Dunántúli Napló, 1987. február (44. évfolyam, 31-58. szám)

1987-02-01 / 31. szám

A világ tizenkilenc országába jutott el a Zsolnay porcelán, (írásunk az 5. oldalon) Megjelentek a piacokon a primőrök (4. oldal) Nincs járhatatlan közút Baranyában (5. oldal) Palkovics, már siófoki szerelésben (7. oldal) Világ proletárjai, egyesüljetek i vasárnapi Dunántúli napló XLIV évfolyam, 31. szám 1987. február 1., vasárnap Ara: 2,60 Ft Az MSZMP Baranya Megyei Bizottságának lapja Kezet nyújtunk a beke minden igaz Hívének Tanácskozott a XI. országos békekonferencia \l ORV. \U)S Hl kl KOM 1 kl \( I \ A XI. országos békekonferencia Budapesten. A képen: Barabás Miklós vitaindítóját mondja - a háttérben: az elnökségben helyet foglalt Németh Károly és Csehák Judit is. (Telefoto—MTI Soós Lajos felv.—KS—DN) Egy domboldal kell, meg akarat Sípálya Máriakéménden Működik a felvonó - Hógép helyett a birkákkal megjáraf-ják a havaf A számvetés és az előrete­kintés jegyében kezdte meg munkáját szombat reggel az Építők Rózsa Ferenc Művelődé­si Házában a XI. országos bé­kekonferencia. A magyar bé­kemozgalom vezető fórumán csaknem 1200 küldött és meg­hívott vendég vett részt. A ta­nácskozás elnökségében fog­lalt helyet Németh Károly, a Magyar Szocialista Munkás­párt főtitkárhelyettese, Csehák Judit, a Minisztertanács elnök- helyettese, továbbá jelen vol­tak a Hazafias Népfront, a Kommunista Ifjúsági Szövetség, a szakszervezeti mozgalom, más társadalmi és tömegszer­vezetek, a kulturális és a tudo­mányos élet, valamint az egy­házak jeles képviselői. A konferencia résztvevőit Sztanyik B. László, az Országos Béketanács elnöke üdvözölte. Megnyitójában megemlékezett az OBT-nek a legutóbbi béke­kongresszus óta elhunyt tag­jairól, s köszöntötte az OBT új tagjait, illetve tiszteletbeli tag­jait. Hanasúlyozta, hogy az elmúlt években a békemozga­lom ereje világszerte tovább növekedett, s ma már minde­nütt számottevő tényezője a háborús veszély elhárítását célzó kezdeményezéseknek, a vilógbéke megőrzésének. Rá­mutatott, hogy tovább kell erősíteni az értelmiség béke­munkáját, mind több tudóst, pedagógust és művészt kap­csolva be ebbe a tevékeny­ségbe, hiszen a békemozgalom értelmiségi aktivistái érzéklete­sen, meggyőző erővel tudják bemutatni az atomháború fe­nyegető veszélyeit. Végül meggyőződését fejez­te ki, hogy a mostani tanács­kozás is hozzájárul a magyar békemozgalom hatókörének szélesedéséhez, a háborúelle­nes erők világméretű küzdel­méhez. (Folytatás a 2. oldalon) A máriakéméndi falüvégén egy villanyoszlopra drótozott lécdarabon nehezen kivehető felírás: sípálya. Nem feltűnő, sőt! De hát a Bólyi Síbarátok Körének tagjai, meg a szeder­kényiek és a helybeliek így is eligazodnak. Nekem meg a lelkemre kötötte Győri József, a kör vezetőségi tagja, hogy ne csináljunk reklámot a pályá­juknak, mert ha megrohanják őket, abból botrány lesz. Mert nem a nagy tömegeknek ké­szítették, csak a kör tagságá­nak. A felvonó 50-70 síző ki­szolgálására alkalmas, az autó­parkoló is szűkös. Szombat délelőtt tíz órakor már javában működött a fel­vonó: Hendriger János gépész- mérnök ügyelt a szerkezetre, meg természetesen a pálya rendjére. A kampós felvonó a három­száz méter hosszú, ötven mé­ter szintkülönbségű pálya men­tén óránként száz embert ké­pes szállítani. A helyi igénye­ket kielégíti. A pálya egyéb­ként hatvan méter széles, egyenletes lejtő, sajnos a kifu­tója nem túl nagy. Északi fek­vésű, tehát a hó sokáig hasz­nálható.- Kitől származott a pálya­építés ötlete? Azt nem lehet személyhez kötni — mondja Hendriger János. - Korábban többen is jártunk Csehszlová­kiába sielni. De háta tíz-tizen- két nap évente inkább csak arra volt elég, hogy beoltson mindenkit „síbaktériummal". Aztán felfedeztük ezt a domb­oldalt. A Karasica Gyöngye Tsz odaadta télre - hiszen akkor úgysem használja a havas le­gelőt. Októberben elkezdtük építeni a felvonót, és most kész. Van mintegy száz tagja a Síbarát Körnek Bolyban, Sze derkényben, Máriakéménden, most már nem kell elutazniuk, ha síelni vágynak, itt a pálya karnyújtásnyira. A pályával még díjat is nyertünk a szak- szervezet által meghirdetett sportpályaépítési akción. Ilyen pályát másutt is le­hetne létesíteni. Baranyában sokfelé akad jó lejtőjű domb­oldal. Az itteni felvonót is „há­zilagosan“ készítették el, a tervezéshez értő szakember sem ritkaság manapság. Pon­tosan így van - erősíti meg a pályafelügyelő mérnök — nem sírni kell, hogy ninc^ felvonó, hanem meg kell csinálni. Hát ebben maradunk. Meg abban, hogy nem csapunk pro­pagandát az új pályának, de akik maguk is szívesen fel­csapnának pályaépítőnek, néz­zék meg. Érdemes! K. P. * Visszavenni, amit a tél elvett Teljes üzem a Mecseki Szénbányáknál A szénbányászok szeretnének visszavénni valamit abból, amit a szokatlanul kemény tél elvett tőlük. Tegnap — szabad napju­kon — a Mecseki Szénbányák összes üzemében termeltek. A föld alattiak közül szombaton hajnalban 802-en szálltak le — a szokásos létszám fele —, s a délelőttös műszak összesen 3285 tonnát küldött a szénmo­sókba, ami igazán szép telje­sítmény. Ami igaz, igaz, megpróbál­tatásokkal teli évkezdet volt az idei a vállalatnál. Az emléke­zetes január közepi lehűlés és a hóakadályok miatt először is nem tudott bejutni föld alatti munkahelyére sok bányász, s ez máris termeléskiesést oko­zott. Később gyűlt a szén oda­lenn, csak nem tudták felhoz­ni, fönt lefagytak a szóllítópá- lyák, beragadtak a szállító- eszközök. Ilyen előzmények után álltak tegnap szabad napjukon is munkába a szénbányászok. A föld alattiak három műszakban termeltek, a vasasi külfejtésről délelőtt szállítottak, délután előfúrást, letakarítóst végeztek. A pécsi szénelőkészítőmű haj­naltól este 10 óráig dolgozott, a komlói szombat délutántól vasárnap hajnalig. Teljes üzem volt a mózaszászvári brikett­üzemben is. M. Z. Úton a szén a pécsi szénelőkészítőbe Fotó: Cseri László

Next

/
Oldalképek
Tartalom