Dunántúli Napló, 1986. december (43. évfolyam, 330-359. szám)

1986-12-22 / 351. szám

2 Dunantűli napló 1986. december 22., hétfő Ülésezetta Kazah minisztertapács Vasárnap kibővített ülést tar­tott a Kazah SZSZK Miniszter­tanácsa. Ezen részt vett és felszólalt 'Mihail Szolomencev, az SZKP KB PB tagja, a KB mellett mőködő Pártellenőrzé­si Bizottság elnöke és Genna- gyij Kolbin. a Kazah KP KB első titkára is. Az ülés résztvevői feltárták a hiányosságok okait, s fi­gyelmüket arra összpontositot- ták, hogyan lehetne ezeket kiküszöbölni, növelni a terme­lés hatékonyságát, javítani a kibocsátott termékek minősé­gét, széles körben bevezetni a tudomány és a technika vív­mányait. Különösen alaposan foglalkoztak a lakosság fo­gyasztási cikkekkel való jobb ellátásának, a kereskedelem és a szolgáltatások javításá­nak feladataival. Élesen bírál­ták az önelégültség, a felelőt­lenség megnyilvánulásait és más káros jelenségeket. A nap második felében Mi­hail Szolomencev és Genna- gyij Kolbin meglátogatta a Kazah Mezőgazdasági Főisko­lát, ismerkedett oktatási-tani- tási módszereivel, felszereltsé­gével. ■f MANAGUA: Managuától mintegy negyven kilométerre északkeletre megkezdődött a nicaraguai hodsereg nagysza­bású hadgyakorlatának máso­dik szakasza. Az első szakasz keddtől csütörtökig zajlott a hondurasi határ közelében. Mindkét esetben külföldről tá­madó ellenséges erők visszave­rését gyakorolták. • Újabb MX-rakéták A Fehér Ház és a Pentagon egyidejűleg jelentette be pén­teken délután, hogy Reagan elnök a kongresszus elé ter­jeszti az amerikai hadászati nukleáris erő új fejlesztési programját. A program kere­tében újabb ötven MX-tipusú, egyenként tíz, külön-külön irányozható robbanófejjel fel­szerelt földrész'közi hadászati ballisztikus rakétát vasúti sze­relvényekre kívánnak telepíte­ni. ♦ NEW YORK: Az ENSZ közgyűlése pénteken reform- tervet fogadott el a világszer­vezet pénzügyi válságának megoldására. A terv, amelyet a közgyűlés pénteken befeje- ződött 41. ülésszakán fogadtak el, a takarékosságban, a költ­ségvetés jóváhagyási rendsze­rének megváltoztatásában je­löli meg az anyagi válságból való kivezető utat. MADRID: A kubai hatóságok és a spanyol kormányzat között létrejött megállapodás értel­mében vasárnap Madridba ér­kezett Gutierrez Menoyo, aki ellenforradalmi cselekmények miatt töltötte börtönbüntetését Kubában. Menoyo a kubai for­radalom kezdetén a hazafias erők soraiban küzdött, majd há­tat fordított az imperialista-elle­nes népi mozgalomnak. ♦ WASHINGTON: Gary Hart amerikai szenátor szerint a reykjaviki csúcstalálkozón tör­ténelmi lehetőség kínálkozott a fegyverkezési verseny megállítá­sára. Az amerikai politikus ezen nézetének Reagan elnök szoká­sos szombati rádióbeszédére válaszolva adott hangot. ♦ KABUL: Ellenőrizni fogják a pakisztáni. Észak-Vazirisztán- bpl az afgán határhoz vezető összes utat. Erről hozott hatá­rozatot a pastu törzsek Észok- Vazirisztánban ülésező dzsirgó- ja (törzsi gyűlés). Az intézke­dés célja az ellenforradalmárok (dusmanok) Afganisztánba tör­ténő beszivárgásának megaka­dályozása. A Moszkva melletti Csillagvárosban készülődnek a szovjet sziriai közös űrrepülés résztvevői. A képen a tervezett első legénység: Alekszandr Viktorenko parancsnok, Muhamed Faris kozmo­nauta, és A. Alekszandrov fedélzeti mérnök. (Telefotó: TASZSZ — MTI — KS — DN)-------------------------------------------------------------------------------------------- * --------------------------------------------------------------------------------------------­♦ W ASHINGTON: Az ame­rikai törvényhozásnak az „irá­ni kapcsolattal", illetve az azt követő politikai botránnyal foglalkozó bizottságai kará­csonyi szünetet tartanak, a hét végén kinevezett függetle­nített vizsgáló ügyész, Law­rence Walsh azonban hala­déktalanul megkezdi az eset­leges bűnvádi eljáráshoz szük­séges vizsgálat előkészítését. Walsh megbízatását pénteken hagyta jóvá egy különleges bitói testület. + BONN: Az atomkísérletek azonnali beszüntetésére szólí­totta fel az Egyesült Államokat Hans-Jochen Vogel, a Német Szociáldemokrata Párt parla­menti csoportjának elnöke. Vasárnap Bonnban közzétett nyilatkozatában a nyugatné­met szociáldemokrata vezető egyszersmind felkérte a Szov­jetuniót: hosszabbítsa meg 1986. december 31. utánra is a csaknem másfél éves atom- klsérléti moratóriumát. + ATHÉN: Görög részről egy határőr meghalt, egy má­sik megsebesült, a török ol­dalon egy tiszt és egy kato­na vesztette életét a két or­szág határán pénteken lezaj­lott rövid összecsapásban. Szombaton reggel a görög és a török illetékesek határ menti találkozót tartottak. Céljuk olyan szabályok kidolgozása, melyek betartásával a jövő­ben elkerülhetők lennének az incidensek. ♦ WASHINGTON: A Reá- gao-ikormány kérni fogja a kongresszust, hogy a jövő év­ben nagyobb segélyt hagyjon jóvá a nicaraguai ellenforra­dalmárok számára — jelentet­te be Larry Speakes fehérhá­zi szóvivő. A pontos összeget nem hozták nyilvánosságra, Speakes azonban annyit kö­zölt, hogy a kért összeg meg­haladja az idén megszavazott 100 millió do Márt. • Drágul az OPEC-olaj Termeléskorlátozó és árnö­velő megállapodással ért vé­get szombaton reggel Géni­ben a kőolajexportáló orszá­gok szervezetének miniszteri értekezlete. A 13 tagállam kéviselői - Irak kivételével — megállapodtak abban, hogy jövőre az első félévben vala­mennyien csökkentik termelé­süket, az OPEC-olaj alapárát pedig az első két hónapban fokozatosan hordónként 18 dollárra emelik. Az olaj sza­badpiaci ára jelenleg hordón­ként 13-16 dollár között van. Lavinaveszély Lengyel­országban Egy hónap késéssel be­mutatkozott az idei tél Lengyelországban. Különö­sen nagy havazás volt va­sárnapra virradóra az or­szág déli vidékén, a Tát­rában és a Szudétákban. Zakopane környékét 40 centiméteres hó borítja. A főutak csúszósak, de jár­hatók, néhány alacso­nyabb rendű úton azon­ban még vasárnap hófú­vásokat okozott a szél. A hírek szerint megtör­tént az első lavinabaleset. A hó megcsúszott és há­rom 20-21 éves varsói diá­kot magával sodort Zako­pane környékén. A hegyi mentők szombaton este több órás , keresés után találták meg'őket, szeren­csére „csak” láb- és kéz­töréssel kerültek a kórház­ba. * LUANDA: Az UNIT A el­lenforradalmárai Zaire területét használják az angolai lakosság elleni támadásaik során. Ezt losé Eduardo dos Santos an­golai államfő közölte Luandá­ban, amerikai újságírók kérdé­seire válaszolva. Dos Santos ugyanakkor kijelentette, hogy Angola kategorikusan elveti a Washington és Pretoria által szorgalmazott „nemzeti meg­békélés" gondolatát, ami az UNITA-val való tárgyalást je­lentené. ♦ JOHANNESBURG: A dél­afrikai rendőrség szombaton megtiltotta három ellenzéki lapnak, hogy beszámoljon az országban folyó apartheid-el­lenes küzdelem bármilyen vo­natkozásáról. A döntés szerves részét képezi annak, hogy fo­lyamatosan átültetik a gya­korlatba a sajtófelügyelet megszigorításáról a közelmúlt­ban elhatározott elveket.-f BEJRUT: Szombaton az észak-libanoni Tripoliban szi­riai erők elfoglalták a helyi (palesztinbarát, szunnita-moha­medán) fundamentalista mili- cisták utolsó, még harcoló ál­lásait, és ezzel véget vetet­tek a fegyveres küzdelemnek. Bejrutban ezzel szemben vál­tozatlan erővel dúlnak a síita és a palesztin erők összecsa­pásai, a „táborok háborúja". • Lemondott a pakisztáni kormány Szombaton lemondott a pa­kisztáni kormány. Ezzel a lé­péssel „Dzsunedzso miniszter- elnöknek lehetővé kívánják tenni, hogy egy más összeál­lítású kabinettel kísérletet te­gyen a súlyos belpolitikai vál­ság felszámolására" jelen­tette az APP pakisztáni hír- ügynökség. A lemondott pa­kisztáni kormány 21 miniszter­ből, 12 államminiszterből, va­lamint a kormányfőből állt. Mint ismeretes, Karacsiban napok óta véres etnikai zavar­gások zajlanak. A összecsa­pásokban eddig mintegy 180- an vesztették életüket. A PANNON VOLÁN személyforgalmi üzemigazgatósága helyi busx>gépkocsiwexetiiket, szerelőket vesz fel Autóbusz-gépkocsivezetők kereseti lehetősége: 6500—11 000 Ft között és évi egyszeri forgalmi juttatqs, 7000 Ft. Szerelők bére: az 5/1983. ME. sz. rendeletben meghatározott órabér -j- prémium. Kezdő szerelőnek: 20,00 Ft órabért + prémiumot fizetünk. A munkavállalónak és családtagjainak díjtalan, illetve kedvezményes utazást biztosítunk. JELENTKEZÉS: Pécs, Bolgár Néphadsereg útja 33., fszt. 8. Szovjet—magyar gazdasági kapcsolatok Űj szakasz - előtörténettel / Vajon el tudná-e képzelni egy moszkvai a szovjet fővárost, vagy más szovjet városokat Ika­rus buszok nélkül? Bajosán. Ha sporteseményeket néz, vagy gépre várakozik a repülőtéren, természetesnek veszi, hogy Elektroimpex feliratú eredmény- hirdető és információs tablók tájékoztatják. Ma már hozzátar­tozik a szovjet emberek életé­hez a magyar alma vagy ba­romfi is, a magyarból kölcsön­zött szóval emlegetik a közked­velt lecsókonzervet, Tanimpex feliratú dobozok emlékeztetik a járókelőt a Magyarországról importált lábbeli eredetére, és nemegy gyárban mutatják meg büszkén a magyar vendégnek o Csepelről származó precíziós szerszámgépeket. Egyszóval, hazánk iparának, mezőgazdaságának termékei éppúgy népszerűek a nyugati „végeken" levő Kalinyingrádtól o távol-keleti Szahalin szige­téig, mint anogyan mf is meg­kedveltük a Lada gépkocsikat, a mérőműszereket, és más kor­szerű szovjet árukat. Van annak már vagy három évtizede, hogy e sorok írója el- tölthetett néhány hetet a Kuz- nyeck-medence központjában, Kemerovo városában. Akkoriban az ottaniak közül leginkább a háborús veteránoknak mondott valamit Magyarország neve. Ma viszont a kemerovóiak számára a legtermészetesebb dolog, hogy félmilliós városuk egyik főutcája Nógrádról van elne­vezve. Nógrád és Kemerovo persze korántsem valamiféle kivétel: ma már minden magyar megye és megyeszékhely hasonló test­vérkapcsolatokat ápol. Az sem megy ritkaságszámba, hogy a kemerovói területen lévő Ma- riinszkban obeliszk hirdeti a Zalka Máté vezette „vörös ma­gyarok" polgárháborús hőstet­teit. Tomszkban, Irkutszkban, Habarovszkban, és más szibé­riai városokban is megannyi hő­si emlékmű utal a magyar inter­nacionalisták helytállására, és a két ország barátságának mély gyökereire. Ez az 1948-ban aláírt, és 1967-ben megújított szerződés­sel intézményes formában is rögzített barátság, amelyet az MSZMP legutóbbi kongresszusa „elsőrendű nemzeti érdekünk­nek" minősített, céljaink és el­veink közösségén alapul. Együttműködésünket új meg­világításba helyezi az a min­denre kiterjedő átalakulás, amely 1985 eleje óta egyre gyorsuló ütemben megy végbe a Szovjetunióban. A gazdasági munka hatékonyságának növe­lése, a tervgazdálkodás lehető­ségeinek jobb kihasználása, a szocialista rendszer vívmányai­nak teljesebb kibontakoztatása, elveinek következetesebb érvé­nyesítése a nemzeti sajátossá­gok figyelembevétele mellett is közös vonás mindkét ország­ban. „A két párt, a két ország, a két nép közötti kapcsolatok fejlődésének új szakaszába lép­tünk, új problémákkal találko­zunk, s ezek álltak figyelmünk középpontjában” — mondotta ez év júniusában, budapesti lá­togatásáról, tárgyalásairól nyi­latkozva Mihail Gorbacsov. A Kádár János és Mihail Gor­bacsov legutóbbi, novemberi moszkvai találkozóján elfoga­dott célkitűzések is megerősí­tik, hogy további lehetőségek vannak az együttműködés bőví­tésére. E szakasz fontos követelmé­nye gazdasági együttműködé­sünk teendőinek újraértékelése. Tavaly április 1-jén — a ha­zánk negyven esztendős fejlő­dését bemutató reprezentatív ki­állítás megnyitása napján — ír­ta alá Moszkvában Lázár György, magyar miniszterelnök, és Gejdar Alijev, a szovjet kor­mányfő első helyettese orszá­gaink gazdasági és tudomá­nyos-műszaki együttműködése fejlesztésének 2000-ig szóló programját. E dokumentum alapján korszerűsítik és hosz- szabbítják meg az ezredfordu­lóig az érvényben levő nagy­számú ágazati együttműködési programokat, A kormányfők által a közelmúltban aláírt egyezmények is az együttműkö­dés elmélyítését szolgálják, ami­kor fokozott figyelmet fordíta­nak az új formák •— vállalat­közi közvetlen kapcsolatok, kö­zös vállalatok létesítésére —■ bevezetésére és elterjesztésére. Ma már több mint 30 gyártás­szakosítási és kooperációs egyezmény van érvényben a két ország között, és ezek alapján valósul meg gépipari exportunk mintegy kétharmada, importunk 40 százaléka. Különösen kiemel­kedő szerepet játszik gazdasági kapcsolatainkban a timföld­alumínium egyezmény, a petro- kémiai- együttműködés, a köz­úti járműgyártás ágazati koope­rációja. Kapcsolataink olymó­don is egyre szélesednek, hogy néhány év óta az eqyes szovjet köztársaságokkal, sőt az egyes szovjet ipari vagy mezöqazda- sáai termelő üzemekkel is köz­vetlen együttműködést alakítot­tunk ki. A Szovjetunióban tapasztal­ható megújulás következmé­nyeinek megfelelően mi is ke­ressük a vóltcó szovjet igé­nyekkel összhangban levő eayüttműködési formákat. A jö­vőben is a Szovietunió lesz uayanis termékeink fő vásárlója, főként szovjet forrásokból biz­tosítjuk népgazdaságunk ellátá­sát energiahordozókkal és nyersanyagokkal. Az is nyilván­való, hogy felzárkózásunkat a világméretű műszaki haladáshoz szintén elsősorban a KGST- országokkal, főként a Szovjet­unióval való ésszerűbb és haté­konyabb együttműködéstől re­mélhetjük. Hiszen a nyugati csúcstechnológia átvételére a jelenlegi nemzetközi helyzetben cligha számíthatunk, sőt, úgy­nevezett „kemény" cikkeink ér­tékesítése is mind kedvezőtle­nebb körülmények között törté­nik a nyugati piacokon. Mindezek a kérdések — a po­litikaiak éppúgy, mint a gaz­daságiak — a Mihail Gorba­csov által említett „új szakasz” követelményeinek megfelelően új megvilágításba kerülnek a magyar kormányfő moszkvai tárgyalásain. Ezek akkor válnak iaazán eredményesekké, ha va­lóban új lehetőségeket' tárnak fel a mindkét fél számára elő­nyös együttműködésben. Szászi József Gary Hart rádióbeszéde „Rá kell bírnunk kormányun­kat, hogy ne lépjen vissza a fegyverzet jelentős csökkenté­sének Reykjavikban feltételesen elfogadott programjától, s hogy mutatkozzék késznek az űrfegyverek kipróbálásának kor­látozására" — jelentette ki Gary Hart szenátor, aki szom­baton a demokrata párt nevé­ben mondott rádióbeszédet, a szenátor, aki a közelmúltban Moszkvában találkozott Mihail Gorbacsovval, az SZKP KB fő­titkárával, hangsúlyozta: meg­győződése, hogy a reykjaviki csúcstalálkozó „történelmi lehe­tőséget nyújt a nukleáris fegy­verkezés felfelé irányuló spirál­jának visszafordítására". Sürget­ne, hogy mindkét fél törekedjék a Reykjavíkban megvitatott el­képzelések gyakorlati megvaló­sítására a genfi leszerelési tár­gyalásokon s az egyéb leszere­lési fórumokon, tanúsítson ru­galmasságot, különösen az űr­fegyverkezéssel kapcsolatos kí­sérletek korlátozását illetően.

Next

/
Oldalképek
Tartalom