Dunántúli Napló, 1986. október (43. évfolyam, 270-300. szám)

1986-10-10 / 279. szám

e Dunántúli napló 1986. október 10., péntek Bartók Béla gyűjtéséből idézünk egy négysoros népdalt. VÍZSZINTES: 1. A népdal első sora (Zárt betűk: D, N.) 14. így köszön az úttörő. 15. Dutyiban ül. 16. Ritka férfinév. 17. Az argon vegyjele. 18. Varróeszköz. 20. De­rékszíj. 21. Sorban áll! 22. A har­madik sor (Zárt betű: G.) 24. A befejező sor (Zárt betűk: F. A.) 26. Nógrád határai! 27. Ablakszé­lek. 28. Napszak. 30. Magatok. 31. A száj belseje! 32. Az igazgató beceneve. 34. A déli félgömb leg­hosszabb vasúti alagútja Új-Zéland- ban. 36. ,,A" vidék, környék. 38. Közbül konok! 39. Különszoba a mulatóhelyen. 41. Pest megyei vá­ros. 42. Bölény. 44. Kacag. 46. Spanyol és portugál autók jelzése. 48. Növényi rész. 49. Nyaralóhely o Dunakanyarban. 51. Indiai légi- forgalmi társaság. 52. Belül őrlő! 53. Szőlőfajta. 55. Várakozóhely a vasúti állomáson. 57. A lélek tük­re. 59. Tas betűi keverve. 60. Ne­kem ez kevés (két szó.) 62. Anna idegen változata. 63. Ilyen állat a rák. 65. A magyar és a nem­zetközi munkásmgjgalom kiváló harcosa volt (Máté, 1896—1937.) 67. Kikapcsolja a villanyt. 68. Kelet németül. 70. Tekercs. 72. A népdal második sora. 75. ... Diavolo; Au- ber operája. 76. Elhamvadt. 77. Ez a nap már elmúlt. FÜGGŐLEGES: 1. Velence hatá­rai! 2. Az Ezeregyéjszaka meséinek egyike: . . . csodálatos lámpája. 3. Balga, botor. 4. A vers közepe! 5. Konyhakerti növény. 6. Strázsa. 7. A kocsis ülése. 8. Csahos. 9. Répáról. 10. A láda része! 11. Bécsi rózsa. 12. Vasúti kocsikra tett plomba. 13. A kefe egynemű betűi. 19. Kozmosz. 20. Kedves er­dei állat. 22. Felháborítóan nem­törődöm. 23. Rakpart németül. 24. Egyidőben fürdik és napozik. 25. . . . Appia; ókori római út. 29. A játékvezető hangszere. 33. ... Roy (Walter Scott.) 34. Határtalanul pózol! 35. Francia területmérték. 37. Lóversenyen kockáztatott pénzösszeg. 39. Hálót készít. 40. Az első asz- szony. 43. Olaszország hivatalos rövidítése. 45. Jég németül. 47. Helyettesít. 50. Az átlagos élet­kornak késői szakasza. 52. Francia történetíró (Ernest, 1823—1892.) 54. Valakinek egész lénye, teste-lelke. 55. Portugál, spanyol és svéd autók betűjelzése. 56. Szemlél. 58. Mo­lesztál. 60. ... Dame, párizsi temp­lom. 61. A darálógép alkatrésze a malomban. 64. Visszaáll! 66. A blokk közepe. 67. Tizenegy néme­tül. 68. Minden rendben, mondja az angol. <59. Zavaros tej! 71. Fehérnemű. 73. Malaclakás. 74. Sz. T. Beküldendő: a vízszintes 1., 72., valamint a 22., 24. számú sorok megfejtése, október 20-ig BEÉRKE- ZÖLEG LEVELEZŐLAPON 7601 Pf.: 134., Dunántúli Napló Szerkesztő­sége, Pécs, Hunyadi út 11. címre. A szeptember 27-i lapban közölt rejtvény (MÉSZÖV) megfejtése: Szövetkezeti Kereskedelmi Napok, Kirakodóvásár, Háromtól ötig az IH parkolójában. Zene, tánc, divatbe­mutató. A vásárlási utalványt nyerték: Melczer András, Pécs, Gyürke Ka­talin, Pécs, Nagy Andrea, Pécs, Jahoda Anna, Mohács, Péter Mária, Boglárlelle. Az utalványokat a MÉSZÖV küldi meg a nyerteseknek. Pályázati felhívás Az Amatőr Néptáncosok Országos Tanácsa, az Országos Közművelő­dési Központ Módszertani Intézete, a KISZ Békés Megyei Bizottsága, Békéscsaba Városi Tanácsa és a Békés Megyei Művelődési Központ közösen meghirdeti az amatőr nép­táncosok hagyományos országos szólótáncos versenyét. A verseny célja: fórumot teremteni a leg­kiválóbb amatőr előadóknak arra, hogy számot adhassanak az eredeti néptáncanyag újraalkotásra is ala­pot adó, pontos ismeretéről, magas színvonalú egyéni előadásáról. Az Országos Aranysarkantyús és Aranygyöngyös Szólótáncfesztivál elődöntőjét a Baranya Megyei Mű­velődési Központ rendezi. A ver­senyzőknek két meghatározott anya­got kell bemutatniuk, improvizálás nélkül: A férfi versenyzők kötelező számai: 1. Nagyecsedi magyar ver- bunk (Magyar Néptánchagyományok 35. sz. leírása), 2. Válaszúti sűrű legényes (28. sz. leírása). A párok kötelező számai: 1. Bagi csárdás (45. sz. leírása), 2. Nyárádmagya- rósi forgatás (43. sz. leírása). A pá­rosok indulók — bár a zsűri fi­gyelembe veszi a közös teljesít­ményt — egyénileg versenyeznek, ezért lehetőség van arra, hogy e páros egyik tagja csupán kísérő partner legyen (de csak egy ver­senyzőnek!). A területi elődöntő ideje: 1986. október 31., péntek 15 óra, helye: Ifjúsági Ház, Pécs. Nevezési határidő: 1986. október 10. A ^ nevezéseket a Baranya Megyei Művelődési Központ címére kell el­juttatni : Pécs, 7621 Széchenyi tér 9., 11. em. Az országos döntőt Bé­késcsabán, 1987. január 9-10-11-én rendezik meg. Rádió Megtaláltak egy elveszett falut Kovács Imre köszönti hallga­tóit holnap reggel a szombati Jó pihenést című kétórás ösz- szeállításban reggel 8 órakor. A szokásos hírek, információk, útjelentések utón Csorba Tiva­darral, a művelődési osztály vezetőjével beszélget Pécs köz­oktatási helyzetéről. Hangké­pekben számolnak be az új­jáépült Pécsi Kamaraszínház felavatásáról. Új magyar ter­mészetfilm született, a Lutra, melyet nemsokára már a mo­zikban is vetítenek. Rendezőjé­vel, a Balázs Béla-díjas Hárs Mihállyal beszélgetnek. Ősz idején: mikrofon előtt dr. Fü- löp István, a Mecseki Kultur­park igazgatója. És még egy érdekes téma a szombati mű­sorból: kutatómunka az atléti­kában. Dr. Harsónyi László szól a tehetségek kiválasztásáról. A múzeumi és műemléki hó­nap sokszínűségéből ad ízelí­tőt Molnár László, a vasárnap 9 órakor kezdődő magazin­ban. tSió lesz egy kiállításról, mely nagyapáink iskolájába ka­lauzol. Megismerkedhetnek a babócsai ásatások legfrissebb eredményeivel és nyomon kö­vethetik a régész gondolatme­netét, aki levéltári adatokra és a földből előkerült tárgyi em­lékekre támaszkodva megtalált egy elveszett falut. Szólnak majd egy sokáig tabunak szá­mító kutatási területről, a pa­rasztság szerelmi életéről. A beszélgetés folyamán hol a néprajzos szakember, hol a ri­porter jött zavarba, keresve a leajobb kifejezéseket, és hall­hatnak egy olyan régi mester­ségről, melynek szerszámait hamarosan csak a múzeumi vitrinekben láthatjuk viszont. Pécsiek, baranyaiak a rádióban 13- ón, hétfőn 15.30-kor a Kossuth rádió „KóruspódiumV c. műsorában a Komlói Munkás­kórust Tóth Ferenc vezényli. 14- én, kedden 19.15-kor kez­dődik a Kossuth adón a „Gon­dolat", a Rádió irodalmi lap­ja, melyben beszélgetés hang­zik el Ács Margittal Hallama Erzsébet írásairól. 16-án, csütörtökön 12,30-kor, a Petőfi rádió a népművészet mestereit bemutató sorozatá­ban Gyurka Mihályné (Egyhá- zaskozár) is énekel. FILM... FILM... FILM... MINŐSÉGI CSERE Színes, szinkronizált kubai vígjáték. Rendezte: Juan Carlos Tabio. Glória egyszerű, régi lakását egy előkelőbb negyedbéli új lakásra cseréli el. Ezzel akarja eltávolítani lányát, Yolandát az udvarlójától, egy szerelőtől. Yolanda meg is is­merkedik Guillermitóval, szerelem nélkül eljegyzi magát vele, és igy csodaszép lakáshoz jut. Gloria boldog lenne, Yolanda élete azon­ban másképpen alakul: megismer­kedik Pépével, beleszeret, és any­ját, vőlegényét otthagyva elutazik vele vidékre. LENNI VAGY NEM LENNI Színes, amerikai film, Lengyel Menyhért regénye nyomán. Rendezte: Alan Johnson. A varsói Bronski Színház igazga­tó-színésze súlyos sértésnek veszi, hogy Hamlet nagymonológja közben az egyik néző feláll és kisétál . . . Arról persze sejtelme sincs, hogy a fiatal hadnagy éppen felesége öltözőjébe igyekszik. Aztán kitör a háború és a megszállást követő zűrzavarban ismét felbukkan a had­nagyocska, ezúttal komoly feladattal. LONDONI RANDEVÚ Színes, szinkronizált angol krimi. Rendezte: Anthony Page. Szereplők: Elliott Gould, Cybill Shepherd, Angela Lansbury. 1939 augusztusában a Svájc felé tartó német vonaton eltűnik egy angol nevelőnő. Különös módon sokan nem akarnak tudni Froy kis­asszonyról. Az egyébként kissé meg­bízhatatlan ifjú asszony, Amanda Kelly azonban nem hagyja annyi­ban a dolgot. Alkalmi ismerősével, Robert Condonnal nyomozni kezd és kitartásának hála, megtalálják a kisasszonyt. . . Harci jelenet a Londoni randevú cimű angol krimiből Televízió Két színmű Katona József Jeruzsálem pusztulása című szomorújáté- kót, vagyis tragédiáját láthatjuk szombaton késő este Spiró György átigazításában. Katona ezt a drámát 1814-ben írta Jo­sephus Flavius, a híres római történetíró A zsidó háború cí­mű nagy művének felhasználá­sával. Akik e kései órán fenn­maradnak, nem könnyű darab­bal találják szembe magukat, ám a mű kultúrtörténeti érde­kességén túl mint színház- és televíziós művészeti produkció is kárpótlást ígér. (MTV 1. 21.40). Vasárnap este nyilvánvalóan az Ének az esőben című ame­rikai film vonzza majd a nézők többségét a képernyő elé. Azok számára, akik már látták ezt a filmet, vagy únják a musicalt, a 2. programban vetítésre ke­rülő Római karnevál című színi­előadás felvételét ajánljuk. Hu- bay Miklós darabját a Váci Nézőtér mutatta be Ruttkai Évával, Szilágyi Tiborral, Rutt­kai Ottóval és Benkő Gyulával, Ruszt József rendezésében. (MTV 2. 20.05). Színház Lear és a Fordított esztendő Ma este a Lear király dísz­előadásával nyílik meg Pécs új­jáalakított kamaraszínháza. A Premier-bérlet tulajdonosai szombaton tekinthetik meg az előadást, amelyben a Pécsi Nemzeti Színház prózai társu­latának legjobb erői vonulnak fel. Az előadást Szegvári Meny­hért rendezte. Újított a Ságvári Művelődési Ház is, ahol a Harmadik Szín­ház kezdett működni ettől az évadtól. Itt láthattuk Mrozek Emigránsok című színművének kitűnően sikerült bemutatóját (a darab 20-án és 21-én még megtekinthető), s itt mutatják be október 12-én, vasárnap es­te Hárs László Fordított eszten­dő című „fantasztikus gyermek- bohózatát” Vas-Zoltán Iván rendezésében. Kezdési időpont: délelőtt 10 óra. Rovatszerkesztő: HAVASI JANOS SZÜLETTEK: Takács Rita, Németh Adél, Rado­van Norbert, Paplauer János, Ur* bauer Péter, Hamburger Eszter, Rába Krisztina, Simon Anita, Ba­logh Eszter, Bakó Ildikó, Wéber Szilvia, Leagvárszky Agnes, Halb­lander Éva, Szálteleki Lívia, Wág- ner László, Szollár Zsolt, Dudás Ottó, Blummer Vivien, Budai Angéla, Szalai Mónika, Répás Szabolcs, Szily Béla, Jankovics Gábor, Garai Gábor, Matán Zsófia, Matán And­rás, Sinka András, Fábián Tamás, Kupovics Lilla, Gyovai Zsófia, Makay Viktória, Keresztesi Péter, Rosenfeld Renáta, Bujtor Bianka, Rácz Balázs, Miseta Roberta, Kun Kitti, Brez- niczky Szilvia, Vadász Patricio, Mayer Krisztina, Balogh Barbara, Reisz Adám, Berkovics Zoltán, Deutsch Péter, Kovács Balázs, Kol- láth Bálint, Bosnyák Tamás, Varga József, Csörge Szilárd, Ványai Adám, Takucs Mária, Kovács Erika, Pukli Regina, Halász Miklós, Kiss Gergő. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Ternecz Pál és Antal Gabriella, Vida Tibor és Földesi Csilla, Kempf József és Mayer Szilvia, Vágási Jó­zsef és Lőrincz Erzsébet, Kungl Já­nos és Vörös Zsuzsanna, Kungl Zol­tán és Dolánszky Agnes, Gyúrok Ti­bor és Mátyás Zsuzsanna, Tollas Fe­renc és Nagy Erzsébet, Horváth Gá­bor és Papp Éva, Nyári László és Borbély Éva, Kovács Zsolt és Eszé- nyi Beáta, Horváth Gábor és Len- ner Judit, Sipos Gyula és Menczigár Mónika Ildikó, Glávics György Pál és Udvarácz Mária, Koller László és Gáspár Mária, Marján György és Németh Éva, Bognár Beáta és Ga­lambos Csaba, Pásztor József és Svitz Eszter, Harsányi József és Ta- labér Csilla, Horváth Tamás és Kis- Deli Csilla, Takács Imre és Klieber Éva, Molnár Tamás és Zabb Eme­se, Antal László és Somogyi Ildikó, Kálóczi József és Juhász Emőke. MEGHALTAK: Omböli Mózesné Kiss Anna, Si­mony Józsefné Pető ^ Katalin, Schwarcz Lajosné Wolf Zsófia, Bog­nár Gyula, Kalmár József, Kovács Jánosné Berényi Julianna, Cziráki Mihályné Martin Mária, Molnár Jó­zsefné Árvái Rózába, Széles József, Marton József, Dull Lászlóné Kiss Rozália, Óry Ferenc, Berndrat Vil­mosáé Bana Ilona, Maros Mátyás, Bódis Jánosné Szili Aranka, Bá­nyai Mátyás, Lakatos Józsefné Gyó­nó Ilona, Hartmann Józsefné Klam- bauer Katalin, Kozma Istvánné Ko­vács Mária, Kutasi József, Küilei László, Unti Lajosné Hegedűs Ildi­kó, Komáromi János, Reisch Ferenc, Szépes Imréné Bugyik Margit, Sza­bó Jenőné Pötémdi Mária, Somo­gyi Gyula, Herczfeld Ernőné Büchler Elza, Stefánovics Istvánné Galgóczi Mária, dr. Garbai Gyuláné Szkurka Dorottya, Opova István, Salamon József, Méhész Pál, Vég Jánosné Jágri Mária, Heil József, Vas Lajos, Nyári Mihályné Kozma Irén, Vé­kony Mihályné Fintics Mária, Or­sós Józsefné Orsós Júlia, Minorics Zoltán, Acs-Kurucz Zoltán, Bodor István, Lippai József, Schwarcz Jó­zsef, Reich Lajosné Weisz Mária, Arnold Ferencné Novák Mária, 'tol­lai László, Abai Józsefné Bogdán Rozália, Pilgermayer Béla, Tamási József, Bánó Zoltánná Töttösi Mar­git, Németh Árpád, Jeckl Miklós, Arató István, Jerszi Lajos, Nagy Vincéné, Orzsolik Mária, Polonyi Sándorné Halasi Anna, Parragh La­jos, Kovács Károly, Bukovszki Fe­rencné Cservenka Stefánia, Keszthe­lyi Józsefné Reberics Mária, Kásá- di Antalné Puchert Erzsébet, Horváth Dezső, Fáulháber Béla, Tóth Jó­zsefné Makai Margit, Horváth István­né Nagy Mária, Leibham Mártonná Katreiner Katalin, llcsik Antalné Szőllősi Ilona, Csőké Károlyné Holcez Éva, Somlai Józsefné Schvéd Rozália, Cser Csabáné Hóman Ka­talin, Keller Józsefné Várkonyi Má­ria, Vermes Miklós Kálmán. Újdonság A TISZA KONYHABÚTOR STÚDIÓBAN! Az elemes konyha­bútorok és előszoba­szekrények, székek és ülőkék MINTA UTÁNI ÉRTÉKESÍTÉSÉN túlmenően ajánlunk vásárlóinknak GAZ-, ÉS VILLANY­TŰZHELY, valamint LÉGELSZIVÓ berendezéseket. Tekintse meg ön is a KONYHABÚTOR STÚDIÓ árukészletét Pécsett, d Sallai u. 14. sz. alatt. Emberke a hónap közepén a szokásos ablakos boríték­ban megkapta az OTP-től az átutalási betétszámla ki­vonatát. Amint nézegette, forgatta, egyszer csak egy kis stencilezett papírlap esett ki belőle. Ez állt rajta: „Szi­ves tudomására hozzuk, hogy a költségek emelkedése miatt — 1986. július 1-től az átutalási betétszámla ter­hére teljesített megbízások díjtételét 3,— Ft-ról 5,- Ft-ra módosítottuk."- Milyen figyelmesek . . . - nyugtázta emberke, és szórakozottan zsebre vágta a levélkét. Aztán elment a közértbe, hogy megvegye a szokásos konzervjét. Végig­sétált a polc előtt, de nem találta. Újra yégigsétált, de ismét nem látta a szokott helyen.- Segíthetek? - toppant elé az ismerős eladó.- Igen, hogyne... — ör­vendezett Emberke a régi ismerősnek. - A konzervet keresem. Tudja . .. — Tudom, melyikre gondol. Rögtön utánanézek. A rak­tárból épp most árazzák át a lányok. Tetszik tudni, a költségek emelkedése miatt...- Hogyne tudnám - felel­te Emberke öntudatosan. — Begyűrűzik . .. Alig egy hó­napja vizsgáztam a szeminá­riumon, méghozzá jelesre! Amikor kézbe vette a kon- zerves dobozt, mégis elbi­zonytalanodott.- Tessék mondani: az öt ár közül melyik az érvényes?- Kettőt találhat! - felel­te az eladó. - A harmadikat majd beüti a pénztáros. Kifelé jövet, az ajtóban majdnem összeütközött egy feltűnően csinos asszonnyal. Rögtön eszébe jutott a húga, aki néhány nap múlva ün­nepli a születésnapját. „Leg­alább egy képeslapot ille­nék küldeni neki" - gon­dolta, s átsétált a közeli postahivatalba. — Abból a háromforintos lapból kérek egyet - mond­ta bocsánatkérően a képes­lapokra mutatva. — Az ötforintosra gondol, amelyik három volt? — kér­dezett vissza az ablak mö­gött ülő nő, s odakiáltott a kolléginájának: - Te Bözsi! Hányszor mondjam még, hogy rakjátok rá az új árat arra a francos ké­peslapra!?- Hát, ha az volt az ... — hebegte Emberke a pén­zét számolgatva.- Igen, az. Tetszik tudni, a költségek emelkedése miatt. ■. — Tudom, begyűrűzött. — Aztán hamiskásan elmoso­lyodott, és kért egy boríté­kot, meg egy levélpapírt is. Otthon gondosan letaka- ritotta a konyhaasztalt, ki­terítette rá a levélpapírt, mellé az OTP-levélkéjét, és szépen megformált, kaligra- fikus betűkkel Írni kezdte: „Tisztelt Igazgató Úr! Szíves tudomására hozom, hogy - a költségek emelke­dése miatt - folyó év követ­kező hónapjától kezdve a havi béremet ötezerről hét­ezer forintra módosítottam." Dátum, aláírás. Néhány nap múlva egy vaskos borítékban megérke­zett a válasz. Amikor fel­bontotta, elsőként a munka­könyvé esett ki belőle. A kí­sérőlevélben ez állt: „Tisztelt Emberke! Közlése megkönnyitette el­határozásunkat, ugyanis vál­lalatunk — a költségek emel­kedése miatt - létszámle­építésre kényszerült. Fizetés- módosítását tudomásul vet­tük. Kívánjuk, hogy találjon hozzá megfelelő munkahe­lyet." — .A fenébe is... — szi­szegte Emberke. — Hát már ez is begyűrűzött?!... T. Ágoston László Begyűrűzött

Next

/
Oldalképek
Tartalom