Dunántúli Napló, 1986. október (43. évfolyam, 270-300. szám)

1986-10-14 / 283. szám

u Dunanttm nqpió 1966. október 14., kedd 1986. OKTOBER 1*-, KEDD Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából HELEN nevű kedves olvasóinkat A Nap kél i.00 — nyugszik 17.01 órakor A Hold kél 15.S9 — nyugsiik 1.47 órakor Olvasószolgálat iHirak, tudósítások, információk, események közölhetők 14-től 16 óráig a 15-000 telefonszámon Ügyeletes újságíró: ADAM ERIKA Ma délelőtt 9—12 óráig panaszügyekben fogad, hívható a 10-046 telefonszámon HETÉNYI JANOSNÉ Szerkesztőségi hirügyeletes 16—19 óráig REZES ZSUZSA a 10-053-as telefonszámon A múzeumi hónap mai rendezvényei Az ördög bibliája címmel kártya­történeti kiállítás nyílik a Város­történeti és Munkásmozgalmi Mú­zeumban. — A kellemes őszi idő miatt a Mecseki Kulturpark hétköz­ben iskolák és csoportok részé­re 10-től 17 óráig részleges nyitvatartás szerint üzemel. Hét végén 10—17 óra között min­den játékot működtetnek a nagyközönség részére. — Az USA-ban járt a Car­bon vezérigazgatója. Hazaérke­zett Los Angelesből Szüts Ist­ván, a komlói Carbop vezér- igazgatója, aki a Magyar— Amerikai üzleti Tanács 12. ülé­sén vett részt. Ezen az elmúlt évi munkáról, illetve a keres­kedelem .fejlesztésének lehető­ségeiről esett szó. Időjárás Várható időjárás kedd estig: to­vábbra is általában derült, száraz idő lesz, napközben többfelé élénk délkeleti széllel. A hőmérséklet éj­szaka 1 és 6 fokig csökken, talaj kö­zelében hajnalban több helyen lehet fagy. A legmagasabb nappali hő­mérséklet kedden 16 és 20 fok kö­zött várható. Távolabbi kilátások szerdától szombatig: az időszak nagy részén túlnyomóan napos, száraz időre lehet számítani, csütörtökön átmeneti fel- hősödés várható, de csapadék akkor sem valószínű. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 2 és 7 fok kö­zött várható, néhány helyen lehet gyenge talajmenti fagy. A legmaga­sabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között lesz. Jelentős mennyiségű (legalább 5 mm/nap) csapadék az ország területén nem várható. * ' Hétfő reggeli vízállások: örtilos 20 cm, Barcs —70 cm, apadó, 13,0 fok, Drávaszabolcs 32 cm, apadó, 14.2 fok, Mohács 125 cm, változatlan, 14.2 fok. alma akció alma akció alma — Elhunyt Fényes Szabolcs. A Szerzői) Jogvédő Hivatal, a Magyar Zeneművészek Szövet­sége és a Magyar Népköztár­saság Művészeti Alapja meg­rendültén tudatja, hogy Fényes Szabolcs Erkel-díjas zeneszer­ző, a Magyar Népköztársaság kiváló művésze, életének 74. esztendejében váratlanul el­hunyt. Temetéséről később in­tézkednek. — Fényszedés a székesfehér­vári nyomdában. Megkezdő­dött a.fényszedés a Fejér Me­gyei Nyomdaipari Vállalat szé­kesfehérvári üzemében. A Li­notype nyugatnémet cégtől vá­sárolt, hat egységből álló be­rendezéssel jelenleg üzemi la­pokat, prospektusokat, keres­kedelmi nyomtatványokat állí­tanak elő fényszedéssel és el­készült az első, 600 kéziratol­dalnyi könyv is, egy világbanki kézikönyv a Magyar Kereske­delmi Kamara számára. A ké­sőbbiekben ezzel az eljárással készül a Heti Világgazdaság, és rátérnek a megyei napilap fényszedéses előállítására is. A fényszedés bevezetésével foko­zatosan tízszeresére növelhe­tik a szövegelőállítási kapaci­tást a Fejér Megyei Nyomda­ipari Vállalatnál. — Siker. A Pannon. Volán Bartók Béla Férfikara nyerte a legjobb produkcióért járó ván­dorserleget a KSZDSZ 8. or­szágos kórustalálkozóján Szom­bathelyen. A kórust Lakner Ta­más és Schóbért Tamás karna­gyok vezényelték. — Sikeres volt az őszi börze. Az elmúlt héten megrendezett Őszi Marketing Börze tapasz­talatait hétfőn összegezte Al­berti István, a Közlekedési Marketing Gazdasági Társaság titkára az MTI munkatársának. Mint elmondta: az összes eddi­gi marketing börze közül a mostani volt a legsikeresebb, a forgalom meghaladta az 50 millió forintot. Rendkívül nagy volt az érdeklődés a vaskohá­szati termékek, a villanyszere­lési anyagok, a festékek, a go­lyóscsapágyak és különösen a különféle használt gépek iránt. Ugyanakkor szinte alig keres­ték az ugyancsak szép szám­mal kínált személy- és teher­autó alkatrészeket, ami annál -is inkább meglepő, mivel a vál­lalatok állandóan az alkatrész- hiányra panaszkodnak. — Modernizálja gépállomá­nyát a bicsérdi termelőszövet­kezet. Elnyerték a Magyar Nemzeti Bank által hirdetett növénytermesztési gépesítési pályázatot, így jövőre tizenöt- millió forint értékben tudnak új kombájnokat, erő- és mun­kagépeket vásárolni. akció alma akció alma akció s Kedvére válogathat, ha felkeresi a eo E «Q O JÉ Cö 40 E « o JÉ <0 (0 E (0 •o ü JÉ (0 CD E co o JÉ (0 (0 E oo Mártírok és Megyeri úti Olcsó áruk boltját. a Jonathát almát a Starking almát a Golden almát 9 Ft/kg, 13 Ft/kg, 11 Ft/-kg-ért vásárolhatja. Nálunk mindig olcsóbb! 3 0) 0» *■ o B 3 B jr o 3 B B JC o B 3 B B 7T O ä B 3 B B alma akció alma akció alma akció alma akció alma akció — Sorstársak. Filmhírekkel kezdi mai adását 16.55-kor a Sorstársak, a pécsi körzeti stú­dió magazinja. Egyebek kö­zött információt ad arról, hogy milyen rehabilitációs üzem működik a Pécsi Volánnál. Be­mutatja a csörgő labdajátékot, és tudósítást közöl a vakok nemzetközi csörgő­labda bajnokságáról. A legutóbbi pécsi lézerkonferen­cia alkalmából a lézernek a gyógyászatban való hasznosí­tásáról beszélget a riporter dr. Mester Endre professzor mun­kájának folytatóival. Láthatjuk, milyen az élet a mosdósi inté­zetben, ahol infarktus után re­habilitálják a betegeket, port­ré készült egy gyermekbénulás­ban szenvedő, karatézó fiatal­emberről és egy budapesti hallássérült családról. (Ismét­lés: szerda, tv 2., 19.20.) — Épülő bérlakások. Tanácsi alkalmazottak részére 4 laká­sos sorház építését kezdte meg Orfűn, a Cseralja utcában a sásdi költségvetési üzem. A Baranyaterv tervei alapján ké­szülő szociális bérlakások vár­hatóan iövő év szeptemberére készülnek el. A három és fél milliós bekerülési költséget az orfűi tanács állja. — A nyugati szárny vizes­blokkjainál jár a pécsi Tüdő­gyógyintézet felújítása. A mun­kálatok minden szinten a blokkokat érintik, illetve a ve­lük szemben levő kórtermeket. Az alagsorban megújulnak az öltözők is. A közelmúltban ki­javították a kerítést. A jelenle­gi feladatokkal előre láthatóan az év végére végez a kivitele­ző, a Tanácsi Magas- és Mély­építő Vállalat.. — Tapasztalatcsere. A Ba­ranya Megyei Állatforgalmi és Húsipari , Vállalathoz hétfőn négynapos tapasztalatcserére érkeztek a szliveni testvérváros Rodopa Húskombinát Vállalat vezetői. Ez alkalomból megis­merkednek a Baranyai Húsipa­ri Vállalat munkájával, termé­keivel, megtekintik a szalántai tsz sertéstelepét és Pécs neve­zetességeit. — Tanműhely. A Pécsi Álla­mi Gazdaság üszögpusztai köz­pontjában elkészült, és a na­pokban átadják a mezőgazda­sági gépszerelők tanműhelyét. A tizenhétmillió forintos beru­házással készült új képzési köz­pontban a jövő mezőgazdasá­gi gépszerelői sajátíthatják el három év alatt a szakmai tud­nivalókat. — Anyatej. A pécsi Anya­tejgyűjtő Állomásnak huszon­hét anyuka tizennégy liter anyatejet ad le naponta. Ez a mennyiség épp hogy elég a Gyermeklinikónak, a Gyermek- kórháznak és a városban levő tíz rászoruló csecsemőnek. En­nél jóval többre is igény lenne. — Társadalmi munka. Az el­múlt hét végén Beremenden társadalmi munkát szervezett a helyi tanács. A falu lakói vál­lalták, hogy szabad idejükben a Kossuth és ö Rákóczi utat összekötő közben járdát építe­nek. Az anyagot a tanács biz­tosította. Ornódi László isztriai képeiből nyílt kiállítás a Magyar Nemzeti Bank székházának tanácstermében, a Geisler Eta utca 6. szám­ban, a KPVDSZ kulturális napok rendezvényének keretében. A ki­állítást Tillai Ernő, a Mecseki Fotóklub elnöke nyitotta meg. — Tanácskozási központ ülése. A pécsi 7. számú (sikló­si) tanácskozási központ októ­ber 15-én, szerdán délután 5 órai kezdettel nyilvános ülést tart a Szabadság út 30. sz. alatti párthelyiségben. Az ülés napirendjén szerepel: Pécs tö­megközlekedésfejlesztési terve és a hetedik ötéves terv kör­nyezetvédelmi feladatai. — Útépítés társadalmi mun­kában. A napokban fejezik be azt a 800 méteres betonjárdát Mindszentgodisán, melyet a lakosság társadalmi munkában vállalt. Minden család a saját háza előtti szakaszt betonozta le. A szükséges anyagot és a betonkeverő gépet a helyi ta­nács biztosította. — Török kori emlékek utón kutatnak a kisiskolások So- mogyviszlón. A mai várdombon valószínűleg sárvár állott. A környéken egyébként számos emléket ismer a szájhagyo­mány, így Adorjánban török fürdőről, Poklosiban abból az időből származó temetőről is tudnak az idősebbek. A gyer­mekek most lelkes tanáruk és helybeli öregek vezetésével ku­tatnak adatok után. — A bólyi falukép megőrzé­sében közréműködést vállalt Makovecz Imre Ybl-díjas épí­tész, aki a közelmúltban a nagyközségben járt és elő­adást tartott a falvakban elő­forduló építészeti irányzatokról. IS 15-000 Több pécsi olvasónk panaszolta, hogy eltűnt a boltokból a műfogsor- tisztító por, illetve tabletta. A Mecsek FŰSZERT vegyiáru osz­tályán érdeklődésünkre elmondták, hogy tudomásuk szerint nem hiány­cikk a műfogsor-tisztitó. Bőségesen rendeltek, és kaptak is belőle, sőt annyi érkezett, hogy attól tartottak, nem tudják eladni. Ha a nagyobb üzletekben elfogyott, bizonyára a kisebb boltokban még mindig kap­ható. Megrendelték már a negyedik negyedévre is az árut. A visszaiga­zolás szerint rövidesen megérkezik a magyar Fredent (korábban Higident néven forgalmazták) tabletta, az NDK gyártmányú Eladent tabletta és por, valamint az osztrák Steradent por és tabletta. — Az elmúlt héten Baranya megye területén 21 személyi sérüléses baleset történt. Ezek közül egy halálos, öt súlyos, és 15 könnyű sérüléses volt. — Irodalmi estet rendeznek a pécsi Mozgalmi Házban szerdán 17 órakor: a Hazafias Népfront IV. sz. körzeti bizott­sága a 70 éves Csorba Győző költőt hívta meg. Házigazda dr. Tóth István tanár, közre­működnek a Nagy Lajos Gim­názium tanulói. Az irodalmi esten kapható lesz a Baranya Megyei Könyvtár által megje­lentetett „Tiszteletadás Csorba Győzőnek" című, Tüskés Tibor szerkesztette kötet, amit az ol­vasók dedikáltathatnak a köl­tővel. Rádiós műsorsorozat a konszolidációról Az 1956-os ellenforradalom utáni konszolidációs folyamat legfontosabb mozzanatait fel­elevenítő műsorsorozat kez­dődik hétfőn este a Magyar Rádióban. A Forradalmi Munkás-pa- laszt Kormány, majd az újjá­szerveződött párt mindent megtett annak érdekében, hogy tisztázza, mi történt 1956. okóber 23-a és novem­ber 4-e között; elemezze az új párt viszonyát ezekhez az eseményekhez. A legfontosabb mégis az volt, hogy kidolgoz­zák a tovóbb!épés''módoza- tait. A fegyverek még szóltak az utcákon, de a kormány már olyan intézkedéseket ho­zott, amelyek segítettek a hely­zet normalizálásában, a ki­bontakozásban. A sorozat mintegy száz ta­nú megszólaltatásával, s több rendkívül érdekes, korabeli hangdokumentum felhaszná­lásával mutatja be a sors­döntő napokat. Az első rész Egy szétzilált ország címmel felidézi azokat az állapotokat, amelyek no­vember 4-e után a közigaz­gatást, a termelést, s főként az emberek hangulatát, gon­dolkodását, magatartását jel­lemezték. A Cselédek akartok lenni? című epizód, amelyet október 15-én sugároznak, o falun lezajlott eseményekre emlékezik, s arra, hogy mi­ként reagáltak ezekre a ter­melőszövetkezetek, illetve az ott dolgozó emberek. Október 17-én A munkástanácsok című adós a november 4-e után átalakult, illetve átszervezett munkástanácsokat, a Nagy­budapesti Központi Munkás­tanács tevékenységét, a kor­mány és a párt elleni harcát mutatja be. A negyedik 'ész­ben — október 18-án — a párt újjászervezésével együttjáró vi­tákat, a pártnak a konszoli­dációban játszott szerepét idé­zik fel, s részletesen ismer­tetik a decemberi párthatáro­zat megszületésének körülmé­nyeit, valamint a dokumentum fogadtatását, illetve azt, hogy ennek a határozatnak milyen történelmi szerep jutott a konszolidációs folyamatban. A befejező rész, amelyet Kibontakozás címmel október 20-án sugároznak, az ifjú­ságért való küzdelmet, az el­ső eredményeket, a termelés megindítását, áz 1957-es má­jus 1-jét eleveníti fel. A so­rozat az 1956 júniusában megtartott országos pártérte­kezlet eseményeinek meg- idézésével, illetve a kétfrontos harcot meghirdető határozat jelentőségének értékelésével zárul. Grósz Károlynak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a Budapesti Pártbizottság első tit­kárának vezetésével hétfőn bu­dapesti pártdelegáció utazott Moszkvába. A küldöttség az SZKP moszkvai bizottságának meghívására három napot tölt a szovjet főyárosban. A dele­gáció Ferihegyi búcsúztatásá­nál ott volt Borisz Sztukalin, a Szovjetunió budapesti nagykö­vete is. * Kárpáti Ferenc vezérezredes, honvédelmi miniszter hétfőn hazaérkezett Kubából, ahol Raul Castro Ruz hadseregtá­bornoknak, a Kubai Forradalmi Fegyveres Erők miniszterének meghívására — katonai küldött­ség élén — tíznapos, hivatalos, baráti látogatást tett. * Szalmás Piroskára, a forra­dalmi munkásdal-kultúra ki­emelkedő személyiségére emlé­kezve koszorúzási ünnepséget rendeznek október 18-ón, szom­baton 10 órakor a Farkasréti te­metőben. Sírjára a kórus em­lékbizottsága, az Építők Szal­más Piroska kórusának tagjai, valamint volt barátai és tisztelői helyezik el a megemlékezés koszorúit. Építés­rendészet Komlón Az utóbbi években csökkent a szabálytalan építkezések száma Komlón. Ez főként o Komlói Városi Tanács műszaki osztályán működő hatósági csoport folyamatos és rend­szeres tevékenységének kö­szönhető. Többek között erről tárgyaltak tegnap a Komlói Városi Tanács végrehajtó bi­zottságának ülésén. Az építési hatósági csoport munkája során már az épít­kezés engedélyezésekor hely­színi szemlét tartanak, s leg­alább két fényképfelvételt és jegyzőkönyvet készítenek Gyakran azonban a tervezők­től kérik a fényképeket az en­gedélyezési .dokumentáció mel­lékleteként. A használatba vételi enge­dély kérésekor viszont minden esetben elvégzik a helyszíni szemlét, amelynek során szin­tén készítenek fényképeket. Ha ennek alapján eltérést észlel­nek az engedélyezési terv és a felépített épület között, ak­kor ezt jegyzőkönyvben rög­zítik. Amennyiben az eltérés jelentős, úgy építésrendészeti bírságot szabnak ki. Ha nem, akkor csak szabálysértési fe- lelősségrevonást kezdemé­nyezhet az építésügyi hatóság. A fennmaradási engedélye­zések során egyrészt végle­gesnek minősíthetik az épü­letet, másrészt predig megha­tározott időre szóló fennma­radási engedélyt adhatnak — •bírság kiszabása mellett. A tapasztalatok azt mutat­ják, hogy a legtöbb szabály­talanság a kerttársulások te­rületén történik. A kiskertek­ben a tulajdonosok elsősor­ban fából építenek szerszá­mok tárolására alkalmas „há­zacskákat”. Ezek igen kis ér­tékűek, ezért az ügyfelek többsége a bírság kifizetése helyett önként lebontja a bo- degákat. Ö. Zs.

Next

/
Oldalképek
Tartalom