Dunántúli Napló, 1986. augusztus (43. évfolyam, 210-239. szám)

1986-08-28 / 236. szám

Nagyhajmáson eladó 3 szoba, fürdőszoba, konyhás ház nagy gyü­mölcsössel, 6000 m2 te­lekkel. Érdeklődni: Bi­kái, Széchenyi u. 6. Schneider. 16 óra után. Eladó Patapoklosi, Kossuth u. 104. sz. alatti 2 szoba, konyha, fürdőszobás családi ház nagy kerttel, gaz- dasági épületekkel. Malomvölgyi tó felett 400 négyszögöl telek eladó. Építkezés meg­oldható. • Pécs, Gárdo- nyi G. u. 6. Pécsújhegyen, Fátyol utcában kb. 500 négy­szögöl terület, fele lu- gasrendszer.ű szőlő csa­ládi ház építésére al­kalmas eladó. Érdek­lődni a tulajdonosnál. Újhegy, Kakukk u. 36. Eladó 275 négyszögöl lugasszőlő a növényvé­dő állomás fölött. Cím: Hóvirág u. 22. Eladó kétszoba, konyha, fürdőszobás családi ház. Irányár: 390 ezer. Mayer András. Pécs- Vasas I. Somogy, Kő- bányo út 27, Harkányban három­szobás családi ház -f- melléképületek eladók. Harkány, Petőfi u. 105. Eladó Vasason fél ház­rész, kerttel. Érdeklőd- ni: Pécs, Rózsa u. 4. Diákházaspárnak 1 szo­ba albérletbe kiadó, Kertvárosban. Főbérlő nélkül! Érdeklődni te­lefonon: Pécsvárnd 347. ______________________ B útorozatlan szobát, vagy lakást bérelnék. ,,Nyugalom” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Családi ház eladó: Va­sas I., Sas u. 13. Ér­deklődni lehat: szemé­lyesen Pécs, Kertváros, Komócsin Zoltán tér í. Lakatos György, min- dennop. Szoba, konyhás házrész eladó. Gázvezeték, víz bent van. Pécs, Rudas L. u. 5. Ormai. Otszobás, új családi ház eladó, kisebbre, vagy két lakásra cse­rélhető. Pécs, Veterán u. 18. ___________________ E ladó hóromszobás családi ház, gazdálko­dásra alkalmas nagy területtel, vezetékes vízzel. Pusztakisfalu, Fő út 28. Busz végállomástól 3 percre, a dömörkapui turistaháznál 100 négy­szögöl terület, 30 m'-’-es alpesi faházzal eladó. Víz, villany van. Tele­fon: 41-173, délutáni órákban. ________________ A 30-as busz végállo­másától 10 percre az Alsó-Makárban kétszo­bás lakható épület, 520 négyszögöl szőlő­vel egyben, vagy meg­osztva is eladó. Érdek­lődni: este vagy reg­gel a 17-732-es tele­fonszámon lehet, vaqy ,,Szép kilátás1' jeliqére a Hunyadi úti hirde­tőbe. Ugyanitt nagy­méretű prés, kádak és hordók eladók._____ E ladó Baján két és fél szobás öröklakás, ma­gas OTP-vel. Érdeklőd­ni telefonon: Pécs 16-617.___________________ G yódon 2000 m2 zárt­kerti terület felszerelés­sel eladó. Fele szőlő, fele gyümölcsös. Tele­fon: 29-709. 18 óra után._____________________ Pécs legszebb részén szőlő-gyümölcsös, lak­ható hétvégi épülettel eladó. Érdeklődni: délután 4-től a 24-434- es telefonon, vagy ,,Pi­ros alma” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Rókus utcai 3 (külön bejáratú) szobás, 64 m2-es öröklakásomat eladnám. ,,Szerencse” jeliqére a Hunyadi úti hirdetőbe. _______________ 26 0 négyszögöl szőlő, présház, pince, teljes felszereléssel, építési engedéllyel eladó. Va­sas II. Máladó-dűlőben. Cím: Vasas, Orosz Gyula u. 19.________ B ogádon pince, prés­ház, szőlő — szürettel eqyütt - eladó. Érdek­lődni: Bogád, Kossuth u. 1. sz.________________ E ladó 2 nagyszobás, komfortos ház, nagy melléképülettel, téglá­ból, és sok más ház­tartási cikk, valamint női ruhák, bunda és télikabát, cipők, stb. Megtekinthetők min­dennap: Szigetvár (7900), Kárpátok u. 17. Szilágyi József.________ E ladó kétszobás, für­dőszobás ház 4700 m2- es kerttel. Máriaké- ménd. Templom u. 21. Pécstől 23 km-re levő kétszobás, fürdőszo­bás falusi házam nagy telekkel elcserélném pécsi tanácsi lakásra. ,,Egyszerű csere” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. Nagyméretű pécs-bel- városi öröklakásomat éíadnám. Telefon: 19-028, este._____________ E lcserélném belvárosi, kétszobás, garázsos, gázfűtéses családi há­zamat 2,5 szobás la­kásra. Tetőtér beépít­hető. Érdeklődni: Bátho­ry u. 28., vagy a 31-000-ás telefonon. Pécsen eladó kertes, szuterénos, központi fűtéses, garázsod csa­ládi ház. Krúdy Gyula u. 26.___________________ M ásfél szobás, komfor­tos családi ház eladó. Pécs, Kis-daindoli út 72._________________ Ü dülőtelek eladó, vagy csere is érdekel. Érték szerint készpénzzel fi­zetek. Érdeklődni: Kö­kény, József Attila j. 14. 18 óra után.________ Elcserélném ikerház­helyem lakható épület­tel, másfél—kétszobás, tanácsi, összkomfortos lakásra-. Érdeklődni: Pécs, Kis-Daindol 64. sz., vasárnap. Személyben 600 négy­szögöl zártkert sürgő­sen eladó. Érdeklődni lehet délután a 23-297­es telefonon.____________ Bálicstető 6 1. sz. alatt 378 négyszögöl pano­rámás szőlő présházzal eladó. Érdeklődni: 23-297. ___________________ P écsváradon, a Vár u. 38. sz. összkomfortos, négyszobás családi ház 300 négyszögöl telek­kel, melléképületek­kel sürgősen eladó. Ér- deklődni a helyszínei. Surányi úton kétszo­bás, étkezős öröklakás, garázzsal eladó. Ér­deklődni a 74-057-es te­lefonon 17 óra után, vagy Athinay u. 11. Kétszintes lakás lánc­házban eladó, vagy Décsi lakást beszámí­tok. Boksa, Rádfai u. 5. Eladó a cserkúti csár­da felett 1000 négy­szögöl szőlő, pince tel­jes falszereléssel — megosztva is. Irányár: 300 Ft négyszögöl. Ér­deklődni az esti órák­ban a 20-022-es tele­fonon, vagy Till József u. 3. IV. 13.___________ Zók, pázdányi szőlőhe­gyen fehér és vörös borszőlő eladó. Érdek­lődni: Zck, Pázdány 21. sr.______________________ G agarin lakótelepen ga'ázs e'adó. Érdeklőd­ni: Szigetvár, Megye u. 13. Sürgős!______________ C saládi ház Kertváros­ban eladó, cse-re érde­kel. Egressy út 2 A. (Er­dély utca felőH). , _____ E ladó 600 négyszögöl lugasszőlő, gyümölcsös, megosztva is, lakha'ó épülettel, a turbéki sző­lőhegyen (Lukácsné). Érdeklődni: Pécs, 41-475-ös telefonon és Radnóti M. u. 1 B. sz. alatt (Rózsavölgyi). Eladó 16 m- alapterüle­tű pince, présház, téq- daépület bontásra. Ér­deklődni délután 4 óró- :ól: Úttörő u. 24. Pécsi, két szoba, össz­komfortos, tátvfűl'éses, tanácsi la'kást cserélek budapesti hasonló szín­vonalú, másfelesre. Te­lefon: 20-992, este. Siklóson 2 család ré­szére alkalmas csaldái ház 220 négyszögöléi teleikkel eladó. Érdek­lődni: Siklós, Táncsics M. u. 6., szombat, va­sárnap délutáni i óráik­ban. Két diák részére össz- Ikomifortas garzon albér­letbe kiadó. Pécs, Csor­tos Gyula u. 13.________ Kiadó összkomfortos, 2 szobás lakás a silklósi városrészben. „Nevelé­si Központ” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Eladó Nagyipostavölgy ; 15-ben 655 négyszögöl gyümölcsös épülettel, esetleg megosztva is. Ugyanitt egy 80 Viteres, új állapotban lévő hid­rofor. Telefon: 30-573. Balatonszabadiban 236 négyszögöl, össziközmű- ves építési telek eladó. (Érdeklődni: Dobor Gyu- láné, Szülök, Béke u. 31. 7539,_________________ Panorámás családi ház építésére alkalmas te­lek üdülőépülettél,, 407 négyszögöl. a Martin pince mellett eladó. Ér­deklődni a 20-054-es te- 'lefonon. Pécshez 16 km-re 5 szo­bás, komfortos, családi ház 2600 négyszögöl te­rületen melléképülettel eladó. Ata, Petőfi u. 1. Kertvárosi, 2.5 szobás, I. emeleti, OTP-lakásom urán városi, 2 szoba, komfortos, tanácsira + •kp-ra cserélem. Ajánla­tokat „Urán” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Komló, sikondaf város­részben 2 szóba, össz- komortos lakást cserél­nénk 1,5 szobás, pécsi­re, II. emeletig, OTP- átváMalás. Igényesnek albérletbe kiadó. Gará- zsos előnyben. „Szük­ség” jeligére a Hunya- di úi hirdetőbe. Magányos Idős néni nagy, összkomfortos la­kásába albérlőt keres telijes ellátással. „Idő­sebbek előnyben” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. _______________ E ladó Adorjáson, Petőfi u. 26. sz. ház. 2 szo­ba, konyha, nagy kert­tel. Érdeklődni minden­nap. Eladó Kővágószőlősön 384 négyszögöl szőlő terméssel együtt. Víz, villany, út van. Érdek­lődni: Varga József, Pécs, Dr. Ber.ze Nagy János u. 11/A., II. 3. Eladó Máriakéménd, Széchenyi tér 10. alatti kis családi ház. Érdek­lődni léhet: Bán Imre cipésznél, Pécs, Tolbu- hm út 62. alatt. Elcserélném uránvárosi, 1,5 szóba5, szövetkezeti lakásomat 150 000 OTP- vel, hasonló tanácsira, ikp-t kérek. „Déli fek­vés” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. Szőlő eladó 1900 négy­szögöl, ebből 600 négy­szögöl új telepítésű lu­gasszőlő, többi szántó és gyümölcsös. Másfél szobás, lakható épület­tel, melléképülettel, teljes berendezés fel­szereléssel, villannyal •ellátva, víz 20 000 l-es ciszternával, szivattyú­val. Irányár: 250 000,— Ft. Érdeklődni: Sziget­vár, Miklós u. 24., esti órákban, telefon: 4*10. Belvárosi, 2 szoba, hal­los házrész sürgősen el­adó. „470 ezer” jeligé­re a Hunyadi úti hir­detőbe. 2 szoba, főzőfülke, ebédlős házrészem el­cserélném 2 szobás, ta­nácsi lakásra. „Panel” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Ba la tonf enyvesen, port mellett, 133 négysrögöl telken 2 szobás, kom­fortos nyaraló csónak- tárolóval 1 300 000,— Ft készpénzéit éladó. Teleifon: Budapest 06-1-400-639. Vendéglő, penzió stb. tőkeképes vállalkozásra alkalmas, 1200 négy­szögöles, 3 ép.ülc es Kisújbánya 19. sz. alatt ingatlanomat eladom vagy Budapest környé­kire cserélem. Megte­kinthető szeptember 21- én. Telefon: Budapest 424-666. ______________ G ombatermesztéshez pi*ncé' bérelnék. Tele­fon: 20-588.______________ Közületi dolgozóik ré­szére belvárosi, 2 szo­ba 4- hall öröklakáso­mat tartósan bérbe adom. „Október 1-től” ■jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Melléképület - ipari te­vékenységre kiadó. Ipa­ri áram van. Érdeklőd­ni: Komló, Hunyadi út 7. _____________________ E ladó Hosszúhetényben, ls<ola u. 2. sz. alatt 3 szobás, komfortos ház üzlethelyiséggel, 2200 négyszögöles telken. Vállalatoknak is alkal­mas családi ház, nagy telekkel, vízparthoz kö­zel, sürgősen éladó. Ba- latonf enyves, Fő u. .194. Üzlethelyiség a belvá­rosiban iroda, üzlet vagy műhely céljára ki­adó. „50 négyzetméter" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Ábrahámhegyen 470 négyszögöl, panorámás szőlő eladó. Víz, vi'I­l-ony van. Vágó Árpád, Bp. 1145, Révai József u. 44., Hl 2. _____________ F onyódligeten, vízpar­ton, Balaton M. társas­üdülőben lakrész el­adó. Érdeklődni: Csur­gó, Kossuth u. 10. Te­lefon : 77. Fonyód központjában (strandtóll és hojóállo- imá-stóll 100 m-re) há- romszóbás, összkomfor­tos kőház, k’is telekkel — üzletnek is alkalmas — eladó. Érdeklődni: Budapest 84-1-424. Kaposvártól 5 km-re há­romszintes, kéterikélyes, új családi ház igényes­nek eladó. Érdeklődői llehet egész nap: Sán­tos, Fő út 45/3. _________ E ladó Balatonederics, öregbegyen egy 500 négyszögöles panorá- matelék, földpince épí­tési lehetőséggel. A te­leikről a Balatont és á környező hegyeket (Ba­dacsony, Szigliget, Hegymagas) látni. Ér­deklődni lehet: 855-357, 858-097.__________________ Bogláron, társasnyaraló- ban lakrész eladó. Víz, 'üzletek 3 pare. Érdek- lődini: Vili. hó 30-tól Bogláron, Margaréta u. 3., 1/6.__________________^ K eszthely központjában 62 m-’-es, kétszobás la­kás beköltözhetően el­adó. Minden meg oil dós érdekel. Érdeklődni le­het: Siófok, Sziget u. 1., Molnár Árpád. Családi ház nagy telek­kel sürgősen eladó. Du­na szekcső, Szabadság tér 14._______________' Fony ód i várhegyen 200 négyszög öles üdülőte­lek, gyümölcsfákká K szerszámkamrával el­adó. Hálmos Károly, Kaposvár, Arany János u. ‘10.____________________ H idas központjában (Kossuth u. »27.) azon­nal beköltözhető, há- romszobás, gazdálko­dásra alkalmas, kertes ház eladó. Irányár: 350 000 Ft. Pécsi (Bocskai út 4.) régi sorházban 80 m2- es (-f- pince, padlás) kertes öröklakás eladó. Azonnal beköltözhető. Érdeklődni a helyszínen bármikor. ____________ L akóingatlant vennék a Dél-Mecsekben 150 ezerig. Pécsvárad kör­nyéke előnyben. Rácz Lajos. Debrecen, Nyár u. 4.____________________ D arány, Rákóczi u. 57. sz. alatt (központi he­lyen) ház eladó. 1400 négyszögöl telekkel, nagy gazdasági épü­lettel. Érdeklődni: Szi­getvár, Alkotmány tér 37. Telefon: 48 24 mel­lék. Kékes. ______________ Sik lós legszebb részén 700 négyszögöl kordon­szőlő megosztva is el­adó. Érdeklődni Bere- mend, Kossuth u. 173. Banyó Sándor. _________ B alatonmárián, Rákóczi u. 150. sz. alatti nya­raló eladó. Érdeklődni: Barcs, 262-es telefonon 18 óra után. Új sze­mélygépkocsit beszá­mítok. Pécs belvárosában két­szintes, két helyiséges, 50 m2-es, üzletnek, bu­tiknak, irodának alkal­mas új épületrész év végétől bérbe adó, íz­lés szerint kialakítható. „Reprezentatív” jeligé­re a Sallai utcai hir­detőbe. Kétszobás, 52 m-es, belvárosi, gázfűtéses, tanácsi lakást cserél­nék 3—3,5 szobás, össz­komfortos, tanácsi la­kásra. Dombay-tónál 300 négyszögöl telek eladó. Érdeklődni: Pécs, Várkonyi N. utca 5. IV. emelet 13. Egri. Az új vízmű épületa és a 6-os út között 200 négyszögöl kert (szőlő, gyümölcsös) fa­házzal és föld alatti tárolóval eladó. Ára: 160 000,- Ft. Érdeklőd­ni lehet: 19 órától Pécs-Kertváros, llku Pál u. 31. Ili, emelet 11. Kovácstelepi qarázs- soron aknás, fűthető garázs eladó. Telefon: 22-371. ___________________ E ladó 420 négyszögöl szőlő, alkalmi áron oz állami szőlők mellett, épülettel, pincével, felszereléssel. Építés­sel kapcsolatos enge­dély folyamatban van. Cím: Jászai Mari u. 21. Érdeklődni Iahet: Benkő Ferencnénél egész nap._____________ S zoba, konyha, kamra, pince, nyárikonyha, kis kertes házrész Pécsbá- nya, Csákány u. 1. alatt 250 ezerért. »I adó. Érdeklődni: dél­után 5 órától vagy a 10-822-es telefonon Ko­vácsné. __________________ D rávátok, Fő utca 44. ház eladó, nagy gaz­dasági épülettel, szán­tófölddel. Érdeklődni a helyszínen. Sallai utcában eladó 75 négyzetméteres, 2,5 szobás, felújított, föld­szintes, kertes, csendes öröklakás. Érdeklődni lehet a 28-888-as tele­fonon, estefelé.________ E ladó Közép-Daindol 50. szám alatt levő 354 négyszögöl gyümöl­csös és szőlő, 3 szo­ba, komfort, magas földszinttel, garázzsal és mellékhelyiséggel, ipari árammal, vagy elcserélhető IV2 kom­fortos helyiséggel, ráfi­zetéssel._________________ O sszeköltözők részére I Két családnak megfe­lelő 2x2 szobás, 400 négyszögöl kertes, csa­ládi házat cserélnénk 2 db kisebb bányász házrészre. Némi ráfi­zetést kérünk. Garázs- lehetőség van. „Meszes előnyben” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Eladó basali szőlőhe­gyen 400 négyszögöl szőlőterület. Érdeklődni Basal, Zrínyi utca 25. Kovács. ___________________ P ellérdan 2 szoba, konyhás ház eladó. Ér­deklődni Pellérd, Sza­badság u. 37., az esti órákban. _________________ K ertes házrész eladó. „Árajánlat” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Cserélnénk házrészt, •kis családi házra. ,,Kert van” jeliqére a Sallai utcai hirdetőbe.________ T olbuhin út 83. szám alatti családi ház, nagy kerttel eladó. Érdeklődni lehet Kirov u. 1. szám alatt.____________________ 1 50 négyszögöles épí­tési telek a Bártfa ut­cában eladó. Érdeklőd- ni: a 10-326-os telefo­non. ADÁSVÉTEL Nagyméretű íróasztal és egy 8 levelű legyező­pálma eladó. Telefon: 18-643.___________________ K arambolos 1500-as La­da eladó. Pécs, Enyezd u. 38. 111/12. Érdeklődni az esti órákban._______ SZ KIF M 1 sátras után­futó. most vizsgázott, el­adó. Pécs, Egri Gyula u. 18. 1/6. _______________ 3— 5 m-es létrát vennék, 35 l-es prés eladó. Te­lefon: 21-952. Commodore 128 vám­kezelten vállalatok, ma­gánszemélyek részére eladó. Pécs, Bárány u. 21. sz.__________________ 6 éves, most műszaki- zott 1200-as Lada reá­lis áron eladó. Érdek­lődni: 4 óra után Pécs, Endresz Gy. u. 32. Tölgy fűrészelt épület­fa, szarufa, léc, szék­láb, szelemen 13x10 m épületre. Dencsháza, Petőfi u. 34. sz. Eladó új 10 hektolite­res szüretelőkád. Pécs, Bittner A. u. 28. Eladó jó állapotban lé­vő 50 kem-es Simson segédmotorkerékpár. — Érdeklődni: Alkotmány u. 6. 23-426.____________ Ü zemképes Super Zetor eladó. Kovács, János, Dráva pal konya, Sallai u. 44.___________________ Boro shordók (185 -f- 126 liter), újszerű állapot­ban eladók. Pécs, II., Béke u. 1. Tramini, rizlingszilváni szőlő eladó nagyobb tételben. Szabadszent- ikirály, Petőfi u. 98. — Vo rgáék._________________ K arambolos 1200-as La­da eladó. Szaniszló András, Boly, Park u. 13. — Megtekinthető: egész nop.______________ 20 0 literes nagyméretű prés és 200 literes hor­dók olcsón eladók. Ér­deklődni: Sarohin tá­bornok u. 92. fszt. 3. Hornicz József.__________ CT iÖÖÖ MB Skoda 1987 májusig érvényes műszakival olcsón el­adó. — Érdeklődni: Kisasszondi, Lahti u. 48. IV. em. 18 óra utón. Eladó franciaágy, szé­kek, konyhaszekrény, három afrik-matrac. — Pécs, Uránváros, Jedlik Ányos u. 1 C. fszt. 3. Tóth, déltől. Jostyk játékkar Com- modor 64-hez, áron alul el adó és videó Kazetták. Érdeklődni telefonon: 16-975, vagy 23-104. AMATI dobfelszcrelés újszerű állapotban el- cdó. Tel.: 24-325. 1 darab választási bi­kaborjú eladó. Kisdér, Petőfi u. 41. Új Tőled ó étkező el­adó. Tel.: 28-426. 4 darab 2 éves törzs­könyvezett Ausztrál F—1 kos, valamint egy kan­ca szamár eladó. Ér­deklődni: Pécs, Torda u. *12. ___________________ 1 400 darab bátaszéki vázkerámia (bél és test) és I. osztályú kisméretű tégla eladó. Telefon: 13-441.___________________ S evylor típusú nyugat­német gumicsónakhoz vadonatúj sport vitor­la igényesnek eladó. •Érdeklődni: 18 óra után a 19-206-os telefonon. Cserei Video kamera -f- rékoderemet elcse­rélném 3 éves 1500-as 'Ladára, vagy nyugati gépkocsira. Univerzális 'babakocsi eladó. Tele­fon: 16-307.____________ 41 2-es Moszkvics üzem­képes, lejárt műszaki­val egyben vagy bont­va sürgősen eladó. Vö­rös Ferenc, Pécs, B Tu­rner A. u. 101. Eladó 1 d arab új, fes­teren vasteknő, 1 da­rab új háztartási vil­lanydaráló, 1 darab 200 literes olajoshordó, be­tonba, vagy karóknak vasak, sréldeszka. Nyu­gati Kőhíd dűlő 17. Szücsné. Naponta 8—15 óra között. PF-es rendszámú Lada 1300-as eladó. Telefon: '17-0C9. 17 óra után. Olcsón eladó kettő asz­tal, egyik szétnyitható, kettő ülőkével, egy .'konyhaszekrény, fehér zománcos, kétaknás tűz­hely csövekkel. Móra F. u. 46. Két tehén eladó sür­gősen. Pécsbagota. Kossuth L. u. 13.______ E ladó 6 személyes la­kóajtó elősátorral igé­nyesnek. Gradwohl, Me- cseknádasd, Felszaba­dulás u. 18.____________ 3 éves Wartburg mag­kímélt óllapotban el­adó. — Érdeklődni: Csányoszró, Arany J. u. 22.___________________ V HS-rendszerü Mitsu­bishi videó eladó. — Vámkezelt, új. Pécs, Enyezd u. 22. Petz. 3 hl—7 hl-ig űrtartal­mú, használt boroshor- dó.< és kb. 20 hl-as'kád eladó. Érdeklődni: Sik­lós, Aradi út 38. sz. alatt. Eladó új állapéban le­vő gyermekágy és mély babakocsi. Megtekinthe- tő: Pécs, Éva u. 7. IX/27. Kandallóhoz használt olajadagoló, kompIeU felszerelés (tartály, pum­pa stb.) eladó. Pécs, Rodostó u. 8.___________ Sü rgősen eladó 280 négyszögöl telek Posta­völgyben. Szőlő-gyümöl­csös, épület, házépítési lehetőség van. Érdek­lődni: Mészáros, Kistót- falu, Bem u. 2. Jó állapotban Texas—79 kapálógép, valamint Terra utánfutóval és ro­tációs kapával eladó. — Hcsszúhetér.y, Tavasz u. 3. Eladó 600 db békés­csabai, barna mázas cserép, 35 db kerámia béléstest. Pécs, Baj- csy-Zs. u. 4. 1/1. Várhe­lyi_______________ Csehszlovák 6 kilowattos hőtárolós villanykályha és 220 l-es műanyag hordók eladók. Pécs, Ja­kabhegyi út 16. __________ E ladó 1 db 100 l-es szőlőprés és bontott cserépkályha, K'özép- Gyükés 10. 1 hl-es szőlőprés és 10 hl-es szüretelőkád el­adó. Érdeklődni: Vin- cze István, Pécs, Baj- csy-Zs. u. 3. Telefon: 16-775.___________________ PE rendszámú 1500-as Lada eladó vagy újsze­rű 126-os Fiatra cserél­hető. Érdeklődni: 14-499-es telefonon. Vennék ingaórát, falit vagy állót, és egy csil­lárt petróleum égővel. „Régi” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. ZSOLNAY RÉGI HIBÁTLAN dísztárgyat VENNÉK ‘gyűjteményt is 4 JEUGERE A BUDAPESTI FELSZABADULÁS TÉRI HIRDETŐBE Vadonatúj 40 000 cal To- tya kazán eladó. Érdek­lődni egész nap. Pécs, Újhegy, Deák Ferenc u. 29. sz.____________________ UY Lada műszakira fel­készítve, felújított mo­torral eladó. Ugyanott 2 szoba, 60 m- családi házat pécsi 2,5—3 szo­bás lakásra cserélnék. Érdeklődni este, Pécsvá­rad, Munkácsy M. u. 37. Eladó 1969. évjáratú Urál motorkerékpár, friss műszakival, kitűnő állapotban. „Urál” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. Mohács, Csele-dűlőben 32 m2-es faház eladó. Ugyanott 350 cm'-es ma­hagóni fatestű motorcsó­nak eladó. Érdeklődni: Pécs-Vasas, Kút u. 19/2. vagy 29-389-es telefonon a reggeli órákban 9 óráig.___________________ E ladó 16 hl-es tölgyfa szüretelőkád. Telefon: 20-016, este._____________ E ladó villanytűzhely, hű­tőszekrény, foteláqy, vi­rágállvány, akváriumok, 3/4-es bicikli, képkere­tek. Érdeklődni: Tompa M. u. 64.________________ 1200-as Zsiguli karosszé­ria, 6 éves, kifogásta­lan állapotban, új ele­mekkel, frissen fényez­ve, eladó. Pellérd, Vasút u. 4. Széplaki. __________ E ladó 5 hl-es szüretelő­kód, 200—250 l-es bo­roshordók és egy bon­tott cserépkályha. Ér­deklődni 17 óra után Nagyszeben u. 7. sz. alatt.____________________ V ideomagnó, VHS Hita­chi, eladó. Telefon: 16-975.___________________ ZB-s Wartburg Tourist lejárt műszakival eladó. Telefon: 14-643._________ S ellyén 4 szobás, ebéd­lős, komfortos, két csa­ládnak is megfelelő, kertes családi ház reális áron eladó. Mező I. u. 22. ____________________ E ladó egy 750/1200 mm- es polietilén fóliahe­gesztő qép. „Jó üzlet 250 000 Ft-ért” jeligére a Hunyadi úti hirdető- be. 30 család méh Hunor és KB rakodó kaptárban, motoros pörgető, eladó. Boly, Arany J. u. 12. 50 db birka eladó. Ér­deklődni: Pécs, Nagyár- pádi u. 12. IM-es piros Zsiguli friss műszakival eladó. Er- zsébet, Fő u. 41. ________ PD-s Trabant műszaki vizsga előtt, olcsón el- adó. Mólom, Felső u. 82. 132 m2 alapterületű csa­ládi ház fűtésére alkal­mas légfűtő berendezés (cserépkályhák, csator­narendszer, kazán) el­adó. Gáspár Elek, Gör- csöny, Rákóczi út 59. Boroshordót vásárolnék 4—7 hl-ig. „Kisebb is ér­dekel” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Infra Color garanciális színes tv eladó. Tele­fon: 20-488.______________ 11 0 programot automata Singer varrógép és Nau­mann egytűágyas síkkö­tőgép eladó. Sarohin u. 60. II/6.__________________ 15 00-as Polski egyben vagy bontva eladó. Cserkút, József A. u. 5. Zaporozsec, üzemképes, lejárt műszakival eladó. Pécs, Szigeti u. 15., fszt. 1. Felújított ZT-s Dacia el­adó. Szürkéskék. Tele­fon: 41-632, délután 5 óra utón. ____________ E sr db kanca ló eladó. 6 éves. Vókány, Kossuth L. u. 75._________________ R izlingszilváni borszőlő eladó. Érdeklődni: Már- tírok útja 2. 0 portó, rizlingszilváni, olaszrizling szőlő eladó. Zerényi Ferenc, Szabad- szentkirály, Petőfi u. 1- Elektromos szőlőzúzó, boroshordók, műanyag ballonok, demizsonok, puttony, vasbeton kor­donoszlopok és vasta- Ifcska eladó. Tol'buhin út 150.___________________ 19 82-es kiadású Diesel Volga eladó. Pécs, Páf­rány u. 35. IV/2. Három és féléves Lada 1200-as eladó. Szek- szárd, Ibolya u. 9/1. Te­lefon: 13-516. 500 kg-os mérleg eladó. Kozármisleny, Munkácsy M. u. 81., esti órákban. 6 éves ló 2 éves kanca csikóval eladó. Papp János, Hosszúhetény. Fő u. 23.____________________ F igyeleml Előcsarnokba vaqy kultúrterembe al­kalmas fikusz, kétágú, 160 és 140 cm magas, sok levéllel, és eny szo- baferyő eladó. Pécs, Cinka Panna u. 7. Meg- tekinthető 10—15 óráig. Eladó új C 21-es gázka­zán. Telefon: 14-464. Grundig Fac 1900-as 1 vsaméra eladó. „Új” jeliqére a Hunyad'i úti hirdetőbe. __________ _ E lodók: őz és szarvas- agancsok, 50 literes v I- lanyboiler csaptelep­pel, F8-as gázkonvek­tor, zománcozott fürdő­kád. Men ek;nthető: délután 4—7 óra k'ö­zö't, LittVe, Batthyány u. 9. PY-os Dácia, ez évban műszakizott, harmad­•kéz bő eladó. Érdeklőd­ni: 10-487. Dízel Vo'qa — benzi­nes, vl 24 es mo'cr el­adó. Telefen: 10-754. 17 óra után. Eqv évet használt UNI- CALOR széntüzelésű Vázán eladó. Érdeklőd­ni lehet: Kozármisleny. Munkácsy u. 76. Jó állapotban lévő Volkswagen 1300-a* tí­pusú qép’kocsi eladó. Érdeklődni: Münnich •Ferenc u. 12 A. II. em. Csonka, vagy a 19-245­ös telefonon. ___________ KU-s Dácia reális áron eladó. Érdeklődni: Má- gocs, Szabadság u. 37. Eladó új 3 fázisú, 3 *kW-os, 2860 fordulatú ■villanymotor. Harkány, Körösi Cs. Sándor u. 37. Kovács Lajos. 6 éves, garázsban tar­tott 412-es Moszkvics, 3 éves műszaki vizsgával sürqősen eladó. Ba- logih József, Vaíjszló, Orgona u. 4. KN-es Zastava eladó. Bicsérd, Rózsa F. u. 85. Eladó 3 darab ajtó 2 m x82 cm méretben. Te­lefen: 18-089. Puch márkájú osztrák iprofi versenykerékpár eladó. Pécs. Lánc ut­cai garzonház, B épü­let, tetőtér 24. Kiss Sándor. __________________ 8 darab 8 fm-es vasúti sín, valamint 3 darab használt boroshordó, 180. 220, 357 literes, el­adó. Érdeklődni: Pécs- udvard, Dózsa u. 23. sz. Molnár. Eladó 500 literes ovális szüretelő kád, valamint 50 literes prés és da­ráló. Érdeklődni: Pécs, 39-es dandár u. 4/4. II. emelet 1. ______________ K étlapos gáztűzhely pa­lackkal eladó. Sarló u. 23. Pusztainé.___________ P ianínót vennék, vaqy bérelnék. 7601 Pécs, Pf. 27^_______________________ E ladó 7 hónapos, élő­hasú üsző. Csányoszró, Arany János u. 20. Eladó 8 darab anyabir­ka, 1 kos, 4 bárány, negyven mázsa széna. Érdeklődni: Szőkéden, Tarr._____________________ E ladók 2 darab új, fe­hér műanyag harmoni­kaajtó, 198x85 cm (da­rab), üzletbe nem kap­ható, 1 darab fekete- fehér tv, 1 darab szek­szárdi hőcsöves olaj­kályha, csövekkel, hor­dókkal, jó állapotban, olcsón. Érdeklődni: min­dennap 17 óra után, Aratóné, Páfrány u. 15. ZP-s 1300-as Lada friss műszakival eladó. Pécs, Hird, Latinca S. u. 36. Eladó 200 tag bontott lemezradiátor. Érdek­lődni lehet: Cz'igler János, Szederkény, Pe- tőfi u. 22. XIX. századi, antik, sö­tét, nagyméretű, fara­gott, márványlapos szekrény és fodrászüz­leti bútorok eladók. — Sellye, Mező I. u. 22. Fischer videomagnó el­adó. Pécs, Enyezd u. 26. IV. 14.____________ V ásárolnék használt villanyvasutat. „Piko Ho” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe.________ C N-es 601-es Trabant érvényes műszakival el­adó. Érdeklődni lehet: Pécs, Szigeti út 31. VJH. '1. sz. ____________, E TZ 250 kom, jó álla­potban lévő motorke­rékpár eladó. Komló, Sikonda, Sikondai u. 10. sz.__________________ 3 darabos Éva faragott garnitúra és Intarziás dohányzó asztal igé­nyesnek eladó. MeVte- kinthető: Mohács, Pé- csi u. 36. Bélán Attila. 1200-as Z siguli-motor teljesen feljavított álla­potban eladó, beszere­léssel, motorcserével. Érdeklődni: Kertész u. 9. sz.____________________ 1 d arab 2 éves deres, príma kanca csikó el- acfo. Érdeklődni: Hosz- szúhetény, Fő u. 174. Három fázisú villany­motor, 200 literes hid­roforral és egyéb tar­tozékkal eladó, közmű­vesítés miatt. Biró, Kál- máncsa, Kossuth L. u. 43. sz.__________________ 2 d arab új 200x160 cm méretű redőnytokos ab- ilak eladó. Érdeklődni: egész nap, Máriaiké- ménd, Horváth u. 30. S 100-as Skoda. U-s, 1 éves műszakival eladó. Érdeklődni: Pécs, Er­zsébet u. 19. Telefon: 30-529. ___________________ UE-s Dacia, üzemképes, eladó. Kisdér, Petőfi u. 13._______________ V olkswagen 1300-as de­cemberig érvényes mű­szaki vizsgával, bontva, vagy egyben eladó. Ér­deklődni: Pécsvárad, Pécsi út 9. 1200-as Zsiguli eladó. Cin'<a Panna u. 3. Kettő fejőstehén sürgő­sen eladó. Csányoszró, iKossuth L. u. 60. Du­dós László.__________ 9 éves 12C0-as Lada friss műszakival eladó. Pécs, Bor u. 78/1. 1 darab 5 éves, friss borjas tehén sürgősen eladó. 7747 Be'várdgyu- la, Kossuth L. u. 13. Skoda 120-as, 3 éves. eladó. Telefon: 30-151. 17 óra után. _______ M 24-es Volga eladó, esetleg videóra cserél­hető és 250 négyszögöl rórtkert Pécshez közel, eladó. Érdeklődni: Né­meth Gábor, Pécs, Pe­töfi u. 31._______________ IT-s T rabant lejárt mű­szakival eladó. Érdek­lőd mi a 30-843-as tele- fonon. GM-s *1500 S Lada sür­gősen eladó. Fécs, Kö- zép-Daindol 53. Érdek­lődni: 15—16 óráig. 1800 literes szüretelö- kád eladó. Érdeklődni: Szentlőrinc, Kossuth L. u. 12.___________________ S koda-aikatrészek el­adók. Goré, Rákóczi u. 110. sz._________________ E ladó PF-es, fehér, 110- es Skoda. Érdeklődni: 17-389-es telefonon. Új. garázsban tartott, narancssárga Szkif-sát- nas utánfutó eladó. Ér­deklődni lehet: estén­ként, Pécs, Melinda u. 21 A. IV. 13. alatt. Olajkályha és kettős mosogató eladó. Tele­fon ; 30-880.______________ M űbőr garnitúra eladó. Telefon: 30-959, dél­után. PV rendszámú 1200-as iplros Lada eladó. Ér­deklődni: Pécs, Bor u. 85. sz. UX-es Zsiguli eladó. Érdeklődni: délután 3 óra után, Fehér Lász- ló, Pécs, Surányi út 25. Borszőlő Oportó eladó. iPécs, Pannónia u. 17. Eladó Zl Lada 1300-as, •ugyanitt panorámás imély babakocsi és Po- loiröld fényképezőgép. ZV írsz. Polski Fiat 125- 'ös kiváló állapotban, reális áron eladó. Tra­bant csere is érdekel. Érdeklődni: 31-142. KG frsz. Skoda 120 L első kézből, megkímélt állapotban olcsón el- adó. Érdeklődni: 31-J142. Eladó bontásból (fa­anyagok, ablakok, ugyanott IR-es Zsiguli 1 éves műszakival el­adó. Érdeklődni: Pécs, Hubo u. 20. 18 órától. Technics 2x45 W-os erő­sítő [és S 51 N-es új Simson eladó. Bükkösd, Kossuth u. 27.‘ Szőlöprést, darálót és 100 li.er körül! hordót vennék. Telefon: 22-726. 5 óra után. ____________ É pítkezők I Eladó 20 m2 faragott ciklop kő. — •Pécs, Remény u. 39. Gyárváros. Lejárt műszakival, de üzemképes Ford Eskord eladó. Sarohin tábor- nok u. 60. IV. 11. Lengyel lakókocsi el­adó. Pécs, Fülep L. u. 10. I. 4.________________ 12 00-as Zsiguli eladó, vagy utánfutóra -}- kp elcserélhető. Siklós Ba­ross G. u. 71._________ 4 éves 1200-as S Lada, garázsban tartott, kifo­gástalan állapolban sürgősen eladó. „Mag­nós” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. Eladó PD-s rendszámú barna Wartburg érvé­nyes műszaki 1987. jú­liusig. Pécs, Hajdú Gy. u. ?5. fszt. 3. Kaszás. Bácskai rugós kocsi és acélkápás lószerszám eladó. Pécs, Muskátli u. 10. Tel.: 17-OM. 100 darab békéscsabai cserép, 8 darab kúp- cserép és jó minőségű kisméretű bontott cse­rép olcsón eladó. Pécs, Tolbuhin út 173. _______ 4 éves Trabant Hyco- mat eladó. Fürst S. u. 7/A. I. emelet. Ér­deklődni: délután 15-024.___________________ S zkif sátras utánfutó új­szerű állapotban -eladó. Surányi u. 13. Telefon: *14-390. NSZK 5 személyes lakó- kocsii, Kollibri 2 szemé­lyes túrakajak, 5 kg-os gázpalack eladó. Tele­fon este: Kövesdi 06/1/211-451.______________ üzemképes Elektron 24 tv eladó. Telefon: 22 969.___________________ Z X Spectrum 48 Z3 Kbyt reális áron eladó. Pécs, Váczi M. u. 24. I. 5. ölaszrizling borszőlő eladó. Tel.: 29-321. CT-s Tra b a nt érvényes ■műszakival, ugyanott Trabant bontva eladó. Romonya, Rákóczi u. 13. sz.___________________ Vennék „Kuli" motor­kerékpár utánfutót. — •Cím: Pécs-Somogy, Pos­ta. Telefon: 10-376. Ko- •vácsné._______ Polski Fiat '1500-as ér­vényes műszakival egy­ben vagy bontva eladó. Érdeklődni a 22-544-es te lelőne n 17 ó'O után. 500, vagy 750-es eszter­gapadot keresek meg­vételre. Tel.: 30-984. Eladó ARO összkerék- meg hajlású utánfutó­val. Pécs, Bródy Sán­dor u. 5._____________ E ladó új Robi—55 ro­tációs kapa 'járókerék­kel, pótkocsival együtt és 303 darab nagyboco- nádi hárskeretléc. Sas­falvi, Harkány, Ság vári u. 34/1. 7 óra után. Németjuhász kölykök eladók. Jazbinsek Já­nos, 7691 Pécs-Vasas, Vasútállomás 10. Villányi Oportó-szőlő eladó. ÉrdeklődniVó- kány, Rákóczi u. 9. sz. Magas cukorfokú fehér borszőlő nagy tételben eladó. Előjegyzést el­fogadok. Csend u. 4. Tel.: 18-262. ____________ Pe rzsa kiscicák törzs­ikönyvvel olcsón eladók. Pécs, Bárány u. 21. Singer varrógép, Mi­nerva cikk-cakk ipari gyors varrógép. bal- karos varrógép és egy Csepel kardkéses sza­bászgép eladó. Kul­csár, Pécs Hajdú Gy. u- 18. IX.______________ R obur LO 3000-es el­adó, vagy személygép­kocsira elcserélhető. — Érdeklődni: minden­nap 16 óra után. Toldi József, Pécs, Siklósi u. 12. I. 4.__________ Németjuhász kölykök eladók. Pécs, Vajda Jó­nos u. 8. 12-742._______ K örablakos UAZ teher­gépkocsi kétéves mű­szakival eladó. Érdek­lődni: mindennap Bo­god mindszent, Új u. 40. sz.________________ E ladó 160 I iteres be-" tonkeverő, teherfelvonó, 320/230. 60 literes bo­roshordó. Mária dűlő 53. Szil vasi. Törzskönyves kis Ir szet­ter kutyák eladók. — Papp Mihályné, Pécs, 'Marx út 3. éarkas szgk., vegyes használatú, 6 éves, el­adó. Érdeklődni: Pel­lérd, Damjanich u. 35., vagy 73-046 tele onon 19-20 óra között 4x2 m es műhelykocsi, h etivepi háznak is meg­felel, eladó. Telefon: 31-323. Kuvasz kiskutyák el­adók. Érdeklődni: Pérs, III. kerület, Füla müle u. 5» Vadász német vizsla kölykök kaphatók. Szi­get vár. Tinódi u. 13. Oportó borszőlő kitűnő ■minőségű eladó. Érdek­lődni: Takács Tíborné, Siklós. Köztársaság tér 4 B. Telefon: 538. 2 darab hőtárolós kály­ha 4,5 kW-os eladó. — Érdeklődni: S' klósi u. 28. Hl. 11. 17 óra után. Továbbtartásra alkal­mas fehér és kender­magos iyúkok eladók. 35 Ft kg. Pécs, Állo­más u. 24. — Telefon : 10-907. Eladó 9 hónapos skót- juhász kon kutya. Or- fü, Dózsa Gy. út 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom