Dunántúli Napló, 1985. június (42. évfolyam, 148-177. szám)

1985-06-01 / 148. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja XLII. évfolyam, 148. szám 1985. június 1., szombat Ára: 2,20 Ft Tizennégyféle kenyeret sütnek Pécsett {5. oldal) Hogyan szavazunk? (8. oldal) Az országos választási lista képviselőjelöltjei (9. oldal) Elismerések, kitüntetések a legjobbaknak A kitüntetési ünnepség résztvevőinek egy csoportja Megye/ pedagógusnapi ünnepség Pécsett Gorbacsov-Husák találkozó A 34. pedagógusnap bara­nyai központi ünnepségét teg­nap tartották Pécsett, a me­gyei tanács épületében. Az ün­nepségre Baranya megye 382, országos elismerést kiérdemelt pedagógusa közül 32-t hívtak meg. A Kiváló Pedagógus ki­tüntető címeket és egyes ága­zati elismeréseket Budapesten, a többi kitüntetést városi és in­tézményi ünnepségeken kapják meg a pedagógusok. A tegna­pi programon részt vett Lukács János, az MSZMP KB tagja, az MSZMP Baranya megyei Bizott­ságának első titkára és Rajnai Józseí, az MSZMP Baranya me­gyei Bizottságának titkára. Hangulatos kulturális műsor­ral kezdődött a tegnapi ün­nepség, közreműködtek: Sólyom Katalin, a Pécsi Nemzeti Szín­ház Jászai-díjas művésze, Szkladányi Péter fuvolaművész és Vicze Mónika népdaléne­kes, a pécsi Kodály Gimnázium tanulója. „Az ünnep mindig egy kul­túra sűrített kifejezése, azért rendezik, hogy felébressze a kollektív emlékezetet. Az ünnep mindig megszépít: emelkedett vagy felszabadult hangulatba ringat, meglágyítja a tapasz­talatokat. Az ünnep megszilár­dít és összeköt," — hangsú­lyozta ünnepi köszöntőjének bevezetőjében Benkő Gyula, a Pedagógusok Szakszervezete megyei Bizottságának titkára. Beszéde következő részében szólt azokról az eseményekről, amelyek meghatározzák az ok­tatási intézmények életét: mél­tatta a közoktatás és felsőok­tatás fejlesztéséről hozott ha­tározat és az oktatási törvény jelentőségét. Példaként meg­említette, hogy Baranyában a szakrendszerű oktatás eléri a 98 százalékot. Jellemző a kö­zépfokú oktatás általánossá vá­lása. Baranyában az általános iskolát végzettek 96 százaléka tanul tovább. A kétségtelen eredmények mellett a szónok a gondokról is beszélt. Megállapította: „a pedagógusok élet- és munka- körülményei is a szükségletek­nél mindig lassabb ütemben fejlődtek... A gazdasági fel­tételek megteremtése minden erőfeszítés ellenére sem tud lé­pést tartani a megnövekedett tanulói létszámmal, az ötnapos tanítási hétre való áttérés­sel . . ." Az eltelt négy évtized ered­ményeinek vázolása után el­mondta: Nyugodt lelkiismeret­tel állíthatjuk, hogy a magyar közoktatás eredményei messze kiállják a nemzetközi összeha­sonlítás próbáját is. A köszöntő után Horváth La­jos, a megyei tanács elnöke adta át a kitüntetéseket a megjelent pedagógusoknak. Az ő nevükben Koltai Péter, a Szentlőrinci 3. sz. Általános Is­kola igazgatója mondott be­szédet. Hangsúlyozta, hogy mindenképpen köszönetét kell mondani azoknak a kollégák­nak is, akik segítsége nélkül az itt jelenlévők sem kaphattak volna kitüntetést. Mint mondot­ta, a pedagógusi tevékenység mindig kollektív munka ered­ményeként hozhatott csak ki­magasló eredményeket. Bozsik L. * Pedagógusokat köszöntöttek és tüntettek ki pénteken — a pedagógusnap alkalmából — a Pesti Vígadóban rendezett ünnepségen. Az eseményen, amelyen részt vett Pál Lénárd, az MSZMP KB titkára is, Kö- peczi Béla művelődési minisz­ter üdvözölte a kitüntetetteket, és méltatta a pedagógusi mun­ka jelentőségét. Az oktatásügy időszerű fel­adatairól szólva kiemelte a közelmúltban elfogadott okta­tási törvény jelentőségét. Hang­súlyozta : a közeljövőben egyik legfontosabb, feladat a tartal­mi korszerűsítés folytatása, az iskolák, egyetemek és főiskolák szakmai önállóságának meg­erősítése, a korszerű szemlélet és módszerek hatékonyabb al­kalmazása. — Állandó törekvésünk volt az elmúlt években és az marad továbbra is — mondotta a mi­niszter —, hogy a pedagógus kerüljön a nevelési folyamat középpontjába, az, hogy az ő szakmai szabadsága erősödjék, hogy a belső demokratizmus az ő kezdeményezési képessé­gét és feladatvállalását segít­se, hogy valóban megbecsült tagja legyen a társadalomnak. A Magyar Szocialista Mun­káspárt XIII. kongresszusa meg­erősítette az oktatás fejlesztési programjának a céljait, és kü­lön kiemelte a személyi és tár­gyi feltételek biztosításának szükségességét azzal, hogy tár­sadalmi-gazdasági program ki­dolgozását írta elő a közokta­tásban. Köpeczi Béla 15 pedagógus­nak adta át, eredményes mun­kája elismeréseként, az Apá­czai Csere János díjat, 170-en pedig a kiváló pedagógus ki­tüntetést vehették át. (A kitüntetettek névsorát a 2. oldalon közöljük). !----------------------------------­N émeth Károly és Lázár György fogadta Li Penget Németh Károly, az MSZMP főtitkár-helyet­tese pénteken, a Közpon­ti Bizottság székházában fogadta Li Penget, a Kí­nai Kommunista Párt Központi Bizottságának tagját, miniszterelnök­helyettest, a hazánkban tartózkodó kínai kormány- küldöttség vezetőjét. A szívélyes, baráti lég­körű találkozón vélemény- cserére került sor a ma­gyar—kínai kapcsolatok helyzetéről és továbbfej­lesztésük lehetőségeiről. Németh Károly és Li Peng kölcsönösen tájékoztat­ták egymást a szocialista építés eredményeiről és soron levő feladatairól, il­letve a gazdaságirányítás reformja során szerzett tapasztalatokról. Jelen volt a találkozón Marjai József miniszterel­nök-helyettes és Őszi Ist­ván, a KB külügyi osztá­lyának helyettes vezetője, valamint Csien Csi-csen külügyminiszter-helyettes és Ma Lie, a Kínai Népköz- társaság budapesti nagy­követe. Lázár György, a Mi­nisztertanács elnöke pén­teken a Parlamentben fo­gadta Li Peng kínai mi­niszterelnök-helyettest. A szívélyes légkörű megbe­szélésen véleményt cse­réltek a nemzetközi élet időszerű kérdéseiről. Államközi kapcsola­tainkról szólva megállapí­tották, hogy rendezettek és azokat az élet fontosabb területein szerződések sza­bályozzák. Hazánk jelen­tőséget tulajdonít annak, hogy az együttműködés hosszú távon is megala­pozott legyen. Ezért fon­tosnak tartja az erre vo­natkozó megállapodás meg kötését. Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára pénteken talál­kozott Gustáv Husákkal, a CSKP KB főtitkárával, a Cseh­szlovák Szocialista Köztársaság elnökével, aki hivatalos bará­ti látogatáson tartózkodik Moszkvában. Mihail Gorbacsov és Gustáv Husák kölcsönösen tájékoztat­ták egymást a kommunista, il­letve szocialista építés mene­téről, az SZKP XXVII., valamint a CSKP XVII. kongresszusának előkészítéséről. Elégedetten szóltak a két párt közötti együtt­működés magas szintjéről, a szovjet—csehszlovák állami és társadalmi kapcsolatok intenzív jellegéről. Kifejezték azt a köl­csönös törekvésüket, hogy a jövőben is fejleszteni fogják a két ország közötti szövetségesi kapcsolatokat, erősíteni fogják a Szovjetunió és Csehszlovákia népeinek barátságát. A két vezető nagy figyelmet szentelt a gazdasági kapcsola­tok állapotának és fejlesztésük távlatainak. Hangsúlyozták a Szovjetunió és Csehszlovákia közötti, 2000-ig szóló hosszútá­vú gazdasági és tudományos­műszaki együttműködési prog­ram következetes végrehajtásá­nak jelentőségét. Egyetértettek abban, hogy a Szovjetunió, Csehszlovákia és a KGST töb­bi tagállama termelési és tu­dományos-műszaki potenciáljá­nak ésszerű egyesítése elősegí­ti az egyes nemzeti gazdaságok tervszerű fejlesztését, a testvéri pártok által meghatározott tár­sadalomfejlesztési programok megvalósítását, a szocializmus alkotó lehetőségeinek a feltá­rását. Mihail Gorbacsov és Gustáv Husák véleményt cserélt idő­szerű nemzetközi kérdésekről is. Hangsúlyozták, hogy jelenleg, amikor a nemzetközi helyzet kü­lönösen bonyolult és veszélyes, mind égetőbbé és sürgetőbbé válik a nukleáris fegyverkezési hajsza megfékezése, és világ­űrre történő kiterjesztésének megakadályozása. E feladat megoldása megkönnyítené a megállapodások létrejöttét más nemzetközi kérdésekben is, megnyitná a különböző társa­dalmi rendszerű államok közöt­ti bizalom erősítésének útját, hozzájárulna az államok közöt­ti kölcsönösen előnyös gazda­sági, kulturális és egyéb terü­leten megvalósuló együttműkö­dés fejlődéséhez. A Szovjetunió, Csehszlovákia és a többi testvéri szocialista- ország szilárd elhatározása, hogy ilyen irányú politikát foly­tat. A nukleáris veszély meg­szüntetése, a béke megszilár­dítása teljességgel reális és le­hetséges. Ehhez csupán az szük­séges, hogy az Egyesült Államok és NATO-szövetségesei lemond­janak a hozzávetőleges katonai egyensúly megbontására irá­nyuló kísérleteikről, és a szó-- cialista országokkal fenntartott kapcsolataikat a kölcsönös tisz­telet, egyenjogúság és egymás törvényes érdekei tiszteletben- tartása alapján építsék. Mihail Gorbacsov és Gustáv Husák hangsúlyozta a Varsói Szerződés hatálya meghosszab­bításának jelentőségét. A találkozó az SZKP és a CSKP, a Szovjetunió és Cseh­szlovákia közötti kapcsolatok­ra jellemző teljes egység és kölcsönös megértés légkörében zajlott le. Gustáv Husák csehszlovákiai baráti látogatásra hívta meg Mihail Gorbacsovot, aki a meg­hívást köszönettel elfogadta. Újabb fontos lépést tet­tünk a szovjet-csehszlovák együttműködés fejlesztésé­ben, a két párt és a két nép közötti barátság és szövetség megszilárdításában — így ösz- szegezte a látogatás ered­ményeit Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára azon a va­csorán mondott pohárköszön­tőjében, amelyet Gustáv Hu- sák, a CSKP KB főtitkára, csehszlovák köztársasági el­nök tiszteletére adott pénte­ken a Kremlben. Gorbacsov mindenekelőtt emlékeztetett arra, hogy az évszázad végéig szóló hosszú távú gazdasági és tudomá­nyos-műszaki együttműködé­si program, amelyet most ír­tak alá, egyaránt meghatá­rozza a kétoldalú gazdasági együttműködés általános irá­nyait, amelyek mindkét nép­gazdaság szempontjából igen jelentősek. A Szovjetunió mór régóta első helyen áll Cseh­szlovákia külkereskedelmi for­galmában, Csehszlovákia pe­dig a Szovjetunió második legjelentősebb kereskedelmi partnere. Megkezdődött az ünnepi könyvhét Tegnap reggel kezdődött meg a könyvek árusítása és ezzel az ünnepi könyv­hét az egész országban. Az eseményeket Debrecen­ben, a Kölcsey Ferenc Mű­velődési Központ előtti könyvutcában nyitotta meg Csehák Judit, a Miniszter- tanács elnökhelyettese. Pé­csett és Baranyában is megkezdődtek az író—ol­vasó találkozók, irodalmi rendezvények. Képünkön három pécsi költő, Berták László, Csordás« Gábor és Meliorisz Béla dedikálja köteteit a Széchenyi téri könyvesboltban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom