Dunántúli Napló, 1986. október (43. évfolyam, 270-300. szám)

1986-10-11 / 280. szám

2» Világ proletárjai, egyesüfietek! Dunántúli nopto XLIII. évfolyam, 280. szám 1986. október 11., szombat Ára: 2,20 Ft Az MSZMP Baranya Megyei Bizottságának lapja Bányagazdasági konferencia Pécsett A létszám­gondokat a gépesítés enyhítheti A liászprogram megvatósi- sa várhatóan nyolc évet ké­rt majd. A tervezettnek csak a irmada áll rendelkezésre az re az ötéves tervre előirány- ,tt pénzekből - egyebek kö- ,tt ezt a tényt ismertette teg- jp Balázs László, a Mecseki énbányák vezérigazgató-he- ettese a Pécsett rendezett or- ágos bányagazdasági konfe­kción. A tanácskozást - elynek munkájában részt vett Dányi Pál, az MSZMP Ba- ínya Megyei Bizottságának tkára is - c/r. Tóth Miklós, az MBKE Bányagazdasági Mun- jbizottságának elnöke nyitotta ,eg. Balázs László a mecseki elyzetet bemutató előadása- an az ismert gondok - súlyto- ■a-veszély, magas kőzethőmer- iklet kedvezőtlen tektonikai dottságok - mellett a várható vi veszteségről is beszelt, tz szám idén 900 millió forint örül alakul. Kettős a szorítás a létszám­nál. Egyrészt egyre kevesebben dolgoznak a vájvégHen, más­részt viszont romlik az össze­tétel, fogynak a szakmunkások. A tervezett 3,1 millió tonna évi mennyiségben .800 ezer tonna a külfejtés részesedése, de csökken ' a kokszolható szén mennyisége 900-ról 600 kiló­tonnára. Az erőfeszítések kö­zött a termelés koncentrációját, a minőség javítását, a mérés- technika pontosítását említette a vezérigazgató-helyettes. 50 százalékra emelik a komplex fejtés részarányát. A délelőtt további előadásai a munkaerőgazdálkodás, a gaz­dasági hatékonyság növelésé­nek, .témaköréhez kapcsolódtak. A tájékoztatók következő cso­portja az elmélet és a gyakor­lat oldaláról vizsgálta a külön­böző munkarendeket. A konfe­rencia kerekasztal-beszélgetés- sel zárult. Megkezdődött az ipari szövetkezetek IX. kongresszusa (Munkatársunk teleionjelentése) Pénteken Budapesten, az Építők Székhazában megkezdődött az ipari szövetkezetek IX. kongresszusa. A 250 ezer szövetkezeti tag képviseletében 675 küldött tanácskozik. Az elnökségben foglalt helyet Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese, a kormány több más tagja, a szövetkezeti mozgalom, a társadalmi és tö­megszervezetek számos vezetője. Lendvai Istvánnak, az O’KISZ elnökhelyettesének megnyitója u,tán Köveskuti Lajos, az OKISZ elnöke fűzött szóbeli kiegészí-, tést az Ipari Szövetkezetek Or­szágos Tanácsának beszámoló­jához. Szólt a gazdasági fejlő­désről, arról, hogy az áruter­melés, a szolgáltató, valamint az építésszerelési tevékenységet magába foglaló termelés az 1980. évi 62 mifliárd forinttal szemben 1985-ben összeha­sonlítható áron számítva 24 százalékkal volt magasabb és meghaladta a 91 milliárd fo­rintot. A IX. kongresszus vezető gondolata a megújulás, a kor­szerűsítés. A tervek megvaló­sításához a szükséges erőforrá­sokat elsősorban a műszaki haladás felgyorsításával és a hatékony termeléssel kell elő­teremteni. , Indokolt a megújho­dás szükségessége, az értéke­sítési és a kereskedelmi munka területén. Ezt a célt szolgálja a több mint 100 ipari szövetke­zet által létrehozott kereskedő­ház, amelynek célja, hogy szo­rosabb kapcsolatot teremtsen a kereskedelmi és az Ipari ter­melési tevékenység között. Jobban összekapcsolja a külső és belső piacokat a termelési folyamatokkal. Az OKISZ-elnök beszámoló­ját vita követte. A hozzászólók között harmadikként Tóka Jó­zsef, a Pécsi Kesztyű- és Bőr­díszmű Ipari Szövetkezet elnö­ke az exportérdekeltségről be­szélt. Baranya megye exportszerke­zetében a könnyűipari termé­kek exportja dominál. így a kesztyű, a cipő, a bútor és ru­házati termékek. A hozzászóló az elmúlt időszakból két sza­kaszt emelt ki, az első időszak jellemzője volt, a tőkés export maximalizálása, ennek érdeké­ben a szövetkezetek a jövedel­mezőség tudatos feladását is vállalták. Emiatt 1984 végére a nyereség a mélypontra zuhant. A tavaly bevezetett béradó, kü­lönösen a könnyűiparban te­vékenykedő ipari szövetkezete­ket sújtotta. Kevés pénz ma­radt fejlesztésre és részesedés­re. örvendetes, hogy az utóbbi hónapokban érezhető változás van az exportérdekeltség hely­reállításában. Ez köszönhető a forint legutóbbi leértékelésé­nek, és az exportban a verse­nyeztetésnek. Szükségesnek lát­nám — hangsúlyozta a felszó­laló — ha a reális árfolyam­politika léhetőséget adna arra, hogy az egyedi támogatások helyett végre, tényleg az álta­lános normativitás érvényesül­ne. A további hozzászólók több­sége a műszaki haladás szük­ségességét emelte ki, sürgették a kapcsolatteremtést hazai és külföldi fejlesztő kutatóintéze­tekkel. A kongresszus vitájában szót kért Maróthy László, az MSZMP Politikai 'Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyet­tese. Hangsúlyozta a szövetke­zetek fontosságát és kiemelte, hogy a világban kivívott tekin­télyünk a fejlett szövetkezeti mozgalomnak is köszönhető. Az Ipari Szövetkezetek elmúlt öt éve hasonló a társadalom elimúlt öt évéhez. 'Nehézségek, gondok jellemezték ezt az idő­szakot. Ha polarizálódtak is a szövetkezetek, több a megúju­lás, jobb a helytállás, mint az előző kongresszusok időszaká­ban. Az eredmények kellő ala­pot adnak a kétnapos orszá­(Folylatás a 2. oldalon) A tartalomból: Befejezés előtt az eléfánfos tömb (4. oldal) Visszatérések (4. oldal) Helyzetkép, nyári sörhiány után (5. oldal) Lvovi beszámoló a kapcsolatok bővüléséről (7. oldal) Ma kezdődik a Gorbacsov— Reagan munka- találkozó Izlandon Reykjavikban, az Atlanti-óce­án északi részén fekvő Izland alig százezres lakosságú fővá­rosában szombat délelőtt kez­dődik Mihail Gorbacsov és Ro­nald Reagan kétnaposra terve­zett munkatalálkozója, amelyet a szovjet vezető indítványozott az amerikai elnöknek. Miután Reagan elnök csütör­tök este az amerikai légierő 1. számú gépével megérkezett Keflavikba, pénteken kora dél­után landolt ugyanezen a re­pülőtéren az Aeroflot szovjet légitársaság négyhajtóműves különgépe, fedélzetén Mihail Corbacsovval és feleségével, Raisza Corbacsovával, valamint az SZKP KB főtitkárának kísé­retével. Mivel az izlandi elnökasszony­nak és a kormányfőnek ebben az időpontban a parlamenti ülésszak ünnepélyes megnyitá­(Folytatás a 2. oldalon) Színházavatás Aczél György ünnepi beszédét mondja. Fotó: Proksza László Tanítás, köz­nevelés élmény Aczél György mondott beszédet a kamaraszínház megnyitásán öt éves munka utárr elké­szült a Pécsi Nemzeti Színház kamaraszínháza, és tegnap este ünnepélyesen felavatták. A nagyszínház rekonstrukciója alatt az újjáépített, megna­gyobbított kamara lesz a tár­sulat otthona, ahol a korszerű követelményeknek megfelelően változtatható színpadot és né­zőteret alakítottak ki. A ter­veket Siklós Mária, a KÖZTI tervezőmérnöke készítette, a belsőépítész Schinágel Gábor (KÖZTI) volt. A két színház- épületet összekötő folyosót Schrammel Imre kerámiája dí­szíti. Az ünnepi alkalomra eljött Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, országgyűlési képviselő, Lulrács János, az MSZMP KB tagja, a Baranya Megyei Pártbizott­ság első titkára, Horváth La­jos, a Baranya Megyei Tanács elnöke, országgyűlési képvise­lő, Vajda György művelődési ■miniszterhelyettes, Szentirányi József, 'a Pécs Városi Pártbi­zottság első titkára, Knopp. András, a Központi Bizottság osztályvezető-'helyettese. Piti Zoltán, Pécs Város Tanács ta­nácselnöke; itt voltak a meg­nyitón a megye és a város politikai, társadalmi, tudomá­nyos, művészeti életének kép­viselői : írók, képzőművészek, muzsikusok, egyetemi tanárok, kutatók, a pécsi üzemek, vál­lalatok vezetői, a színház 'ba­rátai. Eljöttek sokan a rádió, televízió, az országos sajtó ve­zető munkatársai közül, a fő­városi és vidéki színházak kép­viselői -és az eszéki színház igazgatója is. A Himnusz elhangzása után Sólyom Katalin elmondta Csor­ba Győzőnek Szavak a szép­ségről című, a színház meg­nyitására írt versét, majd Nóg­rádi Róbert, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója üdvözölte a megjelenteket, és köszönetét mondott a nagy munkát végző Baranya Megyei Építőipari Vállalatnak, a városi és me­gyei tanácsnak, a művelődési és pénzügyi minisztériumnak. Ezután Aczél György tartott ünnepi beszédet. — Tisztelt ünneplő Közön­ség! Ha van alkalom, amikor ez a megszólítás jogosult, úgy ez a mai este ilyen — mondot­ta. — Régi színházlátogatók és előadásra ma talán először idejövő diákok, az épület és (Folytatás a 13. oldalon) Lemondott Simon Peresz Pénteken lemondott Simon Peresz izraeli miniszterelnök. Lé­pése megfelelt az 1984 szep­temberében kidolgozott pak­tumnak, amely szövetséget ko­vácsolt össze a Munkapárt, il­letve a Jichak Samir vezette, jobboldali-konzervatív Likud- tömb között. Mind a kormányszövetség, mind pedig az, ami ezután kö­vetkezik, példátlan Izrael állam történetében. Peresz helyet cse­rél Samirral, vagyis a további­akban külügyminiszter lesz, a hetvenegy éves Samir pedig kormányelnök. A kormány.a jö­vőben is 25 főből áll, és nem várnak döntő fontosságú sze­mélyi változásokat, a kormány­főcserét kivéve. A koalíciós ka­binet magva egy tíz tagú bi­zottság. Ennek felét a Likud-, a másik felét pedig a Munka­párt adja. Mindkét pártnak vé­tójoga van. Megnyílt a Martyn Múzeum Martyn Ferenc Múzeumát nyitották meg tegnap déí- után Pécsen, a Káptalan utca 6. szám alatt. A mű­vész haláláig ebben a ház­ban lakott: a földszinten műveiből időszakos kiállítá­sokat rendeztek, az emele­ten volt lakása és műterme. A Janus Pannonius Múzeum s munkatársai most némi át­alakítás utón a nagyközön- ; ség számára is hozzáférhe­tővé tették az egykori lak­részt, miközben a földszin­ten továbbra is kiállítások lesznek. A múzeumot berendező dr. Hárs Éva művészettörté­nész, a Martyn-monográfia írója arra törekedett, hogy lehetőleg változtatás nélkül őrizze meg a ház berende- I zése, hangulata, a mester emlékét, és bemutassa élet­pályáját, személyiségét. Né­hány családi fotó és ünnepi eseményen készült felvétel idézi fel Martyn Ferenc alak­ját, majd szobáról szobára haladva időrendben megis­merhetjük számos jelentős festményét, szobrát. Változatlanul hagyták a szalont, a lakószobát és a műtermet az eredeti búto­rokkal, festőállvánnyal, és láthatóik Martyn Ferenc társának, Klára asszonynak könyvei, személyes haszná­lati tárgyai is. A tegnap délutáni meg­nyitón Rózsa Gyula művé­szettörténész, az Iparművé­szeti Múzeum főigazgatója méltatta Martyn Ferenc munkásságát. G. T.

Next

/
Oldalképek
Tartalom