Dunántúli Napló, 1984. június (41. évfolyam, 149-178. szám)

1984-06-01 / 149. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XLI. évfolyam, 149. szám 1984. június 1., péntek Ara: 1,40 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja A tartalomból: Idén is lesz ilft"—' ~ diabéteszes tábor ' ’ - ' (5. oldal) ‘ "€«- m i * • 1­\ , 1 f '■ «fe Kinek van ,.É a legjobb bora (6. oldal) 3. oldal) Losonczi Pál a Hangáj-hegységben Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács hivatalos baráti látoga­táson Mongóliában tartózkodó elnöke, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja csütörtökön gazdag vidéki programot bo­nyolított le. Nyamin Dzsagva- ralnak, a Nagy Népi Hurál el­nöksége elnökhelyettesének, az MNFP KB Politikai Bizottsága póttagjának és más hivatalos személyiségeknek a társasá­gában kora reggel különre- pülőgéppel Arhangaj megye székhelyére, a 20 000 lakosú Cecerlegbe utazott. A látoga­táson részt, vettek kíséretének tagjai is. A fővárostól csaknem félezer kilométerre fekvő Cecerleg és a hozzá tartozó megye a Hangáj-hegységben található, területén két természeti öve­zet — a ligetes puszta és a fü­ves puszta - találkozik. 80 ezer lakosának nagyobb része tehát az állattenyésztésből él. A mintegy másfél milliós állat- állomány zöme (60 százalék) juh. Érdekesség, hogy a mint­egy 20 százalékra rúgó szarvas­marha-állományt szinte kizáró­lag a jakok adják, ez a ma­gashegyi szarvasmarhafajta, mely Tibetben még vadon is tenyészik. Körülbelül 40 000 hektárnyi szántóterülete is van a fél Magyarországnál na­gyobb megyének, és nem szű­kölködik ipari nyersanyagok­ban - szénben, kénben, réz­ben, mangánban, márványban és másban - sem. Mindez ab­ból a tájékoztatóból tudható, amelyet a megye vezetői ne­vében G. Darambadzar, a me­gyei pártbizottság titkára adott Losonczi Pálnak, a magas ran­gú vendég ünnepélyes és me­leg fogadtatása után. A gazdasági építőmunkában el­ért eredményeiért Arhangaj megye több alkalommal ré­szesült kitüntetésben, magyar •segítséggel tufabetonblokk- gyártó üzem épült. Rendkívül hangulatos volt a látogatás az „Októberi Forra­dalom 60. évfordulója” nevét viselő 10 osztályos iskolában, ahol Losonczi Pált tiszteletbeli úttörővé avatták. A vendégek megtekintették az egykori lá­makolostorban berendezett helytörténeti múzeum kiállítá­sait is. Ezt az Ih-Tamir járás mezőgazdasági egyesülésében tett látogatás követte; a ven­dégek itt betekintést nyerhet­tek a rideg terelést folytató mongol pásztorok életébe. A hatezer lakosú (ezer családú) járásban a gyermekek és a fiatalok aránya 70 százalék. Állatállományuk meghaladja a 100 000 darabot. Az egynapos vidéki látoga­tás egy tejfeldolgozó kisüzem megtekintésével zárult, amely után — az esti órákban — az Elnöki Tanács elnöke és kísé­rete visszatért a fővárosba. A látogatás hivatalos programja pénteken véget ér. Vásárzárás Kőbányán Csütörtökön a 79. tavaszi BNV utolsó napján több kiállí­tó értékelte a vásári eredmé­nyeket. Josef Kopácek, a csehszlovák kiállítás igazgatója elmondot­ta: számos csehszlovák termék talált gazdára az idei BNV-n. Az aláírt szerződések értéke meghaladja a 30 millió rubelt. A Kovo prágai külkereskedelmi vállalat több megállapodást kötött műszerek magyarországi értékesítésére, a Strojexport pedig a Magyar Államvasutak számára 25 kisvonatot szállít a helyközi járatokhoz. Rudolf Seiferlein, az NSZK kiállítás igazgatója arról szá­molt be, hoa-< 281 vállalatuk állított ki, jó néhány közülük először jött el a BNV-re. Szá­mos üzleti tárgyalást folytattak, egyebek között már az 1986— 90-es évek szállítási lehetősé­geiről. A hagyományos partne­rek ezúttal is kötöttek üzleti megállapodásokat; a Mercedes például kamionokat szállít Ma­gyarországra, a Glöckner cég pedig vízótemelő szivattyúkat adott el. A Siemens képviselői a kooperációs együttműködés kiszélesítéséről tárgyaltak. y­A tavaszi vásár jó alkalmat kínált a hazai szövetkezetek és intézmények számára, és hogy felmérjék és összehasonlítsák fejlettségük szintjét és verseny, képességüket a külföldi cége­kével. A BNV ezúttal is egyfaj­ta erőpróba volt. S a magyar részvevőknek ha nem is sike­rült mindenben állni a ver­senyt a nemzetközi élvonalba tartozó külföldi vállalatok gyárt­mányaival, az mindenképpen örvendetes, hogy több iparág­ban a magyar termékek figyel­met keltettek, megnőtt irántuk a kereslet. A BNV szervezői sikeres vá­sárt zárhattak. Hazánkon kívül 27 ország és Nyugat-Berlin 1839 cége állított ki, ami 10 százalékkal több, mint tavaly. Ez annak bizonyítéka is, hogy a tavaszi Vásár szakmai tekin­télye erősödött. Az esti vásárzárós után nyomban megkezdték a BNV „bontását”. Kamionok tucatjai indultak útnak, hogy a kiállí­tási tárgyak eqy részét a né­hány nap múlva kezdődő poz- nani nemzetközi vásárra szállít­sák. A kőbányai vásárközpont­ban egy hét múlva szabadidő­kiállítás nyílik. Kádár János fogadta Armand Hammert Armand Hammer, a neves amerikai közéleti személyiség, az Occidental Petroleum Cor­poration igazgatótanácsának elnöke Marjai József minisz­terelnök-helyettes meghívásá­ra csütörtökön reggel Buda­pestre érkezett. Tárgyalásai során Armand Hammer megbeszéléseket foly­tat az amerikai vállalat és ma. gyár partnerei közötti együtt­működés további bővítéséről a bányászat, az energetika és a vegyipar területén; áttekintik a közös, harmadik piacokon tör­ténő fellépés kiterjesztésének további lehetőségeit. Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára csü­törtökön a KB székházában fo­gadta Armand Hammert. A szí­vélyes légkörű találkozón véle­ményt cseréltek a nemzetközi helyzet és a magyar—amerikai kapcsolatok néhány időszerű kérdéséről. Pannónia mezőgazdasági napok A megnyitó résztvevőinek egy csoportja Erb János felvétele Ma Eszéken bezár a baranyai ipari kiállítás Eddig a várakozásokat fe­lülmúlóan sikerült az eszéki sportcsarnokban május 26-án megnyílt baranyai ipari kiál­lítás, melyet a magyar—jugo­szláv határ menti gazdasági együttműködés serkentése, a testvérvárosi kapcsolatok ápo­lása jegyében rendeztek. Ezt a véleményt a hét elmúlt négy napján lezajlott szakmai találkozók alapján szűrte le Asztalos Ferenc, a Mecsek Tourist vezetőhelyettese, a magyar kiállítók igazgatója, akivel tegnap délután tele­fonon beszéltünk. A szakmai napokra az Eszéki Gazdasági Kamará­ban került sor, ahol a jelen lévő 48 baranyai, budapesti és más megyék vállalatainak és szövetkezeteinek képviselői keresték a kapcsolatokat és tárgyaltak a kamara által meghívott jugoszláv partne­rekkel: mit szeretnének elad­ni, mit kívánnak cserébe, mi­re keresnek gyártót vagy kooperációs társat. Kiállításunk ma ér véget, a záró napon a határ menti ügyletek lebonyolításában részt vevő külkereskedelmi vállalatok, valamint a kama­rák — az eszéki és a Magyar Kereskedelmi Kamara dél-du­nántúli bizottságának — ve­zetői értékelik a tapasztala­tokat, keresik az előrelépés útját. A hazánk gazdaságának kis tükrét is adó kiállítás az eszéki nagyközönség előtt is nyitva állt, az elmúlt hat nap alatt több mint tízezer érdek­lődő fordult meg a Zrinyevác sportcsarnokban. Minőségi váltás előtt az agrárágazat legújabb tudományos ismeretek és gyakorlati módszerek bemutatásának jegyében rendezik meg immár kilencedik alkalommal a Pannónia mezőgazdasági napokat, amelyre az egész országból érkeztek szakemberek. Tegnap Pécsett a BÉV- szálló nagytermében dr. Földvári János, a Baranya megyei Ta­nács általános elnökhelyettese nyitotta meg a kétnapos tanács­kozást, köszöntve a népes részt vevő gárdát, dr. Papócsi László MÉM-miniszterhelyettest, dr. Dányi Pált, a megyei pártbizottság titkárát, a jugoszláviai testvérmegye és Eszék város szakmai de­legációját. Általános orvosok nemzetközi tanácskozása kezdődött tegnap Pécsett, a falun élő lakosság egészségügyi problémáiról. Képünkön: orvosi rendelő Somberekén. (Tudósítás az 5. oldalon). Dr. Papócsi László mezőgaz­dasági és élelmezésügyi mi­niszterhelyettes megnyitó elő­adásában hangsúlyozta, hogy a világgazdasági kihívás a ho­zamnövelés mennyiségi dina­mizmusánál többet kíván. Az élelmiszerpiacokon folyó kon- kurrenciaharc oly mértékben ki­éleződött, hogy nemzetközi ver­senyképességünket már ma is és a jövőben méginkább csak­is jobb minőségű agrártermé­kekkel tudjuk megőrizni. .A mezőgazdasági termékek 35 százalékát exportáljuk, ami évi 1,5 milliárd dollár bevételt hoz az országnak. A megke­ményedett gazdasági környe­zethez több téren jól alkalmaz­kodott a mezőgazdaság. Az el­múlt öt évben 7 százalékkal csökkent az ágazat energiafel­használása. A növénytermelés termékkibocsátása 16 százalék­kal nőtt ez idő alatt azonos műtrágyafelhasználás mellett. Az állattenyésztés 9 százalékkal több terméket bocsátott ki oly módon, hogy közben 4—5 szá­zalékkal csökkent a fehérjeim­port. A beruházásoknál a gyor­sabban térülő olcsóbb megol­dások terjedtek el. Vannak azonban feloldásra váró feszültségek is. Az élelmi­szerfeldolgozó kapacitás elma­radt a mezőgazdasági termelés fejlődésétől. A hazai ipari hát­tér sem a gépesítés, sem a cso­magolás terén nem tartott lé­pést. Lemaradt az elsődleges termelést szolgáló infrastruktú­ra. Nőtt az ágazatok és egyes üzemek közötti szóródás a jö­vedelmezőség terén. Számolni kell azzal, hogy a jelenlegi dinamizmust tartva az agrártermékek 50 százalékát exportálni kell. A világDiacon azonban csak az tud eladni, aki olcsón, választékban, béltarta­lomban, külső megjelenésben, csomagolásban is a legjobb mi­nőségű terméket kínálja. Ez a kihívás kényszeríti ki a minőségi változást. Az egész magyar ag­rártermelés jövője attól függ, rá tudunk-e lépni az új, a mi­nőségi pályára. Fontos, hogy a belső árrend­szer minőségcentrikus legyen és jól közvetítse a világpiaci hatá­sokat a termelőüzemekhez. A veszteséges agrárágazatok fel­számolása sürgető a gazdasá­gok részéről. A szelektívebb fej­lesztésre, találékonyságra, a tudományos eredmények gyor­sabb pénzre váltására van szük­ség. A háztáji termékek, különö­sen a sertéshús minősége nem éri el a világszínvonalat. Ezt a fontos szektort a nagyüzemek­nek most már egységes minő­ség szempontjából is „be kell integrálniok”. A bevezető előadáshoz kap­csolódva dr. Kovács István, a MÉM főosztályvezetője a qabo- naproqram perspektíváiról, dr. Keserű János, az Állattenyész­tési Kutató Intézet főigazgatója a hús- és teitermelés gazdasá­gosságáról, Dűli Ferenc, a Kül­kereskedelmi Minisztérium fő- osztáyvezetője a mezőgazdaság külpiaci helyzetéről adott átfo­gó tájékoztatást. Sima Vukasi- novics, az eszéki Állattenyészté­si Együttműködés igazgatója a szlavóniai nagyüzemek és kis­termelők sertéshús-termelési együttműködésének eredményeit ismertette. Délután a résztvevők gyakor­lati bemutatókat láthattak, a rózsafai tsz-ben az ott folyó nagyszabású meliorációs mun­kákat, a belvárdgyulai tsz-ben a sertéstelepi rekonstrukciót, az úipetrei tsz-ben az üzemszerve­zési módszereket és az ipari te­vékenységet tanulmányozták. Ma Pécsett, a BÉV szálló ter­meiben szekcióülésekkel folyta­tódik a tanácskozás. —Rné—

Next

/
Oldalképek
Tartalom