Dunántúli Napló, 1986. június (43. évfolyam, 149-178. szám)

1986-06-23 / 171. szám

Ribli Zoltán huszonnégy kihívójával vette fel a küzdelmet, akik közül háromnak sikerült legyőzni a nemzetközi nagy­mestert. (Tudósítás a 7. oldalon). T eljesítőképességének határán a Pécsi Vízmű (3. oldal) Volt egyszer egy légitaxi (5. oldal) Régi ismerős Lisszabonból (7. oldal) Baranyában rendsze­res szűréseket végez­nek a hallássérült gyermekek korai felde­rítésére (3. oldal) Világ proletárjai, egyesüljetek! Kevés a meggy és a cseresznye A zöldborsó kíméletlen: ha eljön a betakarítás ideje, szombat és vasárnap is dol­gozniuk kell a Szigetvári Kon­zervgyárban. Mégpedig három műszakban, s a most elmúlt hétvége volt az első abbót az ötből, cmi a 2000 hektáron be­érő termés feldolgozásához kell — természetesen a hét­köznapokon túl. A gyárban találtuk Bernáth Béla igazgatót és dr. Hompola György gazdasági igazgató- helyettest is. akiktől rpegtud- tuk: vasárnap közel 700 em­ber dolgozott a gépek mellett. Elsősorban a zöldborsóval fog­lalkoztak, de adott munkát a meggy is. Mégpedig ez utób­bi kevesebbet a tervezettnél, a leszerződött mennyiségnek ugyanis csak mintegy fele ér­kezett a gyárba, s ez az ex­portra szánt termék mennyisé­gének csökkenését eredmé­nyezte. Még rosszabb a hely­Főszezon a Szigetvári Konzervgyárban zet a cseresznyével, a rendkí­vüli időjárást megsínylette ez a gyümölcs, s a várt mennyi­ségnek mindössze 10 százalé­ka érkezett be a konzervgyár­ba. De maradjunk ezeknek a heteknek a csúcstermékénél, a zöldborsónál. Három műszak­ban 700 tonna konzerv, üve­ges és dobozos készül el, s csak négy—öt napi megfigyelés után szállítják el a gyárból, döntő többségét exportra - el­sősorban a Szovjetunióba kisebbik hányadát a belföldi piacra. Eddig a 2000 hektár­nyi zöldborsóterületből 350-ről érkezett be a termés, az átla­got hektáronként 50 mázsának lehet mondani. Volt már jobb, akadt régebben olyan, amikor 100 mázsát is leszedtek. Zöldborsókonzerv ebben az évben összesen 1650 vagonnal készül a szigetvári gyárban. M. A. Tóth János volt a legjobb magyar a Pannon Nagydij autós he gyiversenyen. Negyedik helyen végzett az Alpok-Duna Kupa fu­tamon és abszolút első lett az OB harmadik futamán. Tudósítás a 8. oldalon. Többlet- exportot vállalt a Hunor A konvertibilis exportbe- < vételek növelése az egyik í legfontosabb célkitűzése a Hunor Pécsi Kesztyű- és | Bőrruházati Vállalat hete­dik ötéves tervének. Ezt : szem előtt tartva pályáza- j tot nyújtottak be: a tőkés I exportban többletek eléré- . sét vállalják, amennyiben ; a teljesítmények arányá­ban nagyobb bérfejlesztési lehetőséghez jutnak. A pá- I lyázat elbírálása a tárca­közi bizottságnál megtör­tént, a közelmúltban -a Iá - : írták a szerződést. E szerint a Hunor az el­múlt három év átlagához képest 1966—67-68-ban ; összesen 305 millió forint- ‘ tál, azaz 6,7 millió dől Iá r- ; ral több kesztyűt és bőrru- : hát szállít a tőkés piacok­ra. Ez azt jelenti, hogy 1988-ban már 570 millió forint (12,6 millió dollár) tőkés exportot kell teljesí­teniük. Ennék fejében to­vábbra is a központ kere­setszabályozásban marad­hatnak, s a többlet telje­sítmények arányában több bért fizethetnek, ami éven­ként pluszban 2,5 százalé­kos emelést jelent. Nagy sikert aratott az Uszögpusztán megrendezett területi lovasbajnokságon a szinész-üge- gető, amit Zenthe Ferenc nyert. A bajnokságról a 8. oldalon olvashatnak tudósítást olva­sóink. Fotó: Cseri László Helmut Kohl kancellár meg­ítélése szerint a szovjet-nyu­gatnémet kapcsolatok a rend­szeres diplomáciai érintkezés és az ésszerűség keretei között fejlődnek. A Das Südfunk-ln- terview című stuttgarti rádió­műsorban hangoztatta, az NSZK érdekelt a szovjet—nyu­gatnémet tárgyalásokban. Ezt annak kapcsán mondta, hogy Ijfans-Dietrich Genscher kül­ügyminiszter a szovjet kormány meghívásának eleget téve, fel­tehetőleg még júliusban Moszkvába látogat. — A Szovjetunió számunkra a legfontosabb, legnagyobb partnerünk Közép- és Kelet- Európábán. Ennek a kapcso­lattartásnak alapja az érvényes szerződéseik kölcsönös megtar­tása — jelentette ki. A kancellár szerint jól fej­lődnek a két német állam kap­csolatai is. Ennek egyik bizonyí­tékaiként említette az NDK-ból érkező látogatók számának nö­vekedését. Azt mondta, hogy változatlanul érvényes Erich Honeckemek, az NSZEP KB fő­titkárának, az NDK államtaná­csa elnökének NSZK-beli láto­gatásra szóló meghívása. Nicaragua elfogadja a béketervet A nicaraguai kormány elfo­gadja és kész aláírni a közép­amerikai válság rendezésének feltételeit szabályozó, június 6-án közzétett Contadora-béketervet - ezt hangsúlyozza egy hiva­talos állásfoglalás, amelyet szombaton hoztak nyilvános­ságra Managuában. Miguel d'Escoto nicaraguai külügymi­niszter üzenetét eljuttatták a közép-amerikai konfliktus tár­gyalásos megoldásáért tevé­kenykedő Contadora-csoport (Kolumbia, Mexikó, Panama, Venezuela) és a Limai-csoport (Peru, Argentína, Brazília, Uruguay) kormányaihoz. Az MSZMP Baranya Megyei Bizottságának lapja XLIII. évfolyam, 171. szám 1986. június 23., hétfő Ára: 1,80 Ft Kohl kancellár nyilatkozata Fejleszteni kell az equüttmüködést

Next

/
Oldalképek
Tartalom