Dunántúli Napló, 1984. augusztus (41. évfolyam, 210-239. szám)

1984-08-18 / 227. szám

LAKÁS-INGATLAN 3 szobás családi ház eladó. Pécs, Katalin u. 12. Érdeklődni vasár­nap, egész nap. Fiatal házaspár -1 szo­ba, összkomfortos la­kást bérelne hosszabb időre. „Szeptemberi es­küvő” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. ________ E ladó a cserkúti csár­dától 10 percre 580 négyszögöl, fiatal lu­gasszőlő és gyümöl­csös, ez évi terméssel, présházzal, pincével, teljes felszereléssel és szoba-konyhás lakrész­szel. Telefon: 28-508, 17 órától 19 óráig. 2V2 szobás, két erké- lyes, parkettás, össz­komfortos, Uránváros­ban levő, tanácsi laká­somat elcserélném egy IV2 és egy 2 szoba, összkomfortosra. Garázs + különbözettérítéssel. Telefon: 31-666. Első éves orvostanhall­gatónő egyszemélyes albérletet keres. „Csend” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Eladó Adorjás, Petőfi u. 18. sz. ház gazda­sági épülettel, 1200 négyszögöl területtel. Érdeklődni mindennap a 21. sz. alatt. ________ H ajmás, Kossuth u. 41. sz. lakás eladó. Nagy­méretű, 3 szobás, köz­ponti fűtéses, kony­ha, kamra, fürdő­szoba, 10 m-es folyosó­val, gazdálkodásra al­kalmas. Érdeklődni: Szentdénes, Petőfi u. 6. szám alatt.________ S zentlőrinci, 2,5 szobás lakás (téglaépület) el­adó. Érdeklődni: Nefe­lejcs u. 3/B, II/5. Elcserélném Pécsújhe- gyen lévő, 2 x 300 négy­szögöl építési telkemet (egyenes terület, szőlő, pince, présház) harká­nyi ingatlanra (üdülő, társasüdülő). „Erika” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe._______________ E ladó kétszobás csalá­di ház, 200 négyszögöl telekkel, tehermentesen, beköltözhetően, 800 ezer Ft-ért. Krúdy Gyu­la u. 3._______________ _ 25 0 négyszögöl szőlő eladó. Érdeklődni: Kö- zép-Makár 10., egész nap__________________ K eszüi, malomvölgyi tó mellett 660 négyszögöl szántóföld eladó. Ér­deklődni szombat-va­sárnap: Keszü, Petőfi u. 132.______________________ 2,5 vagy 3 szobás lakást bérelnék hosszabb idő­re, Pécsett. Hely- és ármegjelöléssel. „Lehe­tőleg bútorozatlanul” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe._____________ E ladó a görcsönyi sző­lőhegyen 400 négyszög­öl szőlő, pince, présház -j- teljes felszerelés, szüret előtt. Érdeklődni lehet: hétköznap 15 óra után, szombat, vasár­nap egész nap. Gör- csöny, Dózsa u. 21. Bé­káséi___________________ S zoba-konyha, szuterén, 45 m2, nagy pince el­adó. 120 négyszögöl te­rület, azonnali beköltöz- hetéssel. „Panoráma” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. _________ B alatonalmádiban lévő, kétszobás, összkomfor­tos, erkélyes tanácsi la­kásunkat hasonló pécsi­re vagy Pécs környéki­re cserélnénk. Cím: Zöld Pál, Balatonalmá­di, Rákóczi u. 34. 400 négyszögöl, pano­rámás építési telek (Ja- kabhegyen), Mecsek- oldalban eladó. Érdek­lődni: Blum Zoltán. Te- lefon: 13-705. 9-18-ig. Balatcnmária-alsón el­adó 251 négyszögöl te­lek, rajta kis lemezház­zal. Telefon: 10-751, este 7 után. Csarnótán, Harkányfür- dőtől 5 km-re, 200 négy­szögöl szőlő, teljes fel­szereléssel, terméssel, újonnan épült pincével eladó. — Érdeklődni: Hitre Sándorné, Csarnó- ta 55. Pécsett: 28-555 telefonon. Szétköltözők I III. kerü­leti, kétszoba összkom­fortos szövetkezeti pa­nel és kétszoba össz­komfortos tanácsi tégla­épületben lévő lakást cserélünk háromszobás + garázsos, illetve 3,5 szobás szövetkezeti vagy öröklakásra, eset­leg háromszobás csalá­di házra, a III. kerület­ben. Érdeklődni: Kállai Éva tér 1., III. 11.______ B elvárosi, gázfűtéses, összkomfortos, nagymé­retű öröklakás készpén­zért, sürgősen eladó, kicsi összkomfortot esetleg beszámítok. 260 négyszögöl gyümölcsös szép helyen, Pogányban eladó pincével. Tele­fon: 23-285, 17 órától. Harkány, József A. u. 42. számú, 3 szoba, konyha -f- 2 szoba, konyha, melléképületes összkomfortos családi ház eladó vagy elcse­rélhető. Érdeklődni a helyszínen. Eladó Pécs-Vasas I., Kőbánya u. 27. szám alatti családi ház. Ér­deklődni a helyszínen, du. 16.00. _______________ A lbérleti szoba kiadó nem dohányzó, igényes dolgozó fiatalember ré- szére. Telefon: 18-818. Mohács belvárosában, 4 szobás családi ház, nagy udvarral, ipari te­vékenységre alkalmas melléképületekkel el­adó. Cím: Mohács, Tol- buhin u. 9. Érdeklődni a helyszínen.____________ Bicsérden családi ház eladó. Érdeklődni: Bi- csérd, Rózsa F. u. 77. Pellérdi szőlőhegyen, 400 négyszögöl, 3 éves lugasszőlő és 150 négy­szögöl parlag eladó, ugyanott olcsón eladó akácerdő, eladó régi fajta présház, felújítva 560 négyszögölön, 5x11 méteres szoba, présház -f- pince, kút, villany fo­lyamatban. „Út mel­lett” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. Az Aradi vértanúk út­ján, 34 m2-es, összkom­fortos, bútorozatlan garzonlakás kiadó — vállalatnak, intézmény­nek is. ^Érdeklődni: Jurcsik Károly, Győr, Gorkij u. 13. Telefon: 96/22-024, V26 órától 10 óráig. ___________________ Ú jszegedi, 3,5 szobás (135 m2) lakás + ga­rázs eladó vagy kisebb­re cserélhető. Érdeklőd­ni: Kiss Kálmán, 6445 Borota, Deák u. 25/1. Mohácsi szőlőhegyen, üdülőterületen, panorá­más, 385 n-öl telek el­adó. Mohács, II. Lajos u. 9. Hustiné._________ B udapesti, kisméretű, tanácsi, másfél szobás, erkélyes, összkomfortos lakásomért pécsi, ker­tes, 3 szoba komfortos házat keresek. Értékkü­lönbözetet térítek vagy még egy pécsi szövet­kezeti lakást adnék. Telefon: 10-860, esti órákban. Két, családnak is meg­felelő, Anna utcai csa­ládi ház eladó. Áll: 4 szoba, konyha, összkom­fort (100 m2), és két­szoba, konyha, komfor­tos lakásból (50 ' m2). Ez utóbbi azonnal be­költözhető, a másik ré­sze egy év múlva. Ér­deklődni az esti órák­ban, a 28-140 telefon­számon. Komfortos családi ház eladó. Érdeklődni: nap­közben, Tolna megye, Mözs, Kossuth L. u. 38. Elcserélném Szliven környéki, 47 négyzetmé­teres, összkomfortos ta­nácsi lakásomat, kör­nyékbeli hasonlóra. Gázfűtéses is lehet. „84” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Eladó hétvégi ház, a Dombay-tó mellett. Ezenkívül bontásból származó akácoszlop, szarufa, léc, deszka. Érdeklődni: Pécsvárad, Pécsi országút 9., Ko­vács József._____________ A radi vértanúk útján, társasház építésére is alkalmas, nagyméretű családi ház eladó. 1,5 szobás, összkomfortos lakást beszámítok. Irányár: 1,5 millió Ft. Érdeklődni: 15-515 vagy 31-254-es telefonon, az esti órákban. Hosszúhetény, Fő u. 144. sz. családi ház, be- költözhetően eladó. Eladó Pécs területén, 5 kh kert (bolgárkerté­szet), lakóház, istálló, sertésólak, különálló, egyszobás pajtaépület vízzel és villannyal el­látva, nagyrészben be- tonút-bejárattal, a te­rület és épületek meg­oszthatók. Érdeklődni: Hárságyi, Pécs, Éva u. 3. sz. Telefon: 30-669, szeptember 10—11-én, személyesen vagy tele­fonom___________________ Pécstől 15 km-re-, Lot- hárdon lévő, 2 szoba, konyhás régi családi ház eladó, kp + OTP- átvállalás. Érdeklődni: Lothárd, Petőfi S. u. 3. szám alatt. Három hold dinnyeföld eladó. Cím: Koltai Pál, Felsőszentmárton. Mohácson, üdülőterüle­ten, vízművel szemben, panorámás, 200 n-öl, új telepítésű szőlő, építési engedéllyel eladó. Úttö­rőliget 7. Telefon: 10-585. Eladó 1 szoba komfor­tos, garázsos házrész. Telefon: 28-408.________ Z siboti szőlőhegyen, ol­csón eladó lakóház, szőlővel -f- üres föld, 800 n-öl külön is. Kút, villany van. Érdeklődni: személyesen vagy levél­ben, Pécs, Kodály Z. u. 5., III. em. 1. Hoffer Józsefnél. Hétemeletesben lévő, kétszobás, étkezős la­kásom kisebbre cserél­ném. „Erkélyes előny­ben” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.________ B aksai szőlőhegyen, kövesút mellett, 470 n-öl szőlő, felszereléssel együtt, gyümölcsfákkal eladó. Kisdér, Petőfi u. 11. sz.___________________ Pécs belterületén, 5 szoba, hallos, központi fűtéses családi ház, forgalmas út mellett eladó. Az egész épület alatt műhely van, ipari árammal, fedett kapu­bejárat -f- garázs, va­lamint külön bejáratú, 1 szobás lakrész. Irány­ár: 1,8 millió Ft, vagy lakást, nyaralót beszá­mítok. Érdeklődni az esti órákban, a 10-489- es telefonon lehet. Két diák részére, csalá­di házban albérleti szoba kiadó. Pécs, Dankó P. u. 6. (Balo- kányfürdő mögött). 2 szoba komfortos csa­ládi ház, 390 n-öl tel­ken, gazdasági épüle­tekkel. 3 db 200 I bo­roshordó, 300 literes szüretelőkád, 150 literes prés eladó. Pécs, Nagy­Szkókó u. 39. ___________ E ladó háromszoba összkomfortos, központi fűtéses családi ház. Kozármisleny, Móra F. u. 45. Elcserélném hétemele­tesben lévő, IV. eme­leti, 2 szoba, étkezős, tanácsi, összkomfortos lakásunkat, 1 szoba összkomfortos. tanácsi lakásra, I—II. emeletig. Válaszokat: „Megegye­zés” jeligére kérjük a Sallai utcai hirdetőbe. Zöld „Tátrán” robogó, új műszakival, tartalék gumikkal és alkatré­szekkel olcsón eladó. Cím: Pozsgay, III., Tarr Imre u. 8/B., III. em. 10., este 19—20 óra kö­zött_____________________ E ladó egy NSZK gyer­mek tolókocsi, 6—12 éves korig. Pécs, III. kér., Kovácstelep, Száz­szorszép u. 13. 1 db Commodor WC— 20-as személyi számító­gép, teljes felszerelés­sel és 1 db JAPÁN TAXAN ipari monitor eladó. „Vámkezelt” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. Új, 190 Diesel Merce­des eladó. „Silver Blán” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. TZ 4 K-s dízel traktor, minden munkaeszköz­zel, pótalkatrészekkel eladó. Babarc, Petőfi u. 25. Új, 4 szálas „Over- lock” eladó. Érdeklőd­ni a 41-648-as telefo­non. Epedarugós franciaágyak és kárpitozott garnitúrák készítése részletre is. Vajta kárpitos, Pécs, Déryné u. 11 új műanyag motorcsó­nak 25 LE-s motorral, utánfutóval eladó. Irányár: 75 000,— Ft. Ugyanitt 20 literes, 12 V camping hűtő eladó. Érdeklődni: Nagyko­zár, Rákóczi u. 21. Kazánra szerelhető automata olajégőt, valamint 1 db 3—4 m3- es olajtartályt vennék. Cím: Mánia, Forrás köz 9. Imrő. _________________ 15 00-as Polski Fiat, ka­rambolos, egyben vagy bontva eladó. Érdek­lődni délután 4—8-ig, Romonya, Béke u. 6. Építők, figyelem! Azon­nali házhoz szállítással kis- és nagyméretű tég­la, 1 m—10 m szarufa, gerenda, minden mé­retben léc, stafni, ce­mentlap, deszka eladó. Pécs, II., Pipacs u. 11. Vadonatúj bőrnadrág áráért eladó. Érdeklőd­ni kizárólag 5 után a 90-814-es telefonon. 5 éves Trabant Special újszerű állapotban el­adó. Megtekinthető kedden és szerdán egész nap. Kisbudmér, Kossuth u. 15. _______ _ Ú j, 260 literes Siemens mélyhűtőláda eladó. Te­lefon : 21-548.____________ J ó állapotban lévő, TO rendszámú, 1200-as Lada eladó. Érdeklődni munkanapokon, 17 óra után: Bajcsy-Zsilinszky u. 8., II. 4._____________ Eladó 600-as szalagfű­rész gép. Érdeklődni: Pécs, Patacs, Fő út 37. Új állapotban lévő szél­lovas és egy MARS mi­ni hifi-torony eladó. Te­lefon: 18-239.___________ W artburg Tourist vonó­horoggal, 16 ezer kilo­méterrel és egy Pannó­nia 270 típusú lakóko­csi eladó. Telefon: 23-571,_________________ G arázsban tartott, 3 és fél éves Wartburg Li­mousine, 37 000 kilomé­terrel eladó. Telefon: 28-360.___________________ T rabant Special, jól­ápolt, -új, műszakizott, eladó. Asztalos János u. 1., délután 5 órától, Pécsett. KU-s forgalmi rendszá­mú, piros 1200-as Lada eladó. Érdeklődni le­het: Ihász, Hidas. ZD-s, 1200-as Zsiguli eladó. Mohács, Tolbu- hin u. 38., II. 7. 17 óra után. VEGYES Nyugdíjas házaspár családi házba egyedül­álló, középkorú nőt ke­res gondozásra, rövid idő elteltével eltartási szerződéssel. Közelben több munkalehetőség van. Kétújfalu, József Attila u. 23. A pizsamaházak és a Móricz Zsigmond körtér környékén garázst bé­relnék. „Lada” jeligé­re a Hunyadi úti hir- detőbe.__________________ M agánúton gyors- és gépírást tanulnék. «,Vik­tória” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Érettségizett, fiatal nő munkát keres, minden lehetőség érdekel. „Sürgős, '84” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Olcsó nyugati körútra férfi útitársakat kere­sek. Pécs, Menta dűlő 7. (Úttörő út 38-nál.) Idén érettségizett lány állást keres adminiszt­ratív munkakörben. „Kereskedelmi érettsé­gi” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Harkányban, elvi épí­tési engedéllyel, társas­üdülő építőközösségét szervezzük. Kérjen tájé­koztatót! „Lanka” tár­sasüdülő, 1536 Buda­pest 114. Pf.: 380. Te­lefonügyelet munkana­pokon, 10—12-ig, 15-18- ig, 375-696. Harkányban, Sopron­ban és a Mátrában 28 napos használati jogú üdülőszövetkezet tagsá­gát szervezzük. Kérjen tájékoztatót! „Hegyvi­dék” üdülőszövetkezet, 1536 Budapest 114. Pf. 380. Telefonügyelet munkanapokon 10-12- ig, 15—18-ig. 375-696. Egytonnás tehergép­kocsival folyamatos munkát vállalnék szö­vetkezeteknél, válla­latoknál. „Lelkiisme­retes” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. Két agilis fiatalember, műszaki képzettséggel, vezetői engedéllyel, sok szabad idővel, kis­iparosnál munkát vál­lal. „Hét végén is” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. HÁZASSÁG „Jeladás" Társkereső GMK. Tartós társkap­csolatokat közvetítünk az egész országban. Egyévi szolgáltatás, tel­jes diszkréció. Kérje tájékoztatónkat. Buda­pest 64. Pf. 23. 1378. Telefon: 843-506.________ Szeretnék megismerked­ni hozzám illő férfival, 73 évestől 75 évesig, aki élettársam tudna lenni. Saját lakásom van. „Rossz egyedül” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 36 164, régóta egyedül élő, diplomás nő, egy gyermekkel, intelligens, megfelelő egzisztenciá­val rendelkező társat keres 50 éves korig, há­zasság céljából. „Gló­ria” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. _______ Tá rskereső iroda segít önnek a párválasztás­ban. Levélcímünk: Pécs 14. Pf. 33. 7614._______ H ázasság céljából ke­resem azt a becsüle­tes, intelligens, leg­alább középfokú vég­zettségű, független fér­fi ismeretségét, aki ha­sonló tulajdonságokkal rendelkező, 31 éves, csinos, gyermektelen, elvált asszony társa lenne. „Kölcsönös sze­retet” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 56 éves, elvált és 41 éves, özvegy munkatárs­nők, korban hozzá illő és káros szenvedélytől mentes, korrekt, jószívű férfiak ismeretségét ke­resik házasság céljá­ból. Csak jó megjele­nésű és magányosan élők írjanak. „Igaz­gyöngy” jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. 165/55, elvált, barna, otthonához ragaszkodó, korrekt, pedáns hölgy, belvárosi lakással, ke­resi házasság céljából, káros szenvedélytől mentes, komoly, őszin­te, csinos, nem filigrán, határozott jellemű, ko­csival rendelkező, kor­ban hozzá illő férfi is­meretségét, 58 éves ko­rig. „Becsüljük meg egymást” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 33/150, elvált nő, 3 gyermekkel megismer­kedne korban hozzá illő férfival, kölcsönös szim­pátia esetén házasság céljából. „Várlak” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. 32 éves, 167 cm magas, elvált férfi vagyok, megismerkednék kor­ban hozzám illő lánnyal vagy elvált asszonnyal, házasság céljából, egy gyermek nem akadály, „őszinteség” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Gyermekét egyedül ne­velő, 170 cm magas, 30 éves, fizikai dolgozó férfi keresi házasság céljából, ugyancsak gyermekét egyedül ne­velő nő ismeretségét. „Árvák” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. 34 180, kisiparos, várja komoly gondolkodású, vidám természetű, jó alakú, nőiesen telt hölgy bemutatkozó le­velét házasság céljá­ból. Anyagiak nem ér­dekelnek. Választ „Ger­bera” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe._________ 4 0-es műszaki értelmi­ségi, keresi természet- és zenekedvelő, vígke- délyű hölgy ismeretsé­gét házasság céljából. Választ: „Harmónia” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe kérem. MAI MŰSOR FILM Petőfi: Omega, Omega (f4, f6, f8). Kossuth: Omega, Omega (10, 12), A világgá ment királylány (2, 4), Rossz fiú (6, 8). Park: Omega, Omega (f5, f7). Park kert: Omega, Omega (f9). Ságvári: A kicsi kocsi újra száguld (4, 6). DOZSO: Dot és a kenguru (4). Fekete Gyémánt: Az utolsó metró (6). Jószerencsét: öld meg a sogunt! (4, 6). Komarov kert: Dü­höngő Bika (f9). Lvov kert: A Bom­banő (f9). Mohács: King Kong (fő, 8). Komló, Zrínyi: A Szalamandra (4, 6, 8). Komló, Május 1.: Vámhi­vatal (f5, f7). Szigetvár: Csillagom, halálom (6). Siklós: Púpos lovacs­ka (3), Kelly hősei (5, 8). Harkány: Nyerítő nyeremény (10), A profi (6, 8). Sellye: Matyi, miért nem sze­retnek a lányok? (8). Mágocs: Nuki majom kalandjai (3). Mázaszászvár: A csoda vége (6). Beremend: Fehér farkasok (f8). Vajszló: A piszkos ti­zenkettő (6). PLANETÁRIUM Planetáriumi előadás: Nyári csillag­képek 16.30 órakor. RÁDIÓ KOSSUTH RÁDIÓ 8.25: Családi tükör. 8.55: Mit? — hol? — mikor? — hogyan? 9.10: Szí­nes népi muzsika. 10.05: Volt, lesz . . . 12.30: Déli zeneparádé. 13.25: Orvosi tanácsok. 13.30: Szer­kesztőségi beszélgetés Debrecenben, a nemzetközi juhtenyésztési szimpó­ziumon. 14.05: A hét embere. 14.15: Népzenei példatár. 14.25: Magyarán szólva. 14.40: Mindennapi irodal­munk. 15.10: Couperin: Corelli apo- theozisa — triószonáta. 15.25: Új Zenei Újság. 16.00: 168 óra. 17.30: Komolyzenei „lemezlovas”. 18.45: Népdalelőadók hangalbuma. 19.30: Emlék-képek Erkel Ferenc életéből. 20.50: A V'Moto Rock együttes új nagylemeze. 21.31: Bemutatjuk új operafelvételeinket. 22.20: A Stutt­garti Rádió szimfonikus zenekarának hangversenye a Liederhalléban. 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ 8.11: Fúvóspolkák. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.35: Kincses Veronika felvételeiből. 9.00: Szendrő Józsefre emlékezünk. 10.00: Szombat dél­előtt. 11.57: Angol nyelvű hírek. 12.00: Jó ebédhez szól a nóta. 13.02: A macskabajszi gyerekek. Me­sejáték. 14.00: Irodalmi világjárás. 14.35: Marica grófnő. Kálmán Imre operettjének rádióváltozata. 16.06: Slágerek mindenkinek. 17.06: Sport­műsor. 17.21 : Húszas stúdió. Úton — 3. 18.35: Sportműsor. 19.05: A Shadows együttes felvételei. 19.45: Márkus László énekel. 20.05: Nóta­csokor. 20.35: Szivárvány a hírről. 22.00: Slágermúzeum. 23.20: Mai Waldron dzsesszkvartettje játszik. HARMADIK MŰSOR 7.00: A Magyar Rádió román nyelvű nemzetiségi műsora Szolnok­ról. 7.30: A Magyar Rádió szlovák nyelvű nemzetiségi műsora Miskolc­ról. 8.17: Virág Endre (orgona) Re- ger-hangversenye. 9.02: Román mű­vészek operafelvételeiből. 9.54: Csil­lagszemöldökű. Csáth Géza versei. 10.01: Bruokner: Te Deum. 10.25: Slágerlista. 11.05: Hangfelvételek felsőfokon. 12.35: Zenés játékokból. 13.07: Lemezbörze helyett. 14.00: Kívánságműsor szombaton. 16.00: Ko­molyzenei archívumunkból. 17.00: Madrigálok. 17.30: Tip-top parádé. 18.00: Kritikusok fóruma. 18.10: Nép­zene sztereóban. 18.40: Rejtett kin­csek. 18.55: Mint a remete? Takáts Gyula versei. 19.05: Operaáriak. 19.30: Az Osztrák Rádió szimfonikus zenekarának hangversenye. Közben: kb. 20.20: Hogyan szépítsünk — mit védjünk? Kb. 20.40: A hangverseny- közvetítés folytatása. Kb. 21.30: Kó­rusok, hanoszerszióltók. Kb. 22..20: Népdalok. 22.40: Műhelyek, alkotók. PÉCSI RÁDIÓ 8.00: Jó pihenést! 10.00: Műsor­zárás. 18.30: Szerb-horvát nemzeti­ségi műsor. 19.00: Nemzetiségeink zenéjéből. 19.05: Német nemzetiségi műsor. 19.35: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ 7.58: Műsorismertetés. 8.00: Tévé­torna. 8.05: A szegedi stúdió szlo­vák nyelvű nemzetiségi műsora. 8.25: (Csak gyerekeknek! 8.55: Testünk. 9.05: Ki játszik ilyet? 9.25: Fantomas visszatér. Francia—olasz film. 11.00: Keresztkérdés. 11.25: Képúisáq. 14.38: Műsorismertetés. 14.40: Érzel­mek sodrában. Szovjet tévéfilm. 16.00: Cimbora különkiadás. 16.45: Hírek. 16.50: Mestersége: színész. 17.30: Reklám. 17.35: Jelképeink. A magyar címer. 18.10: Képújság. 18.15: Párhuzamos életrajzok. 19.05: Diag­nózis. 19.25: Reklám. 19.40: Tévé­torna. 19.45: Esti mese. 20.00: Tv- híradó. 20.30: Vers — mindenkinek. 20.35: Nonstop nonszensz. 21.05: Menő Manó. Olasz—angol rajzfilm­sorozat. 21.10: A fülbevaló. Francia lélektani krimi. 22.05: Menő Manó. 22.10: Amerikai burlesz'kparádé. (ff). 22.25: Boszorkányszombat. Amerikai film. 23.20: Tv-híradó 3. MÁSODIK MŰSOR 15.23: Műsorismertetés. 15.25: Nemzetközi férfi atlétikai verseny. 18.00: Rajzfilmek. 18.15: Képújság. 18.20: Auditorium maximum. 19.00: MAFILM-magazin. 19.10: Néqyesfo- gatJhajtó világbajnokság. 20.00: Út­közben. Lengyel film. 21.15: Tv-hír­adó 2. 21.35: Telesport. 22.35: Kép­újság. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 17.30: Hét tv-nap. 18.00: Hírek. 18.05: Tv-naptár. 18.15: Kis koncert. 18.30: Dosszié — dokumentumsoro­zat. 19.15: Rajzfilm. 19.21: Reklám. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám. 20.00: A forró hullám négy napig tartott — kanadai játék­film. 21.40: Reklám. 21.45: Tv-nap­ló. 22.00: Könnyűzenei adás. MÁSODIK MŰSOR 15.50: Jugoszlávia, jó napot! — tájékoztató-szórakoztató adás. 16.20: Gumi Tarzan — dán játékfilm. 18.00: Gyermekfesztivál. 19.00: Népi muzsika. 19.27: Ma este. 19.30: Tv- napló. 19.55: Reklám. 20.00: Köny- nyűzene. 20.30: Márványemberek — munkahősök — dokumentumriport. 21.15: Hírek. 21.20: Sportszombat. 21.40: Reklám. 21.45: Kennedy-film- sorozat. 22.35: Költői színház. Dolgozókat feluesznek „A" KATEGÓRIÁJÚ országos kö­zös vállalat pályázatot hirdet szám­viteli osztályvezetői munkakör betöl­tésére. Feltételek: szakirányú végzett­ség (legalább mérlegképes oklevél), számviteli és ügyvitelgépesitési tiibb éves szakmai gyakorlat. Pályá­zatokat részletes önéletrajzzal vagy személyesen az eddigi szakmai te­vékenységgel a következő címre kér­jük: BKR Közös Vállalat, Baja, Pf. 6. 6500. (268213) SZALÁNTA község közös Tanácsá­nak elnöke pályázatot hirdet felső­fokú végzettségű pénzügyi csoport- vezetői állás betöltésére. Illetmény: kulcsszám szerinti. Jelentkezés: sze­mélyesen a községi tanács elnöké­nél. (Lehet kezdő is.) (2264) A HEGYHÁTI ÁFÉSZ, Sásd fel­vesz 2 belső ellenőrt, 1984. augusz­tus 15-től. Előírt iskolai végzettség: érettségi és mérlegképes könyvelői oklevél. Fizetés: képesítéstől és gya­korlati időtől függően. Jelentkezés az áfész központi irodájában: Sásd, Dózsa u. - 32., Orosz Lajosnó szem.-i vezetőnél. (2259) A SÁSDI óvoda felvételt hirdet szaképzett óvónői állásra, lakással, fizetés megegyezés szerint. Jelent­kezni lehet az óvoda vezetőjénél: Sásd, Rákóczi u. 7. Telefonszám: 266. (2267) A PÉCSI Minőségi Ruházati Szö­vetkezet felvesz középiskolai végzett­séggel anyagkönyvelőt, valamint mű­szerészt. Jelentkezés: Pécs, Ágota u. 1-3. sz. (2?40) A „BARANYA" Kereskedelmi Vál­lalat felvesz: gépkocsivezetőt és nyugdíjas éjjeliőrt. Jelentkezés a vállalat munkaügyi osztályán: Pécs, Rákóczi út 11. (2256) HÖTECHNIKA Vállalat felvételre keres lakatos, hegesztő szakmunká­sokat, valamint 2 segédmunkást. Vi­dékieknek munkásszállót biztosítunk. Jelentkezni lehet: Pécs, Sport u. 2/A szám alatt. Telefon: 12-329. (2131) A BARANYA megyei Cipőipari Szövetkezet munka- és tűzvédelmi előadót, műszerészt, legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező gyors- és gépírókat azonnal felvesz. Jelentke­zés: Pécs, Szabadság út 58., sze­mélyzeti vezetőnél. (2291) A BARTFA u.-i Általános Iskolába azonali belépéssel keresünk 8 órás, valamint szeptembertől 4 órás el­foglaltsággal takarítónőt. (2300) A PÉCS-GYARVAROSI Általános Iskola azonnali belépéssel takarítót vesz fel. Jelentkezni lehet az igaz­gatói irodában: Pécs, Fürst S. u. 40. sz. alatt. (2054) A DÉL-DUNANTÚLI Gázszolgálta­tó Vállalat központja üzemfenntar­tási és állóeszköz-gazdálkodót felső­fokú műszaki végzettséggel felvesz. Jelentkezni lehet személyesen az üzemfenntartási osztályvezetőnél, Pécs, Felszabadulás u. 107. sz. alatt. (2299) A JANUS Panonius Múzeum terem­őrt keres. Jelentkezni: Pécs, Kápta­lan u. 2. Telefon: 24-822. (2298) FOTÓLABORBA 2 műszakos mun­karendben dolgozókat felveszünk. Je­lentkezni lehet a Baranya megyei Fényképész Szövetkezet, Széchenyi tér 16., II. em.-i irodájában. (2297) Műszaki cikkeket szeretne leadni? Kevés az ideje? A lakásában feleslegessé vált - még üzemképes — MŰSZAKI ÁRUJÁT Ml MEGVÁSÁROLJUK I Nincs sorban állás, kényelmes, gyors áruátvétel. Bizományi Áruház, Sarohin t. út 67—69. Nyitva szombat kivételével: 8.30-17 óráig. Megközelíthető: 1, 16, 47, 29-es buszokkal. A Béri Balogh Ádám utcai Kertbarátok Boltja ajánlata vásárlóinak: borkénlap A PÉCSI Janus Pannonius Tudo­mányegyetem gazdasági főigazgató­sága vili nyszerelőt keres felvételre. Jelentkezni lehet: karbantartó műhely vezetőjénél, Pécs, Ifjúság útja 6. (2044) A PÉCSI Keményítőgyár felvesz 1 műszakos munkaterületre hegeszteni tudó tmk-lakatos szakmunkást, 3 mű­szakos munkaterületre betanított munkásokat, valamint 1 nyugdíjast 4 órás takarítói munkakörbe. Jelent­kezés: Pécs, Boigár Néphadsereg útja 47., munkaügy. (2245) A BARANYA negyei Zöldért Vál­lalat tmk-részlegéhez lakatos szak­munkást, valamint dekoratőrt mun­kakörbe szakképzett dolgozót fel­vesz. Jelentkezés: Pécs, Megyeri út 66., munkaügyi osztály. (2285) A TITÁN Kereskedelmi Vállalat Baranya megyei kirendeltsége fel­vesz a Raktárbázisra árukísérőket, valamint a Lenin téri Iparcikküzle­tébe szakképzett vas-műszaki eladó­kat és segédmunkásokat, gépíró­adminisztrátort. Jelentkezés: Pécs, Megyeri út 59., Raktárbázis, munkaügy. (2203) PÉCSEN a Mechanikai Laborató­riumba felvételre keresünk exportcso- mogoló munkakörbe férfiakat, aszta­losok, ácsok előnyben. Jelentkezés: Váraljai Jánosnál, az üzemben. (268206) A DÉL-DUNANTÚLI Áramszolgálta­tó Vállalat felvételre keres szakkö­zépiskolát végzett, a Robotron 5130 tip. mikroprocesszoros ügyviteltechni­kai adatfeldolgozó gép kezelésében jártas dolgozókat. Valamint: közgaz­dasági szakközépiskola számviteli­gazdálkodási vagy pénzügyi ágaza­ton végzett pályakezdő fiatalokat, bérezés: az 5/1983. ME. rendelet alapján. Jelentkezni lehet: személy­zeti és oktatási főosztály, Pécs, Rá­kóczi út 73/b. Telefon: 10-711/51-48 mellék. (2210) A DDGÁZ központ gondnoksága szeptemberi belépéssel délutános műszakban takarítónőt felvesz. Je­lentkezni lehet: Pécs, Felszabadu­lás u. 107., gondnokság. (2247) KÖZÉRDEKŰ „ERINTÉSVÉDELEM ELLENŐRZÉSE" c. sz. MST 4851/1 szabvány szerinti,, időszakos ellenőrzésre jogosító tan­folyam indul 1984. szeptember 21-én, a Technika Házában, a MEE pécsi csoportja szervezésében, 8 héten át, heti 1-1 nap elfoglaltsággal, plusr vizsga. A részvétel feltétele: erős­áramú szakképzettséq és felsőfokú szakképzettséggel 2 év — középfokú­val 3 év — szakmunkásvizsgával 5 év­gyakorlat szükséges. Jelentkezés: az. MTESZ megyei titkárságán (Pécs, Janus Pannonius u. 11.). Augusztus 18-án szépségverseny, llona-bál, tombola a Rájiban. A XIV. sz. Autójavító Vállalat fel­ajánlja szabad kapacitását IFA W 50, Robur, Skoda, Liaz, Rába, Cse­pel, Ikarus tipuscsalád karambolos javítására, rövid határidővel. Érdek­lődni lehet a 15-533 83-as telefonon, Bogárdi Mihály ügyfélszolgálati ve­zetőnél. A pellérdi Potyka étteremben au­gusztus 23—24—25-én halvacsora-este- ket tartunk. Halételeinket Szabó Jó­zsef hétszeres aranyérmes halfőző mester készíti. Mindenkit szeretettef várunk: az üzlet dolgozói. Kacsanapok a Barbakán-pincében (Pécs, Landler Jenő u. 18.) augusz­tus 19-ig. Nyitvatartás: 12-től 02 órá­ig. Helyfoglalás az üzletvezetőnél,, telefon: 24r930. A DÉDASZ Pécsi Üzemigazgatósá­ga bejelenti, hogy az alább felso­rolt munkák befejezést nyertek és azok 1984. augusztus 21-én feszültség alá kerülnek: - Nagyárpád I—II. sz» tr.-állomások átépítése, — Vasas, Komló III. ütem, 20 kV-os vezeték átépítése, -- Károlymajor 20 kV-os vezeték és OTR-állomás építése, — Sásd, ÁFOR tr.-állomás-átépítés és 1 kV-os kábel fektetése, — Sásd, MÁV 20 kV-os vezeték és OTR-állo­más építése, — Gyód, Háromszög dűlő OTR-állomás-épités és 0,4 kV- os hálózat bővítése. Jelzett időpont­tól a villamos berendezések és veze­tékek érintése életveszélyes! Mohácsi vásárlóink figyelmébe ajánljuk a KENDERFONÓ­MINTABOLT áruajánlatát: PVC színes ponyva, 1,50 m széles, 213 Ft/m; gépkocsitakaró ponyva különböző méretekben 3820-4110 Ft-ig; takaróponyvák különböző méretekben 1440— 3610 Ft-ig; gabonazsák, 56 x 122 cm-es 70,50 Ft-ért vásárolható! A Szabadság út 13. sz. alatt lévő Kenderfonó Mintabolt dolgozói várják vásárlóikat I fi Pécsi Dohánygyár két műszakba 18 évet betöltött női dolgozókat, 8 általános iskolai végzettséggel, CIGARETTAGYARTO GÉPEK KEZELÉSÉRE felvesz és betanít Kereseti lehetőség a betanulási idő után: 3800—4300 Ft FELVESZ TOVÁBBÁ: 9 gépésztechnikusokat 9 géplakatosokat 9 villanyszerelőket 9 férfi betanított- és segédmunkásokat. JELENTKEZÉS;---------PÉCSI--------­D OHÁNYGYÁR Pécs. Dohány u. 2—8.

Next

/
Oldalképek
Tartalom