Dunántúli Napló, 1984. május (41. évfolyam, 119-148. szám)

1984-05-18 / 135. szám

IFA TEHERTAXI, fix és billenős. Telefon: 28-207. reggel 5—7 óráig, du. 15 órától Elemes és kvarcórák garnciális javítása, minden típusú óra ja­vítása, műszeres ponto­sítás, elemcsere. Bőr­szíjak, fémcsatok árusí­tása. Órák vétele-el- adása. Órajavító, Pécs, Kossuth L. u. 55. Eskü­vői ruhakölcsönző mel­lett. Mosógép, centrifuga, bojler helyszíni javítá­sát vállalom. Telefon: 31-352, 10— 19-ig. ________ IF A-hoz értő gépkocsi- vezetőt felveszek. ,,Er­kölcsi bizonyítvány” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. SOLO hátipermetező- és kapálógép- SZERVIZ Pécsudvard, Széchenyi u. 66. Telefon: 12-972. Hidegburkoló- és kőmű­vesmunkát vállalok. Ér­deklődni telefonon: 10-368, 14—18 óráig. Szobafestő-mázoló te­vékenységemet meg­kezdtem. Közületeknek is. Laczó László, Vasas II., Bethlen G. u. 7. Gázszerelés-tervezés megrendelhető Horváth Tibor gázvezeték- és készülékszerelő mester­nél, Pécs, Újvilág u. 5. (Zsolnay gyár felett.) Rádióbeszerelés, Tra­bantra tolatólámpa, ri­asztó-beszerelés, műsze­res gyújtásállítás. Autó- vilamossági műhely, Kertváros, Bókái u. 26. Nyitva: 15—18 óráig, szombat: 9—12 óráig. Szerződéses üzletbe férfi- és női fodrászt azonnal felveszek. Pécs, Körösi Cs. u. 8. Telefon: 12-923. Kőműves brigádot ke­resek gazdasági épü­let, kerítés és betono­zási munkákhoz. „Szak­értelem” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe: Egyedülálló nénit állat- gondozásra alkalma­zok. Lakást biztosítok. Telefon: 13-655. Garázst bérelnék a centrumban. „Konzum” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Közületek, gmk-k, építkezők, figyelem! 7 tonnás TÁTRA AUTÓDARUVAL MUNKÁT VÁLLALOK, tartós lekötésre is. Érdeklődni a 82-075-ös telefonon. Kosz Varrást és kiszabott ru­hák interloccolását vál­lalom. ,,Veek-end” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. Garázs kiadó Légszesz­gyár—Liszt F. u. sar­kon. Közületnek is. Te­lefon: 13-971. Közületeknek, magáno­soknak szobafestés, má­zoló, tapétázó munkák elvégzését vállalom. Gyors, pontos, precíz munka. Részletfizetés­sel is. Megrendelése­ket a 10-584-es telefo­non, naponta 19—20 óráig felveszek. Levél­cím: Ifj. Erdősi Berta­lan szobafestő-mázoló­tapétázó kisiparos, Pécs, Dr. Münnich F. u. 12/C. fszt. 1. ajtó. Értesítjük kedves vendégeinket, hogy a „BALICSI KISKOCSMA" nyitvatartási rendje megváltozott: keddtől péntekig: 14—23 óráig, szombat, vasárnap: 12—23 óráig. Szünnap: hétfő. Panelfűrás-szögbelÖvés, megrendelésre: lakbe­rendezési tárgyak fel­szerelése. Telefon: 28-094, Roczkó.__________ R edőnykészítés, -javítás, reluxa. Klein, Pannónia u. 12. Telefon: 11-612, 22-570 (este).___________ F uvarvállalás-költöztetés 3 tonnás, zárt AVIA-val. Zsolnay u. 10. Telefon: 18-880. FigyelemI Közepes osz­tályzatnál jobban vég­zett fiútanulót felveszek tetőfedő-szigetelő szak­mára. Telefon: 21-394. Málomi takarító lakosság, kólák Iskolák táblákat jük. Alsó 30-805. festő-tapétázó- gmk várja a közületek, is- megrendelését. festésénél a bérmentve fest- u. 3. Telefon: Általános villanyszere­lés kedvező áron, ga­ranciával. Villanyszere lő mester. Telefon: 22-907, esti órákban. Kisiparos alkalmazna központifűtés-szerelő szakmunkást. Jelentke­zés a 41-832-es telefon­számon, 18 és 20 óra között. 100 m2-es műhely fel­építéséhez kivitelezőt keresek. Tel.: 30-538. Fregoli fából és mű­anyagból, panelfúrás, szögbelövés megrendel­hető. Telefon: 11-166, Várhelyi.________________ „ C—E” vizsgás gépko­csivezetőt keresek. „Építés” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Overlockkal rendelkező bedolgozót, valamint gépi hímzőt keresünk. „Precíz munka” jeligé­re a Hunyadi úti hir­detőbe. Autó alváz- és üregvé­delem, garanciával, rö­vid határidőre. Bolgár Néhpadsereg út 66. Telefon: 11-946. Jó kereseti lehetőség­gel június, július, au­gusztus hónapokra mun­kát keresünk. Minden lehetőség érdekel. „Két nő” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. Gépírást tanítok. Tel.: 13-655. Garázs kiadó. Kalinyin úl 36., Prágai. Telefon: 17-672. Könnyű lovaskocsi jó ál­lapotban eladó. Érdek­lődni: Komló—Mánfa, Fábián B. u. 97. Minden szállítást vál­lalok 1 tonnás gépko­csival. Költöztetés, épí­tőanyag, bútor stb. Állandó telefon: 24-351. Eltartási szerződést köt­nék középkorú vidéki hölggyel. Érdeklődni: Kislippó, Károly-major 15. Temetői vésést, betűfes­tést, síremléktisztítást vállalok. Bátor László kőfaragó, Pécs, Pollack M. u. 12/B. Telefon: 18-716. Statisztikából korrepe­tálót keresek. „Sürgős 84” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. Esernyőjavitás. Krisztina tér 22. Keresem azt a nyugdí­jas nénit, aki két kicsi gyermekem nevelésébe besegítene, heti 5 na­pon óvodába vinné. La­kást, teljes ellátást ad­nék, az anyagiakat sze­mélyesen megbeszéljük. „Gabriella” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. 1 kőművest és 2 segéd­munkást azonnal felve­szek. Címet „Jó kere­set” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Bármilyen kőműves- és burkolómunkát vállalok azonnalra is. „Földmun­kát is” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. Elveszett egy Hannove­ri véreb szuka, a meg­találót magas jutalom­ban részesítem. Cím: Pécs, Kaposvári u. 21. Butikosok, kiskereske­dők áruházak, figye­lem! Számlaképes! kö­tődés várja megrende­lésüket bármilyen kézi kötöttárura! Czeglédi Erzsébet kézihurkoló kis­iparos, Pécs, Lyceum u. 3. Garázs kiadó a kovács­telepi garázssorban jú­nius 1-től. Érdeklődni a 16-749-es telefonon. Épülettervezés, költség­vetés-készítés — rövid határidővel — vidékre is. Telefon: 22-080. Kisiparosnak mindenne­mű bedolgozást laká­somon vállalok. „Sok­oldalú nő” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Házasságközvetítés 1 Társkeresés! Kérje díj­talan tájékoztatónkat! Harmónia gmk, 8015 Várpalota, Pf. 25. Keresek szőlő és gyü­mölcsösben végzendő munkákra, állandó jel­leggel, munkást. Szál­lást és teljes ellátást is biztosítok szükség esetén. Cím: Csend u. 4. Állást keresek sok sza­bad idővel, Pécsett. „Szerény jövedelem” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Mindennemű kőműves- munkát vállalok, anyag- beszerzéssel együtt is. „Precíz" jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Ernyőjavitás rövid ha­táridővel, garanciával. Garai u. 10. (Kórház térnél.) Épületgépész munkák tervezését, költségvetés készítését vállalom, „üzemmérnök” jeligé­re a Sallai utcai hir­detőbe. Alsós korrepetálást vál­lalok. „Délelőtt is” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. Orosz nyelvből korre­petálást és tanítást vál­lal középiskolai tanár. Telefon: 19-894. Két lakatos-hegesztő fiatalember 15 óra után és hétvégeken munkát vállalna vagy gmk-ba betársulna. Munkahely­re kijárás megoldott. „Minden munka érde­kel” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Gépirási munkákat vál­lalok. Szakdolgozatok, másolás, kéziratok tisz­tázása stb. „Precíz, pontos” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. Építkezéshez segédmun­kást keresek. Telefon: 17-556. Életjáradékot kötnék jó- lelkű, középkorú nővel, ki egyedül él. 81 éves, idős asszony vagyok. „Komfortos” jeligére a Sal I ai utcai hirdetőbe. 2 személyes NDK kőr­útomat átadnám. „Jú- ilus 22—28-ig” jeligére a Sallai u. hirdetőbe. Eltartási szerződésért keresek kertet, gyümöl­csöst, házzal vagy nél­küle. „Barack” jeligére a Sallai utcai hirde­tőbe. Pécsi lakásán távol lété­ben virágöntözést, por­talanítást, szellőztetést, postai ügyintézést vál­lalunk. „Két megbízha­tó lány” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. Középkorú nő idős né­nit vagy bácsit lakásá­ért elgondozna, lehet falusi in. „Gondozás" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Keresünk megbízható, egyedülálló, nyugdíjas nénit 7 és 5 éves gyer­mekeink hétvégi és es­ténkénti felügyeletére. „Sürgős” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Érettségizett lány bőr­díszművesnél vagy könyvkötőnél tanulóként elhelyezkedne. „Nem­csak Pécsett” jeligére a Sallai utcai hirde­tőbe. Családi és egyes sír­helyek tervezését, kivi­telezését, felújítást, gondozást folyamatosan és alkalomra vállalom. Előjegyzést: Simon Ist­ván, Kecskemét, Már­cius 15. u. 54. Eltartási szerződést köt­ne, vagy életjáradékot fizetne lakásért, fiatal, egyedülálló nő. „Diplo­más 79601” jeligére a szekszárdi hirdetőbe. Szabadidőpartner-, élettárs-, házasság­közvetítés az egész or­szág területén. Kérje tájékoztatónkat! Kap­csolat, 9700 Szombat­hely. Pf. 283.- id*''' _ ti»'6 qV»*9»'-én«* * S KAMA LÉMÉT BIZTOSÍTÁS NÉLKÜL 1 A Pécsi Minőségi Ruházati Szövetkezet FELVESZ: jó kereseti lehetőséggel, egy műszakos üzemébe • női szabó szakmunkásokat, • betanított varrónőket, pliszirozókat, • anyagkönyvelőt, • pénztárost, • belső ellenőrt. JELENTKEZÉS: PÉCS, AGOTA U. 1-3. A BARANYA MEGYEI BAROMFIFELDOLGOZÓ ÉS -FORGALMAZÓ KÖZÖS VALLALAT golgotái telepére telepőröket felvesz Munkaidő 12 óra, váltott műszakban. (Nyugdíjas is lehét.) JELENTKEZÉS: AZ ANYAGGAZDÁLKODASI OSZTÁLYON. Telefon: 24-377 Színes nagyítások elkészítését egy négyzetméteres méretűig állandóan vállaljuk ÉPÍTÉSÜGYI TAJÉKOZTATASI KÖZPONT FOTÓ- ÉS MIKROFILMOSZTALY. Budapest V., Arany János u. 9. Telefon: 115-641, vagy 122-873. 79. Budapesti a. Nemzetközi W Vásár TAVASZI BNV ’84 A beruházási javak szakvására MÁJUS 23-TÓL 31-IG A VASARKOZPONTBAN. NYITVA: 10-től 18 óráig. A szakmai napokon, május 24-én, 25-én, 28-án, 29-én «* 30-án 10-től 14 óráig a vásárt csak a szakmai közönség látogathatja. 33%-OS VASÚTI UTAZÁSI KEDVEZMÉNY. Rendeli: a ■ KN30OOB Magyar Külkereskedelmi Vásár- és Propaganda Iroda, Budapesti Nemzetközi Vásárok és Kiállítások Igazgatósága. Budapest X., Dobi István u. 10. Levélcím: Budapest, Pf.: 44. 1441 Telefon: 573-555. Telex: 22-4684. Mezőgazdasági gépismerettel és vontatóvezetői engedéllyel rendelkező középfokú végzettségű + ARUKIADÓT, katonaviselt, fiatal + LAKATOS SZAKMUNKÁST (hegesztő szakvizsga szükséges) az AGROKER VALLALAT, Pécs, Megyeri u. 64. Dolgozókat felvesznek NEVELÉSI Központ 1. sz. Általá­nos Iskolája 1 takarítónőt és 1 asz­talos karbantartó szakmunkást keres. (1360) A PÉCSI Közúti Igazgatóság azon­nali felvételre keres személyi számi­tógép programozót. Bérezés: a 45/1983. (XI. 12.) ME számú rendelet, illetve megegyezés szerint. Jelent­kezni lehet: az igazgatóság személy­zeti vezetőjénél. Köztársaság tér 5. (1318) A POLLACK Mihály Műszaki Főis­kola, Pécs, Boszorkány u. 2. sz. alatti kollégiuma délelőttös mű­szakra takarítónőket vesz fel. Je­lentkezés: a kollégium gondnoksá­gán, Pécs, Boszorkány u. 2. (1340) FELVESZÜNK kőművest, útkarban­tart ó segédmunkást, betonozót, asz- faltozót, könnyű és nehézgépkezelőt. Jelentkezés: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécs-felsői telepén, Eperfás u. 12. sz. alatt. Te­lefon: 12-606. (1338) A TITÁN Kereskedelmi Vállalat gépírót és képesített könyvelőt fel­vesz. Jelentkezés helye: Pécs, Lenin tér 6. szám alatt, a munkaügyi osz­tályvezetőnél. (1332) FELSZOLGÁLÓT, konyhai dolgozót, valamint asztalos szakmunkást (le­het nyugdíjas is) felveszünk. Kerese­ti lehetőség: szakképesítés és mun­kaviszonytól függően megállapodás szerint. Jelentkezés: MGTSZ Üdülő Közös Vállalata, Harkány, Járó Jó­zsef u. 1. 7815. Siklósi és harkányi lakosok előnyben I (1343) PÉNZÜGYEKBEN jártas gép- és gyorsírót és általános adminisztrá­tort felveszünk. Gabonaforgalmi V. Munkaügyi osztály, Pécs, Hunyadi út 3. (1348) ADMINISZTRATÍV munkakörbe, le­hetőleg középiskolai végzettséggel és gépírói gyakorlattal rendelkező dolgozót munkaszerződéssel hosz- szabb időszakra felvesz a Gyermek- kórház, Pécs, Nyár u. 8. (1357) AZ AMFORA Raktárüzlete 1 fia­talkorú dolgozót felvesz. Cím: Ver­seny utca. (1353) „HÖTECHNIKA" Vállalat felvétel­re keres lakatos, hegesztő, segéd­munkás munkakörbe dolgozókat. Je­lentkezni lehet: Pécs, Sport u. 2/A. 12-329-es telefonon. (10303) A PÉCSI Köztisztasági és Útkar­bantartó Vállalat felvételre keres az alábbi munkakörökbe dolgozókat: gumiszerelő szakmunkást, gépkocsi- vezetőket, autómosókat. Jelentkezés az üzemvezetőnél, a 10-407-es tele­fonon. Autószerelő, akkumulátor ke­zelő, karosszérialakatos dolgozókat. Jelentkezés a 13-411-es telefon 48-as mellékén a tmk-vezetőnél. Anyag- könyvelőket gépi könyvelésre (be­tanítás mellett). Jelentkezés a 13-411- es telefon 36-os mellékén, a számvi­teli osztályvezetőnél. Gyors- és gép­írót. Jelentkezés a 13-411-es telefon 23-as mellékén. Építőipari kalkulá­tort, építőipari művezetőt, építőipari szerkesztő kalkulátort és szállítási művezetőt. Jelentkezés a 12-606-os telefon 33-as mellékén, az útkarban­tartó egységek vezetőjénél. Szállítá­si művezetőt. Jelentkezés a 13-411-es telefon 43-as, illetve 24-es mellékén. Termelés nyilvántartó adminisztrátort. Jelentkezés a 13-411-es telefon 23-as mellékén. (1298) FcRFI öltözőőröket felveszünk. Je­lentkezés: Mecsek Füszért raktárbá­zis, Pécs, Megyeri út 59., fenntar­tási osztályvezetőnél. (1272) DOLGOZÓKAT felveszünk: aszta­los, kőműves, gázszerelő, gázszerelő- segitő, betanított munkás munkakör­be. Jelentkezés: DDGáz, Pécs, Lég- szeszgyár u. 11. munkaügy. (1284) A DÉL-DUNANTÚLI Vízügyi Igaz­gatósán pécsi építésvezetősége fel­vételre keres kőműveseket, ácsokat. Jelentkezni lehet: Pécs, Kulich Gy. u. 13. (1241) FELVESZÜNK azonnali belépéssel, gyakorlattal rendelkező gépkönyve­lőt. Jelentkezés: Pécsi Közúti Igaz­gatóság személyzeti vezetőjénél, Pécs, Köztársaság tér 5. (1238) A VÍZÜGYI Igazgatóság Gépüzeme, Cserkút, felvételre keres 1 műszakba targoncavezető, lakatos, autószerelő, autóvillamossági szerelő szakmunká­sokat ás műhely-segédmunkásokat, karosszérialakatosokat. Jelentkezés a műhelyvezetőnél. (1242) A Pécsi A. G. üszögpusztai állandó munkahellyel 1 gyakorlattal rendel­kező könyvelőt keres felvételre. Je­lentkezni lehet személyesen a köz- gazdasági igazgatóhelyettesnél, ill. telefonon a 10-311-es számon. (1243) A PÉCSI TEMPÓ Általános Szolgál­tató Szövetkezet felvesz: belső el­lenőrt. Feltétel: mérlegképes köny­verői végzettség. Jelentke ni lehet: Pécs, Munkácsy M. u. 35. (1342) HARKÁNYI autószervizbe katona­idejét letöltött, személygépkocsi-javí­tásban jártas karosszérialakatost ke­resünk. Jelentkezni lehet: személye­sen a szervizvezetőnél, Harkány, Ady E. u. 1. (1380) A PÉCSI Állami Gazdaság lovász- hetényi állandó munkahellyel hús­marhatartásban jártas férfidolgozó­kat keres felvételre (technikusi vég­zettségűek előnyben). Jelentkezni lehet személyesen a kerületi állat- tenyésztőnél, illetve telefonon, Pécs- várad 43. számon. (1378) A VILLÁNY-Mecsekaljai Borgazda­sági Kombinát Pécsi Pincészetéhez pincei munkára férfidolgozókat vesz fel. Jelentkezés: Irányi Dániel tér 6. Pincevezetőnél. (1381) VÍZÜGYI Igazgatóság Kőbánya Üzeme, siklós-gyűdi telephelyére te­hergépkocsi jogosítvánnyal rendel­kező munkavállalókat keres ürémén belüli szállítási feladatok ellátásá­ra. Jelentkezés a Kőbánya Üzem ve­zetőjénél. (1345) A MECSEKI Ércbányászati Vállalat Szolgáltató Üzeme felvesz elektriku- sokat, nagyfeszültségű berendezések javítására föld alatti állományú vil­lanyszerelőket, továbbá egy viz-fű- tés szerelőt. Jelentkezni lehet a vál­lalat központjában vagy Kővágósző­lősön. Telefon: 15-777/55. (1347) A MAGÉV Dél-dunántúli Alköz­pontja felvételre keres 1 gondnokot. Jelentkezni lehet személyesen, ön­életrajzzal, Pécs, Rácvárosi u. 26. szám alatt, az alközpont igazgató­jánál. (1349) A BARANYA megyei Cipőipari Szövetkezet azonnali belépéssel fel­vesz 2, közgazdasági szakközépisko­lával rendelkező munkaerőt, könyve­lési munkára. Lehet kezdő is. Je­lentkezés: Pécs, Szabadság u. 58., főkönyvelőnél. (1297) KÖLTSÉGVETÉSI intézet alkalmaz sürgősen egy kontírozó könyvelőt. A jelentkezést kérem a Hunyadi úti hirdetőbe „Felsőfokú kálász" jeligé­re. (1306) KONYHAI dolgozókat felveszünk napi 8 óroi elfoglaltsággal. Geis- ler Eta Középiskolai Leánykollégium, Pécs, Geisler Eta u. 23. (1305) A MAGÉV Dél-dunántúli Alközpont­ja felvételre keres műszaki anyagis­merettel rendelkező raktárost és 1 targoncavezetői jogosítvánnyal ren­delkező raktári dolgozót. Jelentkez­ni lehet: Pécs, Megyeri u. 59/1. sz. alatt, a raktárvezetőnél. (1269) A NAGY Lajos Gimnázium takarítót felvesz. Jelentkezés a gazdasági hi­vatalban. (1267) A BARANYA megyei Baromfifel­dolgozó és -forgalmazó Közös Vál­lalat felvételre keres középfokú vég­zettséggel, SZTK-ügyekben gyakorlott bérelszámolót. A munkavégzés ru­galmas munkaidőben történik. (1258) GYORS- és gépírót keres felvétel­re a Pécsi Építőipari Szövetkezet. Pécs, Felszabadulás u. 16. Bejárat a Tüskésréti útról. Jelentkezés a sze­mélyzeti vezetőnél. (1273) A SZENTLŰRINC és Vidéke Afész Faipari Üzeme felvesz asztalos szak­munkásokat és férfi betanított gép­munkásokat, magas kereseti lehető­séggel. Jelentkezés az üzem vezető­jénél. (1281) FELVÉTELT hirdetünk férfimunka­erők részére betanított faipari gép­munkás és asztalos szakmunkás mun­kakörbe, kiemelt bérezéssel. Jelent­kezni lehet: Szék- és Kárpitosipari Vállalat, Siklósi Gyára, munkaügy. Siklós. Ipartelep u. 2. (1266) A DÉDÁSZ Vállalat pécsi üzemigaz­gatósága felvételre keres raktári anyagnyilvántartót (anyagleiró) és raktári anyagkiadó dolgozókat. Je­lentkezés 7—15 óráin, Légszeszgyár u. 13. sz. alatt, a munkaügyi cso­portnál. (1291) A BARANYA megyei Gabonafor­galmi és Malomipari Vállalat Pécsi Körzeti Üzeme felvételre keres kar­bantartó lakatosokat és szállító ra­kodókat, belső anyagmozgatókat, ta­karítót, villanyszerelőt. Jelentkezés: Pécs, Felszabadulás u. 2. (1268) KÖZÉPISKOLAI végzettséggel iro­dai dolgozót felveszünk a Pécsi MÉH-telepre. Jelentkezni lehet a pé­csi MÉH-telep vezetőjénél, Gomba u. 4. (1295) A PÉCSI Kertészeti és Parképítő Vállalat felvesz gépipari technikumi végzettséggel, legalább 5 éves szak­mai gyakorlattal szakipari műhelyé­be művezetőt. Jelentkezés: a zöld­felület-gazdálkodási osztály segéd­üzemvezetőjénél, Pécs, Bolgár Nép­hadsereg útja 104. (1402) SZCLÖ- és parkfenntartási mun­kára férfidolgozót alkalmazunk. MTA-sékház, Pécs, Jurisics M. u. 44. Telefon: 14-684. (10103) A DDGÁZ számviteli osztálya fel­vételre keres gyakorlattal és köz- gazdasági érettségivel rendelkező egy fő utókalku'átort, egy számvite­li adatelőkészítőt és egy főkönyvi könyvelőt. Jelentkezni lehet a DDGáz, Pécs, Felszabadulás u. 107., számviteli osztályve~etőnél. (1253) KAZÁNFŰTŐI vizsgával olaikazá- nokhoz fűtőt, gondozónőket képesí­téssel és kéoes-'tés nélkül, valamint mosodai dolgozót felvesz a Cse­csemőotthon. Mecsekjánosí (Komló mellett). Telefon: 81-869. (1234) EXPORTCSOMAGOLÓ Szövetkezet, Pécsett, a Mechanikai Laboratórium­ba felvételre keres csomagoló mun­kakörbe férfiakat. Jelentkezés Váral­jai Jánosnál, az üzemben. (1217) A PÉCSI Nemzeti Színház felvétel­re keres díszítőket és takarítónőket. Jelentkezés a színház munkaügyi osztályán. (1230) SZAKIPARBAN jártas építésztech­nikust felveszünk. Pécsi Építő- és Tatarozó Vállalat, Pécs, Tímár u. 23. (11091 AZONNALI belépéssel felvescünk két műszakos konyhába konyhalányt, eay műszakba takarítót és mosónőt. Jelentkezni a gazdasáqi irodában, Kisegítő-Foglalkoztató Iskola és Ne­velőotthon, Pécs, Kulich Gy. u. 1. (1394) EGY délutános takarítót és egy — kisebb karbantartási munkákhoz is értő — férfit udvarosi munkakör­be felvesz általános iskola, Pécs, Testvérvárosok tér 1. (Kertváros). Je­lentkezés a gazdasági irodában. (10484) A NÁDOR és Pannónia Szálloda dolgozókat felvesz az alábbi munka­körökbe: vendéglátóipari eladó, fel­szolgáló, londiner, szobalány (egy műszak), raktári segédmunkás, üze­mi segédmunkás, villanyszerelő. Je­lentkezni lehet: Minaret Szálloda, Pécs, Sallai u. 35., munkaügy. Tele­fon: 13-322. (1388) MŰVÉSZETI intézmény takarító-hi­vatalsegédet felvesz. „Tisztaság" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (1399) GÉPKOCSIVEZETŐKET, szakácsokat, cukrászokat, eladókat, férfi és női segédmunkásokat pécsi munkahelyek­re azonnal felveszünk. Jelentkezni lehet: B. m. Vendéglátó Vállalat munkaügyi osztályán, Pécs, József u. 19. (1396) A BARANYA megyei Népművészeti Szövetkezet az alábbi munkakörbe felvesz dolgozókat: ruhaipari vég­zettséggel üzemi meóst, szakvizs­gával rendelkező központi meóst, raktári dolgozót, segédmunkás-áru­kísérőt. Jelentkezés: Pécs, Déryné u. 17. Munkaügy. (1339) A DÉL-DUNANTÚLI Vízügyi Építő Vállalat II. Főépitésvezetősége fel­vételre keres autódaru-kezelőt, jó kereseti lehetőséggel. Munkásszállí­tás, ill. munkásszállón való elhelye­zés biztosított. Jelentkezés: a szállí­tási csoportnál, Pécs, Engel J. u. 15. sz. alatt. (1367) ALKALMAZUNK: gépkocsivezetőket, autómotor-szerelőket, karosszériala­katost. Vidéki gépkocsivezetők ré­szére szállást biztosítunk. Jelentke­zés: Tejipari Szállítási Vállalat, Pécs, Ifjúmunkás u. 2. (1369) A MECSEK-Tourist pénzügyi osztá­lya felvételre keres — 1984. július 1. napjától kezdődén — közgazdasá­gi technikumi végzettséggel anyag- könyvelőt. Jelentkezés a pénzügyi osztály vezetőjénél, Pécs, Széche­nyi tér 9., I. 114. A MECSEK-Tourist — az orfüi kempingbe — szezonidöszakra, napi 2—3 órás elfoglaltságra, nyugdí­jas vízvezeték-szerelőt, valamint tel­jes munkaidős foglalkoztatásra taka­rítónőt és udvarost t keres felvételre. Jelentkezés: a munkaügyi csoport­nál, Pécs, Széchenyi tér 9., I. 124. vagy a helyszínen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom