Dunántúli Napló, 1984. március (41. évfolyam, 60-90. szám)

1984-03-13 / 72. szám

1984. március 13., kedd Dunántúli napló 3 A magyar ipar és mezőgazdaság legjelentősebb vevője Gyümölcsöző szovjet—magyar gazdasági kapcsolatok A Szovjetunió a magyar piac alap­vető fűtő- és nyersanyagszállítója Az idén továbbfejlőd­nek a szovjet—magyar ke­reskedelmi kapcsolatok, az éves áruforgalom a tavalyi 8 milliárd rubellel szemben az idén meghaladja a 8,6 milliárd rubelt. Ezzel kap­csolatosan a Szovjetunió Magyarországi Kereskedel­mi Képviseletén érdekes részletekkel ismertették meg a sajtó képviselőit. A Szovjetunió a magyar pi­ac alapvető fűtő- és nyers­anyag-szállítója. Tavaly a szov­jet szállítások a magyar import­szükségletnek kőolajból több mint 90 százalékát, földgáz­ból, ipari faanyagból 95, vas­ércből, fűrészáruból 90, nitro­gén műtrágyából 85, káliműtrá­gyából 64, kőszénből 40 szá­zalékát elégítették ki. A szovjet külkereskedelmi egyesülések az elmúlt évben 6,5 millió tonna kőolajat, 3,5 milliárd köbméter földgázt, 1,1 milliárd köbméter ipari faanya­got, 8 milliárd kilowattóra elektromos energiát, 3,9 millió tonna vasércet, 500 ezer tonna kokszot és 48 ezer tonna gya­potot szállítottak Magyaror­szágra. A szovjet külkereske­delmi egyesülések olyan gép­ipari termékeket szállítanak Magyarországra, mint a fém­vágó esztergák, energetikai berendezések, autók, repülő­technika, útépítő gépek, elekt­romos számológépek stb. A szovjet technika magyaror­szági szállításairól beszélnek a következő számok is: Ma­gyarországon jelenleg több mint 450 ezer szovjet gyártmá­nyú személygépkocsi, több mint 70 ezer tehergépkocsi, 64 ezer traktor, 36 ezer mezőgazdasá­gi gép, körülbelül 22 ezer fém- megmunkáló eszterga, több mint 3 ezer exkavátor, körül­belül 300 dízel-mozdony, több mint 200 trolibusz és több mint 300 metrókocsi működik. A magyar állampolgárok körülbe­lül 9 millió darab szovjet gyárt­mányú órával, több mint 1 millió fényképező- és filmfelvevő géppel, körülbelül 3 millió rá­dióval, majdnem 300 ezer te­levízióval és hűtőszekrénnyel, 600 ezer porszívóval rendelkez­nek. Ugyanakkor a Szovjetunió a magyar ipar és mezőgazdaság legjelentősebb vevője. Elég megemlíteni, hogy a teljes ma­gyar gép- és berendezésexport felét, a mezőgazdasági termé­kek több mint 30 százalékát a Szovjetunió vásárolja meg. A szovjet piacra orientált magyar ipari ágazatok: az autóbusz- gyártás, a daru- és hajógyár­tás, a telekommunikációs tech­nika, a hűtőipari, konzervipari, elektronikai és festő berende­zések, baromfitelepek, stb. A magyar nemzeti jövedelem kö­rülbelül 17 százaléka realizá­lódik a Szovjetunióval folytatott kereskedelemben. Sok magyar termék fontos szerepet játszik a szovjet ipari és mezőgazdasági ágazatok igényeinek kielégítésében. A magyar Ikarus autóbuszok szál­lítása a Szovjetunió import­szükségletének 90 százalékát fedezi. A magyar szállítások elégítik ki a szovjet import­szükséglet több mint 50 száza­lékát gyümölcskonzervből, kö­rülbelül 40 százalékát friss gyümölcsből, 25 százalékát gyógyszerekből és márkás bo­rokból. Magyarország a szovjet piac egyik legnagyobb bőrcipő, szövet- és konfekciószállítója. Az elmúlt évben nőtt a szov­jet fogyasztási cikkek, például a háztartási hűtőgépek, a szí­nes televíziók, a rádiómagnók, a — többnyire automata — mosógépek, a háztartási klí­maberendezések, a mikrohullá­mú sütők, az elektromos vasa­lók, az elektromos tűzhelyek szállítása Magyarországra. A felsorolt termékek zöme új, vagy módosított tipus. A V/O Technointorg ezen termékek ex­portjának további növelésén fáradozik. Az elmúlt évben megnyílt a Szovjetunió bemuta­tóterme, mely segít a magyar szakembereknek a szovjet áruk jobb megismerésében. A bemu­tatóteremben 15 szakkiállítás, 7 szimpozion zajlott le, rendsze­resen bemutatásra kerülnek tudományos-műszaki és reklám­filmek, itt működik a kataló­gusiroda. Az idén 14 kiállítást rendeznek, köztük a szovjet elektronikus számítógépek, pa­pírgyártó gépek (tekintettel a magyar papírgyárak rekonst­rukciójára) és tartós fogyasz­tási cikkek bemutatóját. Az előző évekhez hasonlóan a Szovjetunió az idén is részt vesz a Budapesti Nemzetközi Vásárokon. Az utóbbi években a szovjet kiállítások szervezé­sében az ágazati elv érvénye­sült, 1983-ban a szerszámgép- gyártás és a rokon ágazatok kerültek bemutatásra, 1984- ben a vegyipari gépgyártás eredményeit mutatják be. A tavaszi vásáron külön is bemu­tatkozik a Belorusz SZSZK gép­gyártása. A szovjet—magyar gazdasá­gi együttműködés további kiszé­lesítését és elmélyítését jelen­tős mértékben elősegíti az a tény, hogy Magyarország a töb­bi szocialista országgal együtt egy sor, a Szovjetunió terüle­tén létesülő népgazdasági ob­jektum építésében vesz részt, ami lehetővé teszi számára, hogy földgázból, vasércből, vasötvözetből, cellulózból és elektromos energiából szükség­letének jelentős részét kielégít­se. Nemrég írták alá a Krivo- rozsszki Ércdúsító Kombinát építésének együttműködéséről szóló megállapodást. Az együttműködés hatékony formája az a műszaki segítség, amit a Szovjetunió nyújt egy sor magyarországi ipari léte­sítmény felépítésében és re­konstrukciójában. Szovjet vál­lalatok segítségével épül a Pak­si Atomerőmű, melynek első blokkját tavaly üzembe he­lyezték. 1983-ban befejeződött 2 függőleges bugaöntő sor fo­lyamatos acélöntő berendezés rekonstrukciója, és a Székesfe­hérvári Alumínium Hengermű­ben átadták a harántvágó gépsort. A V/O Stankoimport elvégezte a Salgótarjáni Kohó­műben a szeggyártó berende­zések felújítását. Szerződést írtak alá a Csavaripari Művek vállalatainál különleges fém- megmunkáló szerszámgépek rekonstrukciójáról. A szovjetek készek részt venni a hazai szer­számgépgyárak rekonstrukciójá­ban. Az együttműködés fejlődésé, ben kiemelt szerepe van a jö­vőre fennállásának 20. évfor­dulóját ünneplő szovjet—ma­gyar gazdasági, tudományos­műszaki együttműködési kor­mányközi bizottság munkájá­nak. A bizottság által elfoga­dott határozatokat teljesítve a szovjet és magyar vállalatok szorosabb együttműködésben dolgoznak, felhasználják a gazdaság különböző ágazatai­ban a feleknél meglévő szelle­mi kapacitásokat és gyakor­latot. Számos, a Szovjetunió­ban található könnyűipari vál­lalat — ruhagyár, cipőgyár, bútorgyár Moszkvában, Tbili­sziben, Kranszodarban, Baku­ban, Kijevben, Bobrjuszkban — magyar vállalatok közreműkö­désével történő rekonstrukció­járól jöttek létre megállapodá­sok, de hasonló megállapodás van előkészületben a Likinszki Autóbuszgyár felújításáról is. A kapcsolatokról szólva vé­gezetül a magunk részéről em­lítsük meg, a baranyai gazda­ság szállításai is jelentősek. Államközi szerződés alapján uránércünket a Szovjetunióban dolgozzák fel, érte nukleáris fűtőanyagot kapunk a Paksi Atomerőmű részére. Jelentősek élelmiszer-szállítmányaink hús­ból, gabonából és konzervből — például a Szigetvári Kon­zervgyár termelésének döntő hánvadót a Szovjetunióba irá­nyítja. A Hunor Pécsi Kesztyű- és Bőrruházati Vállalat évi 600 ezer pár bőrkesztyűt ad át megrendelőinek, az idén mea- kezdi a női divattáskák szállí­tását is. 1984-ben több száz­ezer táskát készít szovjet meg­rendelésre a Pécsi Kesztyű- és Bőrdíszműipari Szövetkezet is. Évente ugyancsak több száz­millió forintra rúa a komlói Carbon Könnyűipari Vállalat szovjet exportja ruházati cik­kekből. A Mechanikai Laboratórium pécsi híradóstechnikai ayára évente ezernél is több stúdió- magnetofont szállít, újabban riportermagnókat is; stúdió- magnetofonjaik egyebek mellett a moszkvai olimpián teljesítet­tek szolgálatot, kitűnően vizs­gázva. Keresettek a pécsi So. piana Gépgyár tubusgyártó automata gépsorai és csoma­gológépei. Rajtuk kívül még több baranyai vállalat és szö­vetkezet érdekelt a szovjet pia­con. M. Z. Készülnek a kesztyűk szovjet exportra a pécsi Hunor Kesztyű­gyárban. Az elmúlt években készültek el az 1-es, 2-es kemence filterei, mintegy 12 millió forint költséggel, valamint az elektrofilterek hű­tőtornyai. Kőrayezetvéielem a BCM-ben Pénzszűkében házilagos műszaki megoldásokkal is próbálkoznak A Beremendi Cement- és Mészművek 1972 óta évente 4— 4,5 millió forintot költ környe­zetvédelemre: elsősorban a környezetvédelmi berendezések, így egyebek között a porszű­rők, elektrofilterek, multiciklo­nok karbantartására. Ezek az eszközök nagy értéket képvi­selnek, hisz 1972-ben csaknem 22 millió forintért 22 zsákos porszűrőt és 7 elektrofiltert sze­reltek fel. 1982-ben az új mész- üzem 16 zsákos-porszűrője és a nedves-porleválasztója több mint 25 millió forintba került. A legmodernebbeknek tartott környezetvédelmi eszközök kö­zül néhánynak a hatásfoka nem kielégítő. Még mindiq légszeny- nyezőnek számít a BCM. 1977 óta évenként átlag fél­millió forint bírságot fizetnek. 1977 előtt volt, hogy két és fél millió forintos összeget állapí­tott meg az Országos Környe­zet- és Természetvédelmi Hiva­tal. 1976-ban a nyersmalmok és a kemencék két magyar elekt- rofilterjét, amelyek a megenge­dettnél nagyobb mennyiségű mészport, mészkőport bocsátot­tak ki a környezetükbe, átala­kították. Sikerült a füstgázokat jobban lehűteni és így a levá­lasztás hatásfoka javult. Továbbra is gondot okoz két másik elektrofilter, ezúttal a kemence-nyersmalomban. Ha­vonta egyszer, de van úgy, hogy hetente kétszer, műszaki zavar miatt 10—30 percre le­állnak a filterek és ilyenkor na­gyobb mennyiségű mészkőpor jut ki a szabadba. Még idén kicserélik az összes elektródát és akkor remélhetően a meg­hibásodások száma csökken. A két klinker-hűtő mecha­nikus elven működő multicik­lonjai sem nyújtják a várt tel­jesítményt, bár az elszálló klin- kerpor a gyár környezetvéde­lemmel foglalkozó szakértői szerint a gyárudvaron ülepedik le. Két új elektrofiltert szeret­nének vásárolni, amihez kevés a pénz. A gondot tetézi, hogy bizonyos részegységeket csők valutáért lehetne beszerezni. Ha sikerülne a filtervásárlás, akkor az évi félmilliós lég­szennyezési bírság legalább 100 ezer forinttal csökkenne. Ami fontos, ugyanis a környe­zetvédelemhez szükséges mil­liókat egyre nehezebben te­remti elő a gyár. A műszaki osztályon Mátyás Károly főmechanikus irányítá­sával néhány szakember azon fáradozik, hogy miként váltsa fel a Maerz típusú mészkemen- ce leégett lengyel porszűrő­zsákját a már itt lévő magyar porszűrővel. Ugyanis a hazai gyártmány is tönkremenne a magas hőfokú füstgázok hatá­sára, ezért hideg levegő bevi­telével megpróbálják a gázok hőmérsékletét mérsékelni. Még idén elkészülnek a beszerelés­sel, remélhetően jó eredmény­nyel, és akkor ebben az eset­ben is legalább 100 000 forint­tal lesz kevesebb az évi leve­gő-bírság. Csuti J. Épül a Pécsi Hőerőmű munkásszállása A rekonstrukciót végző idegen munkások ideiglenes otthona lesz Felújításra szorulnak az ötve­nes években épült erőművek. Az elsők között került sor a Pé­csi Hőerőmű rekonstrukciójára. Pécsett „energetikai” szenet hasznosítanak, amely a koksz- koncentrátum mellékterméke, ezért gazdaságosabban üzemel a többi hőerőműnél. A liász­program eredményeként'ráadá- sul néhány év múlva jelentősen növekszik az energetikai szén mennyisége, ezért fontos, hogy akkorra olyan állapotba kerül­jenek a hőerőmű berendezései, hogy biztonsággal termelhes­sen. A rekonstrukció bonyolult, hosszadalmas munka, több vál­lalat, intézmény dolgozóinak koordinált együttműködését, tá­volról érkezett specialisták köz­reműködését igényli. A rekonstrukció várhatóan 10—15 évig tart, ezért a ter­vezés során az egyik alapprob­léma volt, miként tudnak meg­felelő szállást, szociális és kul­turális ellátást biztosítani a huzamos időre idegenből ide­érkező munkások számára. El­sőként viszonylag egyszerű mó­don, az étkeztetés gondját si­került megoldani, csupán a meglévő étkezőket kellett kor­szerűsíteni, s kissé átalakítani. Szociális és kulturális célra azonban egy egész új komp­lexumot kellett építeni: mint­egy 15 millió forintba került az a már készen álló épület, amelyben 350 személyes fürdő­öltöző, korszerű orvosi rendelő, 100 személyes úgynevezett el­igazító helyiség — amely kul­turális rendezvények helyszí­néül is szolgálhat — s büfé van. A legnagyobb szociális be­ruházás azonban az épülő munkásszállás, amely ha elké­szül, 180 személy számára biz­tosít ideiglenes otthont. A 3—4 személyes lakosztályok két he­lyiségből: egy hálószobából és egy nappaliból állnak, s az utóbbiakban főző- és mosdó­sarok is helyet kap. A szálló tégla alakú tömbjének föld­szintjéhez kereszt alaprajzú, földszintes kiegészítő szárny csatlakozik majd, amelyben könyvtár, tévészoba, társalgó­klubszoba, s főző-, mosogató­helyekkel felszerelt reggeliző­helyiség is lesz. Az építkezést a múlt évben kezdték a BÉV dolgozói, s ma már csaknem készen áll az épü­let váza. Az átadási határidő június 30. Ezúttal érkeznek ugyanis egyre nagyobb létszám­ban a cseh szakemberek, s ha jöttüket késleltetnék a szállás­gondok, az az egész, több mil­liárd forintos rekonstrukció ütemtervének végrehajtását ve­szélyeztetné. Fölmerülhet a kérdés: most tetemes költséggel megépül egy szociális létesítmény, amelyre csak egy évtizedig lesz szükség, mi lesz vele azután? A tervek szerint egyrészt a hő­erőmű dolgozóinak biztosít hosszú időre megfelelő szállást, az üresen maradó szobák pe­dig olcsó turistaszállásként szolgálhatnak majd. Barta Zsuzsa

Next

/
Oldalképek
Tartalom