Dunántúli Napló, 1984. október (41. évfolyam, 270-300. szám)

1984-10-18 / 287. szám

I A Dunántúlt napló 1984. október 18., csütörtök 1984. OKTÓBER 18., CSÜTÖRTÖK Szeretettel köszönt/ük névnapjuk alkalmából LUKACS nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 6.07 — nyugszik 16.51 árakor. A Hold kél 22.55 — nyugszik 14.19 órakor. Olvasószolgálat Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők 14—Iá óráig a 15-000 telefonszámon. Ügyeletes újságíró: DUCSŐ CSILLA Ma délelőtt 9-től 12 óráig panaszügyekben fogad illetve telefonon hívható HETÉNYI JANOSNÉ a 10-046-os telefonszámon Szerkesztőségi hírügyeletes: 16-«ól 19 óráig LÁSZLÓ JUDIT a 10-053 telefonszámon CB-rádió hívójelünk: Napló !• 16-tól 19 óráig a 25-ös csatornán. Rendezvények Az őszi megyei könyvhetek ren­dezvénysorozata keretében ma Ba­ranya több helységében nyílik könyvkiállítás, illetve kezdődik könyvvásár. Sásdon, az áfész-központban 10.00 órától tekinthető meg az a könyv- kiállítás, mely egyben engedmé­nyes vásár is. 30-70 százalékos en­gedménnyel árusítják a könyveket. Sellyén 10.00 órakor mezőgazda- f sági szakkönyvkiállítás nyílik az áfész-központban. Bolyban, a 12. sz. kultúrcikkbolt- ban október 2$-ig (az őszi me­gyei könyvhetek zárónapjáig) 30 százalékos engedménnyel kaphatók könyvek. Szentlőrincen, az I. sz. Általános Iskolában gyermekkönyv-kiállitás és -vásár kezdődik az iskolaszövetke­zet rendezésében. — Baranyai iskolaszö vetkezetek sikere. A SZÖVOSZ ifjúsági bizottsága e héten tar­Találkozó a kultúrházban II Dunántúli Napié Újpetrén Találkozóra várjuk ma dél­után az újpetrei és környékbe­li olvasóinkat, az újpetrei kul- túrházba. Délután 13.30-tól várjuk mindazokat, akik sze­mélyes problémáikban kérnek tanácsot, illetve közérdekű kér­désük, javaslatuk van. Jogi és társadalombiztosítási kérdések­ben díjtalan tájékoztatást ad dr. Somogyi Árpád. A fórum 13.30-tól 15.30-ig a 77-030-as telefonon is hívható. Az újságíró—olvasó találko­zó délután 4 órakor kezdődik a kultúrház nagytermében. Vár­juk javaslataikat, véleményüket lapunk munkájáról. A találko­zón a Dunántúli Naplótól részt vesznek: Mitzki Ervin főszer­kesztő, Lombosi Jenő főszer­kesztő-helyettes, Wesztl Márta olvasószerkesztő, Cseri László fotóriporter, Cállos Orsolya, Horváth László, Kozma Ferenc, Mészáros Attila, Miklósvári Zoltán, Török Éva újságírók, Benked Tibor, a Baranya me­gyei Lapkiadó Vállalat terjesz­tési előadója. A találkozó al­kalmából fotókiállítást nyitunk a Dunántlúi Napló fotóriporte­reinek felvételeiből. Nyugdíjas tisztek kirándulása Kirándulást szervezett az alakulattól nyugdíjba vonult tiszteknek és tiszthelyetteseknek a pécsi Petőfi-laktanya. A nyugdíjasok szerdán megláto­gatták a Magyar Néphadsereg egyik kiképző bázisát, megis­merkedtek ennek objektumaival, kulturális és sportlétesítmé­nyeivel. Elbeszélgettek a régi ismerősökkel, az alakulathoz újabban érkezett tisztekkel és tiszthelyettesekkel, valamint a sorkatonákkal. A pécsi Petőfi-laktanya nyug­díjas tisztjei és tiszthelyettesei immár hagyományosnak tekint­hető kirándulásukon megnéz­ték a honvédség balatonberé- nyi üdülőjét is. • — Tollaslabda-bajnokság, le­het jelentkezni! Szombaton a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola tornatermében kerül sor — az ifjúmunkás- és szak­munkástanuló-napok keretében — a városi tollaslabda-baj­nokságra. A reggel 9-kor kez­dődő versenyre bárki jelent­kezhet, akár személyesen, akár telefonon a KISZ Pécs városi Bizottságán. Gyerekek, diákok, felnőttek részvételére egyaránt számítanak; ha sokan jelent­keznek, a bajnokság vasárnap folytatódik. A nevezéseket pén­tekig kell bejelenteni! — Fáy András emlékmű Ko­máromban. Fáy András emlék­művet avattak szerdán Komá­romban. A neves reformkori politikus és író, a Hazai Első Takarékpénztár Egyesület meg­alapítója emlékművének fel­avatására a takarékossági hó­nap rendezvényeként került sor. A tardosbányai vörös mészkő alapzaton elhelyezett fehér márvány dombormű Csúcs Fe­renc budapesti szobrászművész alkotása. Az avatóünnepségen bejelentették, hogy a parkot, amelyben az emlékmű áll, Fáy Andrásról nevezik el. tott ülésén értékelte az iskola- szövetkezetek munkáját. A pá­lyázatok elbírálásának ered­ménye: országosan első lett a Szentlőrinci I. számú Iskola iskolaszövetkezete, a Siklósi Áfész diósviszlói iskolaszövet­kezete pedig az úgynevezett kezdő kategóriában dicsérő oklevelet kapott. Közlemények A Kertvárosi Gáivezeték-épitő Közös­ség és a DDGáz értesíti a régi Kert­város lakosságát, hogy október 19-én, pénteken gáz alá helyezést végez. Emiatt az érintett területen reggel 8-tól 16 éráig szünetel a gázszol­gáltatás. * A Kertvárosi Gázvezeték-építő Kö­zösség értesíti az utazóközönséget, hogy a Lvov-Kertváros felé közleke­dő 16-os, 29-es és 39-es autóbuszok a gázvezeték építése miatt ideigle­nesen nem állnak meg a Szövetség utca nyugati megállójában. A meg­álló ideiglenes szüneteltetése pén­teken, október 19-én, üzemkezdés­kor lép életbe, s hétfőig, október 22-ig, üzemkezdésig érvényes. A tá­jékoztató táblákat a Volán a meg­állóban elhelyezi. * Egyetemi, főiskolai előkészítő tan­folyamot indít fizikából a TIT Pécs városi Szervezete mindazoknak, akik fizikából szándékoznak felsőfokú in­tézményben felvételi vizsgát tenni. A 150 órás tanfolyam a felvételi követelményekhez igazodva, egyete­mi előadók közreműködésével dol­gozza fel a teljes anyagot. A tan­folyam november közepén indul heti egy alkalommal, 4 órás esti elfog­laltsággal. Jelentkezni a TIT Pécs városi Szervezeténél lehet szemé­lyesen, vagy a 10-924-es telefonon. Az idei repcéből készült étolajat palackozzák a győri növény­olajgyárban---------------------------- * ---------------------------­M agyar-jugoszláv mezőgazdasági tudományos szakmai napok Időjárás Várható időjárás csütörtök estig: napközben sokfelé élénk lesz a déli szél. Ismét hideg lesz az éjszaka, kissé tovább erősödik a nappali fel- melegedés. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet - 1, 4, legma­gasabb nappali hőmérséklet csü­törtökön 14, 19 fok között. * A szerda reggeli vízállások: Örti- los 120 cm, apadó, vízhő 10,0 fok; Drávaszabolcs 173 cm, áradó, vizhő 11,2 fok; Barcs 346 cm, apadó, viz­hő 12,6 fok. Hetedik alkalommal rendezi meg október 18—19-én a ma­gyar—jugoszláv mezőgazdasági tudományos szakmai napokat a Baranya megyei Tanács me­zőgazdasági és élemezésügyi osztálya, a Termelőszövetkeze­tek Területi Szövetsége, a TIT és a Magyar Agrártudományi Egyesület megyei szervezete. A pécsi Technika Házában zajló szakmai napokon jugoszláv szakemberek tartanak előadá­sokat, amihez magyar részről korreferátumok kapcsolódnak. Az első nap témája az agro­biomassza energiahordozó fű­tőanyagként! felhasználásának lehetőségei, a második napon a magán- és a társadalmi szek­tor együttműködéséről lesz szó a szőlő és a bor, a hízósertés előállításában, a brojler és az árutojás termelésben. A részt­vevők megtekintik a Bólyi Me­zőgazdasági Kombinát vető­magüzemét és szárítóját, vala­mint a mágocsi termelőszövet­kezet háztáji pulykatartó tele­peit. A tanácskozásra 40—50 jugoszláv szakembert várnak. SS 15-000- A BUDATRANSPACK csomagolástechnikai kiállításra készül a Sopiana Gépgyár. A BNV területén október 23—26. Egészségügyi szolgálat KORHÁZI FELVÉTELES UGYELETEK Mindennapos felvételi ügyeletek gyermek bel betegek részére, Pécs város: POTE Gyermekklinika, Sziget­vár város és járás, a pécsi és a volt sellyei járás: Megyei Gyermek- kórház. Gyermeksebészeti, kórházi felvételt igénylő gyermekfülészeti betegek, égett és forrázott gyerme­kek részére páratlan napokon: POTE Gyermekklinika, páros napokon Megyei Gyermekkórház, Pécs és a megye egész területéről. Felnőtt belgyógyászat. I. kerület: II. sz. Belgyógyászati Klinika. II. ke­rület: Megyei Kórház (belgyógyá­szat). III. kerület: I. sz. Belgyógyá­szati Klinika. Sebészet, baleseti se­bészet: I. sz. klinikai tömb. Égési sé­rülések : Honvéd Kórház. Koponya- és agysérülések: Idegsebészet. Pécs vá­ros és a csatolt községek ideg- és elmebetegei részére: POTE Ideg-és Elmeklinika. Felnőtt fül-, orr-, gégé­szet: POTE Fül-, Orr-, Gégeklinika. Szemészeti betegek: POTE Szemé­szeti Klinika. ÉJSZAKAI KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET Pécs város felnőtt lakossága ré­szére egy helyen, a Lánc utcai ren­delőintézet földszinti ügyeleti helyi­ségeiben, minden este 7 órától más­nap reggel 7 óráig. Telefon: 14-347. Fogászati ügyelet minden este 7 órától másnap reggel 7 óráig a Lánc utcai rendelőintézet földszinti fogászati ügyeleti helyiségeiben — gyermekek részére is. Gyermeklakosság részére: a Gyer­mekklinikán, Pécs, József A. u. 7. (bejárat a Bajnok u. felől), 7 órá­tól másnap reggel 7 óráig. Telefon: 10-938. A napokban több telefonáló is panaszkodott a kertvárosi gyorsjá­ratú autóbuszok vezetőire. A beje­lentők problémája az volt, hogy a gyorsjáratok nem álltak meg Kert­város megállójában. A Volántól kértünk és kaptunk részletes felvilágosítást. A gyorsjá­ratok valóban nem állnak meg mindegyik kertvárosi megállóban, ahol azonban igen, ott erre egy tájékoztató tábla hívja föl a figyel­met. Ahol nincs ilyen külön jelzés, ott hiába is várakoznak a százas számmal kezdődő buszokra az uta­sok. Reggeli csúcsidőben a gyors­járatok megállóhelyei a következők: a 116-os buszé: Nevelési Központ — Várkonyi Nándor utcai ABC — Krisztina tér - Rózsa Ferenc u. - Konzum Áruház. 139-es: a 39-es végállomása - Varsány utca - Ber­zsenyi u. — Rózsa F. u. — Konzum Áruház. 147-es: Nevelési Központ— Hajdú Gyula u. (ABC) — ,,A”-jelű út — Rózsa F. u. — Konzum Áruház. A délutáni megállóhelyek: 116-os: Konzum Áruház — Zsolnay-szobor — Krisztina tér — Várkonyi Nándor ut­cai ABC — Nevelési Központ. 139- es: Konzum Áruház — Zsolnay-szobor — Berzsenyi u. — Varsány u. — 39- es végállomása. 147-es: Konzum Áruház — Zsolnay-szobor — ,,A”-jelű út — Hajdú Gyula u. (ABC) — Nevelési Központ. — Gépi varrodát nyitott Nagyatádon egy tízemeletes lakóépület földszinti helyisé­geiben a Hunor Pécsi Kesztyű- és Bőrruházati Vállalat. A pé­csiek már húsz éve tartanak fenn telephelyet és bedolgozói hálózatot Nagyatádon, a gépi varroda munkába állásával most éves szinten 30—40 ezer párral növekszik a kesztyűter­melés. A tízemeletes földszint­jén bőrruházati butikot is nyit­nak, ahol javításokat is elvál­lalnak. — Görcsönyiek sikere, A kö­zelmúltban került sor Buda­pesten a IV. téglaipari kultu­rális napok országos döntő­jére. amely tizenegy verseny­számban zajlott. A görcsönyi téglagyárat képviselő Pelikán bábegyüttes ezüstokleveles második, illetve versmondás­ban Gyenis Éva bronzokleve­les harmadik helyezést ért el. — Pécsiek a rádióban. A Kossuth adó 19.15 órai kez­dettel közvetíti — élő adásban — a győri Kisfaludy Színház­ból a VII. előadóművész fesz­tivál gálaestjét. A gálaest első része tegnap volt a Vigadó­ban. amelyet ugyancsak hall­hattak a rádióhallgatók. A mai esti programban pécsieket is hallhatunk: a „Ki mit tud?”- qyőztes Szélkiáltó együttest is fölkérték szereplésre. — Készül a pótkávé alap­anyaga. Megkezdték a cikó­ria feldolgozását a Győri Keksz- és Ostyagyór jánosso- morjai gyárában. Várhatóan mintegy 16—18 ezer tonnából készítenek aszalványt. A pótká­vé nélkülözhetetlen alapanya­gának újabban ismét jó óra van a világpiacon, ezért János- somorja határában, környékén már az idén 100 hektárral na­gyobb területen vetettek cikó­riát, mint az elmúlt évben, s a következő évben még ezt is tovább növelik. között megtekinthető kiállítá­son a forgalmazókkal közösen mutatja be termékeit; az egy- ségrakományképzó gépet, a ayógyszeres üvegek csoma­golására kifejlesztett egyedi kartondobozba csomagoló gé­pet. a TWIST—OFF rendszerű gőzvákuumos üvegzárógépet és a műanyag szalagos láda- pántoló-gépet. — Várospolitikai fórum. A megyei ifjúmunkás és szak­munkástanuló napok Pécs vá­rosi megnyitójára pénteken délután a Mozaalmi Házban kerül sor. Ebből az alkalomból kerül sor a várospolitikai fó­rumra, amelyet Piti Zoltán, Pécs város Tanácsának elnöke tart. Kapcsolatlélektani Tanácsadás. Egyéni és páros beszélgetések a Megyei Művelődési Központban (Széchenyi tér 9., II. emelet) ma 17 órától 19 óráig. Tanácsadók: Telkes József és Laky Zsuzsa. Ha a megadott telefonszámok nem jelentkeznek, a beteghez hívást a 09-nek (posta) is be lehet jelenteni. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK Pécs, Kossuth L. u. 81. 10/8. sz. gyógyszertár; Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 23., 10/14. sz. gyógyszertár. SOS-ÉLET telefonszolgálat díjmen­tesen hívható a 12-390-es számon - este 7-től másnap reggel 7 óráig. — Kiállítás Csongrádon. Trischler Ferenc pécsi szob­rászművész és Dienes Gábor budapesti festőművész közös tárlata nyílik október 20-<\i Csongrádon. A hónap végéig látható kiállítást Nagy Gábor Munkácsy-díjas festőművész nyitja meg. A KERMI — Pécsi szerzők cikke NSZK-beli folyóiratban. A Sui- cidprophylaxe („öngyilkosság­megelőzés”) című nyugatné­met szaklap idei második szá­ma két pécsi szerző tanulmá­nyát közli. Báliké Márta: Az impressziókeltés jelentősége vokális csatornán és P. Müller Péter: A telefonszolgálatok hermenautikájáról című dolgo­zata jelent meg a nemzetközi folyóiratban. 04-05-07 Ittasan vezette segédmotorkerék­párját október 16-án Pécsett, a Nyíl utcában Szőgyi Ottó pécsi lakos, aki járművével felborult és köny- nyebben megsérült. * Figyelmetlenül kanyarodott az En­gels útról a Kalapács utcába októ­ber 16-án Thész Sándor pécsi lakos. Segédmotorjával egy álló személy- gépkocsinak ütközve könnyű sérü­lést szenvedett. közleménye A Magyar Elektrotechnikai Ellen' őrző Intézet (MEEI) a vásárlók be­jelentése alapján megvizsgálta kü­lönféle műanyag villanyszerelési ve- dőcsőtartozékok minőségét. Meg­állapította, hogy a vaszari Hunyadi Mgtsz Műanyag- és Fémfeldolgozó Üzemének Mü. ds. 65. típusú dobo­zai és fedelei, valamint a ceglédi Lenin Mgtsz budapesti műanyag­részlegének Mü. ds. 65. típusú fe­delei nem felelnek meg az előírá­soknak. A MEEI minősítő vizsgálata, illetve jóváhagyó szakvéleménye nélkül kerültek forgalomba a MIKOV 15. számú budapesti műanyag­részlegében gyártott Mü. ds. 65. tí­pusú, továbbá az ugyanilyen típus­jelű, de gyártó vállalat megjelölé­se nélkül árusított fedelek és Mü. dk. 100. típusú dobozok. A bizton­sági követelményeknek egyik termék sem tesz eleget, alkalmazásuk tűz­veszélyt okozhat. A MEEI állásfog­lalása alapján a Kereskedelmi Mi­nőségellenőrző Intézet a felsorolt műanyag védőcsőtartozékok további árusítását megtiltotta. Az intézet felhívta a forgalmazó kereskedelmi vállalatokat az értékesítés azonnali megszüntetésére. A vásárlókat a rossz minőségű dobozok és fedelek vissza­vételével kártalanítják. A BARCSI „VÖRÖS CSILLAG” MGTSZ 1984. november 19-én délelőtt 10 órakor a központi géptelephelyén, Barcs, Táncsics M. út, az alábbi gépeit árverésen értékesíti 4 8 db MTZ—50-es traktor, 4 1 db RZS—140-es fűkasza, 4 2 db LCF—3-as eke MTZ-hez, 4 2 db SPC—6-os kukorica vetőgép, 4 2 db 4SABPD—75 burgonyaültető, 4 3 db Lajta—32 gabonavetőgép, 4 2 db MC—6-os kombinátor, 4 1 db XT—3-as tárcsa. AZ ÁRVERÉS NYILVÁNOS, MINDEN ÉRDEKLŐDŐT VARUNK. A Bonyhádi Cipőgyár gyártószalagjain bundacipók készülnek, amikből az üzem az ősszel 110 000 párat gyárt ____________________________ - -

Next

/
Oldalképek
Tartalom