Dunántúli Napló, 1985. augusztus (42. évfolyam, 209-239. szám)

1985-08-01 / 209. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja A tartalomból: Sikeres vállalkozás: tsz-vendéglátás (5. oldal) Idősek fóruma (6. oldal) Óvoda épült Ibafán (5. oldal) Július végi forró napok Szovjet­amerikai megbeszélés Helsinkiben A Baranya Megyei Tanács V. B. ülése Az építőanyag-termelés és -ellátás eredményei és felada­tai volt a fő témája a Baranya Megyei Tanács Végrehajtó Bi­zottsága tegnapi ülésének, amelyet Horváth Lajos tanács­elnök vezetett. Mint az írásos előterjesztés­ben olvasható: Baranya me­gyében az építőipar termelé­se az alapvető építőanyagok­ból tovább növekedett, válasz­tékuk bővült. A mezőgazdasá­gi üzemek a téglaipari termé­kek termelésén túl jelentősen növelték a nyílászáró szerkeze­tek gyártását. A helytelen, nem szabványos csomagolás következtében szállítás során gyakori a szóródás, sérülés, mindez a vásárlóknak munka­idő-kiesést és többletköltséget jelent. A megye építőanyag-el­látásában meghatározó jelen­tőségű a Baranya—Tolna Me­gyei Tégla- és Cserépipari Vállalat építői anyag-termelése, és a Dél-dunántúli TÜZÉP Vállalat tevékenysége a vásár­lók ellátásában. A vitában Sajgó Jenő, a Baranya—Tolna Megyei Tég­la- és Cserépipari Vállalat igazgatója elmondta, hogy je­Befejezödött az aratás és lehúzzák az utolsó szalmakötegeket a belvárdgyuiai termelőszövet­kezet Mohácsi út menti táblájáról Erb János felvétele Befejeződött búza aratása A tavalyi rekordnál kevesebb, de öt év átlagát meghaladó átlagtermés Á tarlóhántás és a szalma betakarítása háromnegyedig kész Másodvetés 3800 hektáron Július utolsó napjával lénye­gében befejeződött a búza aratása Baranyában. Búzából néhány hektárnyi maradt még vissza a hetvehelyi határ­ban, s pór nap kell még a ki­sebb területen termesztett tava­szi árpa, a rozs és a zab levá­gásához. A gabona átlagter­mése körülbelül tíz százalékkal eimaradt a tavalyi rekordtól, de a termés így sem rossz, az idei hozam meghaladja a me­gye ötéves átlagát. Minderről tegnap dr. Jahoda Miklós, a Baranya Megyei Tanács mező- gazdasági és élelmezésügyi osztályvezető-helyettese tájé­koztatta lapunkat. Az idén Baranyában 73 673 hektár volt a kalászosok terüle­te, ezen belül búzából 58 200 hektáron vetettek, ami valami­vel kevesebb az előző évinél, de helyette annyival több volt az őszi árpa. A kombájnok — 530 kombájn — július közepén indultak a nagyüzemi gazda­ságokban, s a tavalyinál némi­leg rövidebb idő alatt végeztek o betakarítással, köszönhetően a gépek nyergében ülők derék, odaadó munkájának. A kom­bájnok megfelelően kijavítva, jól felkészítve láttak munkához, az alkatrészellátás hiányossá­gai az idén kevésbé kísértet­tek, a Pécsi Agroker és a nö­vénytermesztési rendszerek ügyelete és szolgálata sikere­sen működött, szervezett volt a szállítás, ütemes a Baranya Megyei Gabona Vállalat felvá­sárlása. július eleji kedvezőtlen csapa­dékeloszlás, az érési időszakot kísérő nedves idő rosszat tett, gombabetegségek támadták meg a növényeket, ez csökken­tette a termést. Az 58 200 hek­tár 25 százalékán károsítottak a gombabetegségek. Elemezni fogják, hogy ennek mennyiben oka az elővetemény és a búza­fajta. Végül is búzából a me­gyei hektáronkénti átlag 5,3 tonna, az elmúlt öt év átlagá­nál még így is magasabb egy mázsával. A nagyobb területen vetett őszi árpa hozamai is alatta maradnak a tavalyié­nak. Esett a gabonák minősége is. Az elmúlt évihez képest ke­vesebb a búza hektolitersúlya - ráadásul nagyobb a szóródás is a gazdaságok között —, ki­sebb az ezermagsúly és a si­kértartalom, viszont az étkezé­si búzák sütőipari értéke ked­vezőbb a tavalyinál. A Baranya Megyei Gabona­felvásárló és Malomipari Vál­lalat eddig 169 ezer tonna ga­bonát vásárolt fel, a várható 220—230 ezer tonna lesz, keve­sebb az elmúlt évinél. Az első export szállítmányokat már út­nak indították, eddig 38 ezer tonna ment el, ebből 26 ezer tonna vízi úton, uszályon. A vevők: a Szovjetunió, Csehszlo­vákia és az NDK. A kalászosok betakarításá­val zöldiparunk egy kissé föl­lélegzett, de természetesen folynak a nyári talajmunkák is. A tarlóhántással a gazdaságok a terület 65 százalékán végez­tek, a szalmabetakarítás há­romnegyedig kész. A lehúzott szalma fele bálázott. A bara­nyai gazdaságok időben hoz­záláttak a másodvetésekhez, 3800 hektáron vetettek főként silókukoricát. Ez kevesebb a tavalyinál, de csapadék híján ennyi másodvetést láttak jó­nak. Miklósvári Zoltán A szovjet—amerikai viszony­ról, mindenekelőtt a no­vemberi Gorbacsov—Reagan találkozóról, továbbá nemzet­közi kérdésekről folytatott há­romórás megbeszélést Helsin­kiben Eruard Sevardnadze szovjet és George Shultz ame­rikai külügyminiszter. Vlagyimir Lomejko, a szov­jet hivatalos szóvivő a találko­zót „érdekesnek, őszintének és hasznosnak" minősítette a Finlandia palotában megtar­tott sajtótájékoztatóján, köz­vetlenül a külügyminiszteri esz­mecsere befejezése után. Lo­mejko szavaiból fkitűnt, hogy a két miniszter igen alapos esz­mecserét folytatott a nemzet­közi helyzetről, a szovjet- amerikai viszonyról és a no­vemberi csúcstalálkozóról. Szov­jet részről ezen egyebek között aláhúzták, hogy a csúcstalál­kozón meg kell teremteni a fel­tételeket, hogy a kétoldalú kapcsolatokban fordulat álljon be. Hangsúlyozták továbbá, hogy a két ország közötti dia­lógus középpontjába a világ­űrbeli fegyverkezési hajsza megelőzésével és a Földön fo­lyó fegyverkezési hajsza leállí­tásával kapcsolatos kérdéseket kell állítani. Eduard Sevardnadze a meg­beszélésen kijelentette: Meg­engedhetetlen, hogy újabb területekre terjesszék ki a kato­nai előkészületeket, óvott at­tól is, hogy kísérleteket tegye­nek a Szovjetunió belügyeibe való beavatkozásra. A szovjet vezetés szerint egy szovjet— amerikai csúcstalálkozó, amennyiben az egyenlőség, a be nem avatkozás és a kölcsö­nös érdekek tiszteletben tartá­sa alapján kerül megrendezés­re, minden területen ösztönzést adhat a kapcsolatok javításá­hoz. Sevardnadze ezt az alkalmat is felhasználta arra, hogy rá­irányítsa a figyelmet Mihail Gorbacsovnak, az SZKP KB fő­titkárának az atomfegyver-kísér letek teljes moratóriumára vo natkozó kezdeményezésére. Kérdésekre válaszolva Vla­gyimir Lomejko elmondta, hogy szovjet részről nem tekintik vég­legesnek a moratórium kérdé (Folytatás a 2. oldalon) A nagyon keresett kisméretű tágiákat gyártják a szederkényi Ka- rasica Gyöngye Termelőszövetkezet monyoródi gyárában Fotó: Erb János lavul az építőanyag­No a kínálat - csökken a kereslet lentős készletekkel rendelkez­nek, ugyanis a Baranya me­gyei nyolc gyár évente 105 mil­lió kisméretű téglát készít. Gond van a görcsönyi tégla minősé­gével, amelynek oka többek között a rossz alapanyag. A javítás érdekében új prést ál­lítottak be és elemezték a hő­technikai eljárást is. Gondot jelent még a vállalatnak az égetett tetőcserépből, ezen belül is a színes cserépből a megfelelő mennyiség termelése. Szederkényi György, a Dél­dunántúli TÜZÉP igazgató-he­lyettese hozzászólásában kifej­tette: a TÜZÉP ma már inkább valódi kereskedésre kényszerül, hiszen a jelentős import beho­zatal miatt túlkínálat van. Fa­lazóanyagból nőtt a termelés. Ajtóból, ablakból dömping van. Azonban a fehér csempe, a padlóburkolólap hiánycikk. Kovács Lajos, a Baranya Megyei Tanács építési és víz­ügyi osztályvezetője szóvá tet­te, hogy megváltozott az épít­tetők igénye. Az utóbbi időben inkább felújításokat és tető- férbeépítést végeznek, vala­mint kisebb lakásokat építe­nek. A vásárlók is az olcsó és minőségi termékeket keresik. Dr. Cseh Sándor, a Bólyi Mezőgazdasági Kombinát ve­zérigazgató-helyettese hozzá­szólásában elmondta, hogy Bolyban évente 60—70 új la­kás épül, legnagyobb részük magánerőből. Komoly gond azonban a mohácsi térségben a kavicsellótós, valamint a falazóanyagok minősége és mennyisége. A hazai cserép gyenge minőségű, az import­ból behozott ára viszont arány­talanul magas. A gyártó vál­lalatoknak gyorsabban kellene lépni a változó igényeknek megfelelően. Piti Zoltán, a Pécsi Városi Tanács elnöke is hozzászólt a vitához, többek között kifej­tette, hogy új követelmények lesznek a következő időben az építőanyag-ellátásban. Csök­ken az építkezések száma, de megnő a felújításoké. Szükség lesz a hagyományos építőanya­gokra, de meg kell találni a választékbővítésre is a lehető­séget. A vitához hozzászóltak még dr. Diófási Lajos, Balaskó Ist­vánná, dr. Lusztlg Péter, és dr. Bunna Gyula. Sz. K. Ami az előzetes várakozáso­kat illeti, a búzák május végi állapota a tavalyi rekordot is túlszárnyaló termés ígéretét ve­títette elő, ám a júniusi és a Szántóversenyt rendeztek tegnap a Reménypusztai Tsz-ben (Tudósítás az 5. oldalon) Fotó: Proksza László

Next

/
Oldalképek
Tartalom