Dunántúli Napló, 1986. április (43. évfolyam, 89-118. szám)

1986-04-16 / 104. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló W^M XLIII. évfolyam, 104. szám 1986. április 16., szerda Ara: 1,80 Ft Az MSZMP Baranya Megyei Bizottságának lapja Télies hétvége után a földeken A siklósi Magyar—Bolgár Testvériség Tsz-ben megkezdődött a takarmánykeverék vetése. Fotó: Lauer Györgyi Folytatódnak a tavaszi munkák Késés nincs, helyenként belvíz okoz kárt — Amikor 12 C-fok lesz a talajhőmérséklet, kezdődik a kukoricavetés Téliesre fordult az idő ezen a múlt hétvégén Baranyában. Havazás, havas eső, eső, le­hűlés, erős szél és fagy hát­ráltatta az előzőleg már nagy ütemben megindult tavaszi me­zőgazdasági munkákat. A mí­nusz fokok különösen a szőlő- és gyümölcstermelők körében okoztak riadalmat. Az első fagykár bejelentés tegnap ér­kezett telexen az Állami Biz­tosító Megyei Igazgatóságára, a Bikali Állami Gazdaságból. A teljes virágzásban levő kaj­sziültetvényük szenvedett fagy­kárt. A biztosító szakemberei a jövő hét elején mennek ki a helyszínre. A kár mértékét véglegesen azonban majd csak a kajszi betakarítása után tud­ják megállapítani. Rügyfakadás stádiumában érte a fagy a Siklósi Magyor— Bolgár Testvériség Tsz 170 hek­táros szőlőültetvényét. Tegnap még nem tudtak nyilatkozni a kórról, Vörös Mihály tsz-elnök szerint 1—2 nap múlva mór többet tudnak majd mondani. Nagyobb gondjuk a belvíz, amely a 900 hektár búzájukból 150 hektárt teljesen kipusztított. Harkány és Terehegy között még tegnap is tavakban állt a víz, alagcsövezett területen. Ennek oka, hogy a levezető ár­kok tele vannak vízzel, a befo­gadók nem tudják befogadni a többletet. Télen kipusztult a repcéjük is, helyette tavasszal 180 hektáron olajlent vetettek. A talaj még nehezen bírja el a gépeket, tegnap egy gépük dolgozott be vegyszert a kis- harsányi határban. A 400 hektár napraforgó vetését csü­törtök—péntek előtt aligha tud­ják megkezdeni, ehhez plusz 6 Celsius-fokos talajhőmérséklet kellene. Hátra van még 909 hektár kukoricavetésük is. Beremenden a hétfőn leesett 17 milliméteres eső után ki sem tudtak menni a gépek a határ­ba. Dr. Túrós Sándor tsz-elnök véleménye szerint 1—2 nap múlva tudják csak folytatni a tavaszi munkát. Szerencséjük­re már csak a kukorica van vissza, mivel a rossz idő előtt végeztek minden egyébbel. El­vetették a cukorrépát, a takar­mánykeveréket, a lucernát, a borsót, 80 százalékban elké­szültek a talajsimítózással is. A kukoricával nincsenek még elkésve, meg tudják és meg is akarják várni, míg a talaj hő­mérséklete eléri a plusz 12 fokot. Ez náluk jövő hét elejére várható. A gépkapacitásuk le­hetővé teszi, hogy az 540 hek­tár kukorica vetésével 5 nap alatt végezzenek. Azután fel­ajánlják kapacitásukat annak, aki igényt tart rá. Míg a megye déli részein belvizek nehezítik a munkát — a silTlósin kívül a kémesi, egy- házasharaszti, baranyahídvégi, sellyei, vajszlói, kétújfalui tsz, a Szigetvári Állami Gazdaság, a Pannonvin villányi üzeme és a Bólyi Mezőgazdasági Kom­binát jelentett be belvízkárt az Állami Biztosítónál — addig Mohács térségében gyorsan melegednek a talajok. A Mo­hácsi Új Barázda Tsz-ben már elvetették a 215 hektár len­csét, a 900 hektár cukorrépát, amely már ki is kelt. Tegnap délután az Új Barázda Tsz-ben megkezdték a kukorica vetését, mivel a talaj hőmérséklete el­érte a 10—12 fokot. Kiss József, a tsz szakembere elmondta, hogy négy géppel két műszak­ban 8—10 nap alatt végeznek a legfontosabb tavaszi növény, a kukorica vetésével. — Rné — A repülőgépek Angliából indultak Amerikai bombatámadás Líbia ellen Indok: megtorlás a terrorista cselekmények miatt Magyar kormánynyilatkozat A Magyar Távirati Irodát illetékes helyen felhatalmazták az alábbiak közlésére: „A Magyar Népköztársaság kormánya mélységes aggo­dalmát fejezi ki a Líbia ellen intézett újabb amerikai ka­tonai akciók miatt. A líbiai területek ellen végrehajtott sorozatos amerikai katonai támadások semmibe veszik a nemzetközi jog nor­máit és az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapkományát, súlyosan veszélyeztetik a Földközi-tenger térségének stabi­litását, valamint a nemzetközi békét és biztonságot. A Magyar Népköztársaság kormánya és népe megerő­síti szolidaritását a líbiai kormánnyal és néppel) sürgeti az agresszív Cselekmények azonnali beszüntetését és Líbia szuverenitásának tiszteletben tartását." Az Egyesült Államok légiere­je — kedd hajnali két órakor — nagyszabású támadást haj­tott végre Líbia ellen. Az ame­rikai gépek öt célpontot tá­madtak: azt a laktanyakomple­xumot Tripoliban, ahol Kadha­fi államfő főhadiszállása van, egy katonai repülőterét és egy haditengerészeti kiképzőköz­pontot a líbiai főváros közelé­ben, egy laktanyát Bengáziban és egy katonai repülőteret Ben- gázi mellett. A Tripoliban, illetve közelé­ben lévő célok ellen nagy- britonniai léqitámaszpontokról kiindulva 18 F—111 típusú ha­dászati repülő hajtott végre támadást. Weinberger ameri­kai hadügyminiszter közlése szerint ezek közül egyről nincs értesülés. Bengázit és térségét a Coral Sea és az America re­pülőgép-hordozóról felszállva 15 A-6 és A—7 típusú gép tá­madta meg. Az akcióban szá­mos más gép is részt vett, köztük üzemanyag-utánpótló tartálygépek, felderítő és ra­darjelző gépek. Az amerikai légierő 500 fontos (kb. 250 ki­logrammos) és 1000 fontos (kb. 500 kilogrammos) lézerirányítá­sú és gravitációs bombákat használt fel. Az akciót Reagan elnök a támadás után elmondott rövid televíziós beszédében „önvéde­lemnek” minősítette és azt mondotta, bogy az „megfelel az ENSZ alapokmánya 51. pontjában rögzített önvéde­lemnek”. Az elnök kijelentette, hogy „közvetlen, pontos és megcáfolhatatlan" bizonyító kök állnak az amerikai kormány rendelkezésére,"amelyek Líbiát összekapcsolják az április 5-én Nyugat-Berlinben, egy ameri­kai katonák által látogatott szórakozóhely ellen elkövetett merénylettel. Az elnök szerint Líbiának része volt több más, amerikaiak ellen elkövetett me­rényletben is, és — mint állí­totta - bizonyíték van arra, hogy mintegy harminc ameri­kai célpont, így diplomáciai képviseletek ellen terveznek terrorista akciót Líbia irányítá­sával és közreműködésével. Éles hangú kirohanást inté­zett Kadhafi líbiai vezető el­len, de azt mondotta, hogy az Egyesült Államoknak „nincs vi­tája” a líbiai néppel. Az elnök kijelentette: „Ma azt tettük, amit tennünk kellett, s ha kell, ismét megtesszük mindezt” és „megelőző akciónak” minősí­tette a támadást, hangsúlyoz­va, az Egyesült Államok be­váltja azt a kijelentését, hogy „nem lesz a világon olyan hely, ahol a terroristák szaba­don élhetnek és készülhetnek akcióikra". Reagan köszönetét fejezte ki ki az Egyesült Államok „azon barátainak és szövetségesei­nek, akik együttműködtek ve­le”. Margaret Thatcher brit mi­niszterelnök személyesen enge­délyezte, hogy az F-111-es tí­pusú gépek Nagy-Britanniából indulhassanak a támadásra. Weinberger hadügyminiszter vi­szont elismerte, hogy Francia- ország nem adott engedélyt területe átrepülésére a gépek­nek, amelyek ezért Franciaor­szág és az Ibériai-félsziget megkerülésével, 2800 tengeri mérföldes utat megtéve jutot­tak el céljukhoz. Weinberger hadügyminiszter sajtókonferenciáján elmondot­ta: a Tripoli főhadiszálláson kí­vül támadták a város repülőte­rének „katonai részét" — itt egyes jelentések szerint líbiai (Folytatás a 2. oldalon) A tartalomból: Hátrányos? Van kivezető út (5. oldal) * Háztáji: Rendkívüli fagy és tennivalók (6. oldal) Közlekedési ellenőrzés (3. oldal) Losonczi Pál Nigériába utazik Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke Ibrahim Badamosi Ba­ba n g i ci a vezérőrnagynak, a Nigériai Szövetségi Köztársaság elnö­kének meghívására a közeli napokban hivatalos, .baráti látoga­tásra Nigériába utazik. Szakkiállítások Budapesten Tíz országból 300 kiállító Az építészettől a közlekedésig A látnivaló tanulságos (Munkatársunk telefonjelen- tése) Négy szakkiállítást nyitott meg tegnap délelőtt Budapes­ten, a kőbányai vásárvárosban Somogyi László építésügyi és városfejlesztési miniszter. A bemutató meghatározó része, a CONSTRUMA '86 épí­tőipari szakkiállítás, mely a kiállítási terület mintegy há­romnegyedét foglalja el. Azon­ban nem csupán nagysága miatt emelkedik ki a többi kö­zül, hanem mert először sze­repel az UFI, a nemzetközi vá­sárok szövetségének vásár- naptárában. ACONSTRUMA-n 10 ország mintegy 300 kiállí­tója vesz részt. Mint Somogyi László hangsúlyozta, a hazai építőipar reprezentatív bemu­tatója ez, melyen a látogatók hű képet kapnak építőiparunk­ról, az elképzelésekről, az új technológiákról, anyagokról. Bemutatnak például építőipari gépekét, falazóblokkokat, kor­szerű nyílászárókat, építési rendszereket. Ezen a kiállítá­son a családi házat építők is sok hasznos ötlethez juthat­nak. A másik három szakkiállítás az AUTOSERVICE, az AVIA- EXPO és a BUSPART-EXPO a gépjármű fenntartó és javító­ipar, az autóbuszgyártás, és a repüléstechnika újdonságai­val, érdekességeivel ismertet­nek. A termékek között talá­lunk akkumulátorokat, autó­ápolási, -.fenntartási és villa­mossági cikkeket, garázsipa­ri segédberendezéseket, alkat­részeket, motoros vitorlázó re­pülőgépet. A Rába standján megtekinthetők a motor- és futóműfejlesztések legújabb eredményei, köztük a grazi LIST intézettel való együttmű­ködés keretében kialakított új motorcsalád. Bizonyára sok csodálója lett az Ikarus új, esztétikus távolsági autóbu­szának, melynek 10 darabos null szériáját idén gyártják le. Ugyancsak tegnap nyitotta meg Urbán Lajos közlekedési miniszter a Közlekedés '86 kiállítást, melynek a D-pavi- lon ad otthont. Mint a minisz­ter megnyitójában kiemelte, az ágazat ilyen átfogó bemutat­kozására első ízben kerül sor. Célja, hogy nemcsak a szak­embereknek, hanem a nagy- közönség számára is képet ad­jon a közlekedés elmúlt két— három évtizedének fejlődésé­ről, az elért eredményeikről. A kiállítás egyik részében közle­kedéspolitikánkról, a személy- és áruszállításról, az energia- gazdálkodásról, a kutatás és fejlesztés helyzetéről, az elektronikának a közlekedés­ben való alkalmazásáról tájé­kozódhatnak a látogatók, mÍ3 a másikban 36 gazdálkodó szervezet termékeivel ismer­kedhetnek meg. A kiállítások április 18-ig — a Közlekedés '86 április 20-ig -, naponta 9-17 óra között tekinthetők meg. A MÁV 50 százalékos kedvezményt nyújt a látogatóknak. A vásárváros­ba a metró Örs vezér téri vég­állomásától a 100-as jelű autóbusszal lehet kijutni. Roszprim Nándor Somogyi László építésügyi és városfejlesztési miniszter nyitotta meg a nemzetközi szakkiállításokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom