Dunántúli Napló, 1986. december (43. évfolyam, 330-359. szám)

1986-12-21 / 350. szám

VI Dr 1 KRÓNIKA V) Dl 1 kronikaI Olvasószolgálat Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők 14-től 18 óráig, a 15-000 tetefonszámon Ügyeletes újságíró: HAVASI JANOS Képviselői fogadóóra Mérei Emil országgyűlési képviselő december 23-án 14 órakor tart fogadóórát Komlón, a városi tanács vb-termében. Rendezvények Harminc müvészfotóból rendeztek kiállítást és vásárt Pécsett, a Moz­galmi Házban. A képek a buda­pesti Fotóművészeti Galériából érkez­tek, köztük Bállá Demeter és Kor- niss Péter felvételei is megtalál­hatók. A kiállítás december 31-ig munkanapokon látogatható 10-től 17 óráig. * Állatbemutató. A Mecsek Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület és a Mecseki Kulturpark Baráti Köre de­cember 27-én, 28-án, 29-én Pécsett, a Nagy Lajos Gimnáziumban kis­állat-kiállítást rendez. A kiállításon három megye Baranya, Tolna, So­mogy 58 tenyésztője mintegy 600 állatot — galamb, macska, dísz- baromfi, díszmadár — mutat be. A kiállítást december 27-én 14.00 óra­kor dr. Fülöp István, a Mecseki Kulturpark igazgatója nyitja meg. Hangverseny Nagykanizsán, / a Hevesi Sándor Művelődési Központ­ban holnap este 7 órakor az Or­szágos Filharmónia szervezésében rangos hangversenyre kerül sor. Közreműködik a Liszt Ferenc kama­razenekar. *V Karácsonyig tart nyitva Rádóczy Gyarmati Gábor festőművész kiállí­tás Nagykanizsán, az Egri Terem­ben. - Nagykanizsán, a Hevesi Sándor Művelődési Központ kiállí­tótermében december 31-ig láto­gatható a képző- és iparművészeti kiállítás és -vásár, amely naponta 10-13 és 14-18 óra között tekint­hető meg. Várható időjárás az ország terü­letén vasárnap estig: felhőátvonu­lások lesznek, néhol futó hózápor­ral. A gyakran viharos északi­északnyugati szél csak lassanként és csak kissé mérséklődik. A leg­alacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 1, mínusz 6 fok között, a legmagasabb nappali hő­mérséklet vasárnap fagypont köze­lében alakul. Mohács 130 cm, apadó, vizhő 2,4 fok, Örtilos 40 cm, áradó víz­hő 3,0 fok, Barcs —50 cm, változat­lan 3,0 fok, Drávaszabolcs 36 cm, áradó 3,4, fok. Elhunyt Greguss Zoltán A Madách Színház és a Víg­színház igazgatósága, társulata mély megrendüléssel tudatja, hogy Greguss Zoltán Kiváló Művész, életének 83. évében rövid, súlyos betegség után, december 20-ra, szombatra virradó éjszaka elhunyt. A te­metéséről később intézkednek. O Meghalt dr. Kádár László érsek. Dr. Kádár László egri ér­sek szombaton, hosszas beteg­ség után elhunyt. Temetéséről később történik intézkedés. O Bajára látogatók figyel­mébe: a Türr István Múzeum állandó kiállítása, a Nagy Ist­ván Képtár és a Bunyevác Táj­ház december 22-től január 31-ig zárva lesz. Csoportokat, előzetes bejelentés alapján, to­vábbra is fogadnak. O Számítógépes játékok. Ma 16 órától a bonyhádi művelő­dési központban számítógépek­kel ismerkedhetnek, barátkoz­hatnak a városban és környé­kén élők. A művelődési köz­pontba várják mindazokat, akik tudorai a számítógépes játé­koknak, s azokat is, akik mind ez rdeig nem használtak még számítógépet. Ifjúsági telefonszolgálat: 24-550 Hívható a pécsi Ifjúsági Ház­ban naponta 17-től 21 óráig. Fizika emlék­verseny Az idei Budó Ágoston fizika emlékversenyt a pécsi Széche­nyi István Gimnázium és Szak- középiskolában rendezték meg 12 iskola 97 tanulójának rész­vételével. A gimnáziumok csa­patversenyében a Nagy Lajos Gimnázium lett az első a Ko­marov és a mohácsi Kisfaludy előtt. A szakközépiskolák ver­senyét a Zipernovszky nyerte meg, második a Széchenyi. A Leöwey Klára Gimnázium III. évfolyamos csapata különdíjat kapott. Az egyéni verseny győztesei, III. évfolyam: Miskolczi Nor­bert és Uherkovich Szaniszló (megosztva). Harmadik helye­zett Szűcs Gábor. Valameny- . nyien a Leöwey Gimnázium ta­nulói. IV. évfolyamon: 1. Kolb Zoltán (Nagy Lajos), 2.#Bende Marianna (Kisfaludy) és Szabó László (Zipernovszky). Zenelő kút Szekszárdion Szekszárdon, a Liszt Ferenc téren elkészült Kis Ildikó és Fusz György keramikus iparművészek alkotása, a zenélő szökőkút. A kút minden pá ration órában Liszt. 8. magyar rapszódiájának azt a részét játssza, amelyet Szekszárdon irt a művész. Az elektromos szintetizátort amely a zenét szolgáltatja , Kovács László villamosmérnök készítette. Fotó: Gottvald Károly Lottótájékoztató A Sportfogadási és Lottó Igazga­tóság közlése szerint az 51. játék­hetén 5 találatos szelvény nem volt. A lottó-nyeremények a nyeremény­illeték levonása után a következők: 4 találatos szelvénye 67 fogadó­nak volt, nyereményük egyenként 195 752 forint; 3 találata 6 411 fogadónak volt, nyereményük egyenként 1023 forint; a 2 találatos szelvények száma 166 051 db. ezekre egyenként 39 fo­rintot fizetnek. O Termékvásárlás. Az elmúlt évhez viszonyítva 10 százalék­kal növelte felvásárlását a nagykanizsai ÁFÉSZ, amely az idén mintegy 52 milliós forgal­mat bonyolít le. O Utas-touristbolt Kanizsán: Zala megyében elsőként Nagy­kanizsán nyílt meg utas-touris- bolt, amely közel 60 ezer dollár értékű készlettel várja a vásár­lókat. A lakosság, a törvénye­sen engedélyezett kereten be­lül, míg a külföldiek korlátozás nélkül vásárolhatnak valutáért hazai és külföldi árukat. O Játszóház Kaposváron. A szombat Kaposvárott is a ka­rácsonyi készülődés jegyében telt el. Az ajándékozást, fa dí­szítést megkönnyítendő, a La- tinca Művelődési központban délelőtt játszóházat tartottak, ahol a gyerekek apró ajándék- tárgyakat készítettek. O Felújított bizományi. A nagykanizsai áruházat mintegy 2 millió forintos költséggel kor­szerűsítette a Bizományi Áru­ház Vállalat, amely ismét a lakosság szolgálatában áll. Hol? Olcsóbban! Centrum hétfő keretében decem­ber 22-én 20 százalékos eneged­ménnyel vásárolható a pécsi áru­házban egyszínű és mintás jersey 118—447 forintig. Konzum Aruház: Fotóosztály: talp- masszirozó 495 Ft helyett 297 Ft-ért kapható. Esztétikai hibás Czerny pianinókat kínál lényegesen olcsóbban (30 ezer helyett 16-18 ezer forintért) a Ba- ranyaker új helyre költözött Kos­suth utcai hangszerboltja, Pécsett. Rádió mellett... Por ment a szemembe... Kevés ember van, akinek még nem került kis porszc- mecske vagy egy eltévedt szempilla a szemébe: kín­lódhat, míg könnyeivel ki­mossa a kellemetlen fájdal­mat okozó idegen anyagot, sűrű szemdörzsölés közepet­te. De ez semmi ahhoz a fájdalomhoz képest, amelyet az ívhegesztő lángjának va­kító fénye okoz annak, aki a hegesztő mellett dolgozik vagy magának a hegesztő­nek is, akit ugyan ved a sö­tét üveggel ellátott pajzs, de vigyázatlanságból mégis csak belepillant a fénybe. A vasipari szakmunkásta­nulót már eleve szigorúan figyelmeztetik: „Fordítsd cl a fejedet és tenyérrel is csi­nálj ellenzőt a fényforrás fe­lől, mert oldalról is érheti sugárzás és okkor nem al­szol az éjjel ...!" A hegesz­tőről nem is beszelve: a szakmával való ismeretség elején ritka az, amelyik nem esik át a „tűzkeresztségen". A fénysugár iszonyatos fájdalmat okoz néhány óra múlva: mintha egy marókra való homokot szórtak volna a szemébe, olyan érzés kí­nozza és ezt nem mossa el az úristen könnye sem, fáj­dalomcsillapító gyógyszer ez ellen nincs, még a vizes bo­rogatás sem használ. A gyulladás csak hosszú-hosz- szú órák után múlik el, de maradandó szembetegséget is okozhat. . . Miért írom ezt le most? Azért, mert egy új magyar találmány született - erről értesültem a rádió egyik ri­portja révén. Szigetszentmik- láson — nem értettem ponto­san milyen kis üzemben(?) — okos emberfők elkészítet­tek egy olyan szemüveget, amely kizárja az ívhegesztő lángjának károsító hatását. Az üveg teljesen átlátszó — tehát a hegesztő látja a munkadarabot - egészen addig, amig a hegesztőpál­ca nem érintkezik a tárgy- gycrl. Akkor ugyan abban u pillanatban fc-lviUnn a va­kító fény, de e pillanatnak ezredrésze alatt az üveg — éppen a fénytől - azonnal elsötétül és már csak az erősen megszűrt fényt bo­csátja át, ami nem káros. A hegesztőnek nem kell paj­zsot tartania, tehát másik keze is szabad. Lehet, hogy ez a kis jegy­zet nem sok olvasó figyel­mét köti le — kivéve a szak­munkásokét, üzemi dolgozó­két —, akik viszont tudják, milyen óriási jelentőségű a magyar találmány. Most akár huirázhatnánk is: lám, tudunk mi magya­rok, műszaki gárdánk- ismét kitett magáért . . . No igen. Csak valahogy majdnem megint elkallódott a talál­mány ... A szemüveg gyár­tásába senki nem mert bele­vágni, illetve senki nem mert „kockáztatni"? Mindegy: vé­gül is lett gazdája az ipari szemüvegnek, pontosabban az üveg gyártásának. Mit gondolnak, ki jelentkezett? Fitalálták: egy külföldi. Tes­sék csak megkapaszkodni: egy norvég nemzetiségű halnagykereskedő . . . Egy halas. Igaz, egy olyan halas, aki halkereskedéssel kezdte, de ma már halfeldolgozó berendezéseket is gyárt és természetesen bőven alkal­mazza a hegesztőket. Ha jól jegyeztem fel az adatokat: jelen pillanatban 1 millió 200 ezer dollár ér­tékben rendelte meg a szemüvegeket, de csak azzal a feltétellel, ha a kizáróla­gos forgalmazási jog az övé. (Naná!) Finnországban egy munkavédelmi szervezet, vagy szövetség már leadta első megrendelését a hal­kereskedőnek: 20 ezer szem­üveget fognak megvásárolni. A norvégtól természetesen. A szemüveget persze mi gyártjuk. Természetesen . . . És majd mi is vásárolunk a szemüvegből, a norvégtól - természetesen . . . O Kanizsai dzsessz. A híres dzsesszfesztiválok városában, Nagykanizsán, pénteken este hangversenyt rendeztek, ame­lyen a városban élő dzsessz­muzsikusok, -tanárok és -együt­tesek léptek fel. O A Műjégpálya nyitvatar- tása. A pécsi Műjégpálya de­cember 24-én csak 9-től 12 óráig lesz nyitva, délután zár­va tart. Karácsony mindkét napján a megszokott nyitvatar­tási rend szerint látogatható (9—12; 14—16; 17—19 óráig). December 31-én is csak dél­előtt lesz nyitva, január else­jén pedig csak délután, a szo­kásos rend szerint. Január 5-én, hétfőn, szünnapot tartanak.. O A betlehemi csillag. A TIT pécsi Planetáriumában kedd és péntek kivételével elő­adások hallgathatók A betle­hemi csillag címmel. Az emlí­tett két napon pedig — megfe­lelő időjárás esetén — távcsö­ves bemutatót tartanak. O Bonyhádi karácsonyvárás. Szombaton este a bonyhádi művelődési központban kará­csonyváró műsort tartottak, amelyben gyermek-tánccsoport, német nemzetiségi kórus, báb­csoport, fúvószenekar és né­hány színjátszó lépett fel. A szünetben kisorsolták a tan­uszoda építéséhez kibocsátott sorsjegyek díjait. MAI MŰSOR SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Betlehemi köszöntő (de. 10 órakor). Vértestvérek (du. 3 és este 7 órakor). D’-ANETÁRIUM Betlehemi csillag (15.30). FILM Petőfi: Az égigérö fa (f5). Mad Max (f7. f9). Kossuth: Koncert a fűtőtesten (10), Végtelen történet (12, 2, 4), Manő­verek az ötödik emeleten (6, 8). Park: Végtelen történet (f4, f6), Mad Max (f8). — Ságvári: Panelsztori (4, 6). Nevelési Központ: A kis gömböc (2), Csilla­gok háborúja (4), Szexmisszió (7). Ifjúsági Ház: Piedone Afrikában (3), A nagy Generáció (5). Jósze­rencsét: A gejzírvölgy titka (2), Akit Bulldózernek hívtak (4). Fekete Gyémánt: A kis Muck története (4), Hátsó ablak (6). Komló, Zrínyi: Bal kán Expressz (4. 6, 8). Komló, Má jus 1.: Vad banda (f5, f7). Mohács A Sárkány útja (4, 6, 8). Szigetvár Mary Poppins (5, 8). Siklós: Fan tóm' az éjszakában (5, 7). Bere mend: A Sárkány közbelép (4, 6) Boly: Nyomás, utána (5). Duna szekcső: A fej nélküli lovas (5, 7) Harkány: B.MX banditák (5. 7) Mágocs: Yerma (f5). Mázaszászvár Break II. (6). Pécsvárad: Támadás a Krull bolygó ellen (3, 5). Sásd Alabama (f5, 7). Sellye: Az ember, aki túl sokat tudott (5). Szentlőrinc: Vezekelj bűnödért! (5, 7). Villány: Egészséges erotika (5). Vajszló: BMX banditák (5). TELEVÍZIÓ MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.32: Műsorismertetés. 8.35: Tévé torna. 8.40: Óvodások filmműsora 9.00: Srácok a tengerparton. Uj-zé landi filmsorozat. IV/3. rész. 9.20 Gabriella és a m2sebeli ember. An goi tévét ilm. 10.15: Gyurmatek VII/2. rész. 10.30: Csodálatos állat világ. Amerikai dokumentumfilm sorozat. 10.50: Hírek. 10.55: Reklám 11.00: Kapcsoljuk a Vörösmarty tér Csontváry termet. Karácsonyi Zene butik. 12.00: Vasas Jubileumi Kézi labdatorna. Közvetítés a Fáy utcá bál. 13.15: Séta a moszkvai állat kertben. Szovjet rövidfilm. 13.32 Műsorismertetés. 13.35: Képújság 13.40: A Közönségszolgálat tájékoz tatája. 13.45: Nézzük együtt — Her nádi Judittal. 14.10: Betűreklám 14.15: Péterváradi tamburások. Vaj dasági nótaválogatás. 14.45: Rek lám. 14.50: Gregory barátnője. An goi film. 16.15: HungarHotels Nem zetközi Táncverseny. Közvetítés c budapesti Konqresszusi Központból felvételről. 16.55: Reklám. 17.05 Objektív. 17.55: Hírek. 18.00: Delta Tudományos híradó. 18.25: Reklám 18.35: Tévétorna. 18.40: Fsti mese 18.50: Reklám. 19.00: A HÉT. 20.05 Bán Frigyes sorozat: Rangon alul Magyar film. 21.25: Áruházak aján lata. 21 30: Sporthírek. 21.40: Össze állítás Vécsey Frnő dalaiból. 22.05: Hírek. 22.10: Himnusz. MÁSODIK MŰSOR 19.53: Műsorismertetés. 19.55: Kép­újság. 20.00: Száz híres festmény. Angol rövidfilm. 20.10: A hold vizei. Anqol tévéfilm. 21.55: A HÉT (ism.). 23.00: Képújság. IUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 9.30: Barázdák — faluműsor, utá­na gyermekműsor maqyar nyelven. 10.2Ö: Hírek. 10.30: Vasárnap dél­előtt gyermekeknek. 12.00: Mezőgaz- dasáqi adás. 13 00: Jugoszlávia, jó napot. 14.00: Kis koncert. 14.15: Filmsorozat gyermekeknek. 15.15: Vasárnaponként. 17.15: Banditák — amerikai játékfilm. 18.55: Rajzfilm. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. ?0.00: Utazás Vucjakban — dráma- sorozat. 21.00: Sportszemle. '21.45: Ploort. 22.15: Tv-Napíó. 22.35: Kői tői színház. IBe] éI eIe!ÉleJeJeIé]e1e1e1é]ÉJÉI ÉJEI fg A Baranya-Tolna Megyei |j H Tégla- és Cserépipari Vállalat|j H Központi Javítóműhelye |J I lel fa ra fa ra iá ra fa ra lakatosokat forgácsolókat targoncaszerelőket segédmunkásokat karbantartó kőművest takarítót vesz fel. fa föl Jelentkezés: H Pécs, Felszabadulás u. 14. üzemvezetőnél, jjjj ra @ bü @ laoaiaiaiaia mia @iaia @ @ ej El EJ EJ EJ EJ EJ EJ El EJ EJ EJ vasárnapi

Next

/
Oldalképek
Tartalom