. A detektívek a fővárostól délre levő Essex grófságban, egy találkahelyen csaptak le az amerikaira. Két bőröndjében összesen 43 kilogramm kokaint találtak, amelynek feketepiaci értékét mintegy 9 millió dol­lárra becsülik. Ez volt a brit rendőrség eddigi legnagyobb kokain-fogása. Álbano Nunes budapesti látogatása Az MSZMP Központi Bizott­ságának meghívására január 29. és 31. között látogatást tett Budapesten Albano Nunes, a Portugál Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának tagja, a pórt külügyi osztályának veze­tőié. Szűrös Mátyás, az MSZMP KB titkára fogadta a portugál vendéget, akivel Kótai Géza, a KB tagja, a KB külügyi osztá­sának vezetője és Gecse Atti­la, a külügyi osztály helyettes vezetője folytatott megbeszé­léseket. A szívélyes, elvtársi légkörű találkozókon kölcsönö­sen tájékoztatták egymást . a két ország és a két párt hely­zetéről. Áttekintették a nem­zetközi élet és a nemzetközi kommunista mozgalom fonto­sabb kérdéseit, valamint a két párt közötti együttműködés fej­lesztésének lehetőségeit. ♦ BELGRAD: Szombat reg­gelre rendkívül kemény hideg kerítette hatalmába Jugoszlá­via kontinentális területeinek nagy részét. A Belgrádtól mint­egy 80 kilométernyire délre fek­vő Smederevska Palankán mí­nusz 29 fokot mértek. Szlovéniá­ban Muraszombaton volt a leg­hidegebb: mínusz 26,5 fokra süllyedt a hőmérő higanyszála. Közép-Szerbiában, a Morava- völgyében a szokatlan hideg megbénította az autóbusz-köz­lekedést. Sok helyütt a kenye­ret és a tejet nem tudták ki­szállítani az üzletekbe. Crna Gorában és Koszovón a hófú­vások több tucat falut elzártak a külvilágtól. ♦ BEJRÚT, LONDON: To­vábbra sem tudni, hova tűnt Terry Waite, a canterbury-i ér­sek külügyi titkára, aki a hó­nap elején újabb közvetítő misszióra érkezett Libanonba. A Az egyik Bejrutban elrabolt amerikai professzor képét az ember­rablók eljuttatták a sajtó képviselőihez: A képen: Robert Polhill, automata fegyverekkel körbe véve. (Telefoto—AP-MTI—KS- DN) Süket a kifutópályán Csaknem végzetes repü­lőtéri katasztrófát okozott egy 81 esztendős gépkocsi­tulajdonos Palma de Mal­lorcában. Járművével téve­désből a helyi repülőtér ki­futópályájára hajtott és sú­lyos hallássérülése miatt nem hallotta meg sem a riasztó szirénákat, sem az őt üldöző rendőrautóból hangszórón kiáltott felszó­lítást. A hivatalos tájékoztatás szerint a Hapag Lloyd légi- társaság egyik repülőgépét az utolsó pillanatban tud­ta az irányítótorony ügye­letese értesíteni a veszély- helyzetről. A gépkocsi agg vezetőjét őrizetbe vették, s ekkor derült ki, hogy egy nagyáruház bejáratának vélte a repülőtéri kaput. Behajtott, s mivel nem hal­lotta a figyelmeztetést, sem a hajtóművek moraját, örömmel vágott neki a tel­jesen elnéptelenedett „or­szágúinak" + MONROVIA: Az Atlanti­óceánba zuhant pénteken a libériái légierő egyik repülő­gépe. A gép 13 utasa és há­rom főnyi személyzete életét vesztette. Új amerikai nagykövet Moszkvában Ronald Reagan amerikai el­nök pénteken Jack F. Matlockot nevezte ki az Egyesült Államok új moszkvai nagykövetének. A kinevezést a szenátusnak még meg kell erősítenie. Az 57 éves hivatásos diplo­mata eddig már harmadszor dolgozott különböző szintű dip­lomáciai beosztásban a Szov­jetunióban. Mostani kinevezése előtt a Nemzetbiztonsági Ta­nács első számú szovjet-szak­értője és Reagan elnök kelet­nyugati kérdésekkel foglalkozó tanácsadója volt. •*- WASHINGTON: Megtar­totta utolsó — közlése szerint éppen kétezredik - sajtótájé: koztatóját Larry' Speakes, Rea­gan elnök eddigi szóvivője. Speakes a Reagan-kormány hivatalba lépése óta dolgozott az elnök helyettes szóvivőjeként, s amikor a Reagan ellen el­követett merénylet során az akkori sajtótitkár, James Brady súlyosan megsérült, ő lépett elő szóvivőnek, bár hivatalosan nem kapta meg a sajtótitkári címet. ♦ MANILA: A Fülöp-szigete- ken eltávolítják a hadseregből azokat, akik részt vettek a ked­di sikertelen puccskísérletben - jelentette be szombaton Co- razon Aquino elnökasszony. Kö­zölte: a hadsereg vezetői Ígé­retet tettek neki, hogy tiszto­gatást hajtanak végre a fegy­veres erőkben. Szlovének tüntetése Bécsben Karintiai szlovének ezrei tün­tetettek szombaton Bécsben az ellen, hogy a helyi kormány háttérbe akarja szorítani a nemzetiségi nyelven való ok­tatást. A Jugoszláviával határos oszt­rák tartományban több tízezren tartoznak a szlovén nemzeti­séghez. A háború után nem tel­jesült a jugoszláv igény, hogy csatoljanak át (mint az első világháború után) újabb, szlo­vének lakta területeket, de az 1955-ös államszerződés kötele­zi Ausztriát a nemzetiségi jogok maradéktalan érvényesítésére. Erre mindenesetre csak nagy késéssel és fokozatosan, az utóbbi évtizedben került sor, így kiterjedt a kétnyelvű okta­tás a nemzetiségi területek ál­talános iskoláiban. Legutóbb viszont mindhárom, a helyi kor­mányban képviselt párt - a szo­cialisták, a konzervatívok és a szabadságpárt - úgy döntött, hogy a jövőben külön kell ok­tatni a szlovén gyerekeket. A kisebbség szerint a peda­gógiailag is káros intézkedés célja, hogy a szlovén nyelvet és kultúrát fokozatosan háttér­be szorítsák és felszámolják. A tervek - hangoztatják az el­lenük tiltakozók — erősítik az idegengyűlölet, a szélső jobb­oldali faji előítéleteket, amelyek éppen ebben a tartományban erősek. Franz Vranitzky kancellár fo­gadta a tüntetők képviselőit és ígéretet tett arra, hogy a kormány behatóan, megfontol­tan foglalkozik a kérdéssel. A szlovén szervezetek arra is ké­szülnek, hogy a bécsi európai utótalálkozó elé terjesszék nemzetiségük problémáit. TENYÉSZJUH ELADÓ! Fedeztetett, egyszer és kétszer ellett anyák és először termékenyített tenyészérett jerkék eladók. Kétszáz darab vagy afölötti vásárlás esetén hústípusú (Ile de France) kosokat is adunk. Érdeklődni lehet a Bábolnai Mezőgazdasági » Kombinát Vasvári Gazdaságánál, Búza György igazgatónál. Címünk: 9651 Vasvár, telefon: 243., telex: 37 312. 2 vasárnapi

Next

/
Oldalképek
Tartalom