Dunántúli Napló, 1986. október (43. évfolyam, 270-300. szám)

1986-10-11 / 280. szám

OKTÚBIR 13—IBIg | Konfekcióosztály kínálatából: — Bakfis, női, férfi IRHABUNDA, 9400—15 000 Ft-ig. | Divatáruosztályon: — Kínai, gyermek hímzett pamut hálóingek és pizsamák 40—50 százalékos ENGEDMÉNNYEL 160 Ft-os egységáron vásárolhatók. ) Lakástextil-osztályon: — Bjáz fehér lepedő (138x198 ern­es) 101 Ft-os reklámáron, ) Cipőosztályon: — Női velúr csizma 35-től 40-es méretig, négy színben 1590 Ft­RUHAZATI OSZTÁLYAINKON 3000 Ft FELETT RÉSZLETRE IS VÁSÁROLHAT I % Vasosztályon most olcsóbban vá­sárolhat — FW—III. TERMÉNYDARÁLÓT, 3370 Ft helyett 2340 Ft-ért. 9 Hanglemezosztályon: — Lemezőr 468 Ft-ért. — Lemeztár 363 Ft-ért. 0 ABC kinálata: — OK minőségű mélyhűtött hízott liba 35 Ft/kg áron. 0 Diszkont részlegen mentolos és kávés karamella 10 dkg 5 Ft he­lyett 3 Ft-ért. ért. A jövő hetet is kezdje a Konzumnál, jó vásárlást kívánunk! PÉCS, KOSSUTH TÉR A KONZUM ÁRUHÁZ JUBILEUMI ÁRUAJÁNLATA Pécs, Kossuth tér HÁZASSÁG 36 éves, 167 cm magos, szőke, elvált férfi va­gyok. Egy gyermek után fizetek tartásdijat. Meg­ismerkednék lánnyal, vagy elvált asszonnyal házasság céljából. Ko­csim van, laikás meg­oldható. „Skoda 120 L" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. 43 170, gyermektelen férfi megismerkedne házasság céljából na­gyon szolid, nemdo­hányzó nővel. „Szeg­fű" jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. 78 éves, 168 cm magas, nyugdíjas, özvegy, sa­ját házzal rendelkező férfi, házasság céljá­ból keresi korban hoz­záillő, egyedülálló hölgy ismeretségét. — „Kettesben jobb” jel­iigére a Hunyadi úti hirdetőbe. ________________ 1 72 61 éves, özvegy fér­fi, megismerkedne ma­gányos nővel, 50—55 éves korig. „Élettárs­nak" jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. 50 éves, 170 cm magas, özvegy vagyok, megis­merkednék 40—45 év körüli, elvált, vagy öz­vegy asszonnyal, ki sa­ját házzal rendelkezik. Albérletben lakom. — Nem dohányosok előny­ben. Lehetőleg egész­alakos fényképes leve­leket kérek. „Kék Ne­felejcs" jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. 170 80 46, csinos, egye­dül élő özvegy asszon/ megismerkedne 170 cm-nél magasabb, 46— 55 éves korig káros szenvedélyektől men­tes, egyedül élő férfi­val házasság céljából. Rendezett anyagiak. „Jól főzök" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. 65 éves, özvegy, nyug­díjas nő vaygok. Sa­ját házam van falun. Keresem hozzám iliő élettársat, vagy férjet. Igaz szeretettre vág/ót. „Sárga falevél" jel­igére a Hun/ad i úti hirdetőbe. A MECSEK TÁRSKERE­SŐ IRODA ‘elajánlj.- segítségét a társkere­sésben. Kérjen tájékoz­tatót. 7601 Pécs, Pf. 87. _______________________ S zeretném meg ta Iá Imi jó, megértő, káros szen­vedélytől mentes, hoz­zám illő embert házas­ság céljából. Pécsi előnyben. Nyugdíjjal rendelkező, vidám ter­mészetű, jó megjelené­sű, szolid, nem őszülő, 170 72 termetű értelmes asszony vagyok. 65—70 évig váram a párom. 'Kalandorok kíméljenek. „Értelmes élet" 332693 jeligére a Saljai utcai 'hirdetőbe. 44 éves, elvált, lakatos szakmunkás házasság céljából meg ismerked­ne korban hozzáillő öz­vegy, vagy elvált as­szonnyal, aki hozzám költözne. Lakás, kocsi van. „'Már nagyon vár­lak" jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. 38 158 60, szakmunkás, falun élő, járáshibás fiatalember megismer­kedne házasság céljá­ból 28—35 év körüli lánnyal, vagy elvált asszonnyal. Egy kis gyermek nem akadály. „Új év, új élet" jel­igére a Hunyadi úti l)i rdetőbe. Sportos alkatú, kelle­mes megjelenésű, jó anyagiakkal rendelke­ző, mély érzésű, értel­miségi férfit keresek házasság céljából 34— 42 éves korig. „Líra" 332718 jeligére a Sál- lai utcai hirdetőbe. 25 170, nőtlen, nemdo­hányzó, fiatal férfi ke­resi korban hozzáillő, rendes lány ismeretsé­gét, kölcsönös szimpá­tia esetén házasság céljából. Fényképes le­velek előnyben. „Pró­ba-szerencse" jeligére a Hunyadi úti hirde­tőbe. Egyedülálló, 70 éves nyugdíjas férfi nemdo­hányzó, nem iszákos, házasság céljából meg­ismerkedne korban hoz­záillő, jó megjelenésű, egyedülálló nővel, aki nyugdíjas és még sze- retetre vágyik. „Én hű lennék hozzád, ha megtalálnálak" 332617 jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 56 éves, 152 cm magas, lakással rendelkező öz­vegy asszony szeretne megismerkedni 58—65 éves korig jó megjele­nésű, józanéletű, ko­molyan gondolkodó, és otthonát szerető, kizá­rólag csak özvegy, és pécsi lakású férfival, kölcsönös szimpátia esetén házasság céljá­ból. Kalandorok ne ír­janak. „Boldog kará­csony" 332626 jeligére a Sál lai utcái hirde­tőbe. _____________________ M egismerkednék há­zasság céljából korban hozzám illő férfival. Ét 62 éves, 150 cm, bar­na, molett, özvegy va­gyok. Rendezett körül­mények között élek. 60—70 év közötti, jó megjelenésű, egészsé­ges férfi levelét várom. „Nem jó egyedül" 332572 jeligére a Sal- I a i utcai hirdetőbe. Házasság céljából 64 éves özvegyasszony megismerkedne hasonló korú magányos férfi­val, akit nagyon bánt a magány. „Megbecsü­lés" 332971 jeligére a Sál lai utcai hirdetőbe. 56 170 65, volt vezető köztisztviselő, magas nyugdíjjal, komlói ta­nácsi, kétszobás össz­komfortos lakással, gép­kocsival, _■ megismerked­ne hozzá illő hölggyé*, aki gondjaiban társa lehetne. önjelilemző, őszinte, fényképes eset­leg telefonszámos; gépjármű vezetői en­gedéllyel rendelkezők .leveleit várom. „Isz­tambultól Párizsig" 332913 jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. 35 éves, 172 60, jó megjelenésű, szerény jövedelmű, de szellemi és emberi értékekre na­gyon igényes orvos ke­resi 28 év alatti' csi­nos, szép arcú, önma­gával szemben is igé­nyes egyetemista, fő­iskolás vagy diplomás lány ismeretségét há­zasság céljából, aki­nek nem a férjhez me­nés. az egyetlen élet­célja. Csak fényképes levelekre válaszolok. „Beat" 33261»! jeligére a Sál lai utcai hirde­tőbe. _____________________ 3 1 166 cm, magas, bar­na, lakás nélküli, el­vált szakmunkás, aki egy kisgyerek után tar­tásdíjra kötelezett, meg­ismerkedne korban hoz­záillő nővel házasság céljából. Egy kisgyer­mek nem akadály. — „Pax" 332727 jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 163 cm magas férfi is­meretségét keresem há­zasság céljából 35 éves korig. Lakás van, egy gyermek nem akadály. Leveleket „Pillangó" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe.______________ C saládi érdekeit képvi­selni tudó, 40 év felet­ti, magas, jó megjele­nésű férfi ismeretségét keresem házasság cél­jából. „Gyermekem és én" 332832 jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Egy becsületes, népsze­rű falusi özvegyember vagyok. Családi ház­zal, szőlővel, egyéb in­gatlannal rendelkezem Anyagi helyzetem ren­dezett. Keresek egy be­csületes, 50 évtől 60 éves korig, falusi, eset­leg falut kedvelő öz­vegy asszonyt, aki hoz­zám költözne házasság céljából. Csak komoly gondolkodású nők írja­nak. „Szerencsés élet" 332546 jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 25 170 50, barna hajú és szemű, csinosnak mortdott, adminisztratív munkakörben dolgozó, elvált nő vagyok. Tár­saság hiányában ez­úton keresem korban ós magasságban hoz'zám- illő, zenét, utazást ked­velő férfi isme'etsécét házasság céljából, aki nekem hű társam, 5 éves kisfiamnak szere­tő apukája tudna len­ni. Fényképes, részle­tes bemutatkozó leve­lek előnyben. „Fehér karácsony" 332988 jel­igére a Sa lilái utcai hirdetőbe.________________ 30 éves, 162 50, csinos­nak mondott, elvált nő vagyok. Hét éves kis­lányommal rendezett körülményeik között élünk. Megismerkednék korban hozzám illő, minden káros szenve­délytől mentes férfival házasság céljából, aki megfelelő férj és apa lenne. „Boldogság" 332972 jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. HAZASTÁRS? ÉLET­TÁRSI önnek csak vá­lasztania kell, mi le­vélben megismertetjük az óhajának megfelelő társakkal. Közép korú ok­nak korlátlan lehető­ség! Válaszborítékért tájékoztatót küldünk! Forrás, 8231 Balatonfü- red, Pf. 40. Társtalanul, egyedül él? Forduljon bizalom­mal az INTERMEZZO Társkeresőhöz. 7608 Pécs, Pf. 8. Diszkrét ügyintézés. LAKAS-INGATLAN Gyermekét egyedül ne­velő fiatal nő albérlő- társat keres másfél szo­bás összkomfortos la­kásba. Egy gyermekes vagy egyedülálló fiatal nő jelentkezzen. Cím: Pécs, llku P. u. 41. X. 30. ___________________ 100 m- alapterületű családi ház gazdasági épülettel eladó, eset­leg másfélszobás össz­komfortos lakást beszá­mítok. „Pécstől 15 perc" jeligébe a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Eladó kétszobás, teher­mentes OTP-öröklakás a Mecsek-oldalban. Irány­ár: 850 ezer Ft. Meg­tekinthető 18 óra után: Március 21. tér 13., fszt. 3. Tamás. 3 szobás szövetkezeti lakás, kp -f- OTP-vel eladó. Érdeklődni: 17— 19 óráig, Pécs, Kriszti­na tér 26. II. 7. Eladó 2 szoba-konyhás kis családi ház a Hegy- alja utcában. Érdeklőd­ni: vasárnap délután a helyszínen, Pécs, Hegy- alija u. 51.,____________ 2 szoba, konyha össz­komfortos, nagy garázs. 60 m--es, fóliás házrész eladó. Érdeklődni: Pécs, I. kerület, Székely u. 3 5. sz._____________ P écsújhegy, Deák Fe­renc u. 26. sz. alatt 1070 m- kert eladó. — Házépítés lehetséges. Egy kisszobás házrész eladó. — Érdeklődni: Pécs, Ady E. u. 51. 10— 15 óráig. Harkányban nyaraló sürgősen eladó. Érdek­lődni: Fonyódi Valéria, -Pécs, Eszék u. 1. IV. 15. Tel.: 12-755 (7—16 óráig.) Pécs, Kossuth L. u. kö­zépső részén, teljes emeleti, nagyméretű gázfűtéses öröklakás beköltözhetően eladó. „Szép helyen 1986" jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. Siklóson, a Csukma dű­lőben 500 négyszögöl lugasszőlő présházzal, felszereléssel eladó. Érdeklődni: Siklós, Ara­di u. 9. sz. Elcserélném vagy elad­nám lakásért 200 négy­szögöles telkemet, tég­la épület, lugasszőlő, lkát, ciszterna, villany, buszmegálló 3 perc. Ér­deklődni: „Szövetke­zet" jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. Családi ház, 2 szoba komfortos, 758 m2 terü­lettel, valamint 718 m2 építési telek építési en­gedéllyel az Aba ligeti u. 1. sz. alatt, 1. osz­tályú sima terület, el­adó. Eladó Fonyódon új, két­szintes családi ház. Ér­deklődni: Fonyód, Fő u. 114. Eladó kertvárosi, két­szobás, összkomfortos, szövetkezeti lakás. Te­lefon: 23-531. Érdeklőd­ni október 11-én és 12- én, utána a 165-942-es telefonon az esti órák­ban. Pécsvárad on, Kálvin ut­ca 22. számú régi ház, ugyanott 192—453 négy­szögöl szántó, Temető utca végén gyümölcsös, szoba, konyha, présház, pince eladó. Érdeklőd­ni: helyszínen szombat, vasárnap 10—14 óráig, vagy Pécs, 39-es dan­dár u. 7 B. III. 1. Boglárlellén 130 négy­szögöl területen lévő, különálló nyaraló el­adó. „700” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. 370 négyszögöl építé­si telek eladó. Tele­fon: 21-952. Uránvárosi 2 szobás, szövetkezéti lakást cse­rélnék pécsi, vagy Pécs környéki családi ház­ra. „Tamás" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Mecsek-Nyugaton 4 éve épült sorházban 3 szo­bás, összkomfortos OTP- lakás (lakótér 88 m2) + alagsori helyiség, 2 terasz, nagy garázs (ossz 90 m2), igényes­nek eladó. Ár: 15 000 Ft m2. Cím: Barackvi­rág u. 35. Boglárlellén 40 m2-es nyaraló eladó. „700" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. 490 ezer kp + OTP-át- vá l la lássál 1,5—2 szo­bás öröklakást vennék. Telefon: 29-381, hétköz­nap 19—20 'óráig. Sürgősen eladó 2 szo­ba, összkomfortos csa­ládi ház. Pécsi csere is érdekel. Királyegyháza, Petőfi u. 15. Érdeklőd­ni: fél 5 után, hétvé­gén egész nap. Harkányban, Tulipán u. 27. alatt 2 szobás, tető- tér-beépítéses nyaraló eladó. — Érdeklődni: Cséplő János, Pécs, llku Pál u. 47. VI. 18. Kertes családi ház be­költözhetően eladó. — Pécs, Surámyi út 51. Pécs, I. kerület, Névte­len úti jármű meg őrző mellett 1 hold kert el­adó. Villany, víz van. Érdeklődni a helyszínen vagy 10-936, az esti óráikban. Eladó Görcsöny, Aszódi u. 15. szám alatti gazdálkodásra alkal­mas kertes családi ház készpénzért. Érdeklőd ni: Görcsöny, Aszódi u. 18. sz. Zalaegerszeg kertváro­sában 3 + 2 szobás, 3 szintes + manzardos, 138 m2-es (garázs, pin­cékkel, mosókonyhával, 63,5 m2), déli, szé'ső OTP társas lakásomat eladnáim vagy elcserél­ném budapesti négyszo­básra. Érdeklődni este 8 óra után, dr. Tóth, Zalaegerszeg, Sas 6 5., vagy Budapest 661-050 telefonon. Kisherend, Fő u. 18 családi ház 1600 négy­szögöllel eladó. 3 szobás, összkomfor­tos, 63 m2-es, OTP-la- kás tehermentesen el­adó. ,,Szőlőskert mel­lett" jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. ADÁSVÉTEL Keveset használt, ga­rázsban tartott Polski 126-os eladó. Tolbuhin út 78. Elcserélném 4 szobás, hideg-meleg vizes csa­ládi házam 2,5—3 szo­bás tanácsira. Érdek­lődni: minden nap há­rom óra után. Tar ló- zsef, Kistótfalu, Dózsa út 10. 43x97-es, összesen 58 m vasútisín eladó. — „6 Ft kg" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Eladó Pécs-Somogyban, szép környezetben lakás, kerttel, nyári konyhával. Pécsi csere is érdekel. Irányár: 450 ezer Ft. Érdeklődni: az esti órák­ban a 16-447-es tele­fonon. „Pécs” lakószobabútor eladó. Építők u. 7. A. II. emelet 7. 1500 Polski eladó mű­szakira felkészítve. Ér­deklődni: Pécs, Szige­ti út 10 B. V. 3. Elcserélném pécsi há­romszobás, nagy, kertes családi házamat siófo­kira, Siófok fürdőtelepi­re, vagy széplakira. — Nyaraló is érdekel. Gondozást, eltartást vállalok. „1987" jeligé­re a Hunyadi úti hir­detőbe. Garázst vennék vagy bérelnék a Kolozsvár u. közelében. Ajánlato­kat a 15-626-os telefo­non kérek. Olajkályhák H 68-as, Mini Calor, Zsolnay- kályha csempe eladó. Érdeklődni: Tiborc u. 49. Tel.: 28-369. Rövid, fekete, páncél­tőkés zongora, 2 és 3 ajtós szekrények, aszta­lok, íróasztalok, Szé­kek olcsón eladók. — Szombaton, vasárnap, Naygszeben u. 7. sz. alatt. Garzon bútor elemeket vennék. Tel.: 15-989. 2 darab vámkezelt Floppy, Commodore szá­mítógéphez eladó. Tóth László, 7940 Szentlő- rinc, Szent István u. 19. IZ rendszámú S 100 Skoda megkímélt álla­potban eladó. Pécs, Siklósi u. 12. II. 8. Sa­lamon. Peavey 50 W-os gitár erősítő eladó. Érdek­lődni a 24-971-es tele­fonon. ____________ E ladó 2 darab 2 mázsa körüli első osztályú fe­hér hússertés. Kővág ó- töttös, Petőfi u. 15. Eladó 10 mázsa napra­forgó, nagyszemű. Ér­deklődni: Pécs, Pellér­di u. 52,________________ E ladó „Tárna impe riazstar" dobfelszere- lés és Shure PE 15 FI mikrofon. — Érdeklődni: Pécs-Samogy, Bányate­lep u. 12 4. Duga Fe­renc_____________________ R enault 16, tavasszal lejárt műszakival, kis motorhibával egyben, esetleg bontva eladó. Pásztor Sándor, Máira- gyűd, Arany J. u. 41. Kötőgép, Passap ós Stoí! eladó. Telefon: Pécs, 19-914.____________ B arna, törpe uszkár kölykök eladók. Bel- várdgyula, Petőfi u. 12. Szentipéteri. Perzsa kiscicák eladók. Balogihné, Pécs, Eg-í Gyula u. 72. I. 4. Kapálógép olcsón el­adó. Pécs, Kertváros, Bogár u. 6. 700-as szalagfűrész el­adó. Érdeklődni: dél­után 4 órától. Komló, Székely B. u. 33'1. NSZK gyártmányú, »0 m2, fűthető lakó-büfé­kocsi elősátorral, teljes felszereléssel eladó. — Pécs, Sa robin tábornok u. 146. I. 5. Gulyás, 17 óra után. — Telefon: 22-199, 17.30—20 óráig. Régi, megkímélt ebécJ-x lőgarnitúra vitrinnel el­adó. Megyeri út 13. Commodore 64 Datase-*- tel, 2 Joystickkel ol­csón eladó. Sarohin tá* bornok út 39. II. 6. Pianinót- vagy röviJ- zongorát vennék. 29-623 este, Varga. E 2 N esztergára, mű­szerész műhelyembe munkát keresek. „Finom mechanika" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe E X P R E SSZ TEHERTAXI. Telefon: 14-184 és 41-024. Eltartási szerződést V'ó'- nértk nénivel vagy bá­csival. „Nagypapát vagy Nagymamát kere­sünk” jeligére a Hu- •nyadi úti hirdetőbe. MAI MŰSOR SZOMBAT: SZÍNHÁZ Pécsi Nemzeti Színház (nagyterem) : Lear király (este 7 ára), Premier­bérlet. PLANETÁRIUM Planetáriumi előadás: Sorsunk és a csillagok (15.30 óra) FILM Petőfi: Keserű igazság (f4, f6, f8), Kossuth: Az elveszett papagáj (10), Nincs kettő négy nélkül (12, 2, 4), Flashdance (6, 8), Park: Zorro (f 4, f6), A O hiteles története (f8). Ságvári: A Saolin templom szent 'köntöse (4, 6), Jószerencsét: BMX- banditák (4, 6), Fekete Gyémánt: Kiskacsa a magaslesen (6), Komló, Zrínyi: A betörés nagymestere (4, 6, 8), Komló, Május 1.: Mi lenne, ha . . . (f5, f7), Mohács: Vészjelzés a tenger alól (4), A Sárkány köz­belép (6, 8), Szigetvár: Harmadik királyfi (4). Támadás a Krull boly­gó ellen (6), Siklós: Hugó, a vízi­ló (3), Jégkirálynő (5), Tarts még, tarts még bűvöletet! (7), Beremend: Bombajó bokszoló (6), Harkány: Edith és Marcel (7), Mázaszászvár: Vasárnapi szülők (6), Sellye: Far­kasverem (5). Vajszló: A házibuli folytatódik (6). RÁDIÓ KOSSUTH RÁDIÓ 4.30: Jó reggelt! Zenés műsor. 8.05: Műsorismertetés. Kb. 8.15: Mai kulturális programok. 8.25: Családi tükör. 9.00: Színes népi muzsika. 9.50: Kandúr Kázmér kar(om) mester kornyikaórái. Zenés mese. 10.05: Ismét a javából! 12.30: Déli zeneparádé. 13.20: Nép­zenei példatár. 13.30: Egymásra utalva. 14.10: A hét embere. 14.20: Mindennapi irodalmunk. 14.50: Régi híres énekesek műsorából. 15.10: Új Zenei Újság. ,16.00: 168 óra. 17.30: A szüjőföld muzsikája. 18.15: Hol volt, hol nem volt . . . 18.25: Könyvújdonságok. 18.45: Budapesti Művészeti Hetek. Hétköznapi tör­ténet. Hangjáték. 19.25: Jacobi Vik­tor: Leányvásár. Közben: 20.33: Európaiak Velencében. 20.52: Az operettközvetítés folytatása. 22.15: Európa hangversenytermiből. 23.23: Népzene. _23.36: Ravel művek. 0.15: Éjfél után . . . PETŐFI RÁDIÓ 4.30: A Petőfi Rádió reggeli ze­nés műsora. 8.11: Népszerű muzsi­ka. 8.50: Tíz perc külpolitika. 9.05: Tövisek és virágok. 10.00: Szombat délelőtt. 12.10: Jó ebédhez szól a nóta. 13.05: A Gyermekrádió mű­sora. 14.00: Magunkat ajánljuk. 16.00: Magnóról magnóra. 16.40: Radnai György operett és daljá­ték-felvételeiből. 17.05: Könnyűzene. 17.30: Köztársaság tér 1956. Doku- mentumjáték. 18.25': Magyar tájak táncmuzsikájából. 19.05: Elvis Pres­ley összes felvételei. » 20.09: Híres szórakoztatózenekarok \ műsorából. 21.05: Szivárvány —'a játékról. 22.30: Tánczene az NDK-ból. 23.15: Az MR Dzsesszverseny díj­nyerteseinek felvételeiből. 0.15: Éj­fél után. PÉCSI RÁDIÓ 8.00: Jó pihenést. A Pécsi Stúdió szórakoztató, információs magazin­ja. 10.00: Műsorzárás. 18.30: Szerb- hórvát nemzetiségi műsor. 19.00: Nemzetségeink zenéjéből. 19.05: Német nemzetiségi műsor. 19.35: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.23: Műsorismertetés. 8.25: Tévé­torna. 8.30: A szegedi körzeti stúdió szlovák nyelvű nemzetiségi műsora. 8.50: Meséről mesére. 9.20: Szép tájak. Szovjet kisfilm. 9.40: Foxi Maxi kalandjai. Amerikai rajzfilm. 9.55: Rabszolgasors. Brazil tévé­filmsorozat. 11.00: Képújság. 15.15: Cimbora. Szórakoztató műsor gye­rekeknek. 15.55: Képújság. 16.00: MAFILM-magazin. 16.10: Betűrek­lám. 16.15: Főzőcske. 16.45: Rek­lám. 17.00:Híradó. 17.15: Élet a Földön. David Attenborough filmje. 18.10: Objektív. 18.55: Reklám. 19.05: Tévétorna. 19.10: Esti mese. 19.20: Reklám. 19.30: Híradó. 20.00: Vers mindenkinek. 20.05: Jó fiúk, rossz fiúk. Amerikai film. 21.35: A hét műtárgya. 21.40: Katona József— Spiró György: Jeruzsálem pusztu­lása. Szomorújáték. 23.20: Híradó 2. 23.30: Himnusz. MÁSODIK MŰSOR 19.53: Műsorismertetés. 19.55: Képújság. 20.00: Verdi: Falstaff. Háromfelvonásos opera. 22.30: Kép­újság. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 8.55: Hírek. 9.00: Válogatás a művelődési műsorból. 10.30: Hírek. 14.10: Különös város. Csehszlovák film gyerekeknek. 15.40: Hét tv-nap. 16.10: Népi muzsika. 16.40: Hírek. 16.45: Tv-kalendárium. 16.55: Ju­goszláv kosárlabda-bajnokság. Par­tizán—Sibenka. 18.30: Első kézből — dokumentumsorozat. 19.15: Rajzfilm. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 20.00: A sofőr — amerikai játék­film. 21.45: Tv-napló. 22.00: Hét­végi műsor. MÁSODIK MŰSOR 15.15: Mítoszok és legendák. 15.30: Előadás gyerekeknek, fel­vételről. 16.30-; A titkos ügynök — angol játékfilm. 18.00: ' Bőrök — drámasorozat, 19.00: Vicc-mondások — népi humor sorozat. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 20.00: Szó­rakoztató adás. 20.30: Ember és idő dokumentumadás. 21.15: Hírek. 21.25: Sportszombat. 21.45: Zenés est; BEMUS 86. Belgrádi zenei ünnepségek. VASÁRNAP SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Gőzben (este 7 órakor), Bóbita Bábszínház: Május 35. (de. 10 órakor). PLANETÁRIUM Planetárium: Hamupipőke. Ameri­kai rajzfilm (10.00), Indul az űr­hajó, plan, ea. (11.00), A kék villám, amerikai film (14.00), Élet a Földön kívül ea. (15.30). FILM Petőfi: Nincs kettő négy nélkül (f4, fó. f8). Kossuth: Az elveszett papagáj (10), Nincs kettő négy nélkül (12), King Kong (2, n5), Kellv hősei (f7). Park: A sárkányölő (f4), Halálos tavasz (f6, f8). Ságvári: Roncspalota (4, 6). Neve­lési Központ: Johohoho (2). Éljen D’Artagnan (4). A smaragd román­ca (6, 8). Ifjúsági Ház: A kis egy­szarvú (3). Fal,fúró (5). Jószeren­csét: Pogány Madonna (2). BMX- banditá'k (4). Fekete Gyémánt: Kis­kacsa a magaslesen (6). Komló, Zrínyi: A betörés nagymestere (4, 6, 8). Komló, Május 1.: Mi lenne, ha . . . (J5, f7). Mohács: A Sárkány közbelép (4, 6, 8). Szigetvár: Tá­madás a Krull bolygó ellen (6, 8). Siklós: Break M. (5, 7). Beremend: Bombajó boxoló (4, 6). Boly: A Saolin templom szent köntöse (5). Dunaszekcső: A Nagy Generáció (5, 7). Harkány: Ediht és Marcel (5). Mágocs: Kesztyűbe dudálni (f5). Mázaszászvár: Vasárnapi szülők (6). Pécsvárad: Szexis hétvége (3, 5). Sásd: A h aim isikártyások fejedelme (f 5, 7). Sellye: Lopják a koporsó­mat (5). Szentlőrinc: Hóbártos nép­ség (5, 7)T_ Villány: Családi titkok (5). Vajszló: A házibuli folytató­dik (5). RÁDIÓ KOSSUTH RÁDIÓ 6.00: Zenés műsor. 7.30: Kopog­tató. 8.10: öt kontinens hét napja. Külpolitikai negyedóra. 8.25: Ének­szóval, muzsikával. 9.00: Budaipesti Művészeti Heteik. 9.44: Az MRT gyer­mekkórusa énekel. 10.05: Édes anya­nyelvűnk. 10.10: Évszázadok mester­művei. 11.00: Gondolat—jel. 12.15: Harminc perc alatt a Föld körül.. Nemzetközi magazin. 12.45: Rázós úton. Bajor Nagy Ernő írása. 12.55: Népdaikörök pódiuma. 14.10: Mű­vészlemezek. 15.00: Sörgyári capric- dio. Rádiójáték. 16.05: Spanyol gi­tárzene. 16.18: Perényi Miklós gor- donkázik. 17,00: Csodálkozunk, te­hát vagyunk. 17.30: Komolyzenei le­mezlovas. 18.15: Hol volt, hol nem volt 18.40: Rádiószínház. Részeg eső. 'Rádiójáték. 20J14: Nóták. 20.25: Fi­garo házassága. iNégyfelvonásos opera. Közben: 22.10: Sporthíradó. 22.25: Az operaközvetítés folytatá­sa. 23.49: Tarjáni Ferenc kürtön ját­szik. 0.15: Éjfél után. PETŐFI RÁDIÓ 6.00: Dallamkoktél. 6.52: Mai kul­turális programok. 7.35: Vasárnapi orgonamuzsika. 8.05: Játék alkönyv­tárban. 9.05: A Ray Conniff ének­es zenekar műsorá'ból. 9.20: Földön, vizen, levegőben. 10.25: Vasárnapi koktél. 12.03: Jó ebédhez szól a nó­ta. 13.05: Mit hallunk? Érdekessé­gek a jövő hét műsorából. 13.30: Versek- 14.00: A kétbalkezes va­rázsló. Mesejáték. 14.52: Pászti Mik­lós féld.: A kertmegi kertek alatt — békési gyermekjátékdalok. 15.05: Táskarádió. 16.00: Poptarisznya. 21.05: Társalgó. Másfél óra iroda­lomkedvelőiknek. 22.30: Julio Igle- sias éne'kel. 23.10: Könnyűzene. 0.15: Éjfél után. PÉCSI RÁDIÓ 9.00: Vasárnapi magazin. Zenés műsor a hallgatók kérésére. 11.00: Műsorzárás. 18.00: Esti zene, sport, információk. 18.30: Szerb'horvát nem­zetiségi műsor. 19.00: Nemzetisé­geink zenéjéből. 19.05: Német nem­zetiségi műsor. 19.35: Gruss und Kuss Radio Budapest zenés riport-, üzenet- és kívánságműsor külföldi és hazai németek számába. 21.05: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.23: Műsorismertetés. 8.25: Tévé­torna. 8.30: Óvodások íi'.mműsora. 8.50: Az idő urai. Magyar—francia rajzfilm. 10.10: Boomer, a csoda­kutya. Amerikai kisjátélcf ilm-sorozat. 10.35: Egy másik bolygó. Animációs film. 10.45: Hírek. 10.50: Egy hét fordítva. Csehszlovák té/ékomédiu. 11.30: Johnny Hailiday vendége. Francia zenés film. 14.57: Műsoris­mertetés. 15.00: Képújság. 15.05: A Közönségszolgálat tájékoztatója. 15.1C: Reklám. 15.15: A magy: r ökölvívó bajnokság döntői. 16.33: Nézzük együtt — Rózsa Gyulával. 16.55: Reklám. 17.05: Elmebajnó-<- ság. 17.45: Betűreklám. 17.55: Hí rek. 18 00: Delta. Tudományos hír­adó. 18.25: Reklám. 18.35: Tévétor­na. 18.40: Esti mese. 18.50: Rek­lám. 19.00: A HÉT. 20.05: Ének esőben. Amerikai film (felirato:)- 21.45: Áruházak ajánlata. 21.53: Szép Szó Vészi Endre — írásai tük­rében. 22.40: Hírek. 22.45: Him­nusz. MÁSODIK MŰSOR 18.08: Műsorismertetés. 18.10: Kép­újság. 18.15: Egy szó, mint száz. Nyelvi fejtörőjáték. 18.55: Olaszai szág a természetbúvár szemével. 19.40: Bokrétát kötöttem ... i’i- mándy József népszerű magyar da­lokat énekel. 20.05: A Philemon ós Baucis — tévéfilm. 20.55: A Né­ha a tenger a győztes. Holland dokumentumfilm. 21.45: Telespó.t. 22.15: Képzőművészeti technikák A szövés. Osztrák kisfilm. 22.30: A HÉT. 23.35: Képújság. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 9.00: Barázdáik — faluműsor., utó na gyermekműsor magyar nyelve >„ 10.20: Hírek. 10.30: Vasárnap dél­előtt — gyerekeknek. 12.00: Mező- gazdasági adás. 13.00: lugosziávia, jó napot! Tájékoztató-szóra'koztc'ó adás. 14.00: Kis koncert. 14.15: Dok­tor Who — filmsorozat gyerekek­nek. 15.15: Értekezlet napirend ne! kül. 17.15: A vezető — amerikai já tékfilm. 18.15: Rajzfilm. 19^27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 20.00: Utazás Vucjakba —- drámasorozat. 21.00: Sportszemle. 21.45: Tenger, embe­rek partok — riport. 22.15: Tv-napió. MÁSODIK MŰSOR 15.25: Jugoszláv kézilabda-bajnok­ság. Dino Slovain—Zeljezniocr- 16.47: Komolyzenei adás. 18.25: Do kumentumadás. 19.10: Négy keré­ken. 19.27: Ma este. 19.30: T/­napíó. 20.00: Afrika — külföldi do­kumentumsorozat. 20.55:, Tegnap, ma, holnap-. 21.15: Malu — film­sorozat. 22.00: Költészet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom