Dunántúli Napló, 1986. május (43. évfolyam, 119-148. szám)

1986-05-05 / 122. szám

A Dunántúlt napló 1986. május 5., hétfő 1986. MÁJUS I Szeretettel köszöntjük '■ névnapjuk alkalmából 5., GYÖRGYI 1 ' HÉTFŐ 1 nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 5.22 — nyugszik 20.00 órakor A Hold kél 4.12 — nyugszik 16.29 órakor Olvasószolgálat Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők 14-töl 16 óráig a 15-000 telefonszámon Ügyeletes újságíró: ROSZPRIM NÁNDOR Szerkesztőségi hírügyeletes MÉSZÁROS ATTILA 16-tó! 19 óráig <i 10-053 telefonszámon Rendezvények Május 5-én 6 órakor „Csapda” címmel az újmecsekaljai egészség- nevelési hónap keretében dohány­zás elleni kiállítást rendez a Ba­ranya Megyei KÖJÁL egészségne­velési osztálya a Tüzér utcai Moz­galmi Házban. Meghívó.. előadó dr. Tahy Ádám, az Országos Do­hányzást Ellenzők Társaságának fő­titkára, a Mosdói Tüdőszanatórium osztályvezető főorvosa. A Pécsi Orvostudományi Egyetem aulájának előcsarnokában május 8-án, délelőtt 9 órakor a vö- röskereszíes világnap alkalmából vö­röskeresztes olakát- és dokumentum kiállítás nyílik. A megnyitó napján délután 2 óráig alkalmi postahi­vatal fog működni, alkalmi bélyegző használattal, és emlékboríték áru­sítással. A békehónao Pécs városi nyitóün- neoségét a Ságvári Endre művelő­dési házban tartják május 5-én 18 órakor. A műsorban fellép a buda­pesti Sirtos együttes és az Omikron tánccsoport. Sass Szilvia önálló estje 8-án, csü- törökön este fél nyolckor lesz a Liszt Teremben. — Mozgó laboratórium. A veszprémi Balaton Volán szá­mára egy kiselejtezett csuklás autóbuszt épít áí a pécsi Vo­lán Ipari üzeme egészségügyi vizsgálatok céljaira. A Bara­nyában már működő mellett ez lesz a második olyan autó­busz, melyben a röntqenberen- dezés mellett EKG-készülék, valamint szemészei és fogá­szat, nőgyógyászat is van. A május második felében elké­szülő „autóbusz-la bora tóriumot" nemcsak a kis településeken, hanem a nagyüzemekben is jól ki lehet használni. — Cipőfelsőrész-készítő üze-. met alakítottak ki Sumonyban, a volt iskola épületében. A Pé­csi Cipőipari Szövetkezet új leányvállalata 40—50 asszony részére biztosít munkalehető­séget. A kilencmillió forintba került üzemet június elsején adják ót. • Ma este ismét sugároz a Ivov-kertvárosi Fogadóóra helyett A pécsi 8. sz. tanácskozási központ — Megyeri Kertváros — új kezdeményezéssel gazda­gítja kapcsolatait a választó­polgárokkal: a tanácstagok, a helyi pártszervezet vezetősége, a Hazafias Népfront körzeti bizottsága, valamint a városi tanács meghívott szakemberei helyszíni bejáráson találkoz­nak a lakossággal. Május 7- én, szerdán a 42. sz.; 8-án, csütörtökön a 41. sz.; 9-én, pénteken pedig a 20. sz. vá­lasztókerületben kerül sor a bejárásra, mindhárom alka­lommal 4 órai kezdettel. A ta­nácskozási központ a helyszí­nen tapasztaltak alapján rang­sorolja a településfejlesztési hozzájárulásból, valamint a tanácstagi alapból megvalósít­ható célokat. • Miniszteri szemle a Forma-l-es pályán A Forma—1-es pálya építé­sében érdekelt tárcák vezetői — Urbán Lajos közlekedési. Somogyi László építésügyi és városfejlesztési, valamint Ju­hár Zoltán belkereskedelmi miniszter — vasárnap helyszí­ni szemlén szerezted tapaszta­latokat a munkák menetéről, az építkezés jelenlegi állapo­táról. Nagy Ervin közlekedési mi­niszterhelyettes és Auth Györ­gyi, a kivitelezés miniszteri biztosa számolt be a fővállal­kozó cégek és a több mint 30 alvállalkozó eddigi munkájá­ról. Elmondták, hogy jelenleg 5C0-an dolgoznak a területen, több műszakban. Az érintett főhatóságokkal, szervezetekkel, így például a mentőkkel, a tűzoltósággal és a rendőrség­gel folyamatosan egyeztetik a teendőket. Szóltak arról is, hogy az elmúlt hónapokban itt járt külföldi szakemberek és szakújságírók véleménye szerint is Mogyoród határában a világ egyik legszebb és legmodernebb Forma—1-es pályája készül, melynek sport- értéke is kiemelkedő. A minisztériumok vezetői megállapították, hogy a mun­kák az eredeti terveknek meg­felelőn, kellő ütemben halad­nak: a pálya teljes hosszát aszfaltburkolat fedi, a szüksé­ges három rétegből egyes szakaszokon már kettőt leter'í­18.30: Kertvárosi programok betű- újságon. 18.50: Műsorújság. 19.00 Műsorkezdés, műsorismertetés. 19.03: A munka ünnepén, (összállítás a Május l.-i felvonulásról; Majális a Mandulásban). 19.40: . IBUSZ-rejt- vény. 19.50: Makk Marci. Szünet. 2C.00: Hírek. 20.05: Leg-eket ke­resünk . . . 20.08: A redőnygyártó vállalat termékbemutatója. 20.15: Mit főzött a győztes? . . . 20.20: GYES-fórum, előzetes. 20.30: Kisfilm Zajácz Tamás kiállításáról. 20.40: Sport (ezüstérmes a PMSC). Előrejelzés az ország területére hétfő estig: Folytatódik a derült, száraz idő. A keleti, majd délkeleti szél megélénkül, hétfőn helyenként megerősödik. A nappali felmelege­dés kissé mérséklődik. A legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet 6—11 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 20 fok körül vár­ható. Vasárnap reggeli vízállások: Mo­hács 496 cm, áradó, vizhő 14,2 fok, Barcs 306 cm, áradó, vizhő 13,0 fok, Drávaszabolcs 377 cm, vizhő 12,8 fok. tettek. (A legfelső aszfaltréteg elkészítése a befejező munká­latokhoz tartozik majd.) A pá­lyát körülölelő, s természetes lelátóként szolgáló dombokon már a kertészek is dolgoznak, megkezdődött a füvesítés. A miniszteri szemle tapasz­talatait összegezve a három tárca vezetője megállapította, hogy a jelenlegi helyzet sze­rint semmiféle műszaki akadá­lya nem lesz a pálya határ­időre történő átadásának, az augusztusi Forma—1-es ver­seny zökkenőmentes lebonyo­lításának. 04-05-07 Az elmúlt csütörtöktől szombatig 150 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt az or­szágban. Ebből 10 halálos, 72 súlyos és 68 könnyű sérülésss kimenetelű vc*t. Utcajelzö-tájékoztató táblákat helyeztek el Lvov-Kertváros néhány forgalmas csomópontján. Az esztétikus, kitünően olvasható táblák a gyalogosoknak és az autósoknak is kiváló tájékozódást biztosítanak. Expo 86 15-000 világkiállítás Többen telefonáltak, az OTP Ezer éves indián csónakok, kere­kek nélkül zajtalanul suhanó japán szuperexpressz, primitív tamtamdo­bok és az űrkorszak kommunikációs műholdjai, — mindez a vancouveri világkiállításon látható, amelyet pénteken nyitott meg Charles wa­lesi herceg és Lady Diana. A kanadai Vancouverben Expo 86. néven rendezett világkiállításon 50 ország vesz részt, és hat hónapos nyitvatartása idején mintegy 20 mil­lió látogatót várnak ami nem túl­zás, hiszen már eddig is mintegy 15 millió jegyet adtak el. A világ­kiállítás fö témája az, hogyan fej­lődött a közlekedés és a hírközlés az évezredek során. Patrick Reid, az Expo 86. főbiz­tosa az MTI tudósítójának nyilatkoz­va kijelentete: „Éppen most jöt­tem a magyar pavilonból, s nagyon tetszett mindaz, amit láttam. Úgy vélem, Magyarország kitűnően mu­tatja be részvételét a közlekedés fejlődésében: gyönyörű hintákkal, elegáns Ikarus buszokkal és sok mil­den nással, s mindezt olyan ötlete­sen, hogy minden bizonnyal hatal­mas sikere lesz a magyar pavilon­nak, s ebben része lesz a kitűnő magyar vendéglőnek is.” A magyar pavilon homlokzatát művészi dombormű díszíti, melynek motívumai a budai Vár, a Mátyás templom és a Lánchidat őrző orosz­lánok. A bejáratnál egy vörös és fehérre festett hatalmas, elegáns busz áll, amely az Ikarus és a ka­nadai Ontario Bus Industries ko­operációjában készült. Ezek a bu­szok, amelyeket Torontóban szerel­nek össze, már láthatók Ottawa utcáin. De szerepelnek a magyar pavilonban a Taurus gyár hatalmas gumiabroncsai, a Csepel Autóban készült lökhárítók, tengelykapcsolók, és a mai magyar közlekedési ipar sok más terméke is. Ez a kiállítás modern részlege, a „nosztalgia” részben viszont 200 éves gyönyörű hintó látható, négy pompás fehér paripával, továbbá sok más régi magyar közlekedési eszköz. Videp- berendezés mutatja be az Orion gyár televíziós képernyőjén Magyar- ország légérdekesebb tájait. Körösvölgyi László, a Hungexpo vezérigazgatója, a magyar kiállítás főbiztosa elmondotta, Kanada fon­tosnak tartotta, hogy Magyrország is részt vegyen a kiállításon, s ezért annak rendezői nagyon kedvező fel­tételeket ajánlottak. A kiállítás be­mutatja a magyar közlekedés múlt­ját és jelenét, s ízelítőt ad a jövő fejlődésből is. A kanadai vezetők a megnyitás előtt megtekintették a magyar pavilont és nagyon elége­dettek voltok a látottakkal. Június 2-án magyar napot rendeznek, szán Veres Péter külkereskedelmi minisz­ter is részt vesz és erre a naora nagyon gazdag és változatos prog­ramot készítenek elő. Megyei Igazgatóságán szombaton, május harmadikán nem volt ügyelet, holott a iciírás szerint 3/4 8-tól 11 órá­ig ügyfélfogadás van. Kérdésünkre a takarékpénztár illetékese elmondta, a tájékoztatás szombatokra szól ál­talában. 3-án központi engedéllyel voltak zárva, s elnézést kérnek, ami­ért erről nem tájékoztatták ügyfe­leiket. — Kijevi ösztöndíjasok. A Művelődési Minisztériumtól ka- pott tájékoztatás szerint a Ki- jevben tanuló magyar ösztön­díjasok mindannyian egészsé­gesek és rendben folytatják ta­nulmányaikat. — Országos sikerek. A pécsi Zrínyi Miklós Kereskedelmi Szakközépiskola két tanulója is harmadik helyezést ért el a ke­reskedelmi szakközépiskoláknak kiírt országos tanulmányi ver­senyen, Sopronban. Kereske­delmi ismeretekből Böngyik Csilla (IV. B.) — felkészítő -ta­nár: Pethes Sándorné, áruis­meretből Szemerédi Erzsébet (IV. A.), felkészítő tanár: Nagy Györgyi. — Két közúti hid műszaki átadására került sor az elmúlt héten Bogádon. A Megyei Ta­nács finanszírozásával épült hi­dak a Touted! kötik össze a mellékutcákkal. — Sújtólég és robbanásbiz­tos villamosberendezések keze­léséről indít belső tanfolyamot a Mecseki Szénbányák. A ki­képzés 400 embert érint, akik •kéthetes turnusokban sajátítják el a berendezések szakszerű kezelését. — Meghalt Bálint Endre. Életének 72. évében meghalt Bálint Endre festő és grafikus, Kossuth-díjas Kiváló művész. Temetéséről később intézked­nek.. Sugárszintmérés Hazánk légterébe az elmúlt 24 órában további, radioaktív- Gyűrések, gyűrődések címmel interjú jelent meg a Mozgó Világ áprilisi számában Valkó László képzőművésszel. A művész munkáiból a napok­ban nyílt kiállítás a Pécsi Ga­lériában.- Új fiókpostát alakítottak •ki Fazekasbodán. Mivel a régi posta helyiségéből ki kellett költözni, a tanács egy másik épületet ajánlott fel a Pécsi Postaigazgatósógnak. A belső munkákat, a szerelést a posta végzi mintegy 180 ezer forin­tért, a külsőt a tanács vállalta. A fiókpostát valószínűleg még ebben a hónapban átadják.- Új lakossági szolgáltatást indít a MAHIR megyei köz­pontja és a Komló Városi Ta­nács. Az ABC-áruház mellett a komlói Lenin-téren ugyanis hirdetési vitrint állítottak fel, ezzel kívánják kulturáltabbá tenni a lakossági és közületi kishirdetések megjelenését. Az ügyfelek tegnaptól már felad­hatják közleményeiket a ta­nács műszaki osztályán.- Kapcsolatlélektani tanács­adás egyéni és páros beszél­getések a Családi Intézetben (Váradi Antal u. 11.), hétfőn 17.00 órától 19.00 óráig. Ta­nácsadó: Rácz Lajos. Zeneiskolások versenye Április 26-án tartották az országos zeneiskolai mélyrózfúvós verseny dél­dunántúli válogatóját Pécsett. Baranya, Somogy és Tolna megye zeneiskoláiból 30 növendék vetélke­dett a legjobb nyolc közé jutásért. A nyolc továbbjutó közül egy tanuló pécsi, a többi hét pedig a mohácsi zeneiskola növendéke: Zinner Já­nos, Péter Zsolt és Szűcs Iván kür­tös, Kovács László és Vida Lóránt harsonás, Vida Róbert és Peszt Mik­lós pedig tubás. Tanáruk Dobos József. Egy másik mohácsi sikerről is be­számolhatunk. A Nyíregyházán ren­dezett országos zongoraversenyen Weisenfeld Melinda bejutott a leg­jobb nyolc közé és különdíjat ka­pott. Rogner Emília növendéke. Munkaügyi tanfolyamok Közép- és felsőfokú tanfolyamokat szervez a Baranya Megyei Tanács munkaügyi osztálya. A tanfolyamok kezdési időpontja ez év szeptem­bere, időtartama egy, illetve más­fél év. A jelentkezés feltételeit az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökének 1/1983. sz. rendelkezése tartalmazza, megjelent a Magyar Közlöny 1983. évi 10. számában. A sikeres szakvizsga eredményéről a hallgató oklevelet kap, s ez közép­fokú, valamint felsőfokú munkaügyi szakképesítéshez kötött munkakör betöltésére jogosít. Jelentkezni jú­nius 10-ig lehet a tanács munkaügyi osztályán (Rákóczi út 34., telefon: 11-146), dr. Keresztes Péternél és Keresztes Jánosnénál.- Különdíjat kapott a Ba­ranya Táncegyüttes Keszthe­lyen. A múlt hét közepén ren­dezték meg az egyetemi és fő­iskolai néptánccsoportok két­évenként szokásos fesztiválját, a pécsi együttes harminckét csoport között nyerte a díjat.- Kullancsok a földön. Pé­csett, a Melinda utca mögötti kiskertekben, ahol a kecske­fűzfák sorakoznak, a falomb­ból lepotyogó kullancsok való­sággal ellepik a földet. Rovar­ként mászkálnak, a kertműve­lők és a közeli rétben napo­zók körében kellemetlen meg­lepetése okoznak. Túlszaporo- dásukban a páradús, meleg időjárás is közrejátszik. Egészségügyi szolgálat KORHÁZI FELVÉTELES UGYELETEK Mindennapos felvételi ügyeletek gyermek belbetegek részére Pécs város: POTE Gyermekklinika, Sziget­vár város és járás, a pécsi és a volt sellyei járás: Megyei Gyer­mekkórház. Gyermeksebészeti, kór- házi felvételt igénylő gyermekfülé­szeti betegek, égett és forrázott gyermekek részére páratlan napo­kon: POTE Gyermekklinika, páros napokon: Megyei Gyermekkórház, Pécs és a megye egész területéről. Felnőtt belgyógyászat: I. kerület. II. sz. Belgyógyászati Klinika. II. kerület. Megyei Kórház (Belgyó­gyászat). III. kerület. I. sz. Belgyó­gyászati Klinika. Sebészet, baleseti sebészet, égési sérülések: Honvéd Kórház. Koponya- és agysérülések: Idegsebészet. Pécs város és a csa­téit községek ideg- és elmebetegei részére: POTE Ideg- és Elmeklinika. Szemészeti betegek: POTE Szemé­szeti Klinika. ÉJSZAKAI KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET Pécs város felnőtt lakossága ré­szére egy helyen, a Lánc utcai ren­delőintézet földszinti ügyeleti helyi­ségeiben minden este 7 órától más­nap reggel 7 óráig. Telefon: 14-347. Fogászati ügyelet minden este 7 órától másnap reggel 7 óráig a Lánc utcai rendelőintézet földszinti fogászati ügyeleti helyiségeiben — gyermekek részére is. Gyermeklakosság részére: a Gyer­mekklinikán, Pécs, József A. u. 7. (Bejárat a Bajnok u. felől)-, este 7 órától másnap reggel 7 óráig. Telefon: 10-938. Ha a megadott telefonszámok nem jelentkeznek, a beteghez hí­vást a 09-nek (posta) is be lehet jelenteni. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK Pécs, Kossuth L. u. 81. 10/8. sz. gyógyszertár, Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 23. 10/14. sz. gyógyszertár. SOS-ÉLET telefonszolgálat díj­mentesen hívható a 12-390-es szá­mon este 7-től másnap reggel 7 óráig. Akar olcsóbban friss zöldárut Rendőrségi közlemény A Baranya Megyei Rendőr-főka­pitányság gazdasági rendészete a Fe­jér megyei Rendőr-főkapiKányság népgazdaság és társadalmi tu- lajdcnvédelmi osztályával együtt­működve előzetes letartóztatá­suk mellett büntető eljárást indított vesztegetés, adócsalás, csalás, csa­lásra felbújtás és sikkasztás bűncse­lekmények elkövetésének alapos gyanúja miatt; Tollner László mű­szaki osztályvezető és Jávori József szakipari részlegvezető székesfehér­vári lakosok ellen. Nevezettek mint a Fejér Megyei Tanács V. B. köz­ponti kórház és Rendelőintézet dol­gozói a rekonstrukciós munkák során egyes gmk-s munkavégzésekről hamis számlákat érvényesítettek, kisiparost fiktív munkateljesítményt tartalmazó számla készítésére vettek rá, kivite­lezőktől — foglalkoztatásukért — jog­talan előnyt fogadtak el. Tollner László gyanúsított továbbá a gmk-s tevékenységéből eredő jelentős jö­vedelmét az adóhatóság elöl eltit­kolta,. a kórház tulajdonát képező nagyobb értékű építőanyaggal sa­játjaként rendelkezett. anyagokkal szennyezett Jégtö­meg nem érkezett. Az alacsony légkörben uralkodó kis sebes­ségű és változó légmozgások •mellett a levegő radioaktív su­gárszintje helyenként jelentő­sen tovább csökkent. Az ellen­őrző mérések folytatódnak.- Segítő kapcsolat. A Haza­fias Népfront ma, hétfőn 17— 19 óra között tartja az egész­ségügyi, jogi, pszichológiai, pedagógiai és kapcsolatterem­tés témájában következő foga­dóóráját. Helyszín a Geisler Eta utca 16. sz. A tanácsadás díjtalan.- Hal Bajáról. A Komlói Áfészhez tartozó magyaregre- gyi Márécsárda kapcsolatba lépett a Bajai Halászati Tsz­szel. Havonta 80-100 kiló ponty kerül a csárda konyhájá­ra, főként pontyszeletek és ba­jai halászlé készül belőle. vásárolni? TUDJUK, HOGY IGEN! Ismét megnyitottuk központunk, Megyeri út 66. sz. előtti kitelepüléses árusításunkat ÁRUSÍTÁS: hétfőn: 10—16 óráig,

Next

/
Oldalképek
Tartalom