Dunántúli Napló, 1986. március (43. évfolyam, 59-88. szám)

1986-03-17 / 75. szám

1986. március 17., hétfő Dunántúli napló 2 Hölgyek Az OTSH és a Magyar Ké­zilabda Szövetség engedélyé­vel ausztriai edzőtáborozásra utazott ma a PMSC férfi kézi­labdacsapata. A pécsiek az ATZ Graz meghívásának tesz­nek eleget, Grazban és kör­nyékén négy mérkőzést játsza­nak ottani első ligás együtte­sekkel. A PMSC-küldöttséget Ruczek Vince szakosztályvezető vezeti. Az utazó ‘játékosok: Tóth, Jedlicska, (kapusok), Kő­szegi, Hunyadi, Horváth, Füze­si, Takács, Kaska, Putics, Hang, Kunos, Perger, Dóczi, Kovács, (mezőnyjátékosok). Ausztriába utaztak a PMSC férfi kézilabdázói Harcban a szintidőért Kötekedő kérdés: érthet-e egy nő a labdarúgáshoz? Pél­dául képes lehet-e arra, hogy síppal a szájában ítélkezzen a mérkőzések legkiélezettebb szituációiban? Nos, Baranyában február 27-e óta két ifjú hölgy is pa­pírral bizonyíthatja, igenis al­kalmas a feladatra, sőt „képe is van hozzá", hogy a férfiak „felszentelt" sportágában, a labdarúgásban ténykedjen já­tékvezetőként. Ferenci Éva és Varga Éva engedélyén még friss a pecsét. — Mindig a Hús sportokat kedveltem. Otthon, Tódoron, ha alkalmam van rá, ma is együtt focizom a srácokkal a grun- don. Régebben — bár ez já­tékvezetői szemmel lobén járó bűnnek számit —, ha nem volt meg a csapat, hamis igazolás­sal én is beszálltam a férfiak bajnoki mérkőzéseire. Szeren­csére egyszer sem buktunk le __ idézi a múltat pajkos mo­sollyal Ferenci Éva, a Tanár­képző Főiskola másodéves, biológia-testnevelés szakos h allgatója. Társa, Varga Éva huszonegy éves, jogi tanulmányait,két éve kezdte el. Sportszerető volt örökéletében, nyolc éve csei- góncsozik és a futball-mérkő- zésekre is gyakran kijár. így sokszor hallhatta, ahogy a nagyérdemű a bírót szidja — időnként minden ok nélkül is. — Én is állandóan a játék­vezetőket kritizáltam, aztán mikor egy alkalommal valame­lyik barátom azt ajánlotta, próbáljam én jobban csinálni, felötlött bennem: tényleg meg­tehetném egyszer. Nem sokkal ezután megláttam az újságban a hirdetést és úgy döntöttem, elvégzem a tanfolyamot. Sike­rült, így lettem játékvezető. A két Éva, ha önmaguk jel­lemzésére kerül sor, egyaránt a következő fogalmakat említi' akaraterő, határozottság, küz­deni tudás, gyors gondolkodás. Az afrikai éhezők megsegí­tésére május 17—25. között Bir­minghamben megrendezésre kerülő Sport Aid szervező bi­zottsága a londoni Park Lane Hotelben tartott sajtótájékoz­tatót az. előkészületekről. Az egyhetes eseménysorozat első napján, május 17-én egy afrikai futó megkezdi fáklyás futását egy szudáni vagy etióp táborból. Onnan, ahova az af­rikai éhezőket menekítették, A kijelölt futó 10—10 kilométert tesz meg számos, a Sport Aid - hez csatlakozó nagyvárosban. Néhány helyszín: Athén, Ró­ma, Párizs, Amszterdam, Ber­lin, Nyugat-Berlin, Prága, Moszkva, Stockholm, Koppen­hága, Brüsszel, London. A zá­rónapon, május 25-én érkezik — Otthon egyáltalán nem lepődtek meg, amikor megtud­ták, mit tervezek — fűzi to­vább gondolatait a leendő ta­nár néni. — Az ismerősök an­nál inkább. Sokan megkérdez­ték, mit akarok ezzel, de sike­rült meggyőznöm mindenkit, hogy a bíráskodás ma már nem kizárólag a férfiak privi­légiuma. Az edzésen viszont mindenki gratulált. Ugyanis a Sopiana gépgyár női csapatá­ban futballozom, emellett az U. PEAC atlétika szakosztályá­nak is tagja vagyok. — 'Két volt NB /-es játékos­sal is együtt voltunk a tanfo­lyamon — veszi át a szót a má­sik Éva. — Eleinte nagyon zri- káltak, hogy mit akarunk mi itt, de aztán amikor látták, hogy „lövünk" a dolgokhoz, lecsillapodtak, sőt később már segítettek is. A két lány együtt negyven- három éves. Ez a negyvenhá­rom esztendő ideális lehet egy labdarúgó játékvezető számá­ra, de mi van akkor, ha ők ketten együtt is csak alig ke­rülnek a negyedik iksz fölé? Mi lesz a tekintéllyel?' — Volt már ilyen dilemmá­juk a játékvezető jelölőknek is —, így Ferenci Éva. — A legjobb — mondtuk —, ha mindjárt az elején, hogy szak­juk a légkört, beírnak külön- külön egy-egy férfi mellé mind­kettőnket. Reméljük elboldogu­lunk az ő segítségükkel is ... Ferenci Éva hosszú távra ter­vez, sokáig szeretne fütyülni a fekete mezben. Varga Éva a jogi egyetem elvégzése után kizárt dolognak tartja, hogy bíró legyen —, legalábbis pol­gári életében. A foci az más .. . A sípot még akkor is használ­ni fogja, ha sikerül elérni éle­te célját, hogy ügyvéd legyen, Rendjén is lesz ez így. Mert ugye ritkán van példa rá, hogy valaki egyszemélyben bíró s ügyvéd is legyen . . . Pauska Zsolt az afrikai futó New Yorkba, az ENSZ palotához, ahol a fák­lya lángjával egy rakétát indít be. A kilövés - amelyet a tele­vízió és a rádió egyenesben közvetít több országban - lesz a startjele a Sport Aid utol­só versenyének, a világ sok helyszínén egyidőben sorra kerülő tömegfutó-rendezvé- nyeknek. Ezzel kapcsolatban a ma­gyarokat, a - „Futapest-Sport Aid" szervezőit megkérték, hogy az utóbbi években meg­szokott 11,5 km-es távot rö­vidítsék le 10 kilométerre. To­vábbra is folynak a tárgya­lások a televíziós társaságokkal és az egész eseménysorozatot támogatni kívánó szponzorok­kal. fekete mezben Az eddigi legkedvesebb emlék. Czukor Zoltán csapzottan, fárad­tan a ruszei Lugano Kupa céljában. Az itt elért második hely is segítette a nemzetközi minősítés elérésében. Aki 200 kilométert sétál hetente A cél: Stuttgart Az a fránya influenza meg­találta. Pedig olyan jól ala­kult minden. Remek felkészü­lési -lehetőséget jelentett janu­árban a háromhetes olasz- országi edzőtábor, majd a 20 nap Algériában februárban. De amikor hazaérkezett a Földközi-tenger mellől, beláza­sodott, s a 3 napos kihagyás már elég volt ahhoz, hogy erőnléte visszaessen, s edző­jével közösen úgy döntsön felesleges kiutazni a madridi versenyre. Ezen próbálta volna meg Czukor Zoltán, a Komlói Bányász válogatott gyaloglója, a megye egyetlen nemzetközi minősítéssel rendelkező atlé­tája teljesíteni a stuttgarti Európa Bajnokság nevezési szintjét. — Ez a lehetőség most 'ki­maradt, készülni kell a követ­kezőre — mondja a 24 éves szikár fiatalember. — Nem akármilyen feladat az atlétikai szövetség szintidejének teljesí­tése. 3 óra 54 percet kell el­érnem 50 kilométeren ahhoz, hogy biztos legyen a repülő­jegy. Ez közei öt perccel jobb eddigi legjobb eredményemnél, s kettővel a jelenlegi magyar csúcsnál. A statisztikák szerint ilyen idővel akár dobogóra is lehet kerülni az EB-n. S ugye minden sportolónak ez a vá­gya. Merész álom, de meg­próbálom. Azt már edzője, Dudás Ist­ván teszi hozzá, saját célki­tűzésük szerint a kiküldetési szintnél egy perccel jobbat kell az idén teljesíteni Czukor Zoltánnak. Negyedik éve készül a leg­hosszabb atlétikai verseny­számra, s a tavalyi év hozta meg az első kiugró eredmé­nyeket. Először sikerült neki 1985-ben 4 órán belül legya'o- golni az 50 kilométert, s ez az időeredmény, no meg a prágai nemzetközi versenyen elért 5. és a ruszei Lugano Kupa (ez a nem hivatalos Európa Baj­nokság csapatban) selejtező­jében elért 2. hely biztosította a nemzetközi minősítést. Ta­valy 10 percet sikerült lefa­ragni egyéni csúcsából, az idén azt szeretné, ha stabilan 4 óra körüli eredményre tudna beállni. — Ha ezt állandóan, hidegben-melegben tudja az ember, már jegyzik világvi­szonylatban is — mondja. Persze ehhez rengeteg mun­ka kell. Heti edzésadagja 180—200 km. Az idén változ­tattak a felkészülési terven, többször szerepelnek hosszú gyaloglások: - Úgy építjük fel az edzéseket, hogy a tempót jobban bírja az ember. Eddig 30 kilométerig nem volt gond a 4 órán belüli tempóval, most ezt próbáljuk minél jobban ki­tolni. Meg az is fontos, hogy az iramváltások se okozzanak gondot. Azzal is próbálkozók, hogy közel egyenletes iramú 20 kilométer után. 2-3 kilomé­tert erősebben megyek, majd visszaállok az eredeti fokozat­ra. Az 50 kilométeres gyaloglás az egyik legkimerítőbb ver­senyszám. Nem is csoda, hogy művelői évente csak 5—6 al­kalommal indulnak. Egy-egy verseny után ‘másfél-két hét kell a teljes regenerálódáshoz. Érdekes az is, ,-hogyan készül­nek a vetélkedésre. íme Czu­kor Zoltán receptje: — Egy héttel a rajt előtt egy kimerítő edzést végzek. Utána négy na­pon át csak fehérjéket fogyasz­tok. Semmi szénhidrát. Az utolsó három napban viszont alaposan feltöltöm a szerve­zetemet szénhidráttal, s ezál­tal is jobban bírom kondival. Gyaloglás közben pedig saját keverésű frissítőt iszom. Teába szénhirdrátport, különféle vita­minokat és sókat teszek. Hogy ott lesz Czukor Zoltán termosza augusztus 31-ér1 Stuttgartban a frissítőponton ma még kétséges. De remélhetőleg április 20-ón Békéscsabán vagy június elsején Prágában sikerül megdönteni a magyar csúcsot, s az már a repülő­jegyet jelentheti. S akkor auqusztus 24-én kezdődhet a szénhidrátkúra. Grünwald Géza Akaraterő, gy°ri IU gondolkodás és döntés Képünkön balról: Varga Éva és Ferenci Éva A világbajnok és pécsi mestere Világbajnok résztvevője is volt a Pannónia Kupa vívó­viadal párbajtőrszámának. Székely Zoltán, az Újpesti Dózsa versenyzője hosszú ide­je minden évben indul ezen a pécsi versenyen. Ez évtől pedig annál is inkább így lesz ez, mivel új edzője a Pécsről a fővárosba került Körösi László lett, aki köte­lességének érzi, hogy minél több neves versenyző indítá­sával növelje a verseny rang­ját. — A PEAC vívójaként I. osztályú minősítésem volt, a Testnevelési Főiskolára járva, majd az Ú. Dózsához igazolva országos szinten is jó eredmé­nyeket értem el, mégis viszony­lag fiatalon abbahagytam a versenyzést, hogy minél előbb választott hivatásomat, a vívó­mesterkedést gyakorolhassam. Ennek meg is lett az eredmé­nye, mivel a múlt évtől egyesü­letem olyan nagy nevű verseny­ző edzését bízta rám, mint Szé­kely „Cérna". Azért örülök na­gyon ennek a lehetőségnek, mert úgy érzem, hogy én is so­kat tanulhatok a már több ne­ves mester keze alatt megfor­dult, rutinos versenyző tanítvá­nyommal való foglalkozásból. Közös nagy célunk, hogy Zoli­nak sikerüljön megismételnie 0 világbajnoki győzelmét. — Sajnos ez a bravúr manap­ság egyre kevesebbeknek sike­rül — vette át a szót. Székely - mivel a fegyvernemünk annyira atletikussá, erőszakossá vált, hogy rendkívül megnövekedett a pillanatnyi forma és a sze­rencse szerepe, a képzettség és a technika rovására. Külö­nösen élesen jön ez elő a nagy világversenyeken, ahol legalább 20 olyan versenyző indul, akik felkészültségük alapján egyfor­ma eséllyel pályázhatnak az el­sőségre. Egyébként Körösi Lacival na­gyon jól megértjük egymást, úgy érzem, neki is nagy szere­pe van abban, hogy az utób­bi években tartó, hosszú hul­lámvölgyből végre sikerül kilá­balnom. Idén már két nemzet­közi versenyen — Tallinnban és Párizsban is — jól szerepeltem, ez a pécsi verseny pedig a jö­vő héten Bernben sorra kerülő Nagydíj főpróbája —- ott is szeretnék legalább a döntőbe kerülni. Maletics L, Pécs után Bern következik Székely Zoltán és edzője, Körösi László Felvételre keresünk férfi munkaerőt építésztechnikusi végzettséggel, gyakorlattal, létesítményfelelősi munkakör betöltésére, JELENTKEZNI LEHET: 26. sí. Állami Építőipari Vállalat, 6. sz. főépítésvezetőség, Pécs, Nagyhídi út 16. Telefon: 14-370 üzemképes, jó Állapotban levő • T -174—2 típusú markoló, # valamint IKARUS 211 típusú autóbuszunkat felkínáljuk eladásra, megegyezéses áron. ÉRDEKLŐDNI: UJ ÉLET MGTSZ, PÉCS-REMÉNYPUSZTA, műszaki főágazat vezetőjénél. Live Aid után Sport Aid

Next

/
Oldalképek
Tartalom