Dunántúli Napló, 1985. július (42. évfolyam, 178-208. szám)

1985-07-01 / 178. szám

4 3. oldal Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Drága az Adriav de megéri Ismét NB ll-ben a Komlói Bányász labdarúgó-csapata Komlói Bányász—Sabaria SE M Négy év szünet után ismét van képviselője Baranyának a labdarúgó Nemzeti Bajnokság második vonalában. (A szombathelyi mérkőzés tudósítása lapunk 8. oldalán.) Odüsszeusz a Nyári Színházban Eck Imre Odüsszeusz című új balettjét kedden este mu­tatják be a Szabadtéri Tánc. szinen. Képünk a főpróbán készült. Középen Paronai Magdolna, jobbról a cím­szereplő: Hetényi János. (Tudósításunk az 5. oldalon.) Fotó: Lauer Györgyi Júiius elsejétől Nemzetközi gyors- postaszolgálat A Magyar Posta is bekapcso­lódik július 1-től a nemzetkö­zi gyorspostaszolgálatba. A gyorsposta mint különleges szol1 gáltatás azt jelenti, hogy a kül­földre szóló és onnan érkező küldeményeket minden más küldeménytől elválasztva külön kezelik a postai munkafolyamat minden fázisában, és a lehető­ség szerinti leggyorsabb szállí­tási úton továbbítják. így válik lehetővé, hogy a légiposta szol­gálatnál is gyorsabban jussa­nak el a küldemények a cím­zetthez. Gyorsposta-küldemények fel­adhatók Budapesten a 4., 62. és 72. számú postahivatalokban, vidéken pedig a Debrecen 1„ Győr 2., Miskolc 1„ Pécs 1. és Szeged 1. sz. postahivatalokban, és kézbesítésük is csak e váro­sokba történik. A gyorsposta-szolgáltatást a Magyar Posta elsőként a ma­gyar—NSZK forgalomban veze­ti be július 1-től; a küldemé­nyek 48 órán belül eljutnak a címzetthez. A postai egyezményektől füg­gően a Magyar Posta folyama­tosan más országokra is kiter­jeszti az újfajta szolgáltatást. A szogláltatás igénybevételé­ről részletes tájékoztatást ad a posta július 1-től a 177-480-as telefonszámon, valamint a fel­sorolt postahivatalokban és a területileg illetékes postaigaz­gatóságok postaforgalmi osztá­lyán. A sárvári vendégzenészek térzenéje a siklósi vár feljárójánál. (Tudósítás az 5. oldalon) Fotó: Läufer László __TEGNAP-----1 T ÖRTÉNT A ma kezdődő magyar— finn barátsági hét rendez­vényeinek bevezetőjeként kétnapos tapasztalatcsere- jellegű konferenciát tartot­tak Debrecenben a magyar és finn testvérvárosok kép­viselői. A tegnap befejező­dött tanácskozáson részt vett és előadást tartott Piti Zoltán, Pécs Megyei Város Tanácsának elnöke is. Elő­adásában többek között a városfejlesztésbe bevonha­tó helyi erőforrásoknak, a képviseleti szervek várospo­litikai szerepének és a tör­ténelmi városmag megőrzé­sének pécsi tapasztalatait ismertette. A magyar-finn barátsági hét keretében ma 15 tagú delegáció ér­kezik Lahtiból Pécsre és dr. Molnár Zoltán városi tanácselnök-helyettes veze­tésével 13 fős pécsi kül­döttség indul a finn test­vérvárosba. * Tegnap is folyt a munka Pécs külváros és Pécsbánya között. A MÁV villamosve- zetéképítő gmk-ja felsőve­zetéktartó oszlopokat állí­tott fel. A tervek szerint ugyanis ez év november végétől villanymozdonyok járnak Budapesttől Pécsig, ezért a vasútépítők éjjel­nappal dolgoznak. * Ismeretlen fegyveresek merényletet követtek el va­sárnap hajnalban a csen­des-óceáni Belau Köztársa­ság elnöke ellen; Haruo Remeiik röviddel kórházba szállítása után meghalt. A politikus éppen a la­kása felé tartott, amikor a merénylők többször is rá­lőttek. Remeiiket tavaly no­vemberben választották meg második alkalommal köztársasági elnöknek. * A hét végén Nyíregyhá­zán, o Krúdy filmszínház­ban rendezett záró plená­ris üléssel befejezte mun­káját a 24. Közgazdász Vándorgyűlés. A háromna­pos tanácskozás tapaszta­latait Csikós-Nagy Béla, a Magyar Közgazdasági Tár­saság elnöke foglalta ösz- sze. Folytatódott az orvoskongresszus Az Országos Béketanács Elnökségének levele a tanácskozáshoz Szekcióüléseken folytatódott vasárnap a nukleáris háború megelőzéséért küzdő nemzet­közi orvosmozgalom budapesti kongresszusa. A szakemberek véleményt cseréltek az atom­háború és a polgári védelem kérdéseiről, s foglalkoztak a nemzetközi orvosi együttműkö­dés további lehetőségeivel. A kelet-nyugati bizalom, il­letve bizalmatlanság pszicho­lógiai vonatkozásairól tanács­kozó szekcióban felhívták a fi­gyelmet: mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a katonai erők szembenállá­sát a békés célok érdekében folytatott együttműködés vált­sa fel. Hangsúlyozták, hogy nemcsak a diplomáciai tár­gyalásokon szükséges elérni a bizalom növekedését, hanem az orvosok és a világ más dolgozói között is. Rendkívüli jelentősek ebből a szempont­ból a személyes kapcsolatok, amelyek hozzájárulnak a bi­zalom építéséhez. A másik fél­lel szemben érzett harag nem teszi lehetővé, hogy meglás­suk egymásban a pozitív tu­lajdonságokat — mondották, s arra figyelmeztettek, hogy nukleáris korunkban a két nagyhatalom közötti bizalmat­lanság az emberiség pusztu­lásához vezethet. A vitában rámutattak; a nemzetközi eszmecserék lehe­tőséget adnak egymás megis­merésére és segíthetik a biza­lom építését a nemzetek kö­zött. Az őszinte együttműkö­déssel, valamint a nevelés eszközeivel megteremthető kölcsönös megértés a külön­böző világnézetű emberek kö­zött. Az Országos Béketanács el­nöksége a magyar- békemoz­galom, a béke ügyéért fele­lősséget érző és azért cselek­vő magyar közvélemény nevé­ben levélben üdvözölte a kongresszus résztvevőit. Ebben leszögezi: „Hazánkban a bé­ke hivej mindig is nagy figye­lemmel és rokonszenvvel kí­sérték Európában és a világ más tájain a nukleáris hábo­rú megakadályozásáért, az atomfegyverkezés megféke­zéséért küzdők erőfeszítéseit. Nagymértékben az önök tu­dományos kutatásainak és fel­világosító munkájának az eredménye, hogy szertefoszló- ban vannak az úgynevezett korlátozott nukleáris háború lehetőségének illúziói, hogy széles körben ismertté váltak egy atomháború végpusztulást előidéző következményei. Mind nagyobb számban értik meg egyszerű emberek és jó­zan gondolkodású politikai té­nyezők egyaránt, hogy egy atomháborút nem lehet meg­vívni, még kevésbé megnyer­ni." Az üzenetben a Béketanács elismeréssel állapítja meg, hogy a nemzetközi orvosmoz­galom rövid idő alatt a nuk­leáris világégés ellen küzdők egyik legjelentősebb tényező­jévé váit. Jó példája lett an­nak is, miként tudnak külön­böző politikai beállítottságú emberek gyümölcsözően együttműködni az emberiséget fenyegető veszély ellen. A konferencia „Atomfegyve­rek és atomháború: orvosi át­tekintés” elnevezésű fő témá­jának megvitatása ugyan­csak folytatódott vasárnap. A referátumokban szó esett a mai atomfegyverek tulajdon­ságairól; azokról a válságok­ról, amelyek nukleáris konf­liktushoz vezethetnek; s szóba kerülték a fegyverkezési haj­szának a közvéleményre gya­korolt hatásával kapcsolatos kérdések. Többen rámutattak; a mai atomfegyverek találati pon­tossága lényegesen nagyobb mint egy-két évtizeddel ezelőtt volt, s ezek a rakéták elődeik­nél sokkal rövidebb idő alatt érnek célba. Gyorsaságuk fo­kozza a veszélyt, hiszen a ren­delkezésre álló nyolc—tíz perc alatt nincs idő a védekezés megszervezésére, átgondolt ellenintézkedések végrehaj­tására. A mai nukleáris fegy­vereik mozgékonyabbak, köny- nyebben elrejthetők, s ez a katonai vezetőikben nagyfokú bizonytalanságot okoz. Ahogy szaporodik az atomfegyverek (Folytatás a 2. oldalon.) Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli nnnió Megnyílt a kisplasztikái biennálé Läufer László felvetele Kerámiabiennalen Első látogatók tegnap nyílott XLII. évfolyam, 178. szám 1985. július 1., hétfő Ara: 1,80 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom