Dunántúli Napló, 1986. március (43. évfolyam, 59-88. szám)

1986-03-10 / 68. szám

A Dunántúlt napló 1986. március 10., hétfő 1986. MÁRCIUS | 10., « | HÉTFŐ Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából ILDIKÓ nevű kedves olvasóinkat A Nti.n kél 6.09 — nyugszik 17.41 érakor. A Hold kél 6.26 — nyugszik 17.32 órakor. Olvasószolgálat Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők 14—16 óráig a 15-000 telefonszámon. Ügyeletes újságíró: DUCSŐ CSILLA Ma délelőtt 9—11 óráig személyes problémákban útbaigazítást ad a 10-053 telefonszámon DUNAI IMRÉNÉ Szerkesztőségi hirügyeletes ROSZPRIM NÁNDOR 16-tól 19 óráig a 10-053-as telefonszámon. Rendezvények Délszlávok az 1843-as szabadság­harcban. Kollár Szaniszló előadása március 10-én 19 órakor lesz a Dél­szláv Klubban. * — Szociológiai esték. A JPTE AJK Szociológiai Tanszéke a Magyar Szo­ciológiai Társaság pécsi tagozata, a PAB, valamint a Baranya megyei TIT szociológiai szakosztálya szerve­zi azt a szociológiai előadássoroza­tot, amelynek címe Múlt és jövő kö­zött: A mai magyar társadalom né­hány problémája. Az előadások két­hetenként csütörtökön 18 órakor lesz­nek az Universitas u. 2. szám alatt az 500 fős kollégiumban. CB-klub. Március 10-én 18 órakor lesz az ANK CB-klubja, melyen az érdeklődők diavetítést is láthatnak az autóversenyzésről. * Verőeres érelzáródások megelőzése címmel dr. Nagy Jenő tart előadást március 10-én 17 órakor a Hazafias Népfront úimecsekaljai lakóterületi klubjában (Körösi Csorna Sándor u. Pege Aladár és együttese ad kon­certet március IQ-én 19 órakor a komlói Városi Sportcsarnokban. * 1986. március 10-én 18 órai kezdet­tel a szigetvári állami zeneiskolában hangversenyt ad a Pécsi Liszt Fe­renc Zeneművészeti Főiskola Kamara- zenekara. * Kapcsolatléiektani tanácsadás. Egyéni és páros beszélgetések a Családi Intézetben (Váradi Antal u. 11.) hétfőn 17 érától 19 óráig. Ta­nácsadó: Rácz Lajos. Segítő kapcsolat. A Hazafias Nép­front ma, hétfőn 17—19 óra között tartja az egészségügyi, jogi, pszi­chológiai és kapcsolatteremtés té­májában következő fogadóóráját. Helyszín: a Geisler Eta utca 16. sz. A tanácsi adóhatóságok felhívják a lakosság szíves figyelmét, hogy az 1986. első félévi adót március 15-ig fizethetik meg adópótlékmentesen. A fizetési kötelezettséget az előző évi adómegállapítás alapján kell telje­síteni. Késedelmes teljesítés esetén az adózó adópótlékot köteles fizetni, ennek mértéke havi egy százalék. Az adópótlékmentes fizetési határidő el­mulasztása esetén az adóhatóság a behajtást megindítja. Pécs Megyei Városi Tanács V. B. Lakossági Adó- és Illetékhivatala az elmúlt évben eljuttatta az adófizetők részére az 1986. első félévi adó befizetéséhez szükséges átutalási postautalványt. Mindazok az adófizetők, akik átuta­lási postautalvánnyal bármilyen ok­ból nem rendelkeznének, a helyi adóhatóságoknál, illetve Pécs városá­ban az ügyfélszolgálati1 irodáknál is beszerezhetik. Az adóhatóságok ezen túlmenően részletes felvilágosítással is szolgálnak. Baranya Megyei Tanács V. B. Pénzügyi Osztálya, Pécs Várható időjárás az ország terüle­tén hétfő estig: a nyugati megyék­ben többnyire erősen, másutt válto­zóan felhős idő várható. Számot­tevő csapadék nem lesz, legfeljebb a Dunántúlon fordul elő egy-egy gyenge eső. Főként az éjszakai és a reggeli órákban lesz párás, több­felé ködös az idő. A változó irányú szél néha kissé megélénkül. A leg­alacsonyabb éjszakai hőmérséklet —3 és plusz 1, legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 6—11 fok között alakul. * Vasárnap reggeli vízállások: örti- los 43 cm, áradó, vízhő 2,2 fok; Barcs 65 cm, változatlan, vízhő 2,0; Drávaszabolcs 45 cm, apadó, vizhő 0,6; Mohács 237 cm, áradó, vizhő 2,0 fok. Á tudományos hetek mai programja Baranya vízgazdálkodásának hatodik ötéves tervi eredmé­nyeit és a hetedik ötéves terv célkitűzéseit ismertetik március 10-én délután 2 órakor a pé­csi Technika Házában, a Ma­gyar Hidrológiai Társaság ren­dezvényén. Előadó: dr. Her- nády Alajos, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetője, korreferensek: Weininger Atti­la, a Baranya Megyei Vízmű Vállalat igazgatója és Krausz Vendel, a Dráva menti Vízgaz­dálkodási és Talajvédelmi Tár­sulat ügyvezető igazgatója. A tudományos hetek kereté­iben Siklóson ma két rendez­vényre is sor kerül. A városi tanács nagytermében délután fél 2-kor előadások hangzanak el a korszerű, energiatakaré­kos építési és felújítási tech­nológiákról. Délután 2-kor a Művelődési Központban dr. Horváth Endre, a Baranya Me­gyei Tanács osztályvezetője ad ismertetést a területfejlesztés időszerű kérdéseiről, különös tekintettel a Dráva menti tér­ségre. Az előadások szerve­zői: az Építőipari Tudományos Egyesület, illetve a Magyar Közgazdasági Társaság. — Szakmai taneszközök kiál­lítását és vásárát rendezik már­cius 11 — 13-án Pécsett a Ziper- novszky Károly Szakközépisko­lában,, amely a rendezvény ide­je alatt 8—16 óráig lesz láto­gatható. A kiállításon számí­tástechnikai programok és vi- deoműsorok is megtekinthetők lesznek a több mint 600-féle központilag forgalmazott szak­mai taneszköz különböző mó­don való bemutatása mellett. — Új járdák három község­ben. Az Olaszi Községi Közös Tanács a helyi, valamint a bel- várdgyulai és hósságyi lakosság településfejlesztési hozzájárulá­sából befolyó mintegy 300 000 forintból a falvak járdáinak fel­újítását tervezi az ott élők igé­nyeinek megfelelően. A kivite­lezés nagy része társadalmi munka lesz. — Járműbolt nyílik a héten Pécsett a Bem utca 3. sz. alatt. Az eddig ott árusító lakástex­til üzlet a Domus Áruház lakás­textil részlegét bővíti. A meg­szüntetett Jókai téri papírbolt helyén a Baranyaker és az utasellátó vállalatok közösen tervezik egy valutabolt megnyi­tását. Az üzlet megnyitása hús­vét körül várható. — Interfer—Wrangler divat- bemutató. A Nevelési Központ színháztermében rendezi az In­terfer, a világhírű farmergyártó cég ruhadarabjainak bemuta­tóját március 12-én 17 és 19.30 órakor. Közreműködik a Varga Miklós Band, konferál B. Tóth László. — Napközis óvoda épül Ófalun. A mecseknádasdi Köz­ségi Közös Tanács, valamint az ófalui községi elöljáróság a DTV terve alapján 100 négyzet­méter alapterülettel bővíti a helyi elöljáróság épületét, amelyben így napközis óvodát tudnak kialakítani. Ennek ellá­tására egy századagos kony­ha üzemeltetését is tervezik, in­nen a falu idős lakói is vihetnek majd ebédet. — Pécsett megkezdte mun­káját a KIOSZ Baranya me­gyei fuvarszervező irodája. Tagjai P megyeszékhelyen és a négy városban dolgozó sze­mély- és teherszállító kisiparo­sok. Az iroda lesz a munkál­tatója a baranyai taxis diszpé­csereknek. Feladata lesz töb­bek között a diszpécserközpon­tok működtetése, üzemeltetése. „Két nyelven” szólva... Tegnap délután sugározta a Magyar Televízió az RTV Ljubljana és az MTV pécsi kör­zeti stúdiójának közös műsorát, „Két nyelven" szólva ... cím­mel. A két tévéstúdió műsorát közös forgatócsoport készítet­te; az ötletet egy jugoszláviai szociológiai felmérés adta; a forgatócsoport ennek alapján indult el, hogy dokumentumfil­met készítsen arról, hogyan él­nek a határ közelében a nem­zetiségek. Magyarországon a Szentgotthórd melletti Felső­szölnökre, Szlovéniában Dob- ronokra látogatott el a közös tévéstáb. A felsőszölnöki szlo­vénokkal Peter Kuhar, a Dob- ronakon élő magyarokkal Pá- nics György beszélgetett. A film két rendezője Stas Potocnik és Jósfay György volt. A két stúdió munkatársai a határ mindkét oldalán elláto­gattak családokhoz, munkahe­lyekre, óvodába, iskolába, szín­játszó- és hagyományőrző--------------------- * --------------------­t ánccsoportokhoz, múzeumba. Míg Dobronakon magyar nyel­ven folyt a beszélgetés, addig a képernyőn megjelent a szlo­vén, s míg Felsőszölnökön szlo­vénul beszélgettek, megjelentő magyar felirat. Az egyórás mű­sorban bemutatták a magyar és a szlovén nemzetiség életét, s a különböző korú és foglal­kozású emberekkel, diákokkal, gyerekekkel beszélgettek a két­nyelvű oktatás és a hagyomány- ápolás fontosságáról. D. Cs. 1/ •• •• r • Közösségi televízió adása 18.00: Műsorismertetés. 19.05: Csillagok, csillagok ... (Be­szélgetés a Halley-üstökösről.) 18.15: Mese. Makk Marci ta­nácsai. 18.25: IBUSZ-rejtvény. 18.35: Fórum, műsor Kertváros postai ellátásáról. Közben: 19.00: Kertvárosi híradó. 19.40: Sport. 20.15: Színházi előze­tes. 20.25: Műsorzárás. A Fó­rummal kapcsolatos kérdése­ket 18.00 órától tehetik fel né­zőink a 41 -820-as telefonszá­mon. • — Patakrendezés. Mecsek- nádasdon áprilisiq elkészül az öregpatak rendezésének terve. A patak medre gyakran feltöl­tődött, a falu alsó részét bel­víz árasztotta el, ezért szüksé­ges a meder mélyítése, rende­zése. — Hasznos dolgok hulladék­ból. A komlói Május 1.'Műve­lődési Házban az intézményben meglévő és hozott bőrhulladék­ból szakember segítségével ké­szíthetnek használati tárgyakat szerdánként 16—19 óráig az odalátogatók. Az övék, saruk, táskák* erszények, mellények elkészítéséhez a szakmai taná­csokon kívül szerszámokat is biztosít a ház, amiért alkalman­ként 20 forintot kell fizetni. r——— •— 1 I Mai névnap ILDIKÓ A mai kedves ILDIKÓ névben ősi gót, hun és ma­gyar származás rejtőzik. Ugyanis Jordanos 6. szá­zadbeli gót történetíró je­gyezte fel, hogy Attila hun király második feleségét ,,lldico”-nak hívták. A közép­felnémet 'hősi eposz, a Ni­belung ének szerinti Sieg­fried özvegyének, Krinhil- dának a nevéből származ­tatva a Hilda, lldán ke­resztül kicsinyítő képző ré­vén keletkezett a ma már teljesen magyarosnak ér­zett Ildikó. Elterjedése csak a múlt század közepére te­hető, mert ekkor jelent meg Arany János rendkí­vül népszerűvé vált „Buda halála” című hősi eposza, melynek egyik központi alakja Ildikó hun királynő. Vigyázzunk, kinek milyen virágajándékot adunk: az Ildikóhoz piros gerbera, az Ildihez sárga frézia való, amit díszítsünk fel az ezüs­tös, bordó levelő Cissus discolorral. K. A. L I — Napraforgó madaraknak. A madártartók a pécsi Hajnó- czi úti kertészboltban kaphat­nak napraforgó madáreleséget kedvenceik számára. Kocsiátvételi sorszámok Trabant Lim. Hycomat 50 Trabant Hycomat Combi 2 Trabant Special Bp. 2 023 Debrecen 1 442 Győr 1 754 Trabant Combi Bp. 13 205 Győr 6 629 Wartburg Standard Bp. 22 Debrecen 39 Győr 162 Wartburg Speciál Bp. 26 237 Győr 359 Wartburg Speciál tolótetős Bp. 5 981 Wartburg Tourist Bp 245 Győr 3 738 Skoda 105 S Bp. 10 194 Debrecen 7 999 Győr 8 046 Skoda 120 L Bp. 20 805 Debrecen 11 657 Győr 14 334 Skoda 120 GLS Bp. 1 394 Lada 1200 Bp. 40 553 Debrecen 25 836 Győr 14 351 Ladá 1300 S Bp. 16 440 Debrecen 12 721 Győr 5 576 Lada 1500 Bp. 14 753 Debrecen 10 925 Győr 4 797 Lada Combi Bp. 7 214 Debrecen 3 953 Moszkvics 13 838 Polski Fiat 126 P Bp. 25 067 Győr 8 357 FSO Polski Fiat 1500 5 297 Dacia Lim. Bp. 35 137 Debrecen 20 743 Dacia Combi Bp. 54 Debrecen 46 Győr 39 Zastava Bp. 12 655 Kalendárium HÉTFŐ: Száztizenöt év­vel ezelőtt, 1871. március 10-én született a Csong- rád megyei Vásárhelykuta­son, és 58 éves korában, 1929 márciusában halt meg Budapesten Czizma- dia Sándor szociáldemok­rata vezető, költő és újság­író. KEDD: Hatvanöt évvel ezelőtt, 1921. március 11- én született, és 56 éves korában, 1977-ben halt meg Csáki Frigyes állami­díjas gépészmérnök, egye­temi tanár, a Magyar Tu­dományos Akadémia tagja, illetve alelnöke. SZERDA: Kilencvenöt év­vel ezelőtt, 1891. március 12-én született, és 85 éves korában, 1976-ban hunyt el Polányi 'Mihály magyar születésű angol vegyész, szociológus és filozófus. CSÜTÖRTÖK: Kétszáz­hetvenöt évvel ezelőtt, 1711. március 13-án halt meg - 75 éves korában — Nicolas Boileau francia költő és kritikus. PÉNTEK: Háromszázöt évvel ezelőtt, 1681. március 14- én született, és 86 éves korában, 1767-ben hunyt el Georg Philipp Telemann német zeneszerző, kora legnépszerűbb és legter­mékenyebb komponistája. SZOMBAT: Száztizenöt évvel ezelőtt, 1871. március 15- én született Békéscsa­bán, és 40 éves korában, 1911 májusában ugyanott halt meg Achim L. András neves parasztpolitikus. VASÁRNAP: Száztizenöt évvel ezelőtt, 1871. már­cius 16-án született, és 72 éves korában, 1943-ban halt meg Heller Bernáí orientalista, irodalomtör­ténész és folklorista. Közgazdász állásbörze Állásbörzét rendez március 12-én és 13-án az AIESEC Magyar Köz* gazdász-hallgatók Egyesületének Pé­csi Helyi Bizottsága. Az első na­pon meghívott előadók, vállalati szakemberek tartanak tájékoztatót arról, hogy milyen feladatokkal kell szembenézniük a friss diplomás köz­gazdászoknak, az egyes népgazda­sági ágazatokban, a különböző vál­lalatoknál és intézményeknél. Csü­törtök délután kerül ser a börzére, melyen az érdekelt vállalatok kép­viselői ismertetik a hallgatókkal ál­lásajánlataikat. Az egyetemisták két­napos rendezvénye a céltudatosabb, hatékonyabb szakember kiválasztást hivatott elősegíteni és e célból a 12-927-es telefonszámon várják to­vábbi vállalatok jelentkezését. — Parkosítás. A Pécsi Kerté­szeti és Parképítő Vállalat idén tavasszal a belvárosi iskola kör­nyékén, illetve az Eszperantó parkban egymillió forint érték­ben végez növényesítési mun­kát. Megvételre felajánljuk: KÓRHÁZI FELVÉTELES UGYELETEK: Mindennapos felvételi ügyeletek gyermek belbetegek részére Pécs város: POTE Gyermekklinika, Sziget­vár város és járás, a pécsi és a volt sellyei járás: Megyei Gyermekkórház. Gyermeksebészeti, kórházi felvételt igénylő gyermekfülészeti betegek, égett és forrázott gyermekek részére páratlan napokon: POTE Gyermek- klinika, páros napokon: Megyei Gyermekkórház, Pécs és a megye egész területéről. Felnőtt belgyógyászat: I. kerület: II. sz. Belgyógyászati Klinika. II. kerület: Megyei Kórház (belgyó­gyászat). III. kerület: I. sz. Belgyó­gyászati Klinika. Sebészet, baleseti sebészet. Égési sérülések: Hon­véd Kórház. Koponya- és agy­sérülések: Idegsebészet. Pécs város és a csatolt községek ideg- és elmebetegei részére: POTE Ideg- és Elmeklinika. Felnőtt fül- orr-gégészet: POTE Fül-, Orr-, Gé­geklinika. Szemészeti betegek: POTE Szemészeti Klinika. ÉJSZAKAI KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET Pécs város felnőtt lakossága részé­re egy helyen, a Lánc utcai Rende­lőintézet földszinti ügyeleti helyisé­gében, minden este 7 órától másnap reggel 7 óráig. Telefon: 14-347. Fogászati ügyelet minden este 7 órától másnap reggel 7 óráig a Lánc utcai Rendelőintézet földszinti ügye­leti helyiségeiben — gyermekek ré­szére is. Gyermeklakosság részére: Gyer­mekklinikán, Pécs, József A. u. 7. (bejárat a Bajnok u. felől) este 7 órától másnap reggel 7 óráig. Te­lefon: 10-938. Ha a megadott telefonszámok nem jelentkeznek, a beteghez hí­vást a 09-nek (posta) is be lehet je­lenteni. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRÁK Pécs, Kossuth L. u. 81. 10/8. sz. gyógyszertár. Pécs, Bajcsy-Zs. u. 23. 10/14 sz. gyógyszertár. SOS-ÉLET telefonszolgálat dijmen- tes.en hívható a 12-390-es számon este 7-től másnap reggel 7 óráig. O DV 1733 típusú 3 tonnás targonca, % DFG 2002 típusú 2 tonnás targonca, % RAK 3/A típusú 1 tonnás, dízel targoncc % 4004 típusú elektromos targonca, # EP 103 típusú elektromos targonca, # ADK—70 típusú autódaru. AGROKER VALLALAT PÉCS, MEGYERI ÜT 64. ül.: HORVÁTH ISTVÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalom