Dunántúli Napló, 1985. június (42. évfolyam, 148-177. szám)

1985-06-10 / 157. szám

Választott az ország, a megye A tartalomból: Több a víz Sikondán (3. oldal) Ha nyár, akkor esküvő (3. oldal) Tetoválások egykor és ma (4. oldal) A vasárnap sporteseményei (7—8. oldal) Tájfutó ifjúsági torna (8. oldal) Ofpestí DAssa-PHSC: 1-0 (1-0) Kádár János, Losoncxi Pál és Láxár György szavaz Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XLII. évfolyam, 157. szám 1985. június 10., hétfő Ara: 1,80 Ft wm Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Több mint kétszáz ércbányász fiatal szórakozott tegnap Égertetőn. Bár az időjárás lehetett volna kegyesebb hozzájuk, a hideg szél és az időnként szemerkélő eső ellenére jól érezték magukat. A változatos napi programban a családok apraja-nagyja megtalálta a neki tetszőt. (Tudósításunk az 5. oldalon.) Fotó Läufer László A Szojuz T—13 összekapcsolódott a Szaljut—7 űrállomással A Szojuz T—13 űrhajó szombaton a déli órák­ban sikeresen összekapcsolódott a Szaljut—7 űr­állomással. Az összekapcsolás hermetikus voltá­nak ellenőrzése után Vlagyimir Dzsanibekov és Viktor Szavinih átszálltak az űrállomásra. A Szojuz T—13 űrhajó csütörtökön indul) út­nak a Földről. Az elmúlt két napon néhány al­kalommal módosították az űrhajó pályáját. Ennek eredményeként az űrhajó a programban meg­határozott távolságra közelítette meg a Szal­jut—7 űrállomást. A további közelítést és az ösz- szekapcsolást a két űrhajós hajtotta végre kézi irányítással. A művelethez igénybe vették a tá­volságmeghatározó berendezést, valamint a fe­délzeti számítórendszert. Az űrállomást megközelítve Dzsanibekov pa­rancsnok és Szavinih fedélzeti mérnök vizuálisan megvizsgálták az antennákat, a napelemeket, valamint az űrállomásra kívülről felszerelt egyéb berendezéseket. A közelítés alatt végrehajtották az űrhajóval a szükséges manővereket. Ezután, moszkvai idő szerint 12 óra 50 perckor, pontosan az előre kidolgozott tervnek megfelelően, sor került az összekapcsolásra. Az átszállást követően a két űrhajós hozzá­kezdett a Szaljut—7 fedélzeti rendszereinek és az űrállomás műszereinek ellenőrzéséhez. Dzsanibekov és Szavinih közérzete jó. Az országos választási elnökség közleménye az országgyűlési képviselők és a tanácstagok országos választásának összesített eredményéről Június 8-án az országgyűlési képviselők és a községi, városi, fővárosi kerületi tanácstagok választása törvényesen rend­ben megtörtént. A választási törvény rendel­kezése szerint azt a jelöltet választották országgyűlési kép­viselőnek, illetve tanácstagnak, aki az érvényes szavazatok több mint felét megkapta, fel­téve, ha a szavazásban a vá­lasztópolgároknak több mint a fele részt vett. Az a jelölt, aki a választókerületben meg­választott országgyűlési képvi­selő, illetőleg tanácstag mel­lett megkapta az érvényes szo_- vazatok legalább egynegyedét, pótképviselő, illetőleg pót­tanácstag lett. Az országos lista és a vá­lasztókerületek adatai eltérőek, mert a szavazás napján az ál­landó lakóhelyüktől tartósan vagy ideiglenesen távol lévők csak az országos listára sza­vazhattak. A választók nyilvántartásába összesen 7 728 208 választásra jogosult állampolgárt vettek fel. Az országos választási lista képviselőjelöltjeinek választá­sán 7 265 915-en (94,0 száza­lék) vettek részt; szavazataik­ból érvényes 7 210 495 (99,2 százalék), érvénytelen 55 420 (0,8 százalék). Az országos lis­tán szerepelt 35 jelölt mind­egyikét megválasztották kép­viselőnek. Az országgyűlési, illetőleg a tanácstagi választókerületek­ben a választójogosultak szá­ma 7 568 480. A képviselők és a tanácstagok megválasztásá­ban 7 103 146-an (93,9 száza­lék) vettek részt. Az egyéni választókerületek­ben jelölt országgyűlési kép­viselőkre leadott szavazatok­ból érvényes 6716 387 (94,6 százalék), érvénytelen 386 052 (5,4 százalék). Az érvényes szavazatokból a képviselője­löltekre 6 636 635-öt (98,8 szá­zalék), a jelöltek ellen 79 602-t (1,2 százalék) adtaik le. A 352 o rszá g g yű lés i vó I asztóikerü I ét­ben megválasztottak 307 kép­viselőt és 285 pótképiselőt; 45 országgyűlési választókerület­ben egyik jelölt sem ikapta meg a megválasztáshoz szük­séges szavazatokat. Ezekben pótválasztásokat kell tartani. A tanácstagokra leadott szavazatákból érvényes 6 797 822 (95,4 százalék), ér­vénytelen 324 149 (4,6 száza­lék). Az érvényes szavazatok­ból a tanácstagjelöltekre 6 723 115-öt (98,9 százalék), a jelöltek ellen 74 707-et (1,1 százalék) adtak le. A 42 734 tanácstagi választókerületben 41 885 tanácstagot és 30 885 póttanácstagot választottak meg, 849 tanácstagi választó­Baranyában — amint azt a megyei választási elnökségen elmondták — a szavazókörök­nek mintegy az egynegyedét, 142-t már hajnali 5 órakor meg­nyitották a helyi választási el­nökségek engedélyével, hogy ezzel is biztosítsák a szavazás zavartalan menetét. 596 zavazó- körben 2980 szavazatszedő bi­zottsági tag tevékenykedett, az kerületben kell pótválasztást tartani. Mind az országgyűlési vá­lasztókerületekben, mind a ta­nácstagi választókerületekben június 22-én tartják a pótvó- I osztásokat. ő munkájukat több ezer nép­front- és KISZ-aktivista segítet­te, ez utóbbiak főleg a nagy­számú első választóval foglal­koztak, nekik adtak útbaigazí­tást és átnyújtották a Pozsgai Imre HNF-főtitkár és Hámori Csaba KISZ KB első titkár áltol aláirt emléklapot. Részt vett a (Folytatás a 2. oldalon) Mecseknádasdon, a ll-es számú válosztóhelyiségben, Rauschen­berger Istvánné, a takarékszövetkezet főkönyvelője, a szavazó­bizottság elnöke egy idős néninek anyanyelvén, németül magya­rázza el a helyes szavazás módját Az országos választási listán megválasztott képviselők Az érvényes szavazatokból a jelöltre leadott szavazatok százaléka Barcs Sándor Bartha Tibor Biró Imre Bognár József Duschek Lajosné Gáspár Sándor Gyenes András Havasi Ferenc Hámori Csaba Jakab Róbertné Katona Imre Kádár János Káldy Zoltán Kállai Ferenc Kállai Gyula Kiss János Lázár György Választási körkép Baranyából 99,1 Losonczi Pál 99,2 99,2 Mándity Marin 99,2 99,2 Márk György 99,2 99,2 Nánási László 99,2 99,2 Németh Károly 99,1 98,8 Óvári Miklós 99,1 99,1 Pesta László 99,1 99,1 Péter János 99,2 99,1 Pozsgay Imre 99,1 99,2 Réger Antal 99,2 99,2 Salgó László 99,1 99 2 Sarlós István 99,1 oo o Straub F. Brúnó 99,2 vy ,c Szabó István 99,2 99,1 Szakács József 99,2 99,1 Szentágothai János 99,2 99,2 Trautmann Rezső 99,2 99,2 Varga Imre 99,2

Next

/
Oldalképek
Tartalom