Dunántúli Napló, 1985. február (42. évfolyam, 30-57. szám)

1985-02-01 / 30. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli ncroio XUI. évfolyam, 30. szám 1985. február 1., péntek Ara: 1,80 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja A tartalomból: Felmérik a kis­nyugdíjasok helyzetét (3. oldal) Barkácsolás (6. oldal) Hazai szigetelőanyag — családi házakhoz (5. oldal) Ülést tartott a Miniszter- tanács Elfogadták a Balaton üdülő­körzet fejlesztési programját Az óriási várostérképet tanulmányozzák a tanácsülés résztvevői a szünetben Fotó: Cseri László Milyen irányban fejlődjön a város? Várják a lakosság javaslatait Pécs általános rendezési tervéhez Huszonhét kérdés és negyvennyolc észrevétel a tanácsülésen Útépítésre kerül sor a Virág utcában 244 millió forinttal gazdálkodhatnak 1985-ben Folytatódik a földgázhálózat építése Tegnap délelőtt ülést tartott Pécs megyei város Tanácsa. Napirendjén szerepelt a helyi­séggazdálkodás pályázati rendszeréről szóló tanácsren­delet megalkotása, a lakásgaz­dálkodásról szóló tanácsren­delet módosítása (ezek bő­vebb ismertetésére lapunkban visszatérünk), beszámoló a ta­nács művelődésügyi bizottsá­gának munkájáról és Pécs új általános rendezési terve. * Pécs új általános rendezési terve (ÁRT) a város fejlődésé­nek irányait határozza meg a következő évtizedekre, s en­nek — Gömöry lános városi főépítész szóbeli előterjesztése szerint — olyan műszaki terv­nek kell lennie, amelynek tér- belileg kell befogadnia és se­gítenie a város társadalmi­gazdasági fejlődését. A tanács­ülés elé terjesztett program munkaközi állapotot tükröz, a város legmagasabb rangú fó­rumán elhangzó vélemények is segítenek a véglegesítés fo­lyamatában, hiszen különböző egyeztetések vannak még hát­ra, s bizonyos vitás kérdések is tisztázásra várnak. A végleges terv ez év végén kerül ismét a tanács elé jóváhagyás vé­gett. Hogy mennyire fontosnak érezték a programot a tanács­tagok, azt az is bizonyítja, hogy 27 kérdés hangzott el vele kapcsolatban, amelyekre Pao József irányító tervező és Gömöry János főépítész adott választ. Ezután következett az ÁRT-program vitája. Dr. Patla Károly észrevéte­lezte: a program az ezredfor­dulóig építendő 36 ezer lakás kétharmadát a város déli te­rületein helyezi el, ugyanak­kor a munkahely-fejlesztések a város nyugati és keleti terüle­teire koncentrálódnak, Lvov- Kertváros körül alig van fej­lesztési ajánlás. Erre kellene nagyobb figyelmet fordítani. Szóvá tette azt is, hogy a Pécshez tartozó falusias jellegű peremterületekkel érdemben alig foglalkozik a program, holott arra is választ kellene adnia: mikor, s hogyan teremt­hetők meg a városias ellátás fel­tételei ezeken a területeken is. Az ÁRT a postaügyi terü­leten helyezne el új városi kórházat — volt a tanácstag következő észrevétele, s rámu­tatott: az egyre fejlődő déli városrész középfokú egészség- ügyi ellátásához hozzátartozik egy rendelőintézet, ezért java­solta, hogy a' kórházat — ren­delőintézettel egységben — Lvov-Kertvóros területén épít­sék meg, ahol már most is több tízezren élnek. Szoyka Pál rámutatott arra, hogy az ÁRT megvalósítható­ságának a kulcsa az ütemezés. Ki kell mondani, hogy a kö­zéptávú tervekben kevés terü­leti egységre koncentráltan oldják meg a lakásépítési és iparfejlesztési feladatokat, ke­rülve a megvalósulást veszé­lyeztető szétszórtságot. Intéz­kedjen a terv arról is, mi le­gyen a városnak ma oly sok gondot okozó szennyvíztelep sorsa, ha megépül PellérJ tér­ségében az új. Szóvá tett bi­zonyos városképi kérdéseket is. Nevezetesen: sok jelentős és befejezetlen terület van — csomópontok, a felüljárók kör­nyezete, stb. melyeknek a mai állapota méltatlan a város­hoz. Az ÁRT határozza meg azokat a pontokat, amelyek városképi javítása sürgősen megoldásra váró feladat, és ide kell koncentrálni — jó épí­tészeti megoldások alkalma­zásával — az amúgy is szük­séges építkezéseket. Szólt a Mecsek-oldal sorsáról is: o felépült teraszházak — akár a panelházak — nem bizonyultak környezetkímélőnek, ezért pon­tosan meg kell határozni, hogy a jövőben mi épülhet e terüle­ten. Felvetette még a belvárost kiszolgáló parkolási igények megfelelő rendezésének a szükségességét, amire ugyan­csak az ÁRT-nek kell megnyug­tató választ adnia, s a Bem ut­ca rég terítéken lévő árkódo- sításának az újbóli megfonto­lását, mert — szerinte — az elkerülő utak megépítése után sem képzelhető el ennek az utcának a kiiktatása a városi forgalomból. Minél kevesebb korlátot! Tóth Zoltán megyei főépí­tész rámutatott arra, hogy az ÁRT programja jól veszi figye­A kormány Tájékozta­tási Hivatala közli: a Mi­nisztertanács csütörtöki ülésén Lázár György tájé­koztatást adott Kaare Willochnak, a Norvég Ki­rályság miniszterelnökének hazánkban tett hivatalos látogatásáról. A kormány a tájékoztatót jóváhagyó­lag tudomásul vette. A kormány jelentést hallgatott meg a Balaton vízminőségének javítására és az üdülőkörzet fejlesz­tésére hozott határozatá­nak teljesítéséről. Megtár­gyalta és jóváhagyta a térség hosszú távú fejlesz­tésére kidolgozott progra­mot. A Minisztertanács — a gazdaságirányítási rend­szer továbbfejlesztésével összhangban — módosítot­ta a termelőszövetkezetek kölcsönös támogatási alapjairól szóló rendele­tet, egyben szabályozta az ipari, a fogyasztási, az értékesítő és beszerző szö­vetkezetek közös alapjai képzésének és felhaszná­lósának rendjét. A válto­zások nagyobb önállósá­got biztosítanak a szö­vetkezeti önkormányzat és a közös alapok működésé­nek belső szabályozása számára. A kormány határozatot hozott egyes új vállalatok létesítésének kedvezmé­nyeiről. Felhatalmazta a pénzügyminisztert, hogy a vállalatok gyáregységei­nek, telepeinek önállósu­lásuk esetén nyújtson pénzügyi kedvezményeket. Mohács város Tanácsa teg­napi ülésén elfogadta a város ez évi költségvetési és fejlesz­tési tervét. 244 millió forint áll a tanács rendelkezésére. A fejlesztés központjában válto­zatlanul a városi földgázháló­zat építése áll. Elkészült a gáz­fogadó állomás, és a társbe­ruházókat, intézményeket, va­lamint a lakosságot kiszolgáló városi gerincvezeték megépí­tése után, ebben az évben már a vállalatok és intézmények egy részénél megtörténik az olajkiváltás. A kommunális gazdálkodás fontos részét ké­pezi idén is a tiszta, virágos városkép érdekében végzendő munika. Kiemelten kezelik a fiatalok lakáshoz juttatását és biztosítják a csalódiház-épí- tőknek a telket. A nagyjavításokra fordítha­tó összegből az egészségügyi ágazat több mint 3 millió fo­rinttal részesül. A gimnázium konyhájának felújítására más­fél millió forintot szánnak és másfél milliót a városi uszoda korszerűsítésére is. Az intéz­mények felújítására 2 233 000 forintot költenek. A gázháló­zat kiépítéséhez 25 millió fo­rintot irányoztak elő. Útépíté­sekre - a Mező és Virág ut­cákban - továbbá járdaépítés­re, a távbeszélő hálózat bőví­tésére több mint 4 milliót köl­tenek. A Park utcai iskola emeletráépítésének befejező munkáihoz közel 2 millióval járulnak hozzá. Ezenkívül a villanyhálózat fejlesztésére, csatornázásra, köztéri alkotás finanszírozására is jut pénz. A társadalmi munkák érté­két összességében 25 350 000 forintban határozták meg. A tanácstagi pályázatok alapján készülő utak, csatornák értéke várhatóan megközelíti a 2 mil­liót. Számítanak a vállalatok, üzemek, iskolák és a lakosság városszépítő tevékenységére a parkok, zöldterületek gondozá­sában. Idén is igényelik, hogy az intézményeket a vállalatok önkéntes munkájukkal segít­sék. Chnoupek Moszkvában A szovjet kormány meghívá­sára csütörtökön munkalátoga­tásra Moszkvába érkezett Bo- huslav Chnoupek, a CSKP KB tagja, csehszlovák külügymi­niszter. Chnoupeket a repülőtéren Andrej Gromiko, az SZKJ» KB PB tagja, a Minisztertanács elnökének első helyettese, kül­ügyminiszter fogadta. Genscher Belgrádban Hans-Dietrich Genscher, az NSZK alkancellárja, külügymi­niszter, csütörtökön kétnapos hivatalos látogatásra Belgrád- ba érkezett. (Folytatás a 2. oldalon) 1968 óta működik Pécsett a Gyógyászati Segédeszközök Gyára pécsi fiókja, ahol ezerszám ké­szülnek a különböző eszközök a baranyai, tolnai és Somogy megyei betegek számára. Többek közt gyártanak itt lúdtalpbetéteket, sinvázas fűzőket, csípötornáztató készülékeket, járógépeket, has­kötőket és éjszakai szandálokat. Fotó: Cseri László Ülést tartott Pécs megyei város Tanácsa Városi tanácsülés Mohácson

Next

/
Oldalképek
Tartalom