Dunántúli Napló, 1984. január (41. évfolyam, 1-30. szám)

1984-01-02 / 1. szám

V Vidám óévbúcsúztatót tartottak a pécsiek a nyilvános szórakozóhelyeken, után a Széchenyi téren. (Tudósítás a 2. oldalon.) ■ házibulikon, utcákon és tereken. Képeinken: a Nádor Szálló éttermében; „olajsejk” egy jelmezes házibulin: éjfél A tartalomból Vissza a természetes körülményekhez + Az embernövesztő ♦ Sanda Kán megbukott ♦ Kalandozó magyarok nyomában ♦ Hány állat van Magyarországon ? ♦ Hogyan lehet a leggyorsabban kijózanodni? ♦ Üzleti úton Albániában ♦ Életmentők a jeges Dunában Éjfélkor ♦ Kuczka Péter prognózisa * Mi volt az 1983-as év legnagyobb sportsikere? Tyihonov nyilatkozata Japán lapban Moszkvában vasárnap nyil­vánosságra hozták azokat a válaszokat, amelyeket Nyiko- laj Tyihonov, az SZKP KB Po­litikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió minisztertanácsá­nak elnöke adott a Jomiuri Simbun című japán lap szer­kesztőségének kérdéseire. Az új közepes hatótávolságú amerikai rakéták európai tele­pítésének megkezdése utáni nemzetközi helyzetről szólva Nyikolaj Tyihonov kifejtette, hogy mindenkinek jobb volna, ha az új évet e rakéták nélkül kezdhetnénk. Visszataszító „ajándék" ez az európaiaknak, de nemcsak nekik. Az Egyesült Államok lépései következtében a világhelyzet sokkal bonyolul­tabb lett, a feszültség számot­tevően megnőtt — hangsúlyoz­ta. TOTÓ 1. Arsenal—Southampton 2-2 x 2. Aston Villa—Queen’s Park 2-1 1 3. Everton—Coventry 0-0 x 4. Leicester—West Bromwich 1-1 x 5. Nottingham—Liverpool 0-1 2 6. Watford—Birmingham 1-0 1 7. West Ham—Tottenham 4-1 1 8. Wolverhampton—Norwich 2-0 1 9. Avellino—Juventus 1-2 2 10. Genoa—Fiorentina 2-2 x 11. Internazionaie—Verona 1-0 1 12. Pisa—Milan 0-0 x 13. Torino—Sampdoria 2-1 1 + 1 14. Sunderland—Luton 2-0 1 Világ proletárjai, egyesüljetek! héttői Dunántúli napló XU. évfolyam, 1. szám 1984. január 2., hétfő Ara: 2,20 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Mi készül el 1964-ben? Az épülő komlói kenyérgyár Beruházási körkép Dél-Dunántúl négy megyéjéből Az új év első napjaiban álta­lában a magunk mögött tudott óesztendő eredményeit szoktuk felvillantani. Mi most rendhagyó módon előretekintettünk, s an­nak jártunk utána, hogy négy dél-dunántúli megyében —1 Tol­nában, Baranyában, Somogybán és Zalában — milyen tanácsi beruházások készülnek el 1984. ben. Tolna megye Bonyhádon a tanévnyitóra elkészül új 24 tantermes általá­nos iskola. Ezzel párhuzamosan épül az iskola szomszédságá­ban egy 1000 adagos konyha, melyet ugyancsak átadnak ősz­szel. E beruházás összege meg­haladja a 100 millió forintot. Simontornyán nyolc, Zombán négy tanteremmel bővül az is­kola. Szekszárdon befejeződik a szennyvíztelep bővítése, ezzel további 5300 köbméter szenny­víztisztító kapacitás létesül, így a város szennyvízgondja jóidőre megoldódik. A megyei földgáz­program részeként Bonyhádig és Szekszárdig megépül a nagynyomású vezeték, valamint kiépülnek a városi körvezeté­kek, s az év végéig több nagy­fogyasztót már földgázzal lát­nak el. Ugyancsak átadják a szekszárdi rendelőintézet új szárnyát: e 15 millió forintba kerülő létesítmény várhatóan lényegesen enyhít a zsúfoltsá­gon. Tolna megyében 1984-ben 1700 lakás épül, melyből 150— 170 lesz az állami, a többi sze­mélyi tulajdonú. A családi há­zas építési forma mellett a me­gyében is népszerű a telepszerű lakásépítés. Baranya megye Az év fő jellemzője lesz, hogy befejeződik az általános iskolai program: ennek részeként át­adják a 12 tantermes mágocsi iskolát, Boksán hat tantermet, Pécsett a Belvárosi Általános Iskola uszodáját, a v Nevelési Központ tornatermét és uszodá­ját vehetik birtokba a gyerekek. Siklóson és Mohácson is bővül­nek iskolák. Elkészül a pécsi művészeti szakközépiskola, új előadótermekkel, gyakorlóhelyi­ségekkel. Siklóson hat tanter­mes szakmunkásképző iskola lé­tesül. Pécsett elkészül a 122 személyes nyugdíjasház és az öregek napközi otthona, az Ele­fánt étterem és kávézó, a tűz­oltólaktanya második üteme, így . a Rákóczi úti épület teljesen fel­szabadul. Komlón átadják a ke­nyérgyárat, Budafón az ivóvíz csomagolót, Harkányban a mű­velődési házat. A tervek szerint elkészül a nagy társadalmi összefogással megvalósuló pé­csi úttörőház, valamint a mun­kásmozgalmi múzeum. Mohá­cson a kórház teljes rekonstruk­ciója fejeződik be. Baranyában 2800—-2900 lakás épül 1984- ben,' melynek mintegy egyne­gyede állami erőből valósul meg. A személyi tulajdonú la­kások közül meghatározó lesz az OTP telepszerű kivitelezés. (Folytatás a 2. oldalon) Losonczi Pál r • A • I • • • • A FF ® újévi köszöntője Losonczi 'Pál, az MSZMP Po­litika:; Bizottságának tagja, a Népköztársaság Elnöki Taná- csónak elnöke újév alkalmából köszöntőt mondott, amelyet va­sárnap közvetített a rádió és a televízió, A köszöntő így hang. zott: Az új esztendő küszöbén, amikor jókívánságokkal köszönt- , jük egymást, szokásunkhoz hí­ven megállunk egy pillanatra, hogy visszatekintsünk az elmúlt esztendőre. Röviden összefoglal­va elmondhatjuk, hogy a ked­vezőtlenebb körülmények köze­pette is sikerült fő céljainkat élérni. Súlyos, mondhatni válságos nemzetközi helyzetben éltük át az óesztendő utolsó hónapjait. Aggódtunk a világ békéjéért. A békéért, amely boldogulásunk alapfeltétele volt és lesz a jö­vőben is. Lehetőségeinkhez mérten a békés egymás mellett élés elvei nék gyakorlati meg­valósítására törékedtünk. A bo. nyolultabb helyzetben is józan mértéktartással, a realitásokat figyelembe véve éltünk és dol­goztunk politikai, társadalmi, gazdasági céljaink megvalósí­tásáért. Minden fórumon és minden alkalommal szót emel­tünk a világot nyugtalanító né. zeteltérések békés rendezéséért, az eltérő társadalmi rendszerű országok kölcsönösen előnyös, gyümölcsöző együttműködéséért. A feszültségekkel terhes vi­lágban kapcsolatainkat nem­csak megőriztük, hanem azokat tovább szélesítettük, ßelsö hely­zetünk szilárdsága, építőmun­kánk sikerei, következetes, elvi alapokon folytatott külpoliti­kánk mind nagyobb elismerést szerzett hazánknak a szocialista közösségen tói, a más társadal­mi berendezkedésű országok­ban is. Eltökélt hívei vagyunk a ke­let—nyugati párbeszédnek, minden jószándékú közeledés­nek. A békés egymás mellett élésen nem csupán egy háború nélküli állapotot értünk, hanem a kölcsönösen előnyös, széles körű együttműködést is a világ valamennyi országával és né­pével. Belső helyzetünket a gondok ellenére is a bizakodás, a szo­cialista nemzeti egység kitelje­sedése jellemzi. Politikai, gaz­dasági és társadalmi eredmé­nyeinknek is köszönhető, hogy nemzetközi szerepléseinket szé- les körű elismerés kíséri, A kedvezőtlen külső körülmények, a növekvő világpolitikai feszült­ség, az immár egy évtizede tar­tó világgazdasági válság követ, keztében gondjaink nem csök­kentek. Versenyképességünk növelé­sére tett erőfeszítéseink nem kis eredményt hoztak, mégsem vol. tak arányban a külpiacökon romló feltételekkel. Gondjainkat ráadásul növelte a mezőgazda­ságot sújtó aszálykár és a tő­kés exportunkat nehezítő, szá­mos objektív és adminisztratív akadály is. Népgazdaságunk erejéről, né­pünk életrevalóságáról tanús­kodik az a tény, hogy a rend­kívüli nagy próbatétellel sike­resen megbirkóztunk. Gazdasá­gunk jól működik, megőriztük fizetőképességünket. Az alap. vető fogyasztási cikkekből az áruellátás kiegyensúlyozott az Ismert aszálykárok ellenére is. E nehéz időkben tovább mé­lyült az a szocialista nemzeti egység, amely az utóbbi évtize­dekben kovácsolódott össze. Világnézetre való tekintet nélkül is egységesek vagyunk a 'béke megvédésének, a szocialista társadalom építésének kérdésé, ben. Nagy nemzeti célunk szolga, latoban folytatjuk a szocializ­mus építését, politikai, társadal­mi, gazdasági rendünk demok­ratikus fejlesztését. Dolgunk nem lesz kevés és nem lesz könnyű 1984-ben sem. A já| be­vált politika folytatása, szoci­alista nemzeti egységbe tömö­rült népünk tehetsége, tenni- akarása. kemény munkája, küz. delme — szövetségeseinkkel, a testvéri népek összefogott ere­jével együtt —1 további boldo­gulásunk biztos záloga. Az új esztendő első napján pártunk Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács és a kormány ne. vében, ebben a jó reményben kívánok valamennyiüknek, egész magyar népünknek, minden ba­rátunknak békés, boldog, ered­ményekben gazdag új eszten­dőt. Az 1984-es év első baranyai újszülöttje Reisz Juditka. A képen: Debreczeni István, az Állami Biz. tositó Baranya megyei Igazgatóságának üzleti főelőadója dr. Döbrössi László adjunktus társa­ságában átadja a kötvényt és a gerberacsokrol az anyukának és leányának. (Tudósítás a 2. ol­dalon.) Erb János felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom