Dunántúli Napló, 1984. augusztus (41. évfolyam, 210-239. szám)

1984-08-11 / 220. szám

Heti jegyzetünk Vád­emelés Az MLSZ komolyan veszi a labdarúgás megtisztítását. Ezt jelzi a kedden nyilvánosságra hozott vádemelés is. Labdarú­gók, sportvezetők, kívülálló „közvetítők” szerepelnek a névsorban, a vád pedig veszte­getés. Az ügy főszereplője a Csepel csapata. Játékosai bizo­nyíthatóan 362 ezer forintot vet­tek fel azért, hogy sorsdöntő fontosságú mérkőzések eredmé­nyeit befolyásolják. Hogy min­denki pontosan értse: bundáz- tak. Bajnoki pontokat adtak el jó pénzért. A történet természetesen majd a biróságon folytatódik! de nyilván sor kerül sportfe­gyelmi eljárásra is. Most természetesen lehet ta- máskodni, hogy vajon csak eny- nyi bunda volt mindössze? Le­het morgolódni, hogy miért nem korábban kezdték a sport­ág vezetői a szigor pálcáját suhogtatni? Gondolom, az ilyen kérdések felsorakoztatása és különböző következtetések ki­gondolása nem lehet cél, _ hi­szen nem old meg semmit, nem vezet sehová. A rendcsinálást egy napon és egy üggyel kell elkezdeni. Ez most megtörtént, mintegy folytatásaként a Volán —Honvéd, Diósgyőr—Nyíregy­háza mérkőzéseken kialakított eredmények után hozott dönté­seknek. A hangsúly a folyama­ton van. Azon, hogy végre nyil­vánvalóvá váljék, befellegzett a bundának. Nem tekintendő immár bocsánatos bűnnek, „botlásnak” az eredmények manipulálása. Sőt ha veszte­getés gyanúja merül fel, a szö­vetség a rendőrségi feljelen­téstől sem riad vissza. Ez azt is jelzi, hogy lejárt a kérlelések, a labdarúgás tisztaságáért va­ló könyörgések időszaka is. Hosszú évek tapasztalata bizo­nyította: a kérlelés nem hasz­nált. A vádemelés is bizonyít­ja. most már a „bundát" nem bohókás fiúk csínytevéseként értékelik, hanem akként, ami: csalásként, vesztegetésként, bűncselekményként. A labdarúgás és a verseny- sportok általában már régóta nem iskolások vasárnapi játé­ka. A labdarúgók, az alacso­nyabb osztályúakat kivéve az egyesületek szerződtetett alkal­mazottai, akik a teljesítményü­kért kópiák a fizetésüket, jutal­mukat. A soortbeli teljesítmény sem öncélú szórakozás. Nem hasonlítható már szinte semmi­ben a hobbiból űzött testedzés­hez. Inkább a vállalkozások kö­zé sorolható. Hiszen a labdarú­gócsapatok teljesítménye mind­inkább szolgáltatásjelleget ölt. Pénzért nyújt ezreknek szórako­zást — vagy -bosszúságot. A jó teljesítmény ezen a pályán is tisztesséaes megélhetést bizto­sít. Az is igaz, hogy ezen a pályán is vannak, akik a gyors meagazdagodás érdekében mindenre képesek. Hasonlato­sak ezek az emberek a kocs- móroshoz, aki vizezi a borát. A vizezett bornak előbb-utóbb hí­re megy, elhagyják a vendégei és éhkoDpon marad, de ami mórj valószínűbb: lebukik és vórl-it emelnek ellene csalásért. És így van ez rendién. Minde­nütt. A futballpályákon is. Olimpiai mozaik Taróczy szenzációs győzelme Továbbra is remekül szere­pel a két magyar teniszező In- dianapolisban, az Egyesült Ál­lamok salakpályás nemzetközi bajnokságán. Az újabb fordu­lóban Taróczy Balázsra várt a nehezebb feladat, mert ellen­fele a világhírű, hatodik he­lyen kiemelt argentin Guiller­mo Vilas volt. Az idén bizta­tóan javuló, formáját vissza­nyerő magyar éljátékos nem ijedt meg a nagy névtől, s há­rom és fél órás öldöklő küzde­lemben 6-3, 6-7, 6-4 arányú győzelmet aratott, s ezzel be­jutott a legjobb nyolc közé. IIXXIII. nyári olimpiai játékokról jelentik A Postás ellen a második félidőben valósággal szétszedték a falót a bőrgyári lányok. Ezúttal a beállás találta meg a rést és lőtt gólt. Fotó: Maletics L. A bennmaradásért küzdenek a BIC-s lányok Hiába nyerte utcahosszal az NB II. nyugati csoportjában a bajnokságot a PBTC női gár­dája, a szakvezetés nagyon jó­zanul a legminimálisabb célt tűzte a csapat elé: „Ha 11.- ként is, de bennmaradni I”. Nos, a bajnokság félidejében, im­már túl a tavaszi küzdelmeken, a bőrgyári lányok négy győze­lemmel a 12. helyen állnak. Ám mindjárt el kell mondani: nem reménytelen helyzetben, mert egy pont a hátránya a Nyíregy­házi Volán mögött és kettővel az Egertől. — Nagyon sok múlik az őszi rajtunkon — kezdte az esélyek latolgatását Spolár Viktor, a pécsi lányok edzője. — Annál is inkább, mert az eddigi sze­replésünkre az volt a jellemző, hogy a csapat csakis jó kez­déssel képes versenyben ma­radni, akárcsak egy-egy mér­kőzésen is. Amennyiben utolér bennünket az ellenfél, már na­gyon kevés esélyünk van arra, hogy a lányok újítani tudjanak. Mindebből is látszik, hogy az NB II. mérkőzései után, még mindig szokniuk kell a felsőbb osztály légkörét. — Talán erőnlétileg nem bír­ják a lányok az NB I. B. vé­gig hajtósabb ritmusát? — Nem mondható, hogy a lányok erőnlétével vagy álló- képességével lenne baj. Bebi­zonyosodott ez már a tavaszi találkozókon is. Sokkal inkább baj az, hogy lelkileg nem ké­szülnek fel a küzdelemre. Pon­tosabban, nagyon hamar fel­adják, ha az ellenfél néhány gólos előnyre tesz szert. Saj­nos, ugyanezen hiányosságuk mutatkozik meg akkor is, ami­kor egy-egy játékos rövidzárla­tot kap. Nemhogy átsegítenék a kritikus időszakon, inkább rálicitálnak a hibákra. — Mennyiben sikerült felké­szíteni a gárdát az őszi — min­dent eldöntő — szezonra? — Harmincöt edzésen, ebből 11 mérkőzésen vagyunk túl. Számszerűen ez nem is volna kevés. Mégis azt kell monda­nom: éppen a csapatérés miatt, még ennél is több kellett vol­na. Mindenesetre a Szegeden megtartott alapozó edzőtábor nagyon sokat jelentett a csa­patépítés, a játékosok morális felkészítése területén. — Ha a sorsolást nézzük, ak­kor nem mindennapi jelenség­re figyelhetünk fel. A csapat­nak mindössze négy alkalom­mal kell kimozdulnia Pécsről. Vagyis nyolc hazai mérkőzés mellett még egy idegenbelit, a PMSC elleni találkozót is a vá­rosban játsszák. Milyen lehető­ségeket nyújt ez a csapatnak? — Hogy mindjárt az elején kezdjem: nagy jelentősége van a mai, Ózd elleni mérkőzésnek. Nemcsak azért, mert az első hazai győzelem azonnal jó hangulatot teremtene, de azért is, mert Ózdon is versenyben voltunk, csupán az utolsó öt perc „/eladása” fosztott meg bennünket a ponttól, vagy pon­toktól. A sorsolásunk a papír­forma szerint valóban jónak mondható, csakhogy hozzánk jön a tabella első nyolc helye­zettje, az alsó régióból egye­dül az ellenlábas Nyíregyháza lesz a vendégünk. Mindezek mellett reális esélyünk van ide­genben a Goldberger és a Hódmezővásárhely ellen is. A szerdán a Postás ellen leját­szott MNK-mérkőzésen mindvé­gig esélyünk volt a továbbju­tásra, hogy végül is 17-16-os vereséget szenvedtünk, oz a 6 kihagyott büntetőnek, no és^ a rriég mindig tartózkodóan játszó szélsőknek tudható be. öröm viszont, hogy míg félidőben 9-6- ra vezetett a Postás, a második félidő már a miénk volt, pedig ez a tavaszi idényben csak na­gyon ritkán fordult elő. Ha az MNK-ban — esélyesebb csapat ellen — mutatott játékot pro­dukálják a lányok, és pontokat tudunk hozni az említett két idegenbeli mérkőzésről, akkor bennmaradunk. K. L. n hétvége sportműsora AUGUSZTUS 11., SZOMBAT KÉZILABDA. NB I. B. nők: PBTC— Ózd, Bőrgyár-pólya, 16.00. Húsos SC —PMSC, Budapest, 14.00. SAKK. Beremendi Építők Kupa nemzetközi nyílt verseny, megnyitó és 1. forduló, Beremend, általános iskola, 8.00 és 9.00. EVEZÉS. Országos ifjúsági, serdü­lő- és úttörőbajnokság, mohácsi eve­zősök részvételével, Szeged, 15.00. TENISZ. OB II. férfi mérkőzés: ZTE —P. Spartacus, Zalaegerszeg, 13.00. AUGUSZTUS 12., VASÁRNAP LABDARÚGÁS. Nemzetközi mér­kőzés: Sellye—Donji Miholac (ju­goszláv), Sellye, 17.00. KÉZILABDA. NB II. férfiak: Bólyi MEDOSZ—Környe, Báty, 16.00. SAKK. Beremendi Építők Kupa nemzetközi nyílt verseny, Beremend, ált. isk., 9.00. TENISZ. OB II. nők: Rába ETO— P. Spartacus, Győr, 10.00. A HELYTÁLLÁS JUTALMA Továbbra is nagy népszerű­ségnek örvend Gabriel An- dersson-Scheiss svájci futópő, aki a nők maratoni versenyé­ben emberfeletti erőfeszítések árán harminchetedikként tán­torgott be a célba. A görög kormány sportügyekkel foglal­kozó minisztere bejelentette, hogy a svájci sportolót helyt­állása jutalmául meghívták egy 10 napos görögországi lá­togatásra. MEGOLDÓDOTT A GOND Megoldódott a zárónapon megrendezendő férfi maratoni verseny befutója körüli gond. A szervező bizottság kgrábbi döntése szerint azok a futók, akik három óra alatt nem tel­jesítették volna a távot, nem a Coliseum stadionban értek volna célba, hanem egy szom­szédos utcában. Azért, hogy vasárnap ne zavarják a záró­ünnepélyt. Eddig minden olimpián biz­tosították azt, hogy a maratoni táv utolsó helyezettjei is a központi stadionban fussanak célba. A szervező bizottság végül felülbírálta a kezdési időpon­tokat. A maratonit negyedórá­val korábban indítják, a záró- ünnepséaet pedig 15 perccel később kezdik. Helyi idő sze­rint vasárnap késő dálután, így a maratoni verseny lebonyolí­tására három és fél óra idő jut. Ez biztos elég lesz. BRISCO-HOOKS DUPLÁZOTT Nemigen gondolhatta az amerikai Valerie Brisco-Hooks két évvel ezelőtt, hogy emléke­zetes lesz számára az olimpia. 1982-ben született a fia, és akkoriban nem kevesebb, mint tizenhat kilogrammos súlyfe­leslege volt a futónőnek. Most — először az olimpiák történe­tében e két távsikerrel — duplázott, megnyerte a kétszáz és négyszáz métert. Indül a 4x400-as váltóban is. Ha az amerikai csapat ott győz, ak­kor Brisco-Hooks utoléri honfi­társnőjét, Wilma Rudolphot, aki három aranyat nyert az 1960-as játékokon. OVETT RENDBEN Az 1500-as előfutamok után nyilatkozott Stéve Ovett. A brit atléta gvakorlatilag a kórházT óqvból állt a startvonalhoz, de továbbjutott. „Azért jöttem ide, hogy versenyezzek. Sokan izgultak — legjobban a fele­ségem —. hogy valami kelle­metlenség történik velem. Nem akarok önmagam ellensége lenni. Ha tudom, hogy bajom eshet, nyilván nem futok” — mondta. Hozzátette: „Lelkileg rend­ben vagyok. Hogy fizikailag milyen formában, az kiderül később.’’ VÍVÁS Kardcsapat, olimpiai bajnok: Olaszország, 2. Franciaország, 3. Románia. CSELGÁNCS Páros — duett, olimpiai baj­nok: Candy Costie, Tracie Ruiz (Egyesült Államok) 195,584, 2. Sharon Hambrook, Kelly Krycz- ka (Kanada) 194,234, 3. Szaeko Kimura, Mivako Motojosi (Ja­pán) 187,992. ATLÉTIKA Tizpróba, olimpiai bajnok: Daley Thompson (Nagy-Britan- nia) 8797 pont, olimpiai csúcs (100 m: 10.44 mp; távol: 8,01 m, súly: 15,72 m, magas: 2,03 m, 400 m: 46,97 mp, 110 m gát: 14,34 mp, diszkosz: 46,56 m, rúd: 5,00 m, gerely: 65,24 m, 1500 m: 4:35,00 p), 2. 'Jürgen Hingsen (NSZK) 8673, 3. Siggi Wentz (NSZK) 8412. Női távolugrás, olimpiai baj­nok: Anisoara Stanciu-Cusmir (Románia) 6,96 m, 2. Vali lo- nescu (Románia) 6,81, 3. Susan Hearnshaw (Nagy-Britannia) 6,80. 200 m női síkfutás, olimpiai bajnok: Valerie Brisco-Hooks (Egyesült Államok) 21,81 mp, 2. Florence Griffith (Egyesült Ál­lamok) 22,04, 3. Merlene Ottey- Page (Jamaika) 22,09. 90 kg, olimpiai bajnok: Ed Banach (Egyesült Államok), 2. Akira Ota (Japán), 3. Noel Ló­ban (Nagy-Britannia). 48 kg, olimpiai bajnok: Ro­bert Weaver (Egyesült Államok), 2. Takasi Irie (Japán), 3. Gab Do Son (Dél-Korea). 62 kg, olimpiai bajnok: Ran­dy Lewis (Egyesült Államok), 2. Koszéi Akaisi (Japán), 3. Jung Keun Lee (Dél-Korea). 95 kg, olimpiai bajnok: Hyoung-Zoo Ha (Dél-Korea), 2. Douglas Vieria (Brazília), 3. Günter Neureuther (NSZK) és Bjarni Fredriksson (Izland). Los Angelesben tizpróbában a brit Daley Thompson nyerte az aranyérmet. Dunántúli napló A VOLÁN 12. SZ. VALLALAT Áruforgalmi üzemigazgatósága Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő: Mitzki Ervin I ■ m W f ■/ Ff |/7I hlllAfAAAA flAVIinPtttlIlf ATAfm Főszerkesztő-helyettesek: Báling József és Lombosi Jenő nivatasos ycpjarmuvczcioi Kiadja a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs. Pf: 134. Hunyadi út 11. 7601 Telefon: 15-000. 19 óra után: 15-726 Szerkesztőség telex: 12-421 Kiadó telex: 12-320 tanfolyamot indít Jelentkezés felételei: % — büntetlen előélet, Készült ofszet rotációs eljárással Saphir 96-os gépen Pécsi Szikra Nyomda Pécs, Enqel János u. 8. 7630 Tel.: 13-177. 13-696. Telex: 12-211 Felelős veze/ő: Farkas Gábor — legalább 8 általános iskolai végzettség, — betöltött 18. életév. A tanfolyamra jelentkezőket kiválasztás után állományba vesszük, a képzés idejére 2400,— Ft bért biztosítunk, a tan­folyam költségeit vállaljuk. Autóbuszjáratainkon dolgozónk és családtagjaik részére ingyenes, illetve kedvezményes uta­zást biztosítunk. Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Indexszám: 25 054 ISSN 0133-2007 Előfizetési díj eav hóra 34,— Ft negyedévre 102,- Ft fél évre 204,- Ft egy évre 400,— Ft Jelentkezés: Pécs, Diófa u. 4., 1. emelet 19., személyzeti és oktatási vezetőnél. A Los Angeles-i olimpia csü­törtöki versenynapján atlétiká­ban (3 szám), birkózásban (3 szám), vívásban, lovaglásban, kézilabdában, cselgáncsban és műúszásban avattak bajnokot. MŰÚSZÁS LOVAGLÁS Díjlovaglás csapat, olimpiai bajnok: NSZK (Herbert Krug, Uwe Saue, dr. Reiner Klimke) 4955 pont, 2. Svájc 4673, 3. Svédország 4568. BIRKÓZÁS-K-

Next

/
Oldalképek
Tartalom