Dunántúli Napló, 1983. november (40. évfolyam, 302-330. szám)

1983-11-01 / 302. szám

a Dunantmt napló 1983. november 1., kedd Békemegmozdulások Európa-szerte A hét végén Európa-szerte ismét nagy tömegek tiltakoztak az új amerikai nukleáris raké­ták telepítése ellen. A London, tál nyugatra fekvő Greenham Common-i katonai támaszpont előtt — a szombati nagysza­bású tüntetés után — vasár­nap ismét többszáz asszony gyűlt össze, hogy tiltakozzék a manőverező robotrepülőgé- pek- Nagy-Britanniában való elhelyezése ellen. A rendőrség őrizetbe vett nyolc asszonyt. * Több mint száz asszony tün­tetett vasárnap a szicíliai Co- misóban, amelyet az Olasz­országba telepítendő 112 ro­botrepülőgép befogadására szemeltek ki. Az asszonyok, köztük külföldi békeharcos nők, a rakétatelepítés elleni tilta­kozásuk kifejezéseként színes gyapjúfonalakat feszítettek ki a NATO-bázis bejárata előtt. * Dániában a hét végén a második világháború utáni legnagyobb helyi békemegmoz­dulással befejeződött a leszere­lés támogatására meghirdetett akcióhét. Az ország mintegy 120 békebizottsága, a szak- szervezetek és a legkülönbö­zőbb pártok által szervezett tüntetéseken több mint két­százezer ember tiltakozott a nyugat-európai rakétatelepités ellen. * Nagyszabású háborúellenes megmozdulásokon emelték fel szavukat az amerikai kormány­zat fegyverkezési politikája és a nukleáris háború veszélye el­len a szovjet emberek. Lenin- grádban összesen több mint négyszázezren vettek részt a város különböző pontjain ren­dezett tömeggyűléseken. Minszk utcáin hetvenezer ember vonult fel és a megmozdulás befejező aktusaként az ENSZ-közgyű- léshez intézett békefelhívást fogadott el. NATO-manőverlánc Hadgyakorlatok Spanyolország délnyugati részén hétfőn közös spanyol— amerikai hadgyakorlat kezdő­dött. A spanyol hadügyminisz­térium közlése szerint a „Cri- sex—83" elnevezésű manőver kilenc napig tart, és mintegy 23 ezer katona, 32 hadihajó és 100 repülőgép vesz részt ben­ne. Ez a legnagyobb szabású gyakorlat azóta, hogy a két or­szág három évvel ezelőtt elő­ször kezdett közös hadgyakor­latokat spanyol területen. * Négynapos hadgyakorlat kezdődött hétfőn a Német Szö­vetségi Köztársaság területén, 12 000 nyugatnémet, brit és dán katona részvételével. A gyakorlat a NATO „Autumrv Forge" manőver-láncolatának a része. A hadgyakorlaton 3 ezer harckocsi, páncélozott és egyéb katonai jármű vesz részt. * * Kedden az Egei-tengeren „Nereida—83” kódjelzéssel gö­rög haditengerészeti hadgya. korlat kezdődik — jelentették be Athénban. A november 7-ig tartó hadgyakorlaton tenger­alattjárók, valamint kisegítő­hajók vesznek részt. Görög fe!_ ügyelet alatt részt vesznek az olasz haditengerészethez tarto­zó légierő egységei is. A radikálisok választási győzelme Argentínában A Raul Alfonsin vezette Pol. gári Radikális Unió nyerte meg az argentínai választáso­kat. A szavazatok 92 százalé­kának összeszámlálásakor az unió a voksok 52 százalékát szerezte meg, míg vetélytársa, a peronista juszticialista párt csak 40 százalékot kapott. A radikálisok győzelme je­lentős fordulat Argentínában, hiszen az ellenlábas peronis­ták pártja 1945. óta vezető politikai erő volt. A választáso­kat kilenc év katonai uralom után írták ki. Raul Alfonsin hétfői sajtóértekezletén elkép­zelhetőnek nevezte, hogy a katonai kormány már decem­ber elején átadja helyét az új polgári kormánynak. A Polgári Radikális Unió a leqrégibb politikai párt Argen, tinóban. Szociáldemokrata be­állítottságú, 57 éves jogász— politikus vezetőjét jó kapcsola­tok fűzik Willy Brandthoz, a Szocialista Intemacionálé elnö. kéhez, valamint Francois Mit­terrand francia államfőhöz és Felipe Gonzalez spanyol mi­niszterelnökhöz. Raul Alfonsin egyszerre akarja az elsősorban peronistg befolyás alatt álló szakszervezeteket megzaboláz, ni és a hadsereget a politiká­tól távol tartani. A csőd szélén álló gazdaságot a magasabb bérekkel serkentett fogyasztás­sal szeretné felélénkíteni. Garázst bérelne Volga gépkocsi számára állami vállalat, P,écs, Endresz György u. környékén. Ajánlatokat: „MEGYESZER” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. KEMENCEFfÉLAZŰ és jól képzett fiatal KŐMŰVESEKET KERESÜNK időszakos nyugati export munkákra. Jelentkezés és tájékoztatás: „HŐTECHNIKA” ÉPÍTŐ ÉS SZIGETELŐ VÁLLALAT, Bp. Rayon munkaügyi csoportnál. Telefon: 575-811, 141 és 151-es melléken. A BARANYA—TOLNA MEGYEI TÉGLA- ÉS CSERÉPIPARI VALLALAT középfokú végzettséggel könyvelőket felvesz jelentkezés: Pécs, Mártírok útja 12. NAGYVILÁGBAN Kínai-indiai tárgyalások A kínai hírügynökség Delhi jelentéséből ítélve csekély eredménnyel befejeződtek az indiai fővárosban a kínai—in­diai tárgyalások. „Mindkét fél úgy véli, hogy a megbeszélé­sek hasznosak voltak és elő­mozdították a további tárgya­lásokat” — közölte az Új Kína a vasárnap véget ért forduló­ról. Megállapodtak abban, a tárgyalások ötödik menetére jö­vőre, Pekinqben kerül sor. Kí­na és India 1981 decemberé­ben kezdett megbeszéléseket megoldatlan határproblémájuk, ról. valamint a kétoldalú együttműködésről. A mostani fordulóban — Delhiben — ezekhez csatlakozott a kölcsö­nös érdeklődésre számot tartó nemzetközi kérdések megvita­tása is. 4 KAIRÓ: Az Al-Ahram cí­mű kairói újság hétfői jelenté­se szerint Egyiptomban tizenhá­rom embert letartóztattak, to­vábbi hármat pedig köröznek, a kormány fegyveres megdön­tését szolgáló szervezkedés vád. jóval. A vádhatóságok arról tá­jékoztatnak, hogy a „népi moz­galom” elnevezésű csoport ter­rortámadásokra. politikai gyil­kosságokra és rablásokra ké­szült. A szökésben lévő három ember között a bejelentés sze­rint két palesztin is van. A vád­irat azt állítja hogy a felgön­gyölített csoportnak „palesztin és iráni szervezetekkel volt kap­csolata”. « Kohl Tokióban ötnapos hivatalos látogatás­ra hétfőn Tokióba érkezett Hel. műt Kohl, az NSZK kancellár­ja. Helmut Kohl és vendéglá­tója, Nakaszone Jaszuhiro ja­pán miniszterelnök hivatalos tárgyalásai kedden kezdődnek. A megbeszélések középpont­jában a kelet—nyugati viszony, elsősorban a Genfben folyó szovjet—amerikai tárgyalások­kal összefüggő kérdések állnak. A nyugatnémet kancellár vár­hatóan tájékoztatja Nakaszo­ne miniszterelnököt a bonni álláspontról, valamint az erő­södő NSZK-beli antinukleáris békemozgalomról. Tokió a Szovjetuniótól egy­oldalú leszerelési lépéseket követelő amerikai tárgyalási pozíciót támogatja, s a Szov­jetuniótól Ázsiában is ellen- súlyozás nélküli engedménye­ket követel. Nakaszone minisz­terelnök ezt kívánja megerősí­teni a Kohllal folytatandó megbeszéléseken. A kétoldalú kapcsolatokkal összefüggésben mindenekelőtt a gazdasági együttműködés kérdéseit vitat, ják meg. Valamelyes előmenetel mu­tatkozik a két ország gazda­sági, kereskedelmi, kulturális, és tudományos-műszaki együtt­működésében. Kína és India 1962-ben rövid hatórháborút vívott egymással, s Kína stratégiailag fontos te­rületeket szállt meg. A két or­szág ezután csak 1976-ban újította fel diplomáciai kapcso­latait nagyköveti szinten. 4 BANGKOK: Gaston Thorn, az Európai Közösségek bizott­ságának elnöke hétfőn regio­nális és nemzetközi problémák­ról tárgyalt Prem Tinszulanon- da thaiföldi kormányfővel és Sziddhi Szavetszila külügymi­niszterrel. 4 TOKIÓ: Magyar siker szü­letett a tokiói nemzetközi köny- nyűzenei fesztiválon: A Jamaha hangszergyár által rendezett versenyen a zsűri a nagydijat a Neoton fami/iának ítélte. Az együttest képviselő Csepreghy Éva és Végvári Ádám, Pásztor László, Jakab György, Hatvani Emese és Zákányt Emőke „Hol­nap hajnalig című" dalát adta elő angol nyelven. A 23 tagú zsűri 20 togja minősítette ezt a dalt nagydíjra érdemesnek. Az aranyplakettet és a 10 ezerdol­láros dijat a Jamaha alapítvány elnöke, Kavakami Keicsi nyúj­totta át a versenyt követő ün­nepségen. Az évente megren­dezett nagyszabású könnyűze­nei seregszemlén idén 18 ország képviseltette magát. Törökországnak a vasárnapi földrengés-katasztrófa sújtotta észak­keleti részén a mentőalakulatok — az eddigi jelentések szerint — 509 halálos áldozatot ástak ki a romok alól. Háromszáz ember súlyosan megsebesült, többen közülük életveszélyesen. A mentő- alakulatok a mostoha időjárási viszonyok — heves esőzések és lehűlés — ellenére folytatják a túlélők felkutatását. Képünkön: síró asszonyok a földrengés által elpusztított házak romjai előtt. Algéria nemzeti ünnepén ^"összehangolt akcióval, 60— 70 katonai létesítmény elleni támadással kezdődött 29 éve. 1954. november 1-én Al­gériában a nemzeti független­ségért folytatott harc. A felsza­badításért indított háború ki­robbanásának emlékére ez a nap azóta az ország nemzeti ünnepe. A hosszú, kegyetlen, csaknem egy millió áldozatot követelő küzdelem nyolc évig tartott, ám végül sikerhez vezetett: az 1962- es eviani egyezményben Fran­ciaországnak — több mintegy évszázados gyarmati uralma után — le kellett mondania a tengerentúli megyéjeként kezelt területről. Az új korszakot kez­dő, fiatal állam nagy léptekkel indult meg a gazdasági és tár­sadalmi fejlődés útján. Nemzeti tulajdonba vették a népgazda­ság alapjául szolgáló szénhid­rogén-kincset. államosították a külföldi olajtársaságokat. Gyors iparosítás kezdődött, földrefor­mot hirdettek, megindult a szö­vetkezetek szervezése. A de­mográfiai robbanás ellenére (a lakosság alaposan megfiatalo­dott, lélekszáma pedig több mint a duplájára nőtt) tiszte­letre méltó eredményeket értek el a közoktatás és az életszín­vonal emelése terén. Következe­tesen előrehaladt a politikai in­tézményesítés folyamata is: a hajdani felszabadító mozga­tom párttá szerveződött. Új al­kotmányt fogadtak el, amely már a szocialista irányzatú át­alakulást állítja célként az észak-afrikai ország népe elé. A belpolitikai vívmányok mel­lett Algéria széles körű tekin­télyt szerzett az elmúlt évtize­dekben külpolitikai vonalveze­tésével haladó antiimperialista politikai irányvonalával. Algír napjainkban is támogatja a gyarmatosításellenes erőket — elsősorban persze a fekete kon­tinensen —, emellett megbe­csült tagja az el nem kötele­zettek mozgalmának, s jó, fo­lyamatosan bővülő kapcsolat- rendszert épített ki a szocialis­ta orszáqokkal köztük hazánk­kal is. Nemzeti ünnepén,őszinte tisz­telettel és rokonszenwel kö­szöntjük a baráti Algéria népét. Elutazott hazánkból a lengyel főpapi delegáció Hétfőn elutazott hazánkból az a lengyel főpapi delegáció, amely Jozef Glemp bíboros-ér­sek vezetésével vasárnap részt vett az Esztergomban tartott egyházi jubileumi ünnepségen. 4 NEWBURY: Újabb tünte­tés volt hétfőre virradóra a nagy-britanniai Greenham Common légitámaszpontnál, ahová a békeaktivisták szerint a napokban érkeznek meg az első amerikai robotrepülőgé­pek. Asszonyokból álló tüntetők egy csoportja ismét megkísé­relte átvágni a bázist körülve­vő szögesdrótot. A rendőrség 30 asszonyt letartóztatott. Ezzel több mint 200-ra nőtt a hétvégi tüntetések során őrizetbe vett békeaktivisták száma. 4 MOSZKVA: Hétfőn várat. Ionul elhunyt Sarai Rasidov, az SZKP KB Politikai Bizottságá­nak póttagja, az Üzbég Kom­munista Párt Központi Bizott­ságának első titkára, a Legfel­sőbb Tanács tagja — jelentet­ték be Moszkvában. Sarat Ra­sidov nekrológját Jurij Andro­pov, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfesöbb Tanácsa Elnökségének elnöke, valamint több más vezető irta alá az SZKP Központi Bizottsága, /a Legfelsőbb Tanács elnöksége és a minisztertanács nevében. Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, az NDK államta­nácsának elnöke hétfőn dél­után fogadta hivatalában a nyugatnémet „Zöldek” parla­menti csoportjának és orszá­gos vezetőségének delegáció­ját. Az államtanács épületében megtartott eszmecserén min­denekelőtt az európai helyzet időszerű fejleményeiről, az Egyesült Államok nyugat-euró­pai rakétatelepitési terveiről és a két német állam kapcsolatai, nak várható alakulásáról volt szó. * A kedden este kezdődő Szu­per Kupa férfi kézilabda tor­na —■ amelyen korábbi olim­piai, illetve világbajnokok vesz­nek részt — hatalmas közön­ségsikert ígér. A dortmundi Westfalenhalle mindhárom já­téknapjára eladták a 12 ezer belépőjegyet. Kiéiben ugyan­csak valamennyi jegy — 6500 — elővételben elkelt. „A libanoni húzás.” Gyógymód kerestetik. (Lurie rajza a The Timesből).

Next

/
Oldalképek
Tartalom