Dunántúli Napló, 1985. május (42. évfolyam, 118-147. szám)

1985-05-02 / 118. szám

1 m ajus 1 r. i köszöntésé Május elsejei pillanatképek (balról): Mongol diákok a komlói felvonuláson — A Brodarics téri Általános Iskola látványos torna bemutatója Mohácson, a Széchenyi téren — Az egészségügyi dolgozók felvonulása Szigetvár főterén — A Siklósi Székgyár feldíszített gépkocsija a siklósi felvonuláson. (Tudósítások a 2. oldalon.) Proksza László és Cseri László felvételei Világ proletárjai, egyesüljetek Dunántúli napló XLII. évfolyam, 118. szám 1985. május 2., csütörtök Ara: 1,80 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Színpompás felvonulás Pécsett Önfeledt, jókedvű, vidám ünnep volt Reagan az NSZK-ban Ronald Reagan, az Amerikai Egyesült Államok elnöke szerda délelőtt több napos, hivatalos lá­togatásra a Német Szövet­ségi Köztársaságba érke­zett. Reagan hivatalos, NSZK- beli programja csütörtök reggel kezdődik, amikor Richard von Weizsaker ál­lamfővel és Helmut Kohl kancellárral folytat tárgya­lásokat. Ezeken várhatóan kiemelkedő szerepet ját­szik majd az amerikai űr­fegyverkezési program és az abban való nyugatné­met részvétel feltételeinek tisztázása. Az amerikai elnök csü­törtöktől a hét vezető tő­kés állam háromnapos, gazdasági csúcstalálko­zóján vesz részt Bonnban. Reagan vasárnap felke­resi a bergen-belseni volt koncentrációs tábort és a bitburgi katonai temetőt, majd hétfőn Hambachba utazik, ahol beszédet mond és nyugatnémet fiatalokkal találkozik. Az amerikai elnök NSZK- beli látogatása hétfőn ko­ra délután ér véget, ami­kor Ronald Reagan Spa­nyolországba utazik to­vább. Ortega Beigrádban A kétoldalú kapcsola­tokról és az időszerű nem­zetközi kérdések sorában mindenekelőtt a közép­amerikai térség helyzetéről volt szó a jugoszláv—ni- caraguai csúcsszintű tár­gyalások kedden késő dél­után megtartott első for­dulójában. Veszelin Gyuranovics és Daniel Ortega, aki kedden délben érkezett hivatalos és baráti látogatásra Belgrádba, a véleménycse­re során a kétoldalú kap­csolatok áttekintésekor a gazdasági együttműködés elmélyítésére helyezte a hangsúlyt. Már egy órával a felvonu­lás megkezdése előtt gyüle­keztek az emberek Pécsett a Szalai András úton, a dísztri­bünt övező „téren" - és ter­mészetesen a kijelölt öt gyü­lekező helyen. Csak az időjá­rás várható alakulása volt az egyetlen kérdőjel: különben a szokásos hangulatban készült a város erre az önfeledt — s végeredményében színpompás — felvonulásra, a munkásosz­tály nagy ünnepének köszönté­sére. Pontban fél 9-kor meg­szólaltak a fanfárok, s a me­gye és a város párt-, állami és tömegszervezeti vezetőivel az élen megkezdődött a de­monstráció. A dísztribünön foglaltak he­lyet vezetőink — köztük Lukács János, az MSZMP Központi Bi­zottságának tagja, az MSZMP Baranya megyei Bizottságának első titkára és Horváth Lajos, Baranya megye Tanácsának elnöke. Ott voltak a munkás- mozgalom veteránjai, a város kitüntetett dolgozói. A felvonulók menetét a sportolók nyitották, közülük is a legnagyobb megyei sport­egyesület, a PMSC, szakosztá­lyaival, 29 első osztályú spor­tolójával. A megafon köszön­tötte Róth Antalt, az év leg­jobb magyar labdarúgóját és Tóth Zitát, felnőtt mesterfokú tornászbajnoknőnket. A TASI fiataljai után a PVSK követke­zett, majd a Vörös Csillag Ér­demrenddel kitüntetett MHSZ. Vitorlázó repülőgépet hoztak magukkal: a gép szárnyai az út szélét súrolták. Színpompás volt az ércbányász modellezők menete — hét magyar váloga­tott vonult soraikban — majd a sárkányrepülők jöttek, a könnyűbúvárok és a széllovas szakosztály. A Mecseki Szénbányák nyi­tották meg a dolgozók sorát: velük haladtak azok a lengyel bányászok, akik jelentős részt vállalnak a termelési felada­tok végrehajtásában. Pécsbá- nya léggömb-erdőjét Vasas­üzem májusfás menete követ­te, soraikban ott haladtak a kiváló brigádok, Feitig Imre, Somogyi József, Varga József brigádja, majd Szonda László és Vörös György fejtési, illetve feltáró brigádjai, akik elnyer­ték a „Szénbányászat Kiváló Brigádja” címet. A fennállásának 30. évfor­dulóját ünneplő Mecseki Érc- bányászati Vállalat négyszeres kiváló, s a Munka Vörös Zászló Érdemrenddel kitüntetett. A sorokban ott haladt Deák László vájár, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, aki­nek a brigádja elnyerte a vál­lalat kiválója címet. A IV-es üzem tavalyi eredményei alap­ján élüzem lett. A két bányavállalat után könnyűipari vállalatunk dolgo­zóinak menete következett: a Hunor Kesztyű- és Bőrruházati Vállalat termékeinek legszéle­sebb skálájából adott ízelítőt. A BÉV a Pécsett dolgozó len­gyel építőkkel együtt vonult. A Zsolnay Porcelángyár teherau­tóján kézzel festett legszebb vázáik-tálaik tűntek fel; ők az építő- és építőanyagipar dol­gozóinak sorában haladtak. Ott voltak a tervezők is: a 25 évét ünneplő BARANYATERV és a Dél-dunántúli Tervező Vállalat. Aztán gyors egymás­utánban jött a DDGáz, a So- piana Gépgyár, a MEZŐGÉP, a Mechanikai Laboratórium, DÉDÁSZ - ez utóbbi fiataljai elnyerték a KISZ KB Vörös Vándorzászlaját —, s a Hőerő­mű. A Hőerőmű dolgozóinak menetében a csehszlovákiai TOLMÁCS Kazángyár dolgo­zói, akik a rekonstrukciós mun­kálatokat segítik. A Szikra Erb János felvétele A város és a megye vezetői a dísztribünön köszöntik a felvonulókat Egy kedves jelenet a felvonulásból, Pécsett Nyomda után kiadóvállala­tunk, majd lapunk, a Dunán­túli Napló dolgozói, újságírói következtek: az országban az egyetlen olyan napilap, amely a hét minden napján megje­lenik. Ezt követően a művészet területén dolgozók vonultak fel - köztük a Pécsi Nemzeti Színház művészei -, majd a város egészségügye követke­zett, orvosok, ápolónők, asz- szisztensek, szakalkalmazottak, a POTE, a Megyei Kórház- Rendelőintézet, a Honvéd Kór­ház és a többi intézmény dol­gozói. Egyre nehezebb volt követni □ felvonulók menetét: befo­gadni a látványt, a színeket, keresni a menetben az isme­rős arcokat. A 2-es gyülekező- helyről a MÁV Pécsi Igazga­tósága vezette föl az ünneplő­ket, őket a postások követték új egyenruhákban, majd a Pannon Volán — amely e fel­vonuláson viselte először új nevét. A pénzintézetek együtt vonultak fel. A közlekedési dolgozókat a KPVDSZ-hez tartozó cégek és vállalatok követték; nagy áru­házaink, áfészeink, kereske­delmünk dolgozói. Az ÉDOSZ menetében ott haladt a Hús­ipari Vállalat - a nemzetközi munkaverseny élenjáró vállala­ta —, a Dohánygyár, a Pécsi Sütőipari Vállalat - 4-es ki­váló vállalat —, a Pannonvin, a Tejipari, a Gabonaforgalmi és a Baromfifeldolgozó válla­latok, a Sörgyár. A tanácsi dolgozók, az igazságügyiek, majd a KSH és a SZÜV után a 4-es számú gyülekezőhelyről a pedagógu­sok menete nyitotta meg a sort, maid a HVDSZ, a KIOSZ és a KISZŐV dolgozói jöttek. A KlOSZ-nál a magántaxisok, a KISZÖV-nél pedig a 15 ipa­ri szövetkezet színpompás me­nete hívta fel magára a fi­gyelmet. Az Építőipari Szövet­kezet dolgozóinak sorában ott haladtak a Pro Űrbe díjjal kitüntetett Rózsa Ferenc bri­gád tagjai. Végül az oktatásügy ha­ladt: két tudományegyete­münk, műszaki főiskolánk ta- nárainak-diákjainak menete. A szakközépiskolások sorát a Komarov Gimnázium diákjai kezdték: KISZ-szervezetük a KB Vörös Vándorzászlaja kitüntetést nyerte el a tavalyi év munkája alapján. A felvo­nulás záróakkordjaként a TASI tanulói szép tornagyakorlattal búcsúztak. Lukács János, az MSZMP KB tagja, az MSZMP Baranya me­gyei Bizottságának első titká­ra a felvonulás végén így nyi­latkozott lapunknak: — Nagyon szép volt az idei pécsi felvonulás, egyben de­monstráció, tükröztette kong­resszusi törekvéseinket. Na­gyon sok transzparensen ol­vashattunk őszinte békevágy­ról, de a napi tennivalókról, a munkáról is. Mintha többen jöttek volna el, mint tavaly, s hogy az idő is kedvezett, ön­feledt, jókedvű, vidám május elsejénk volt. K. F.

Next

/
Oldalképek
Tartalom