Dunántúli Napló, 1987. január (44. évfolyam, 1-30. szám)

1987-01-13 / 12. szám

A Dunontoit nopiö 1987. január TX, hadd HÍREK 1987. JANUAR 13., KEDD Szeretettel • köszöntjük névnapjuk alkalmából VERONIKA nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 7.29 — nyugszik 16.16 órakor A Hold kél 14.» — nyugszik 4.49 órakor Olvasószolgálat Hírok, tudó sí tó sok, események kSzólhotók 14—14 éréig O 14-940 telefonszómon Ügyeletes újságíró: MARTON OYONOYI Ma délelőtt 9-tól 11 éréig - személyes problémákban útbaigazítást ad a 10-044-os telefonszámon HETCNYI JANOSN8 Szerkesztőségi hirügyeletes 16-tól 19 éráig NAGY ISTVÁN a 10-053-as telefonszómon CR-rédió hivójelünk „Napló—I." 14—19 éréig a 25-ös csatornán Brutyó János 1911 — 1987 Mély megrendüléssel és fáj­dalommal tudatjuk, hogy Brutyó János elvtárs, a mun­kásmozgalom kiemelkedő sze­mélyisége, az MSZMP Központi Bizottságának . tagja, az MSZMP Központi Ellenőrző Bi­zottságának nyugalmazott el­nöke, a Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsának tagja, ország- gyűlési képviselő, január 10-én, hosszan tartó betegség után elhunyt. Brutyó János temetése január 19-én, hétfőn 11 órakor lesz a Mező Imre úti temető Munkásmozgalmi Panteonjá­ban. Elhunyt elvtársunk bará­tai, harcostársai, volt munka­társai 10.30 órától róhatják le kegyeletüket a Mező Imre úti temető fedett diszravatalozójá- ban. Az MSZMP Központi Bizottsága Az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottsága / A Szakszervezetek Országos Tanácsa Az Országgyűlés- Teljes létszámmal tartot­tak ügyeletet a hét végén a Hungária Biztosító Acsádi úti gépjárműkárfelvevő irodájá­ban. A két nap alatt száztíz­ezer forintot fizettek ki helyben a károsultaknak. Tegnap het­venöt kárbejelentést vizsgáltak meg a biztositó szakértői és közel százötvenezer forintot fi­zettek ki. Mozgószolgálatuk tegnap Mohácson, ma Siklóson és Harkányban, holnap Pécsett a Diósi úton és a Névtelen ut­cában, csütörtökön pedig Komlón tart ügyeletet.- Tárolási nehézségek a Baranya—Tolna Megyei Tégla- és Cserépipari Vállalatnál. A rendkívüli hideg időjárás elle­nére is folyamatos a poroton- tégla gyártása a Bátaszéki Vázkerámia és Cserépgyárban, csupán tárolási gondokkal küszködnek. Naponta 250 000 darab kisméretű téglának megfelelő mennyiségű poro- tontéglát gyártanak, amelyből rendkívül nagy készletük hal­mozódott fel. A mohácsi gyár­ban múlt hét péntektől leáll­tak a termeléssel, mert mínusz 10 fok felett nem tudnak tég­lát gyártani.- Tizenhárom baleset. Az el­múlt héten 13 közúti közleke­dési baleset történt a megyé­ben, kaptuk a tájékoztatást a Baranya Megyei Rendőr-főkapi­tányság közbiztonsági és köz­lekedési osztályától. Nyolc sú­lyos, öt pedig könnyű kimene­telű volt.- Négyszobás orvosi szolgá­lati lakás épül Bályban. A két­millió forintos munkával a he­lyi tanács a Bólyi Költségvetési üzemet bízta meg. Amint az időjárás engedi, elkezdik a munkát.- Vízműtársulat alakul a tél folyamán Vázsnokon. A tervdo­kumentációkat már leszállította a Baranya Megyei Vízmű Vál­lalat. A községi vízmű építésé­nek költségei az előzetes becs­lések szerint 7,5 millió forintot tesznek ki. A kivitelezést még az idén megkezdik. Meghökkentően magas az elmúlt hét baranyai tüzei által okozott kór: meghaladja az 1 millió 300 ezer forintot — bár ebből a Pintér-kerti eset egy­magában 1,2 milliót takar... A megyében összesen 14 tűz volt, ezek közül nyolchoz kel­lett kivonulniuk a tűzoltóknak. Az okok között az építési hiba szerepel az első helyen, s ez egyértelműen rosszul épített, hanyagul karbantartott kémé­nyeknek köszönhető. A tüzek- nek öt sérültje volt. Ez utóbbi kapcsán egy ta­nulságos eset: 8-án, késő este egy családi házban a kályha mellett mostak benzinnel egy gépet Vajszlón. A gőz berob­bant — három sérültje volt en­nek a tűznek. A pécsi Pintér­kertben 9-én késő délután ke­letkezett tűz a Környezetvédel­mi Intézetben. Értékes műsze­rek, az irodaberendezés, iratok égtek — az okot még vizsgál­ják. A törd időjárás próbára tani a gyakorlott, hivatásos gépkocsivezetőket is. Képünkön: megér­kezett a tej és tejtermék a kozármislenyi vegyesboltba. Fotó: Proksza László---------------------------------------------------------- » ---------:----------------------------------------------­- Utat építenek Mindszent- godisán a cigánytelepre. A ta­nács több mint félmillió forint­tal járul hozzá a hatszáz mé­teres út építéséhez, s számí­tanak a megyei tanács támo­gatására is. A munkát tavasz- szol kezdik. Késett a postavonat 485 perces késéssel, 13 óra 30 perckör érkezett meg a postavonat a pécsi főpá­lyaudvarra. A központi na­pilapok tegnapi számát ma kézbesítik a Dunántúli Napló mai példányával együtt.- A határőrség pécsi pa­rancsnoksága a Lánc utcai rendelőintézet kérésére egy te­repjáró gépkocsit biztosított, amely 11-én este 22 órától 12- én reggel 6 óráig állt azoknak az orvosoknak a rendelkezésé­re, akiket sürgősen kellett be­tegekhez szállítani.- Kitüntetés. A munkásőrség megalakulása 30-ik évfordulója alkalmából az Elnöki Tanács a Kiváló Szolgálatért Érdem­renddel tüntette ki Schanzl Antalt, a pécsi „Landler Jenő" munkásőrzászlóalj alapító első parancsnokát. A kitüntetést Schanzl Antal a munkásőrség megalakulásának 30. évfordu­lója tiszteletére rendezett köz­ponti ünnepségen Budapesten vette át. * Napi 30 vesebeteg vérképét ellenőrzik a POTE II. sz. belgyógyá­szati klinika kislaboratóriumában. Fotó: Sági Tamás & 15-000 Pécsiéi a Hegedűt Mihály utca lakúi ezúton mondanak kSszSnotot a DtDASZeak a gyors hibaelhárí­tó sért. Vasárnap délután 4 ára ká­rai áramszünet eolt utcájukban, s az áramszolgáltató ügyeletén gyor­san Intéződtek, háromnegyed nyolc­ra már lemét világítottak a lámpák a lakásokban. * A Mecseken lakó tSbb olvasónk telefonált, honnan kaphatnak homo­kot, amellyel leszórhatják a mere­dek, tikos utcákat? A városi tanácson alakult opera­tiv bizottságtól kaptuk a tájékozta­tást, hogy akiknek homokra van szüksége a városi útfelügyelőihez jelentsék be Igényüket a tJ-939-es te­lefonszámon.- Folyamatosan érkezik az NSZK kályhaszén a tüzép ba­ranyai telephelyeire. A múlt héten szállított szénből tegnap még értékesítettek a pécsi megrendelő irodában. Január 10-e körül négyezer tonna im­portszenet várnak. Tűzifából, brikettből, iszapból és hazai barnaszénből elegendő meny- nyiségű a készletük. 04-05-07 Tűz volt tegnap Kozármislenyben. Varjasi Sándor Pécsi utca 12. szá­mú épületében kigyulladt és el­égett a konyhaberendezés. Oltás közben a tulajdonos égési sérülést szenvedett. A becsült anyagi kár 30 ezer forint. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. A mentők segítségét tegnap Bara­nyában 200-szor kérték. 16 kocsival vo­nultak a helyszínekre, ahova lassan, óvatosan vonultak ki és nyújtottak segítséget. Szerencsére súlyos eset­hez nem kellett menniük. * A fogaskerekű vasút vonalán va­sárnap történt baleset sérültjeinek egészségi állapota kielégítő. Három utas sérüléseit a Péterfy Sándor ut­cai Kórházban gyógykezelik, egyet pedig a Központi Baleseti Ambulan­cián részesítettek orvosi ellátásban, majd hazaengedték. Három sérültet még a baleset színhelyén láttak el a mentők. Az ütközés következtében Czipót Istvánné 42 éves és Nők Pé­ter 53' éves villamosvezetők, buda­pesti lakosok a helyszínen meghal­tak. A rendőrség a szakértők bevo­násával tovább vizsgálja a baleset körülményeit. KÖZÉLET Gödöllőre látogatott hétfőn Aczél György, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Társadalomtudományi Intézet főigazgatója. Elsőként a Hu­mán Oltóanyagtermelő és Ku­tató Intézetet kereste fel, ahol előbb a város életéről,, az Itt folyó gazdasági és politikai munkáról hallgatott meg tájé­koztatót, majd a kutatóintézet tevékenységével ismerkedett. Aczél György délután az egye­tem aulájában munkásgyűlé­sen találkozott a gödöllői ku­tató-fejlesztő, oktatási és egészségügyi intézmények, üze­mek és vállalatok vezetőivel, a munkáskoliektívák képviselői­vel, a város vonzáskörzetében lévő települések párt- és taná­csi aktivistáival. A gyűlést — amelynek elnökségében helyet! foglalt Krasznai Lajos, a Pest Megyei Pártbizottság első tit­kára, Balogh László, a megyei tanács elnöke és dr. Bíró Fe­renc, az egyetem rektora - Herczenik Gyula, a gödöllői városi pártbizottság első titká­ra nyitotta meg, majd Aczél György mondott beszédet. * A Magyar Újságírók Orszá­gos Szövetsége és a Szovjet Kultúra és Tudomány Házának; újságíró klubja baráti találko­zót rendezett Mihail Gorba­csov 1986. január 15. nyilat­kozatának első évfordulója al-. kalmából. Az eszmecserén Bo­risz Sztukalin, a Szovjetunió budapesti nagykövete szólt ha­zája békeindítványairól és mél­tatta az SZKP KB főtitkárának egy évvel ezelőtti nyilatkozatá­ban megfogalmazott leszerelé­si program jelentőségét és az ennek nyomán tett konkrét szovjet lépéseket, azok nemzet­közi fogadtatását. A baráti ta­lálkozón vezető magyar és szov­jet újságírók véleményt cseréltek a Szovjetunió békepolitikájának bemutatásáról, a tömegtájékoz­tatási eszközök szerepéről a szovjet kül- és katonapolitikai kezdeményezések ismertetésé­ben. * Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Ma- róthy László, a Minisztertanács elnökhelyettese és Sarlós Ist­ván, az Országgyűlés elnöke fogadta Kőmíves Imrét, hazánk Svájcba akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagyköve­tét, aki a közeljövőben utazik állomáshelyére. * Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Ma- róthy László, a Minisztertanács elnökhelyettese és Sarlós Ist­ván, az Országgyűlés elnöke, fogadta Újvári Tibort, hazánk­nak a Mozambiki Népi Köztár­saságba akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagyköve­tét, aki a közeljövőben utazik állomáshelyére. EBI Kedden napközben időnként megélénkülő délnyugati szél, nyugat felől felhősödét, újabb tartós, folya­matos havazás várható. A legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet általá­ban —20 és —25 fok között, néhány derült, szélvédett helyen —30 fok közelében, a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden —12 és —17 fok között alakul. Távolabbi kilátások szerdától szombatig: mérséklődik a hideg. Gyakran lesz felhős az ég, újabb havazás várható, elsősorban délen és keleten havas eső, ónos eső is lehet. Eleinte déli, majd megerősö­dő északi szél várható hófúvásokkal. A legalacsaonyabb hajnali hőmér­séklet eleinte —15 fok, később —10 fok körül várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte —5 fok körül, majd —4 és plusz 1 fok kö­zött lesz. Hétfő reggeli vízállások: Grtilos —12 cm, áradó, vizhő 0,6 fok, Barcs —70 cm, változatlan, vízhő 0 fok, Drávaszabolcs 19 cm, áradó, vizhő 0,ü fok, Mohács 454 cm, apadó, viz­hő 1,0 fok.* Magyar társaság nemzetközi sikere A felgyorsult műszaki és technológiai fejlődés új igé­nyeket szül. Ma már a vásár­lók nemcsak a portékák mi­nőségét és árát vizsgálják ár­gus szemekkel, hanem vételi döntésükben egyre inkább ha­sonló súllyal mérlegelik a ter­mékek külső megjelenítését, a külső borítás tetszetősségét és hasznosságát. Egyszóval az áruk csomagolását. Éppen ezért nem minden­napi sikert könyvelhet el a Helia társaság: elnyerte a csomagolási világszervezet dí­ját, a World Star 86-ot. A ma­gyar cég a kitüntető elismerést a Helia-D krémek ajándék csomagolásáért kapta. A kré-í met tartalmazó exkluxív porce­lántégelyt Szász Endre festő­művész fekete-fehér-arany szín­kombinációjú grafikái díszítik. Nines, de lesz?! Hoztam is ajándékot, meg nem is - mondó Mátyás ki­rálynak az okos leány annak idején. Nem meseszerű viszont a felvételi tájékoztatók éven­kénti megjelenésekor tapasz­talható hercehurca. Hat éve vagyok a pályán, azóta pon­tosan hatszor írtam meg; ké­sik, nem megfelelő példány­számban, téves és hiányod adatokkal jelent meg az éven­ként esedékes könyv. És lám, idén is itt a téma. Két kötetben bocsájtódik ki az 1987-es felvételikkel kapcsola­tos tájékoztató. Az egyik, ha­táridőkhöz nem köthető infor­mációkkal (a tavalyi felvételik anyagával és megoldásukkal) teli kötet már a múlt héten a baranyai könyvesboltokba került. Nagyobb részt, híven a korábbi évek gyakorlatához, több helyen pillanatok alatt el is fogyott... Nem érkezett viszont a másik. A szükségesebb, amely tartal­mazza a meghirdetett szako­kat, a felvehető létszámot, az idei, éppen esedékes változá­sokat. Türelmem eredményeként megtudtam, hogy a főváros­ban már mintegy tíz napja megjelent kötet Baranyába az ez évi, „tízes" szállítással ér­kezik a fővárosból. A napok­ban várják, a megrendelés alapján 1500 körüli példány jön megyénkbe. (Pontos ma­gánszámítások szerint a me­gyei felsőoktatási intézmények­be körülbelül 1200-an nyernek felvételt nappalira, nem szól­tunk még a közületekről, a nem nappali tagozatosokról és azokról, akik csak megpróbál­ják, de nem sikerül.) Kevés a várható példányszám is. Vigasztaljuk magunkat az­zal, hogy mivel késve jön, elég lesz? Vigaszunk bánatos. Bozsik L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom