Dunántúli Napló, 1985. október (42. évfolyam, 270-299. szám)

1985-10-01 / 270. szám

A tartalomból: A párizsi csúcs (2. oldal) Ezerkezű asszonyok (3. oldal) Újdonságok a háztartásban, beszámoló az őszi BNV-röl. a 3. oldalon. Kádár János prágai munkalátogatása Megbeszélések Gustáv Husákkal Lubomlr Strougal magyar kitüntetése Őszi nagyüzem a földeken CSKP KB elnökségének tagjai, a KB titkárai, és a titkárság tagjai, valamint a Kádár János kíséretében levő Szűrös Mátyás és Kovács Béla, hazánk prágai nagykövete. Gustáv Húsok ebédet adott Kádár János és kísérete tisz­teletére, amelyen részt vettek a csehszlovák párt- és állami élet vezető képviselői. A sombereki termelőszövetkezet területén a gör csönydobokai határban különleges kiképzésű, hegyi terepre is alkalmas kombájnnal vágják a kukoricát. Fotó: Läufer László Prágában folytatott megbeszéléseket Kádár Janos. A képen: az MSZMP főtitkára és Gus4áv Husák, a CSKP KB főtitkára a tár­gyalások előtt. K. a Magyar Szo­cialista ,munkáspárt főtitkára Gustav Husáknak, Csehszlová­kia Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottsága főtitkárának, a Csehszle •». Szocialista Köz­társaság ■ nőkének meghívásá­ra baráti munkalátogatásra hétfőn reggel Prágába utazott. Kíséretében van Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára és Őszi István, a KB osztályvezető-helyettese. A búcsúztatására a Ferihe­gyi repülőtéren megjelent Né­meth Károly, az MSZMP főtit­kárhelyettese, Havasi Ferenc, Óvári Miklós, a Politikai Bizott­ság tagjai, a Központi Bizott­ság titkárai; Beecz János, Horváth István és Pál Lénárd, c Központi Bizottság titkárai, tcvábbá Kótai Géza, a KB Kül­ügyi Osztályának vezetője. Kamara János belügyminiszter, a KB tagjai; Urban Lajos köz­lekedési miniszter, Horn Gyula, a fB tagja, külügyminisztériu- mi államtitkár. Jelen volt Ond- rej Du tej, a Csehszlovák Szo­kta Köztársaság magyar­ági nagykövete. Kádár jánost és kíséretét rága ruzynei repülőterén Gus­táv Husák, valamint Vasil Bi­tók, a CSKP KB elnökségének tagja, a KB titkára fogadta. Jelen volt Kovács Béla, hazánk prágai nagykövete, aki ott csatlakozott a küldöttséghez, és a prágai magyar nagykö­vetség vezető diplomatái. Kádár János a prágai vár dísztermiében átadta Lubomir Strougalnak a Magyar Népköz- rsaság rubinokkal ékesített rlórendje kitüntetést, ame- jjPZ Elnöki Tanács hatvana- Sületésnapja alkalmából 'győzött a csehszlovák />) '»főnek. Jgas kitüntetés átadása­kor mondott beszédében Ká­dár János emlékeztetett arra, hogy a magyar-csehszlovák együttműködés fejlődésében meghatározó szerepet töltenek be a cseh és a szlovák kor­mány tagjai, s különösen ki­magaslóak Lubomir Strougal­nak, a csehszlovák szövetségi kormány elnökének érdemei, amelyeket a szocialista orszá­gok egységének erősítése, va­lamint hazánk és Csehszlovákia testvéri barátságának, sokolda­lú együttműködésének elmélyí­tése terén kifejtett tevékenysé­gével szerzett. Válaszában Lubomir Strou­gal köszönetét mondott a ma­gas elismerésért, és kijelentet­te. hogy ez további ösztönzést jelent számára a két ország együttműködése és testvéri ba­rátsága erősítése érdekében kifejtendő további munkához. A kitüntetés átadásán jelen volt Gustáv Husák, valamint a Kádár János a délutáni órák­ban látogatást tett a prágai magyar nagykövetségen, ahol szívélyes légkörű beszélgetést folytatott a diplomáciai képvi­selet vezető beosztású diplo­matáival. Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt főtitkára hétfőn este hazaérkezett Prá­gából. Kíséretében volt Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottság: r-.ük titkúiu és GsíI István, a KB osztályvezető-he­lyettese. A fogadtatásra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Németh Károly, az MSZMP főtikár- helyettese, Berecz János, Hor­váth István és Pál Lénárd, a Központi Bizottság titkárai, to­vábbá Kótai Géza, a KB tagja, a KB Külügyi Osztályának ve­zetője, Kamara János, a KB tagja, belügyminiszter, Urbán Lajos közlekedési miniszter, Horn Gyula, a KB tagja, kül- ügyminisztériumi államtitkár. Jelen volt Ondrej Durej, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság magyarországi nagy­követe. (Folytatás a 2. oldalon) Losonczi Pál befejezte angolai látogatását Az Elnöki Tanács elnöke Zimbabwéban Losonczi Pál, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke hétfőn délelőtt befejezte hivatalos, baráti látogatását az Angolai Népi Köztársaságban. A ma­gyar párt- és állami küldött­ség négy napot töltött a nyu­gat-afrikai országban, és ered­ményes tárgyalásokat folytatott a politikai, gazdasági és kul­turális együttműködés bővíté­séről. Losonczi Pált a főváros, Luanda „Február 4.” repülő­terén vendéglátója, Jósé Eduardo dos Santos, az MPLA—Munkapárt és az An­golai Népi Köztársaság elnö­ke búcsúztatta. A különrepülő- gép a délkelet-afrikai Zim­babwe, Losonczi Pál afrikai útjának következő állomása felé indult. A búcsúzást megelőzően megtartották a hivatalos tár­gyalásokat lezáró plenáris ülést. Losonczi Pál és Jósé Eduardo dos Santos, valamint a tárgyaló küldöttségek tag­jai összegezték a legutóbbi napok megbeszéléseinek ered­ményeit, tapasztalatait. Közös közleményt hagytak jóvá, amelyből kiderül az is, hogy magyarországi látogatásra szóló meghívást kapott Jósé Eduardo dos Santos. Nagy Gábor külügyminiszter-helyet­tes és angolai kollégája, Fer­nando Jósé Franca Dias Van- Dunen 1986—88-ra szóló kul­turális és oktatási munkater­vet írtak alá. Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács Elnöke hétfőn négynapos hivatalos, baráti látogatásra Harareba érkezett Canaan (Folytatás a 2. oldalon) Megkezdődött a kukorica betakarítása Jó a termés, kedvező a nedvesség- tartalom Korábban kezdték Somberekén, Majson és Lippón Az üzemek többségében megkezdődött o legnagyobb őszi munkát jelentő kukorica­betakarítás. Baranyában idén a akavíí.úr.ykukorica összes ve­tésterülete valamivel 80 ezer hektár felett volt. A várható hozam attól függően, hol, mi­kor és mennyi csapadék hul­lott, gazdaságonként jelentő­sen eltér - a július végi, augusztus eleji esőhiány azon­ban mindenhol éreztette hatá­sát. Az összkép ennek ellenére nem rossz, bár rekordtermés nem várható, a szakemberek szerint a hozam megközelíti az eddigi csúcsot. Nem panaszkodtak az álta­lunk tegnap meglátogatott sombereki, majsi és lippói ter­melőszövetkezetben sem, bár a csövek és a szemek méretével nem voltak igazán elégedet­tek. A sombereki Béke Őre Ter­melőszövetkezetben Gaszler Jó­zsef elnök valamivel 9 tonna felettire várja az idei átlagter­mést. A náluk elvetett 2 ezer hektárból 800-ról már szárítók­ba került a legfontosabb ab­raktakarmány. A hárommillió broilert kibocsátó baromfi- ágazatuk és a 15 ezer hízót előállító sertéságazatuk nagy mennyiségben igényli ezt a ter­ményt. Ami ezen felül marad, azt értékesítik. Szövetkezetük­ben a csutaszárnok nem csu­pán talajerő visszapótló szere­pe van. Az összes terület mint­egy 10 százalékáról szecská- zással betakarítják a csutát, és kukoricapeletté való alakítása után útnak indítják a gabona­iparnak. A jelenleg 24 száza­lékos nedvességtartalmú kuko­rica két Bábolna-l-15-ös típu­sú szárítójukba kerüi. Naponta 500-600 tonna. Ezer-ezer hektáron termesz­tenek takarmánykukoricát a majsi Kossuth és a lippói Béke Őre Termelőszövetkezetekben. Ők a 9—9,5 tonnás átlagnál néhány mázsával jobbra számí­tanak, de a rekord náluk is el­marad. Az elmúlt két évinél 10 százalékkal alacsonyabb - 25 —27 százalékos — nedvesség­tartalmat Majson és Lippón is B-l—15-ös szárítókon csök­kentik. Mindkét tsz-ben Claas Dominátorok dolgoznak, a munka egyharmadát végezték el, a szemveszteség a megfe­lelő határon belül van, s az al­katrész-utánpótlással sincsenek gondok.- Csak egycolos láncot nem lehet kapni — mondják az ott- jártunkkor éppen ebédszünetet tartó kombájnosok Lippó hatá­rában. Lovas József brigódve- zető szerint az is azonnal len­ne. mihelyt amiatt kényszerülne megállásra egy Dominátor.- Reggel hattól este hatig dolgozunk, s ha munka után hazaérek, folytatódik tovább a kükoricatörés, ugyanis otthon is van két hold tengerim — kapcsolódik be a beszélgetésbe Szőcs Béla kombájnos.- Kelt is a sok disznónak, de megmondom őszintén, eay- re kevésbé éri meg a sertés- tartás. A meglátogatott három szö­vetkezetben - lévén korán kezdtek — október második harmadára várják a befejezést, és ha az időjárás kedvező lesz, a megye többi gazdaságában sem tarthat ennél két-három héttel tovább. Balog Nándor Szovjet exportra dolgozik a Zöldért mohácsi tartósitóüzeme. Október végéig 130 000 üveg ve­gyes darabos savanyúságot csomagolnak és készítenek el a vasúti szállításra. Läufer László felvétele Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XLII. évfolyam, 270. szám 1985. október 1., kedd Ára: 1,80 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja

Next

/
Oldalképek
Tartalom