Dunántúli Napló, 1986. szeptember (43. évfolyam, 240-269. szám)

1986-09-28 / 267. szám

PANORAMA SIKER Egyénisége, aktív jelenléte valaha évtizedeken át meg­határozó volt Pécs művészeti életében. Esemény? Spontán baráti eszmecsere, összejöve­tel? Aligha lehetett nélküle a negyvenes évek második fe­lében,,az akkori Corso, s fő­leg a Nádor kávéház törzs­asztalánál. Szívesen látott va­laki, mindig: társaságban vagy a „szabadliceum" rajz­termében, ahonnan mai ne­ves képzőművész egyéniségek röppentek fel, nála jóval ma­gasabbra, az ő keze segítsé­gével is. Mert Gádor Emil pécsi. Itt született, most éppen 75 éve; itt tanult, innen kelt szárny­ra, s ide tért haza többször is. Lélekben egy kicsit ma is „tüke", amikor - immár las­san három évtizede — fővá­Gádor Emil rosi művészként emlékszik vissza — érdeklődésemre — a Nádor olajpasztell-sorozatá- nak keletkezésére a kávéházi falakon. Gádor Emil 75 éves. Szü­letésnapja alkalmából a Pes­ti Vigadó Galéria most egy nagyon szép kiállítás megren­dezésével köszöntötte a fő­városiak körében is ugyan­csak népszerű festőművészt. Ami számomra csak azért meglepő fölfedezés, mivel — noha Gádor, egykori meste­re, Glatz Oszkár hatása nyo­mán, ma is a nagybányai tiszta természetelvűséget vallja magáénak - a vernisz­százsra nagyon sokan eljöttek a nemcsak barátok és tiszte­lők közül is. A közönség tö­megében jó néhány olyan művészt is láthattunk, akinek éppenhogy nem a jubiláns oeuvre-jét jellemző „hagyo­mányos", realista festészet a sajátja, hanem a markáns nonfigurális avantgárd vagy „neoavantgard" irányzatok valamelyike. Erre is utalt megnyitó be­szédében Pogány Ödön Gá­bor, a Magyar Nemzeti Ga­léria ny. főigazgatója, amikor keresetlen szavakkal méltatta Gádor Emil életművét. Ki­emelve, hogy a művész a ma­ga útján ma is fejlődik, ma is továbblépett —, mint ezt a kiállítás jó kétharmada, az utóbbi két esztendő termése is ékesen bizonyítja. A másik, az egyharmad: a pálya kedves emlékei. Külön­böző múzeumok és magán- gyűjtemények, illetve saját tulajdonában lévő portré-, táj- és zsánerképek, a har­mincas évek derekától. Gon­dosan szerkesztett, megkapó és szuggesztív erejű képsorok. Milyen jó lenne mindezt együtt Pécsett is láthatni! - természetesen az alkotóval együtt. .. Az alkotóművésszel, aki most ott áll a közönség, érezhető, kicsit elfogódott, fi­gyelő gyűrűjében, a siker s a tv-lámpák fényében. Kedves mosolyával, egyszerűen és természetesen, mintha csak azt mondaná, amit két éve hallottam tőle a pécsi bá­nyásznapon: „ . . . Nem akar­tam soha a világot megválta­ni: ősi gyökerekben kapasz­kodom, szeretem az életet, az engem körülfogó valóságot, a tájat s a tájban munkál­kodó embert. Én ezeknek az embereknek dolgozom. Nem kaptam kitüntetéseket, nem vagyok újító s jelentős festő. De úgy érzem, szeretnek — s nekem ez elég . .." W. E. Interjú a madridi repülőtéren Jönnek a spanyol turisták jose Urtaran és Gyertyános András nyilatkozik Szitnyai Jenőnek, a Magyar Rádió Napközben című műsora szerkesztőjének és tudósítónknak Fotó: Tóth Béla, MALÉV A befőzési szezon végén A legfiatalabb zongora­művésznő Caroline Sageman augusztus 29-én töltötte be tizenharmadik életévét, de már Svájc egyik legnépszerűbb zongoraművésze, aki legutóbbi koncertjén úgy zongorázott Chopin-balladákat, hogy a kritika hatalmas lelke­sedéssel írt róla. Hatéves kora óta játszik zongorán, és napon­ta öt órát gyakorol. (Képünkön.) Az öreg Yves Montand Marcel Pagnol: Jean de Flo­rette című regényének filmvál­tozatát játssza Yves Montand, életében először nagyon rán­cosán, öregemberes bajusszal. A bemutató után a francia tévé másfélórás interjút készített vele, s ebben elmondta: művé­szetének alapelve a megalku­vás nélküli emberség ábrázo­lása. Századik Expressz, első Fontam Andrew Lloyd Webber a hé­ten ünnepelte Csillagfény ex­pressz című rockoperájának — melyben az énekesszínészek görkorcsolyán járnak —, az ez­redik előadását Londonban. Új rockoperájának első előadása pedig október közepén lesz: Az operaház fantomját dolgozta fel rockzenére. AI Capone még mindig jövedelmez Al Capone-ről, az olasz szár­mazású, híres amerikai gengszterről forgat filmet Brain de Palma. A híres gengsztert Robert de Niro alakítja, aki­nek ezért járó gázsija 35 millió forintnak megfelelő összeg. Vonzó a magyar közbiztonság A spanyol-magyar turistaforga­lom két legismertebb szervező­jével beszélgettünk az elmúlt héten a madridi Barajas re­pülőtéren. Előbb Jose Urtaran- nal, a spanyol EUROTOUR Utazási Iroda vezérigazgató­jával. — Magyarország szép és az árak a spanyolok átlagfize­téséhez képest alacsonyak. Többször laktam olyan felújí­tott 'háromcsillagos szállodá­ban, amely nálunk négycsil­lagosnak is beillene. A tisz­taság a spanyol igényeknek megfelel, a magyar ételek ál­talában rendkívül jóízűek, a jobb vendéglőkben az ét­készletek igen szépek, az ijífe- genvezetők kultúráltak, szak­mailag felkészültek. Az ide­gen nyelven általában nem értő spanyol kisember számá­ra megható, hogy például a Flamengo Szállóban -többen spanyolul is beszélnek néhány szót. Ami nagyon fontos: a magyar rendőrség igen jól szervezett és határozott lehet, mert Magyarország 'közbizton­sága a turisták számára rend­kívül jó. Az európai turizmus jelenlegi helyzetében nagy le­hetőséget látok a Magyaror­szágra irányuló spanyol ide­genforgalom számára. Gyertyányos András, a Ma­lév spanyolországi képviselője:- A Magyarországon járt átlag spanyol embernek is ez a véleménye. Legfeljebb a pincérek elszaporodott alkal­mi. csalásait veszik rosszné­ven, mert ilyen őnáluk alig fordul elő. S kellemetlen, ha spanyol turistacsoportoknak nem írnak spanyol nyelvű ét­lapot is. Ez alapvető udvarias­ság lenne. Én a lovas, a va­dász és a gyógyturizmus fej­lesztésére látok lehetőséget. Most született egy megállapo­dás egy nagy spanyol vadász- társasággal, hogy a MAVAD kizárólag az ő szervezésükben fogad spanyol vadászokat, cserében viszont azok kizáró­lag Malév járattal utaznak. A Malév Air Tours számára pedig sok kiegészítő rendez­vény kínálkozik.- Milyenek a spanyol turis­ták dél-dunántúli lehetőségei?- Építészetileg az ő szá­mukra is kivételes a pécsi székesegyház, aztán a Csont- váry tárlat, a Zsolnay múzeum. Vonzó az üszögpusztai lovas­iskola, a gemenci és Baja környéki erdő, továbbá télen nagyon-éidekes, nekik a mo­hácsi busójárás, és minden időben szenzáció a magyar halászlé. Baj, hogy az orszá­gos propanganda anyagok mellé semmiféle tájegységi propangada kiadványt nem kapunk Madridba. A hajózás, fürdés, a Balaton nem érdek­li őket, ezzel szemben a gyógyfürdők nagyon. Spanyol- ország felnőtt lakosságának harmada reumatikus betegség­ben szenved. A Román Nép- köztársaság önti a propanda anyagot, amivel az erdélyi gyógyforrásokhoz, különösen Borszékre és Szovátára hív, de a spanyolok szerint a turiz­mus háttérszolgáltatásai Ma­gyarországon sokkal színvona­lasabbak. Hiányzik viszont a részletes tájékoztatás a har­kányi és más gyógyvizek ha­tásáról. Várjuk tehát mind­ezeket a „Malév 28 008 Mad­rid Princesa 10." címre. Földessy Dénes A témáért mégcsak az ut­cára sem kellett menni, nem­hogy lehajolni érte — a szer­kesztőségi folyosón is beszél­gettek arról kolléganők: mi­ből mennyit főztek be idén. Recepteket adtak egymásnak, tanácsokat osztogattak. A női példa azután ragadós lett a férfikollégák között is, csak némi igekötő-változtatással: néhányon nem befőzésről, hanem kifőzésről beszéltek, nem dunsztról, hanem cetfré.- ről, merthogy a cseresznyét, szilvát inkább lepárolva sze­retik, semmint cukros lében — amikor vitamintartalmát már úgyis elveszti. De tény: a házi befőzés új­ra népszerű lett. A miértre általános a válasz: mert meg­éri! Mértékéről alig tájékoz­tatna, ha összesíteni lehetne a piacokban, boltokban, el­adott uborka, gyümölcs, pap­rika mennyiségét — hiszen na­gyon sokan saját termésüket tartósítják télire, tavaszra. Mert ez biztonságosabb, mint a mélyfagyasztás: elromolhat a hűtőláda, bizonytalan a megjavíttatása, mint erről nemrég egy olvasónk panasz­kodott, aki nem is annyira a hűtőládájáért aggódott, ha­nem ezévi kertészeti munká­ját siratta — a háromszori le­olvadást nem bírta ki a mo­dern módon bespájzolt házi mirelit. . . Marad tehát a befőttes üveg, a dunszt, a spájz. Már akinek van mind a háromból. Nekem például dunsztom sincs a befőzésről, ilyenkor ősszel csak feketeszedret fő­zök addig cukorral, míg meg nem unom, aztán rá is ken­jük gyorsan a vajaskenyérre, mielőtt bepenészédik, beszá­rad.- Mert panellakásban la­kik, ugye? — kérdezi Gaál Gyuláné, az Amphora pécsi raktárüzletének vezetője, akit azért 'hívtam, hogy a náluk elkelt béfőttesüvegek számá­ból következtessek a befőzési kedvre. — Panellakásban nem celofánnal, hanem műanyag, vagy fémtetővel kell lezárni a befőttet, akkor nem szárad ki. Az ötliteres üvegek kivéte­lével mi menetes üvegeket árultunk, s hozzá fedőket is. Az üzletvezetőtől azt is megtudtam, 'hogy 'hétdecis üvegből 4830, a nyolcdecis- ből 1986, kilencdecisből 2428, másfélliteresből 2407, két és félliteresből 2295, s ötliteres­ből 960 darabot adtak el, plusz a kínai csatos, patentos üvegek, ami összesen annyi mint 21 353 liternyi térfogat. Dehát ebből sem lehet kö­vetkeztetni, hiszen vannak ta­valyi üvegek, bolti vissza nem váltottak, s akkor hol vannak még a palackők, melyekbe a kifogyott bor, sör, üdítő he­lyébe paradicsomlé került! Gaál Gyulánétól receptet is kértem, amikor kiderült, gyakorlott befőző ő is. Fele­lősséget nem vállalunk érte, mert ő e recept alapján elő­ször tét el idén paprikát, de azért íme:- Húsos paprikát megmo­sunk, lecsumázunk, cukorral, sóval, mustármaggal, borssal, korianderrel, babérlevéllel fel­forralunk vizet, melyhez ará­nyosan olajat is adunk. Ami­kor forr, 2-3 percre beletesz- szük a paprikát, majd leszűr­jük, a paprikát üvegekbe rak­juk, a forró levet ráöntjük — a borként se hagyjuk ki, mert az szép színét megőrzi a pap­rikának. Ezután jöhet a száraz dunszt, majd később hozzá a jó sültek a szépen terített asz­talra — marinált paprikasa­vanyúsággal, deszertként házi körtebefőttel. B. L. BÁBOLNAI NAPOK 1986. .SZEfTIMBER 30-OKTÓBER l.j LÁTNIVALÓK 8 i í \ A bábolnai iparszerű kukorica-, baromfihús- és tojás-, sertéshús-, valamint bárányhústermelési rendszerek bemutatója. 0 A gabonatermelés gépsora munka közben. 0 Kukoricafajta és technológiai kísérletek. ' • Öntözési bemutató. 0 Élelmiszeripari kiállítás és vásár. 0 Piacot ajánlunk — bemutató. 0 Elektronika és mikroelektronika a mezőgazdaságban - kiállítás. Lóverseny, lovas műsorok, kutyakiállitás. Tombola. Nyitva: naponta 9-től 16 óráig. \ Hérnek, számolnak az Utasellátóban Szeptember 26-a, reggel öt óra ötyen perc. A MÁV főpá­lyaudvar pénztárainál a meg­késve érkezők jegyre várva to­porognak. Tíz perc múlva indul a Mecsek expressz. Nem ke­vésbé türelmetlenek, akik a bisztróban, a pavilonoknál, a vonatindulás előtti gyors reg­gelijükre, néhány szendvicsre, üdítőre várnak. — Négy debrecenit, négy kiflit, három szalámis,. három vagdaltas szendvicset és két üdítőt kérek — mondja az előt­tem álló hölgy. Gyors számo­lás: „Százhatvannégy forint" —, így az eladó. — Ellenőrzés — mutatja fel igazolványát a vá­sárló. Az eladónak még meg­lepődni sem volt ideje, gyors egyeztetés, s az eredmény: „csak" 62,30-cal számolt töb­bet. így indult pénteken reggel a Baranya Megyei Rendőr-fő­kapitányság gazdasági rendé­szetének a NTT osztállyal kö­zösen szervezett akciója, a Ke­reskedelmi Felügyelőség, a Me- csekvidéki Vendéglátóipari Vál­lalat ellenőreinek és társadal­mi ellenőrök bevonásával. Cél­ja, hogy egy adott időpontban komplex ellenőrzést tartsanak az Utasellátó öt egységénél. Köves Tamásné, az Utasellá­tó ételbárjának eladója az öt tételből csupán négynél téve­dett - és csak 62,30 forinttal. Illetve a négy kifli volt a kár­pótlás, azt nem számolta fel. Tejpavilon. A próbavásárlás eredménye: a tíz szendvics és az üveg kóla ugyancsak meg­drágult - 31,90 forinttal. A hét szalámis szendvics 20 forinttal, a három vagdaltas 9,90-nel került többe, plusz egy forint volt az összeadási hiba. Az el­adónak, Rajcsányi Lajosnénak nem ez az első „tévedése” az idén. Augusztusban a Kereske­delmi Felügyelőség ellenőrei 16,20 forintos többletszámolást állapítottak meg nála, ezért hatezer forintra bírságolták. Az Utasellátó hidegkonyhá­jában a gazdasszony méltatlan­kodik: „Azért nem dobhatjuk ki a tegnapi szendvicset, mert egy kicsit megszikkadt! Üzlet­politika is van a világon, nem­de?” — Hát igen, gondoljuk, a nagy halom „töppedt" szend­vicset nézegetve. „De talán ab­ban is lehetne üzletpolitika — elmélkedik az ellenőr —, ha „tudnák" a tizennégy éves se­gédmunkás kislányok, hogy az előírt mennyiségű vajnak nem­csak a felét „szabad" a zsem­lékre kenni.” S mire szolgál a mérlegen az a kis műanyag­pohár, benne szárazkenyérrel?! - Hát kérem nincs hitelesítve a mérleg — mondja a gazda- asszony —, ezt rátesszük a mér­legre — mutatja —, s így in­dul nulláról! Az Utasellátó ellenőrzésének egyetlen megnyugtató pontja a peronbüfében történt próbavá­sárlás volt. Itt egyetlen forinttal sem tévedtek. Ellenőrzésünk utolsó állomá­sa: próbavásárlás, az Utasellá- tó autóbuszpályaudvari bisztró­jában. Rosszul kezdődött ez a nap Kiss Rétemé szakácsnak is, aki a szendvicseket készítette. A mérésnél kiderült, hogy az öt csemegeszalámis szendvics­hez szükséges tíz dekagramm­nyi betét helyett a zsemlékbe csak hat dekagramm került, az öt gyulai kolbászos szendvicsbe pedig 10 dekagramm helyett nyolc. Ebben a bisztróban na­ponta hét-nyolcszáz szendvicset adnak el. • Mikorra a Mecsek expressz utasaival befutott a Déli-pálya-" udvarra, Pécsett az ellenőrök még a jegyzőkönyveken dolgoz­tak. Az akció eredménye pedig: jcnéhány felelősségre vonás, a vásárlókat megkárosító vendég­látóipari dolgozók ellen. Marton Gyöngyi 4 vasárnapi

Next

/
Oldalképek
Tartalom