Dunántúli Napló, 1987. január (44. évfolyam, 1-30. szám)

1987-01-02 / 1. szám

Világ proletárja), egyesüljetek! Dunantait napló i Xt.IV. évfolyam, 1. szám 1987. január 2., péntek Ara: 1,80 Ft Az MSZMP Baranya Megyei Bizottságának lapja Reményeinket párosítsuk tenniakarőssal Losonczi Pál köszöntője 'Kedves Honfitársaim I Az új esztendő eilső napján tisztélettel köszöntőm hazánk minden állampolgárát. Sikerek­ben szerényebb, ám tanulsá­gokban annál gazdagabb óévet hagytunk magunk mö­gött. 'Megnyugtató, hogy létünk és munkánk legalapvetőbb fel­tétele, a béke, változatlanul fennmaradt. 1986 jellemzője vált a Géniben kibontakozott ■folyamat erősödése. A Szov­jetunió és a szocialista orszá­gok új elemeket tartalmazó békekezdeményezései újra­élesztették a népek bizakodá­sát az enyhülés visszatérése iránt. A 'reykjavíki szovjet- amerikai csúcstalálkozón ismét meggyőződhettünk, hogy tár­gya láasztal mellett, őszinte eszmecserében, az érdekek kölcsönös tiszteletben tartásá­val a nemzetközi élet legsú­lyosabb problémái is közel ke­rülhetnék a megoldáshoz. Ugyanakkor azt is jól tudjuk: jelentősek még azok az erők, omélyek a bizalmatlanság szi­tásával fékezik a népek kö­zötti normális kapcsolatok ki­alakítását, zavarják a békés egymás m el lett élést. Hazánk a bonyolult világ- politikai helyzetben is tovább bővítette nemzetközi kapcsola­tait. A Magyar Népköztársaság külpolitikájának eddig is egyik legmarkánsabb vonása volt, hogy a baráti szocialista orszá­gokkal együtt, összefogva a vi­lág haladó erőivel, szorgal­mazza a fegyverkezési verseny megállítását, a leszerelést, a nemzetközi biztonság, az álla­mok közti bizalom és a béke erősítését. Mindenkor síkra szálltunk a különböző társa dalmi rendszerű országok iköl osönösen előnyös együttműkö dóséért, 'kiálltunk a vitás kér dések tárgyalások útján való rendezése mellett. Tárgyalunk mindenkivel, aki tiszteletben tartja társadalmi rendünket, szövetségi kapcso lataimlkat és a kölcsönös ér dékek elismerése alapján akar velünk szót váltani. Volfottuk és valljuk, hogy az emberi­ség gondjai csak úgy enyhül­hetnek, ha a népek közösen munkálkodnak orvoslásukon. Csokis a kölcsönös bizalom és egymás érdekeinek tiszteletben tartása viheti előbbre az em­beriséget. Csakis így távolít­hatók el azok a mesterségesen emelt, politikai természetű akadályok, amelyek az orszá­gok közötti együttműködés út­jában állnak. Kedves Barátaim! Szűkebb értelemben vett hazai dolgainkat tekintve, el­mondhatjuk, hogy a körülmé­nyek kedvezőtlen alakulása el­lenére is gyarapodott a nem­zeti vagyon, hazánk új létesít­ményekkel gazdagodott, erő­södött gazdaságunk és társa­dalmunk átfogó reformfolya­mata, új tudományos eredmé­nyek, szociális és kulturális lé­tesítmények születtek. Meg­őriztük a teljes foglalkoztatott­ságot és a lakosság ellátásá­nak színvonalát is. Az az össz­teljesítmény, amit népünk nyújtott, megbecsülést érde­mel, mert nehéz körülmények között érte el eredményeit. Céljaink eléréséhez azonban mindez kevés volt. A világgazdaság értékítéle­tei tovább szigorodtak. Termé­keink leértékelődése folytató­dott, kedvezőtlenebbé váltak értékesítési lehetőségeink. Hátráltatták versenyképessé­günket azok a végső soron po­litikai jellegű akadályok, amelyek nemcsak a termelő­berendezések és technológiák, hanem az áruk normális cse­réjét is megnehezítik. De csu­pán ezek a vitathatatlan té­nyek nem szolgálhatnak ma­gyarázatul lemaradásunkra, és nem menthetnek fel ben­nünket következményei alól. Későn ismertük fel a külső ha­tásokat, nem készültünk fel következményeire, nem igazod­tunk elég rugalmasan és gyor­san az új követelményekhez. Pártunk Központi Bizottságá­nak 1986 novemberi határo­zata joggal állapította meg, hogy a magyar népgazdaság (Folytatás a 2. oldalon) A gazdasági élet minden területén sikerült továbblépni Mihail Gorbacsov újévi üzenete Az elmúlt esztendőt a tuda­tos útkeresések, a megfeszített munka, az átalakítások, az el­képzelések és tervek valóra váltása jellemezte. Az elmúlt évben erősödött a békéért ví­vott harc - állapította meg Mihail Gorbacsov, az SZKPK8 főtitkára c szovjet néphez in­tézett újévi üzenetében, amely a szovjet televízióban hang­zott el. Az SZKP KB főtitkára meg­állapította, hogy a gazdasági élet minden területén sikerült továbblépni, és leküzdeni a pangás jelenségeit, Lényege­sen gyarapodott a nemzeti jö­vedelem, o gyarapodás meg­haladja c négy százalékot. Fordulat előtt állnak a társa­dalmi és szociális problémák ■hatékonyabb megoldása' terén is. Gorbacsov a továbbiakban arra figyelmeztetett, hogy az elkövetkező esztendőben még jobb teljesítményekre lez szükség a gazdaságban, a vállalatoknál széles ikörben be kell vezetni az új gazdálkodási módszeréket, döntően javítani kell a termékék minőségét. 'Hasonló, nem kevésbé fontos és 'bonyolult feladataikat kell megoldani a szovjet társada­lom életének más területein is.- A döntő változtatások út­jára léptünk, mégpedig közös megegyezéssel — mondta Mi­hail Gorbacsov és hozzáfűzte: ugyanakkor érzékelhető még az egy helyben topogás, a kö­zömbösség, egyesek abban re­ménykednek, hogy minden visszatér a régi mederbe. Ez az erő azonban nem állíthat­ja meg a szovjet társadalmat az átszervezés útján. Határo­zottaknak és következetesék­nek kell lennünk. A legcse­kélyebb megingást sem en­gedhetjük meg magunknak. Politikái és erkölcsi álláspon­tunk az, hogy a szocialista rendszer fejlesztésének haté­kony eszköze a kezdeménye­zés, a felelősségtudat, a 'bí­rálat és a nyilvánosság, a de­mokrácia és a fegyelem. Külpolitikai kérdéseket em­lítve az SZKP KB főtitkára rá­mutatott: a nukleáris sz emben- ái'ás új gondolkodásmódot ■követel meg a nemzetközi po­litikában. A Szovjetunió átfogó b ék e k ezd e ményez éselke t tett, hogy megjavuljon a nemzetkö­zi légkör. A legnagyobb jó­szándékkal terjesztettük elő ja­vaslatainkat Reykijavíkban. Ez volt az a pillanat, amikor az emberiség megláthatta az atomfegyvermentes világ kör­vonalait. Sajnos, számos nyu­gati politikus Reykjavíkra való reagálása megmutatta, hogy ■milyen erős imég a régi, kon­zervatív gondolkodás, milyen messze áll egyes kormányok politikája a népek igazi aka­ratától. 'Mihail Gorbacsov hangsú­lyozta: őszinte barátságot és együttműködést ajánlunk fel mi no azoknak, akik amellett vannak, hogy azonnal kezdőd­jenek tárgyalások az atom­fegyver-kísérletek teljes betil­tásáról. Őszinte barátságot és együttműködést ajánlunk azok­nak, akik az atomfegyverek számának csökkenését, illetve teljes megsemmisítésüket kö­vetelik, továbbá azt, hogy az egyenlőség és az általános biztonság elvei alapján fejlőd­jenek a nemzetközi kapcsola­tok. A mi ajtónk nyitva áll a tárgyalások előtt. De egy má­sik dolognak is világosnak kell lennie mindenki számára. Bé- keszeretetünknek semmi köze a gyengeséghez. A szovjet em'berek békés munkáját meg- védjük. A szocializmus vívmá­nyait az erős, korszerűen fel­szerelt szovjet fegyveres erők védelmezik. Az új év alkalmából szívé­lyesen üdvözöljük a szocialista országok népeit, mindenkit, aki küzd a békéért és a társadal­mi haladásért, minden jót kí­vánunk a Föld valamennyi né­pének — hangzott el Mihail Gorbacsov üzenetében. Zavarmentes szolgáltatások Akik a szilvesztert munkával töltötték: Trellák András, Iván Fe­renc és Schneider Imre, a Pécsi Hőerőmű 3. turbina hővezériő- termében. Átlépés az új évbe - műszereken Első munkanap a Hőerőmű vezérlőjében és a DÉDÁSZ diszpécserszolgálatánál Szolid ünneplést tartottak azok, akiknek az új év első napján reggel munkába kellett állniuk. Az éjféli - szinte jel­képes - koccintás után néhány órát még pihentek műszak előtt, s hat órakor már a Pécsi Hő- I erőműbe érkeztek a tegnapi szolgálattevők, mind a hatva­non — erről tájékoztat Varga József ügyeletes mérnök és Porpáczy Ernő műszakvezető. Kérésemre megmutatják azokat a mérőműszereket, amelyek a szilveszter éjszakai ébrenlétün­ket tanúsítják. Azokat, amelyek pontosan nyomon követték, hogy mikor kezdtünk az óév­búcsúztatásba, s hogyan csök­kent egyre inkább az áramfo­gyasztás, jelezve a nyugovóra térést, az első alvást 1987-ben, Az országos villamosenergia­hálózatba ikapcsolt erőmű ter­helésének változása december 31-én és január 1-jén a követ­kezőképpen alakult: a szilvesz­teri készülődés, sütés-főzés a délutáni fogyasztáson meglát­szott. Míg délelőtt 10 órakor az országos hálózat 142 megawatt szükséglettel jelentkezett, addig délután egy órára már 182, este hét-nyolc órára közel két­száz megawattot igényelt az erőműtől. Az új év beköszönte- kor 179 megawattos termelés fokozatosan csökkent: hajnali három órakor 141 lett, négykor már csak 128. Reggel kilenc és tíz között alig érte el a százat. Az ország lakosságának ébre­dését csak késő délelőtt jelez­ték a műszerek.- Ahogy a fogyasztási igény kívánja, mi bármikor üzembe állíthatjuk a forgótartalékon lé­vő gépekket-berendezéseket, ez termelésben plusz nyolcvan megawattot jelent — mondja Porpáczy Ernő. A Pécsi Hőerőmű szolgáltat­ja a város távfűtéséhez és me­legvízellátásához szükséges energiát is. A jelenlegi meleg idő is közrejátszik abban, hogy bőséges távfűtési tartalékokkal rendelkeznek: az erőművet el­hagyó víz 92 fokos. Felfűthető rövid időn belül 110-re vagy akár 130-ra is, ha hirtelen tíz- húsz-harminc fokkal csökken a hőmérséklet. A komlói erőműben tizenné­gyen dolgoztak a tegnapi dél­előtti műszakban. Komló és környéke távfűtés- és melegvíz­ellátása mellett az országos vil- lamosenergia-hálózatba január 1-jén a délelőtti órákban hét megawattal szállt be. * A DEDÁSZ körzeti diszpécser- központjában az év első nap­ján Kelemen László szolgálatve­zetőt és helyettesét, Ráth Antalt találtam. Reggel hétkor kezdték a műszakot. (Folytatás a 2. oldalon) Vidám hangulatban töltöttük a szilveszter éjszakáját. (Tudósítás az 5. oldalon) Prokszá László felvételei Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke újévi köszöntőt mondott a Magyar Televízióban. (MTI-fotó—KS—DN)

Next

/
Oldalképek
Tartalom