Dunántúli Napló, 1985. december (42. évfolyam, 329-357. szám)

1985-12-01 / 329. szám

3. oidai Jó hír a magánépítőknek: enyhül a cserép hiány - Segítenek a sárga angyalok - Zöld orvostudomány - Félidőben az aranylabda Laboratóriumi kísérletek növényekkel. {3. oldal) Világ proletárjai, egyesüljetek! vascirnapi Dunűntült napló XLII. évfolyam, 329. szám 1985. december 1., vasárnap Ara: 2,60 Ft Az MSZMP Baranya Megyei Bizottságának lapja Szép látvány és szórakozás a vasútmodeli-kiállitás, amely kívülről játékszer, belülről majdnem tudomány. írásunk az 5. oldalon. Szépségkirálynöi puszi a világbajnoknak. Tudósítás az 5. oldalon. Déli szomszédunk, Jugo­szlávia nemzeti ünnepet tar­tott pénteken, szombaton és vasárnap. És ami már meg­szokott, sűrű gépkocsisorok­kal és nem csekély számú autóbuszokkal sokan átrán- dultak Pécsre, Szegedre, Barcsra, Kaposvárra, Nagy­kanizsára és Zalaegerszegre, Dél-Magyarországra. Jöttek, pénzt váltottak, vásároltak mindent, ami nálunk olcsób­ban kapható és átvihető a vámkiviteli szabályozás sze­rint. Sajt, színes ceruzák do­boznyi mennyiségben, toll­tartó, tejföl tízes tételekben, dióbél, vaj 10—30 db-os té­telekben, csecsemőholmik,-----TEGNAP — T ÖRTÉNT Nyikolaj Ganyusevnek, az Észt KP Központi Bi­zottsága titkárának veze­tésével az MSZMP Köz­ponti Bizottságának meg­hívására november 25— 30. között szovjet párt­munkás küldöttség tett lá­togatást hazánkban. A delegációt fogadta Hava­si Ferenc, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tag­ja, a Központi Bizottság titkára és Ballai László, a KB osztályvezetője. A ven­dégekkel megbeszélést folytatott Iványi Pál, a KB osztályvezető-helyettese. A küldöttség tanulmányoz­ta az MSZMP-nek a nem­zetközi gazdasági kap­csolatokban, a külgazda­sági munka pártirányítá­sában szerzett tapasztala­tait. A vendégek találkoz­tak az Ipari, a Külkeres­kedelmi, a Pénzügymi­nisztérium, az MT nem­zetközi gazdasági kap­csolatok titkársága több vezetőjével, látogatást tet­tek Győr-Sopron és Ko­márom megyében. Tudományos ülés. Teg­nap délelőtt a PAB szék­házában a Pécsi Akadé­miai Bizottság immunoló­giai munkabizottsága és a Magyar Gasztroentero- lógiai Társaság tudomá­nyos ülést tartott. Az elő­adások „Immunológia a gastroenterológiában" té­makörben hangzottak el. A Televíziós Dolgozók Szakszervezete küldött- értekezletét szombaton tartották meg az intéz­mény székházában. A ta­nácskozás résztvevői meg­vitatták a szakszervezet ötesztendei munkáját is­mertető beszámolót, majd megválasztották az elnök­séget, valamint a munka- bizottságokat. A Televíziós Dolgozók Szakszerveze­tének elnöke ismét Zsurzs Éva lett. Szombaton is dolgoztak a pécsi KÉV szakemberei a Rákóczi út építésén. A délelőttös műszakban há­rom brigád végezte a jár­dák felújítását, szegélye­zését. A tegnap befejező­dött útépítés során 60 tonna aszfaltot használ­tak fel. A július közepe óta lezárt útszakaszon a forgalom a jövő héten in­dul. Fiatal tehetségek kon­certsorozata Budapes­ten. A hét végén három budapesti és egy pécsi együttes koncertezett a földrengés által megron­gálódott iskolák helyreáí- lításáért. Megkezdődött a BDSZ kongresszusa Százhetvenezer dolgozó kép­viseletében tegnap a tatabá­nyai Népházban megkezdődött a Bányaipari Dolgozók Szak- szervezetének XXIII. kongresz- szusa. A kétnapos tanácskozá­son megyénket a Mecseki Szénbányáktól negyven küldött, az Ércbányászati Vállalattól húsz, a Bányászati Aknamélyí­tő Vállalat Mecseki Körzeté­től hórom, az Országos Kutató és Mélyfúró Vállalat komlói üzeméből két küldött képviseli. A kongresszuson beszédet mondott Havasi Ferenc, az MSZMP Központi Bizottságá­nak titkára, a Politikai Bizott­ság tagja. Terrorista merénylet Luxemburgban A luxemburgi fővárostól mint­egy tizenöt kilométerre északra Walferdange községnél egy robbanás — amelyről a rend­őrség egyelőre nem adott ki részleteket — áramellátási za­varokat okozott a nagyherceg­ségben. Az EGK luxemburgi központjában, ahol a tagorszá­gok külügyminiszterei a hétfő— keddi csúcsértekezlet előtt utolsó megbeszélésüket tartják, szintén megszűnt rövid időre az áramszolgáltatás. Luxemburgban egyébként — tekintettel az elmúlt évben fő­leg középületek, villamos táv­vezetékek ellen végrehajtott ti­zenhárom terrorista robbantá­sos merényletre — a csúcsérte­kezlet idejére rendkívüli bizton­sági intézkedéseket rendeltek el. Egy szóra Déli barátaink, vásárlóink Kommunista műszak a Mecseki Szénbányáknál A hétköznapi termelést túlszárnyalni tervezték A dolgozók egynapi bérüket közösségi célokra ajánlották fel játékok és kenyér. A kerek alföldiből ötöt láttam a Ná­dor Szálló előtt egy VK-s je­lű gépkocsi csomagtartójá­ban, sterilen, műanyagba csomagolva. Szívesen vásá­rolják szép és ízletes kenye­reinket. Nemcsak vittek, hoztak is. Elsősorban pénzt, aztán hasz­not, mert ugye, amit megvá­sároltak itt, azt már nekünk nem kell elszállítani hozzá­juk. Kedvező export az ide­genforgalom. A három napon keresztül déli szomszédaink ezreivel találkoztunk, sokan a harká­nyi és pécsi piacokon. Minden külföldi látogatás­ban van melléktermék. Eb­ben az időszakonként ismét­lődő tömeglátogatásban mégis az a szép, és az az öröm, hogy déli szomszéda­ink barátkozni jönnek, ter­mészetesen vesznek és el is adnak, jól érzik magukat, erősödnek kapcsolataink. Mi is elsősorban azért já­runk Jugoszláviába — bár mostanában ezt ritkábban tehetjük —, hogy déli szom­szédainkkal barátkozzunk, a gyönyörű Adriát élvezzük, s természetesen a kedvünkre való árut, ha tehetjük, meg­vásároljuk. Ez együtt jár az idegenforgalommal. A hajnali leszállók Vasas-bányán Läufer László felvétele Kommunista műszakot tartot­tak az elmúlt szombaton, a Mecseki Szénbányák föld alatti és föld feletti üzemeiben. A munkára szóló felhívást a vál­lalat gazdasági és politikai ve­zetésével egyetértésben a KISZ-bizottság adta ki a nagy októberi szocialista forradalom és Baranya megye felszabadu­lása évfordulói, valamint a Bá­nyaipari Dolgozók Szakszerve­zete tegnap összeült XXIII. kongresszusa tiszteletére. A fel­hívás visszhangra talált, a haj­nali műszakkezdéskor 1483 bá­nyász szállt le, a külfejtésen 192-en, a tanbányában 120­an dolgoztak. A délelőtti szak termelése -5521 tonna szén. A délutáni műszak leszállóinak száma 908, a külfejtésen 47­en dolgoztak. Az éjszakai mű­szakkezdéskor újabb csapatok jelentkeztek munkára. Az ered­mény vasárnap hajnalban dől Nyugdíjas bányászok is munkát vállaltak a nemes célért

Next

/
Oldalképek
Tartalom