Dunántúli Napló, 1986. április (43. évfolyam, 89-118. szám)

1986-04-01 / 89. szám

M 3. oldal] Bólyi szőnyegek A növény­védő szerek mérgezők Szabályos volta pécsiek gólja? Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XLIII. évfolyam, 89. szám 1986. április 1., kedd Ára: 1,80 Ft Az MSZMP Baranya Megyei Bizottságának lapja Osztrákok, kanadaiak, törökök Telt ház a szállodákban Az egyik legnagyobb feltű­nést a tegnap délelőtti, lo­csolásközi hangulatban egy olasz rendszámú autó kelthet­te Pécs belvárosa ba-n. Rövid töprengés után sofőrje úgy döntőt, beáll az Uránváros fe­lől érkező buszok Kórház téri megállójának egy pici szegle­tébe. Megtette. Százak várták a fejleményeket, aztán nem történt semmi. Illetve kipat­tant a kocsiból három fiatal és fényképezni kezdték, hosz szú alapossággal Jakováli Hasszán dzsámiját. Majd ösz- szecsomagoltak és továbbhaj­tottak. Ahogy a nagyobb megyei szállodákban megtudtam, ha­sonló helyzetbe kerültek ők is. Szombaton és vasárnap szinte mindenütt telt ház volt, teg­nap azonban mindenhol tud­tak volna vendégeket fogad­ni. A pécsi Pannóniában és Nádorban, valamint a siklósi Tenkes Szállóban rengeteg osztrák vendég töltötte a Hú^- vétot. A mohácsi Csele Hotel­be érkeztek Kanadából és Angliából is, míg a szigetvári Oroszlán Szállóban törökök pihentek. Változnak az idők ... A szállodákban in­kább külföldiekre számíthat­nak, egy-két helyen tűntek csak fel belföldi csoportok. A hazai, egyéni vendég pedig oly ritka, ahogy hallottam, mint a kölnivíz nélkül maradó lány, menyecske — ezekben a napokban. Bozsik L. 123 versenyző Kerékpáros hegyibajnokság Nyolc egyesület 123 ver­senyzője állt rajthoz Pécsett c dunántúli területi kerékpáros hegyi bajnokságon. Az útvo­nal: Pécsújhegy—Vasas—Ár­pád tető— Lapis—Orfű—Pécsi-tó — Lapistető volt. A pécsiek jól szerepeltek, több korcsoport­ban az élen végeztek. Kiemel­kedő volt Kovacsics teljesítmé­nye, aki a felnőtteknél az utol­só emelkedőn megszökött a tamási színekben induló Ha­lász L.-tól és biztos győzelmet aratott. (Részletes eredmények a 8. oldalon.) Pótjáratok a Mecsekre és a kiskertekbe Csendes ügyeletek, nyugodt ünnepek Kegyes volt hozzánk az idő­járás. Szombattól tegnap es­tig — a vasárnapi felhőktől, gyors lehűléstől, esőtől és erős széltől eltekintve — igazán kellemes, tavaszias napsütés­ben telt a Húsvétunk. A Közúti Igazgatóság ügye­letesétől, Mészáros Tibortól megtudtuk, hogy mind vasár­nap, mind tegnap kora dél­utánig meglehetősen gyér volt a dél-dunátnúli országutak for­galma. A két nap alatt csak hajnalonként kellett nagyon óvatosan közlekedni, amikor köd rontotta a látási viszonyo­kat. Szintén gyér napközbeni for­galomról tájékoztattak ben­nünket a MÁV Pécsi Igazgató­ságának főmenetirányításán, hozzátéve, hogy az este Pécs­re érkező, illetve innen induló szerelvényeket — a haza uta­zókra számítva — megerősí­tették. Jószerivel alig akadt dolguk a Gépjárműjavító Kisvállalat autómentő ügyeleteseinek is. A két nap alatt mindössze négy gépkocsihoz hívták őket. A Pannon Volán távolsági és helyi menetirányítói egész nap szervezték a mentesítő járatok indítását. A távolsági vonala­kon délutánig. 8 pótjáratot in­dítottak. Ezek az autóbuszok részben Harkányba, részben a kiskertes területek — Pellérd, Kővágószőlős, Keszü — felé mentek. Rengetegen kirándul­tak tegnap a Mecsekre. Dél­előtt öt betétjáratot indított o Volán, délután pedig további hatot. Csendes két napjuk volt a DÉDÁSZ ügyeleteseinek is. A legnagyobb munkát egy pos­tavölgyi trafó meghibásodása jelentette. Délelőtt kezdték a javítását és késő délután fe­jezték be. Ünnep ide, ünnep oda, a Gázmű hálózatvizsgálói Hús- vétkor is ellenőrizték a veze­tékrendszert. Jelentősebb be­avatkozásra szerencsére nem volt szükség. T. É. Alsómocsoládiak Baráti Köre — Hogy q falu tovább él- j jen és fejlődjön, szükség ' van erre a baráti körre — a községi HNF-szervezet elnö­ke fogalmazott így a teg­napi találkozón. Húsz kitöltött jelentkezési lap a kezdet, a folytatás a faluból elköltözöttek felku­tatása, hogy minél többen értesüljenek a Baráti Kör lé­téről. Ugyanakkor már □ konkrétumok is megfogalma­zódtak: óvodát és öregek napközi otthonát alakítanak ki, valamint tűzoltószertárat és múzeumot. Pécsről, Komlóról, Dombó- | várról nem hiába érkeztek j tegnap Alsómocsoládra az j onnan származók vagy né- | hány évig ott élők. LCSK J A szülőföldhöz kötődés erősségét mutatja az a teg­napi összejövetel, melyen az Alsómocsoládiak Baráti Köre megalakult. A Baráti Kör nyitott, tagja lehet bárki, akit ér^plmi szálak fűznek e szép baranyai községhez. A helybeli tanácstagok, a Ha­zafias Népfront aktivistái, az eföljáró támogatják az Alsó- mocsoládról elkerültek, on­nan távol élők azon kezde­ményezését, hogy volt falu­jukat tudásukhoz, erejükhöz mérten szervezetten támo­gathassák. A közös tanács által Má- gocshoz tartozik Alsómocso- lád, de az itt élők igen ön­tevékenyek. Ennek köszönhe­tik, hogy útjaik aszfaitozot- tak, kövezettek, s pár ház híján minden portán veze­tékről nyerik a vizet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom