Dunántúli Napló, 1985. március (42. évfolyam, 58-88. szám)

1985-03-01 / 58. szám

A tartalomból: NEB-vizsgálat a földgáz- ellátásról (5. oldal) Uj bolt Kertvárosban (5. old.) Mészkőbányászok (3. oldal) Bajai Kukoricatermesztési Rendszer Ülést tartott a Miniszter- tanács Bólyi tapasztalatok nyomán Színes szaklaboratóriumot létesített Pécsett, a Rét utca 25. számú házban a Fényképész Szövetkezet. Az új munkahellyel lehetővé válik az amatőr és profi felvételek gyors — 3 nap alatt kész - kidolgozása és a korábbinál nagyobb méretek nagyítása. Képünkön az auto­matikus HOSTERT-papirhivógép, amelyik óránként 3000 darab 9x12-es színes képet dolgoz ki. Fotó: Proksza László A BKR tavaly elkészült diagnosztikai műhelyében egy felújított IFA-motor fékrendszerét vizsgáz­tatják. Lauer Györgyi felvétele Eredményes esztendő, felfelé ívelő pálya A kormány Tájékoztatási Hi­vatala közli: A Minisztertanács csütörtöki ülésén Lázár György tájékozta­tást adott dr. Fred Sinowatz- nak, az Osztrák Köztársaság szövetségi kancellárjának meg­hívására Ausztriában tett hiva­talos látogatásáról. A kormány a tájékoztatást tudomásul vette. A kormány a gazdaságirá­nyítási rendszer továbbfejlesz­tésére tett intézkedésekkel való összhang biztosítása céljából módosította a gazdasági ága­zati irányításról, az állami el­lenőrzésről, valamint a munka- védelemről szóló korábbi ren­deletéit. A kormány elfogadta a gaz­daságirányítási rendszer fej­lesztésének 1985. évi munka­programját. A Minisztertanács megerősí­tette a zöldség- és gyümölcs- termelés növelésére kidolgo­zott programot, egyidejűleg utasítást adott a forgalmazás szervezettebbé tételéhez szük­séges feltételek megteremtésé­re. (Ez utóbbi témáról kommen­tárunk a 2. oldalon.) Német nyelvóra a pécsi Belvárosi Általános Iskola 5. osztályában Kétnyelvű németoktatás lesz Pécsett Nyelvi előkészítő az ötéveseknek Néhány évvel ezelőtt rnég gyengélkedett, mélyponton volt a Bajai Kukoricatermelési Rendszer, mely két éve közös vállalattá alakult. Új vezetői szinte csodát műveltek, kiegyen­súlyozott, felfelé ívelő pályájú vállalkozássá tették a rendszert, immár 1983 és 1984 gazdál­kodási eredményei után — osz­talékod is fizettek, a taggazda­ságok visszakapták betétjeik nyolcvan százalékát. Az idén tovább tart a felfelé menet, amihez jó esélyt ad az is, hogy a BKR más kategóriába — fejlesztő közös vállalattá lépett elő. Mindezekről az örvendetes fejleményekről az MSZMP Ba­ja városi Bizottsága nagyter­mében dr. Matos Lőrinc igaz­gató tájékoztatta a BKR szo­kásos évi zárszámadó és terv­tárgyaló igazgató tanácsi ülé­sének résztvevőit, A találkozó igencsak jó han­gulatban zajlott le, a 116 tag- és 37 partnergazdaságot ma­gába tömörítő, a tagok 41 mil­lió forint vagyoni betétjét kama­toztató BKR a tavalyi nehéz kö­rülmények közepette is ered­ményesen segítette szaktaná­csaival és technikai-technoló­giai eszközeivel és szolgáltatá­saival a termelőszövetkezeteket és állami gazdaságokat, amit az elért nyereség is fémjelez. Huszonkétmillió forint nyeresé­gei értek el, amiből a betéte­seknek csaknem 9 millió forintot osztottak vissza. Mielőtt az elért hozamokról esne szó, utaljunk arra, a BKR más termelési rendszereknél rosszabb ökológiai feltételekkel rendelkező mezőgazdasági üze­mekkel dolgozik, a rendszer ál­tal integrált területek 20, illet­ve 20 aranykorona alatti érté­kű földek. Ennek ellenére a BKR útmutatásaival áz ország minden részében — így Bara­nyában — is dolgozó gazdasá­gok összesen több mint 170 ezer hektárnyi területen, a főbb növényeknél az országos átla­god meghaladó eredményeket értek el. így őszi búzából 5,5 tonnát, ezen belül ci pécsi kör­zetben 6. sőt 7 tonnás hozamo­kat is hektáronként. Kukoricá­Régóta szó van arról, hogy a horvát-szerb nyelvhez ha­sonlóan, németből is megkez­dik Pécsett a kétnyelvű okta­tást. Erre, a kétnyelvű oktatás­ra a bólyi általános iskolában folynak két éve a kísérletek. A forma lényege, hogy nem­csak nyelvórákra járnak a gye­rekek, nemcsak nyelvtanításban van részük, hanem első osztály­tól fogva bizonyos tantárgya­kat is német nyelven tanulnak. Walcz Jánosné, Pécs város Tanácsa művelődésügyi osztá­lyának helyettes vezetője adott tájékoztatást arról, mikor kez­dődhet meg Pécsett németből a kétnyelvű oktatás:- Mindenekelőtt a feltétele­ket kellett mérlegelnünk. A pe­dagógusok szívesen fogadják ezt a formát a pécsi Belvárosi Általános Iskolában, ahol erre jó alapot szolgáltat a már be­vált németoktatás. Viszont úgy látjuk, hogy a gyerekek tudása nem megfelelő arra, hogy bi­zonyos tantárgyakat már első­től fogva németül tanuljanak. Ezért 1985 őszén még nem kez­dődhet meg Pécsett a kétnyel­vű oktatás, viszont nyelvi elő­készítőt szervezünk az ötéves gyerekeknek, akik majd 1986- ban kezdik meg általános is­kolai tanulmányaikat. Elsősor­ban azokat a gyerekeket vár­juk ide, akik már otthonról hoz­nak német nyelvtudást. Idén tehát lehet már je­lentkezni ebbe a nyelvi előké­szítő csoportba, valamint fo­gadják a jelentkezőket a pár­huzamosan meglévő német nyelvet oktató osztályba is. Walcz Jánosné szólt azokról a gondokról is, amelyeket a tankönyvek, segédeszközök hiánya jelent ezen a területen: — A bólyi kollégák, akik kí­sérletként két éve foglalkoznak a kétnyelvű oktatással, szinte minden szükséges anyagot ma­guk kénytelenek előállítani. Ez nagyon megnehezíti az egyéb­ként igen kívánatos kétnyelvű oktatás bevezetését. Pécsett szeretnénk felhasználni az ő tapasztalataikat, viszont igen jó volna, ha a tanítók meg­kapnák készen a szükséges se­gédanyagokat. Ezért tehát az elkövetkezendő időt a feladat szakmoi előkészítésére fordít­juk, hogy az 1986—87. tanév­ben megkezdődjön Pécsett a kétnyelvű oktatás német nyelv­ből is. Boly, illetve Pécs ezzel egyedül hajtja végre ezt a fel­adatot az országban. G. O, Magyar felszólalás Geufben A genfi leszerelési értekezlet csütörtöki ülésén felszólalt Meiszter Dávid nagykövet, a magyar küldöttség vezetője. Sajnálattal állapította meg, hogy az értekezlet már hosszú évek óta képtelen eredményt felmutatni, sőt — a nemzetközi viszonyokban tapasztalt, jól is­mert okok miatt — egyetlen égető kérdés kapcsán nem tu­dott eljutni még az érdemi tár­gyalások megkezdéséig sem. Egyes jelek azonban lehető­séget adnak az óvatos bizako­dásra. Két hét múlva megkez­dődnek a tárgyalások a Szov­jetunió és az Egyesült Államok között az űrfegyverkezés meg­előzéséről és a nukleáris fegy­verkezési verseny megfékezésé­ről. Fejlesztő közős vállalattá léptek elő bál a BKR partnergazdaságai hektáronként 6,6 tonnát taka­rítottak be, Pécs és Kaposvár körzetében számos gazdaság 8 tonnát, a felsőszentmártoni és a magyartelki tsz-ekben 10 tonnát. Napraforgóból a rendszer átla­ga 2,1 tonna. A BKR időközben kilépett a világba is, rendszerét expor­tálja. Csak érdekességként, a bajai vállalat szokemberei például Mexikóban, a kukori­ca őshazájában tanítják, hogyan kell eredményesen kukoricát termeszteni. Külkapcsolataikat illetően a legfőbb partner Csehszlovákio, ahol tavaly már 16 500 hektáron termesztettek kukoricái és 1000 hektáron nap­raforgót bajai módra — a pécsi körzet kint lévő szak­embereinek odaadó munkája eredményeként. A csehszlová­kok elégedettek, s bővíteni szeretnék az együttműködést. Az idei évtől már Afrika há­rom országában is jelen lesz­nek a BKR szakemberei. A kül­piaci ügyleteken belül egyéb­ként szó van egy olyan meg­oldásról is, miszerint a BKR sörárpát szállít Jugoszláviába, melynek fejében a pécsi Pan­nónia Sörgyár malátát kap. Ami az idei terveket illeti, legfőképpen a technikai-tech­nológiai kiszolgálás színvona­lát szeretnék emelni, 15 mil­lió forint fejlesztést előirá­nyozva. A szervizkocsipark ta­valy jelentősen gyarapodott, az idén tovább bővítik. Baján diagnosztikai műhelyt hoztak létre, az IFA-motorok felújítá­sát rnár maguk végzik, anyag­raktárt építettek. Korszerűsítet­ték telefonhálózatukat, elektro­nikára vitték könyvelésüket, a gyors adatszolgáltatásba tag­gazdaságaikat is fokozottab­ban bevonják. A pécsi körzet új székházat, telexet kapott, a BKR beszáll a Baranyában lé­tesítendő folyékony műtrágya- üzem létesítésébe. Törekszenek új gépek, új módszerek meg­honosítására, a kutatásokban való erőteljesebb beszállásba, amire kötelez a nagyobb anyagi lehetőségeket biztosító új kategóriába való sorolás — a fejlesztő közös vállalattá va­ló előlépés. Az igazgató tanácsi ülésen részt vett és igen elismerően szólt a BKR munkájáról dr. Kovács Imre, az MSZMP KB osztályvezető-helyettese. A hoz­zászólásokban elhangzott, a rendszer egyre érzékenyebben veszi figyelembe a tagok diffe­renciált igényeit. Végezetül bejelentették, a BKR-nél négy taggazdaság jelezte ki-, s ti­zenkét új cég belépési szán­dékát, közöttük például olyan óriás, mint a Nike Fűzfő. Miklósvári Zoltán Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli ncroio XLII. évfolyam, 58. szám 1985. március 1., péntek Ára: 1,80 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom