Dunántúli Napló, 1986. január (43. évfolyam, 1-30. szám)

1986-01-26 / 25. szám

Lelkekbe nézve objektívvei A kép a legcáfolhatatlanabb beszéd — fogalmazta Illyés Gyula oly találóan a száza­dunkban egyre nagyobb szere­pet játszó üzenetközvetítő rend­szert. A 19. század legmódsze­resebb elméjű esztétája Mal­larmé szerint a világon min­den avégből van, hogy könyv véljék belőle. Ma (mint azt Su­san Sontag állítja) minden avégből, hogy fénykép váljék belőle. Nézem Árgyelán György Tiborcát a Pécsi Helyőrségi Művelődési Otthon fotókiállítá­sán, amely első önálló bemu­tatkozása a negyvenéves kom­lói bányamérőnek, „amatőrfo­tósnak", s a három megálla­pítás egyetlen gondolatsorrá összegeződik bennem: Katona gondolatisággal, szavakkal te­remtette meg számunkra Tiborc vizuális képét, ez az autodi­dakta műveltségű munkás egy fotográfián, a látvánnyal fo­galmazta meg Tiborc pana­szát. Árgyelán György szüleivel az ötvenes évek közepén került Komlóra, az ötgyermekes gyu­lai család a bányától remélte boldogulását. A bányától, amelyben az apa megrokkant, amely a tizennégyéves kora óta dolgozó Árgyelán György egész­ségén is deklarálta, hogy mind­máig ez a legnehezebb emberi munka. Évszázados vita, hogy művészet-e a fotográfia, mér­tékadó feleletre mindeddig senkisem mert, én sem vállalko­zom. A bányászokról többnyire az erős felső és szembefények­kel készült, amolyan teliszájjal nevető, a világot a sötétben is optimistán látó sematikus ké­pek készültek, tiborci panaszuk talán ezért is volt olyan erőt­len. Halász Rezső, a komlói Május 1. Művelődési Ház fotó­szakkörének vezetője tanítvá­nyainak (Árgyelán György is közéjük tartozik) csak a bá­nyában lévő, a bányamunkát biztosító fényeket (bányászlám­pa, turbólámpa, a főbb bánya­vágatok villamoslámpái) en­gedte használni. A bányászok olyanok marad­tak a képeken, mint az élet­ben, á bányamunka olyan kín­keservesnek látszik a fotókon, sőt jobban hangsúlyozódik, Tnint a valóságban. Ez pedig már-már művészi megfogalma­zás, a technikai bravúrról nem is szólva. A pécsi kiállításon ugyan ezek nem láthatók, Ár­gyelán Györgynek azonban ezek a képek több kiállításon rangos díjakat jelentettek, Pé­csett viszont most a putrik sö­tét világát belülről, a cigá­nyok életének ma már önma­guk okozó tragédiáját bemu­tató, megrázó erejű képsora hasonlóan döbbenetes hatású. Árgyelán György mindössze tíz esztendeje vásárolta első fényképezőgépét, a fotózást egy 1972-es olaszországi utazáson szerette meg, szinte kiszakadt belőle a kiáltás: ezt a sok szépséget csak egyszer látha­tom! Azt mondja: az ember bizo­nyos mértékig mindenre képes, de azt a bizonyos pillanatot úgy megragadni, hogy az ere­deti élmény maradjon már na­gyon nehéz. Pedig csak úgy ér- demés. Tudatosan készült az alkotói munkára: irodalmat, képzőművészetet, zenét tanult. Riporteri szeme, kiváló kapcso­latteremtő képessége, a fények megragadásának képessége és persze a technikai tudás ered­ményezte, hogy az igényes zsű­ri több mint ötven képét talál­ta méltónak a mostani kiállí­tásra. S még egy: az ő és a család áldozatvállalása is. A mostani kiállítása több mint ötvenezer forintját bánja. Egy­egy kép ugyanis a diáról fordi- tópapírra másolva, bekeretezve több mint ezer forintba kerül. Siker? A szakma értékítélete még nem született meg. A kö­zönségé igen — többen másod­szor is visszatértek a hét végén megnézni a képeket. Siker azonban önmaga az is, hogy ez a munkás művészi fokon ké­pes volt Tiborcot újból meg­teremteni — képen. Lombos! Jenő Baranyai ufóformák: korong, félzsemle, gömb Liszt Ferenc-évforduló Világkoncert az esztergomi bazilikában Egy állóhely 100 forint— Reprezentoh'v Liszf-album négy nyelven Panoráma Új japán csoda A japán technika új csodá­ja: Yen Togawa popénekesnő, aki korábban elvesztette jobb karját, most fémből készített műkarjában egy egész elektro­mos zenekart hordoz, amely közepes hangerővel kísérni ké­pes az éneklését. (Képünkön: Yen Togawa). A legfájdalmasabb Turiddu Placido Domingo a mexikói földrengés károsultjainak javá­ra adatta ki legújabb leme­zét, Mascagni: Parasztbecsület című teljes operáját. „Ez a leg­fájdalmasabb Turiddu, amit va­laha énekeltem!” — mondta Domingo, az opera tenor fő­szerepéről, hiszen a földren­géskor unokahúga és annak kisgyermeke is életét veszítette. Szókratész Berlinben Berlinben, az NDK fővárosá­ban a Kammerspielen des Deutschen Theater sorozatban Hermann Sudermann játssza el a Szókratész védőbeszédé­ből szerkesztett monodrámát, amit Magyarországon Hau- mann Péter vitt sikerre néhány évvel ezelőtt. Égi jelenségek Ősszel megisméílődöH- az 1948-as ufóosztódás A pálmái a garéi ufómegfigyelők viíiék el Nagy Pál, garéi tanító ufók­kal kapcsolatos megfigyelései két könyvméretű jegyzettömb­ben találhatók meg. Az álta­la látott és a hazai sajtóban leközölt ufó-jelenségek leírásai, rajzai, fotói vagy háromszáz ol­dalt töltenek meg. Hobbyjának majdnem negyven éve él. Az ufológia művelésében szemé­lyes élmény indította el. Gyó- don 1948-ban egy októberi al­konyon Kerepesi Pál asztalos udvara felett világitó korong jelent meg, amely perceken be­lül kétfelé vált, majd a mini- korongok tovább haladtak el­lentétes irányban ... Legalább harminc kukoricafosztó ámult el a iálványtól. A gyódiak és a garéiak lelkesedésére jellem­ző, hogy ufóbarót klubot szer­veztek. — Évekig működött vezeté­semmel — mondja Nagy Pál —, aztán feloszlott, hogy az égi jelenségek villanyozó hatá­sa megszűnt. Az ufónyomozás utolsó mohikánja lettem, leg­alább is falunkban. Az ország­ban is nehezen találok ufoló- gus-társokra. Bár a Magyar Sci-Fi Társaság, majd a Vega Magyar Sci-Fi Egyesület alapí­tó tagjaként most is szorgal­mazom az ufómegfigyelők ha­zai szervezetének a megalapí­tását. Magyarországot az első ufó- lesési láz csendesen érte el még a hatvanas évek végén. Túl erősen azóta sem tetőzött. A szenvedélyeket azért időnként fel-felkorbácsoija. Baranya sem kivétel, pedig ebben a megyé­ben sűrűbben bukkanok fel az ég' tünemények. így 1974-ben a pécsi Júlia utca lakói a nyu­gati égbolton halványzöld fél­zsemle alakú világitó tárgyat észleltek. Köztük volt dr. Vi- segrády Lajos siklósi röntgen­orvos is, akit azóta a kalifor­niai USA Ufók Tanulmányozá­sának Központja felvett tagjai sorába. Aztán pór évvel ezelőtt Pogány légterében szivar kiné­zetű testet pontosítottak. Ta­valy júliusban Pécsett a Kas­sák Lajos utcában lakó Ke­mény Erzsébet fénylő gömböt csodált meg a keleti égbolton. A kerek valami hol kisebb, hol nagyobb, néha L-formát vett fel a hajnali pirkadatban, mi­közben mozgott. Múlt év szep­tember 4-én ismét a garéiak vitték el a pálmát. Nagy Pál és Becző Lajos mozigépkezelő éjjel negyed li­kőr narancsszínű fényes gömb­szerű alakzatot figyelt meg a Kopasz-hegy felett. A tények felcsigázták a falubéliek ke­délyét. Felvetődött az ufóklub újjászervezésének a gondola­ta. Újból téma lett az 1948-as ufó kettéválás esete is, mert ugyanez ismétlődött meg 1985. decemberében valahol a Szov­jetunióban is, de óriásibb se­bességgel. Csuti J. Idén százhetvenöt esztende­je, hogy Doborjánban megszü­letett a magyar és egyetemes zeneművészet egyik legna­gyobb egyénisége: Liszt Fe­renc. Ennél kerekebb évfordu­ló: idén száz éve, hogy meg­halt. A két jubileumot világ­szerte ünnepük majd. Idehaza — a múlt és az élő, a magyar és az egyetemes művészet sajátos szimbóluma­ként — a franciaországi Cziffra Alapítványhoz kötődnek a leg­első rangos megemlékezések. Erről kaptunk tájékoztatást Némethné Kemenes Máriától, a Fondation Cziffra — Cziff­ra Alapítvány magyarországi képviselőjétől: — Az egykori francia királyi koronázókápolna, ahol az ala­pítvány székhelye van, ma Liszt Ferenc Auditórium néven fogadja az élő művészetet, koncerteket, tárlatokat. Har­madik éve, hogy a magyaror­szági Cziffra Alapítvány is lét­rejött, azóta a francia—magyar kulturális csere keretében a két ország alapítványa terhére a két állam fiatal ösztöndíja­sait rendszeresen meghívják egymás hazájába. Egyébként az 1986. évi ösztöndíjakat az idei Budapesti Tavaszi Feszti­válon bírálják majd el. — A Liszt-évfordulóra mi­lyen sajátos eseményeket ter­veznek? — Azt hiszem, kiemelkedő esemény lesz, hogy februárban négy nyelven: franciául, ma­gyarul, németül és angolul ki­adjuk a Liszt-albumot. Bolti ára csak körülbelül 150 forint lesz. Az album élő bemutatóját a Magyar Nemzeti Galériával közösen szervezzük: 1986. már­cius 10-én a Nemzeti Galéria kupolatermében. Az oratórikus bemutatón részt vesz Kocsis Zoltán, Sunyovszky Szilvia, Sin- kovits Imre, Dunai Tamás és a szerkesztő, Mikes Lilla. A be­mutatónak külön jelentőséget ad, hogy Liszt Ferenc kereken száz évvel ezelőtt, 1986. már­cius 10-én vett részt életében utoljára saját művei 'koncert­jén, a pesti Zeneakadémián. — Cziffra György személyes résztvétele? — A fesztiválra kiadják Liszt összes magyar rapszódiáját Cziffra György előadásában, a Hungaroton — az EMI-től át­vett —• kiváló minőségű kiadó­sában. De szeretnénk egy má­sik lemezt is kiadni Liszt és Brahms műveiből. Azt hiszem, a legnagyobb esemény Eszter­gomban lesz. Cziffra György ugyanis, aki még a bécsi kon­certmeghívást sem vállalta el, az esztergomi érseki baziliká­ban augusztus 2-án — a Cziff­ra Alaoítvány és a Komtourist szervezésében — koncertet ad a bazilika orgonájának, egyik nemzeti értékünknek felújításá­ra. A dollárelszámolású orszá­gokból érkező vendégeknek 400, egyébként 150 forintba kerül egy jegy. Allójegy: 100 forint. Világkoncertnek is ne­vezhetjük: számos nemzetközi műsoriroda szervezi a közönsé­get. Földessy Dénes Új szakiizletet nyitott a Műszaki Anyag- és Gépkereskedelmi Vállalat PÉCSETT, A BAJCSY-ZS. U. 35. SZ. ALATT (Domus Áruházzal szemben) kínálatunkból ajánljuk □ közületi és magánvásárlók részére: ♦ villamossági szerelésű anyagok, vezetékek, huzalok, gyengeáramú és híradástechnikai alkatrészek, diódák, tranzisztorok, kijelzők. ♦ általános műszaki áruk, szerelvények, elektródák, hegesztő-berendezések, csavaráruk. ♦ villanymotorok és szellőző-berendezések, vízellátók, szivattyúk, barkácsszerszámok és kisgépek, kompresszorok, festékszórók, akkumulátorok, asztali és oszlopos fúrógépek. . NYITVATARTAS: hétfőtől csütörtökig: 8—16 óráig, péntek: 8—15 óráig. TELEFON: 15-635. '4lBGÍ\l Gyilkosság szilveszterkor Kétéves áldozat Ehhez a bűnügyhöz nem fű­zünk kommentárt. Nyolc órakor kezdjük? Mert az asszony akkor ment el ro­konaihoz, hogy krumplit, hagy­mát kérjen, legyen mit főznie gyerekeinek. Nem volt otthon semmi, pénz sem. Férje hóna­pok óta nem dolgozott. Pa­naszkodott is emiatt sógornő­jének: micsoda szilveszterünk lesz fűtetlen albérletben, vilá­gítás nélkül. Mert a háziak — okkal — 'kikapcsolták ... Meg­sajnálták: jöjjenek el, férje is, a mai este a vidámságé, az új év köszöntésének éjszakája. Jöjjenek csak, akkor is, ha tudják mindahányon: amikor a férj Iszik, goromba. De ta­lán ma másképp lesz. Az asszony hazament, ka­pott egy hatalmas pofont: hol járt eddig? Azért csak felöl­töztették a két kisgyereket is — a hároméves Melindát és a majdnem kétéves Krisztinát—, 11 óra körül visszaértek a kert­városi lakásba. Tulajdonkép­pen szolidan szilvesztereztek, nem sokat ittak, éjfélkor pezs­gőt töltöttek, virslit ettek, jó- kedvűek voltak, táncoltak. Éb­ren voltak velük a vendéglá­tók és a vendégek gyerekei is, éjfél után egy óra körűi fektette le őket az asszony. A felnőttek tovább szórakoz­tak. A háziak négy óra felé javasolták: most már minden­ki feküdjön le. Sztankó Gyula fel-alá jár­kált. Hívta ki feleségét a kony­hába, az azonban a férj által felriasztott kisebbik lánytakar­ta — vendéglátóik szobájában levő egyik fotelben ülve — is­mét elaltatni. Hallotta az asz- szony is, a vendéglátók is a férj követelését: ha háromig számol, és a felesége nem megy ki a konyhába, nagy baj lesz! De nem számolt háromig. Csak kettőig. Sötét volt a szobában, de mert azon az éjszakán hullott a hó, fehérbe takarva a vilá­got, s mert a hetedik emeleti lakásba is beszűrődött valami az utcai lámpák fényéből, a vendéglátó homályosan látta Sztankó lesújtó kezét. Elkapta Sztankó karját. Hallotta, hogy valami koppon a padlón. Egy véres kés volt. Az asszony a fotelben ült, mellén a kisbaba. Amikor a villanyt felkapcsolták, tiszta vér volt a feje, vérzett az asz- szony oldala is. Krisztina pár nap múlva a kórházban meg­halt. Az asszony sérülése nyolc napon belüli. A Baranya Megyei Rendőr­főkapitányság több emberen elkövetett emberölés bűntett kísérletének alapos gyanúja miatt folytatja az ügyben a vizsgálatot Sztankó Gyula el­len. A gyanúsított 30 éves, többször volt már büntetve. A kislány éppen ma lenne kétéves. M. A. vasamapi

Next

/
Oldalképek
Tartalom