Dunántúli Napló, 1983. október (40. évfolyam, 271-301. szám)

1983-10-08 / 278. szám

r Újat kereső szövetkezetek a szövetkezeti szak- ^ melléküzemág biztosabbá teszi emberek XIV. talalko- . r. ° , zóján, a Pannónia '83 QZ alaptevékenységet rendezvényein az ország — Az ötvenkét lakást mikor minden részéből részt vettek mezőgazdasági, ipari és fogyasztási szö­vetkezetek vezetői, kép­viselői. Az előadásokon sok szó esett a szövet­kezetek együttműködé­séről — amiben még nagyon sok a kiaknázat­lan lehetőség — és a vállalkozás, a kockáz­tatás szükségességéről. Mire vállalkoznak? — tettem fel a kérdést há­rom szövetkezeti vezető­nek. Bencs Tibor, a tiszakerecse- nyi (Szabolcs-Szatmár megye) Dózsa Tsz elnöke: — Januártól bedolgozunk a Metrónak, a mozgólépcsőkhöz gyártunk, gyártatunk alaprésze­ket, az ez évi szerződésünk 16 millió forint értékű. Tengelye­ket, görgőket, csapokat készí­tünk. — Megvannak ehhez a gé­pek? — Teljesen új formában vál­lalkoztunk, mivel sem a Metró­nak, sem nekünk nem álltak rendelkezésünkre a szükséges műszaki létesítmények, sem a termelőberendezések. Olyan be. dolgozókat kerestünk, akik ren­delkeznek ilyen szerszámgépek­kel, van a környékünkön ilyen bőven. A termelés anyagbeszer­zési, pénzügyi, szervezési ol­dalát mi tartjuk kézben. Két évvel ezelőtt már vállaltunk ilyen bedolgozói tevékenységet más budapesti cégeknek, pél­dául az Ikarusnak is. — Mi késztette ilyen újfajta tevékenységre önöket? — Korábban veszteséggel gazdálkodtunk, keresni kellett a lehetőséget, hogy talpon ma­radjunk. A kényszer vitt rá min­ket. Nem kell hozzá fejlesztési alap. Ez nemcsak nálunk, de a megyében is újszerű volt. Két éve indítottuk be a faipari te­vékenységet, igaz, azt saját üzemben, de a helyi bedolgo­zási lehetőséget is kihasználva. Ládákat gyártottunk a saját ex. port-almánknalk és másoknak is. Sajnos, az alma kereslete csökkent, más után kellett néz. nünk. Most állunk termékváltás előtt. Egy külkereskedelmi vál­lalattal együttműködve térünk át bútcnlécgyártásra, az egyik belga cégnek. — Evés közben jön meg az étvágy. Más nincs a tarsolyuk­ban? — De van. Több irányiban tárgyalunk. Egy ipari szövet­kezettel együtt levegőszűrőgyár. tást kezdeményeztünk, de kicsit megfeneklett az ügy. Jelenleg ott tartunk, hogy két-három éve ipari tevékenységünk még nem volt, éveken át vesztesé­gesek voltunk, az ipari tevé­kenységgel viszont nyereséggel gazdálkodó nk. Ipolyszegi Mihály, a szolnoki ÉPSZOV elnöke: —- Néhány év óta együttmű­ködünk á szolnoki lakásszövet­kezetekkel, jelenleg 52 lakást építünk szövetkezeti formában, 40 millió forint értékben. Mi azt a kockázatot vállaltuk, hogy átalányárban szerződünk, de a lakásszövetkezet ezt nem fogad­ta el. így marad a hagyomá­nyos, tételes elszámolás az épí­tés befejezése után. így bizto­san többe kerül az építtetőknek, mint átalánydíjban ... — Miért vállalták az ol­csóbbnak tűnő megoldást? — A kivitelező építőiparban ez gyakran alkalmazott eljárás: a költségvetés kialakítása az akkor érvényes árformában és tartalékkeretben történik, és bármi lesz a kivitelezés idősza­kában, azt nem vesszük figye­lembe. Ez mindkét félnek elő­nyös. Minket arra ösztönöz, hogy minél előbb befejezzük és átadjuk az épületeket, minél kedvezőbb anyagokat használ­junk a kivitelezésben. A meg­rendelőnek az a haszna, hogy határidő előtt kapja meg a la­kásokat és biztosan olcsóbban. Jövőre szeretnénk a meglevő lakások felújításában és fenn­tartásában nagyobb részt vál­lalni. Szervezettebben, gyorsab­ban, jobban és olcsóbban vé­geznénk ezt a munkát, mint a jelenleg meglevő kis fenntartó szervezetük. kezdték építeni? — A múit év októberében, és 1984. október 30. helyett jú­liusban szeretnénk átadni. — Másba nem vágtak bele? — Szeretnénk a melléküzem- ágat is az áfészekkel kiterjesz­teni. Gondolom, az újonnan vá. sárolt két szabadalmunkkal si­kerül nyélbe ütnünk az együtt­működést. Fénycsőarmatúrát és hűtőfolyadékot is fogunk gyár­tani. A robbanásmentes fény­csőarmatúrát egyedül mi készít­jük majd az országban 1984. januártól. Az autókba való hű­tőfolyadék az eddigieknél is lé­nyegesen többet „tud”; a gya­korlat dönti majd el, hogy sike­res lesz-e az a termék. Kockáz­tatunk, és bízunk a sikerben. A negyedik negyedévben gyárt. , juk. — Az építőipari szövetkezet ipari és vegyi tevékenységbe kezd. Miért? — Az elmúlt 4—5 évben a lakásépítési szakszerelőipari te­vékenység nőtt, az addig is na­gyobb haszonnal, nagyobb eredményei és nyereséggel mű. ködő hagyományos tevékeny­ség részarányában visszaszorult. Új termékeinkből annyit szeret­nénk gyártani, hogy a nyeresé­günk ismét meglegyen. Néhány hónappal ezelőtt vásároltunk a NIKEX Külkereskedelmi Válla­lattól egy új, utólagos, úgyne­vezett élektrokard szigetelési el. járást. Ezt a szabadalmat Szol­nok és Baranya megyében ki­zárólag mi alkalmazhatjuk. Pé. esett már kipróbálták más két szigetelési eljárással együtt, és a paraméterei ennek voltak a jobbak. Bárllai Imre, a somogybabo- di Petőfi Tsz elnöke: — Melléküzemági tevékeny­ségként már 1969-től műanyag, 'iparral rendelkezünk, mely je­lenleg 53 milliót termel, 230 fő­vel. — Miért kezdték a műanyag, ipart? — Fő ágazatunk, a mező- gadzaság, adottságaink miatt nem jelentett biztos megélhe­tést. Meg akartuk tartani az embereket, fejleszteni települé­seinket. Vagyis azon voltunk, hogy erősítsük a falu megtartó­képességét. Sikerült. Dolgozó­ink átlagos életkora 42 év. Lét­rehoztunk az országban is talán egyedülálló gazdasági társu­lást: októbertől a Villamos Szi­getelő Gyárnak készítünk hőre lágyuló műanyag termékeket az eddig is gyártott bakel'itkészít- mények mellett. A 30 újonnan beállított gép mintegy 40 mil­liót fog termelni. Van még ilyen gépünk 10—15, és bakelithoz negyven. Azt hiszem, így a mi­énk lesz a legnagyobb ilyen műanyagüzem. A nagycsarnok fele a gazdasági társulásé lesz — közösen a gyárral.—, a má­sik fele, a bakelitüzem a téeszé marad. — Honnan az ötletek? — Rendszeresen részt veszek a „Pannónia” tanácskozásain. A tavalyin szereztem az ötletet, hogy érdemes lenne iparválla­lattal létrehozni gazdasági tár­sulást. Ez új forma: mindkét félnek előnyös. Jól jött az öt­let, igyekszünk élni a lehetőség­gel. o Az ésszerű Vállalkozások ko­rát éljük, előtérbe került az üz­leti szellem, a kockázatvállalás. Ha egy-egy szövetkezet alap- tevékenysége már nem jelent biztos kenyeret és jövőt, vagy feladja azt, vagy kiegészíti olyannal, ami megteremti az anyagi biztonságot. Vállalkozni, kockáztatni kell. Megfelelő piackutatással, szá­mítások birtokában, kiderül, hogy érdemes is. Murányi László Vállalkozni, megújulni — hogyan? „Vállalati ember vagyok... Az Agro-lndustria népszerű Rapid kakaója Egy Igazgató töprengései A HDN-ben már tavaly be­mutattunk egy új élelmiszer­féleséget, a hús nélküli faSírt- port, a Propót. Dobozán egy különös cégjelzést vehetett ész­re. a figyelmes szemlélő: Agro- lndustria. A név csakhamar feltűnt egy másik siker-termé­ken a vízben oldható Rapid kakaón is, a nemrég zárult őszi BNV-n pedig az említett licen- Pek tulajdonosának szép, önál­ló kirakata volt,, még újabb termékekkel. Az alig több mint két éve működő, 180 fős Agro-lndust­ria Innovációs Vállalat igaz­gatója Mocsáry József. Folyó­iratainkban — többek közt pél­dául a Valóságban — megje­lenő közgazdasági, gazdaság, politikai tanulmányai élénk visszhangot keltenek. Vállalata budapesti. Szentendrei úti iro­dájában azért keresem meg, hogy megtudjam: milyen a kapcsolat elmélet] és gyakor­lati munkája között hiszen eb­ben is, abban is elsőrangút nyújtani igencsak ritka dolog manapság ... — Vállalatunkat egy fonák, ellentmondásos helyzet hívta életre, ami így jellemezhető: gazdasági egységeinknek álta­lában nincs lehetősége a fo­lyamatos innovációra, tehát lé­tesíteni kell egy szervezetet,, ami Kevés a nyerscsont, de az enyvgyártás marad Profilváltás előtt a hidasi vegyiüzem A jó vezető sokat segíthet a nehézségek leküzdésében A múlt év közepe óta új ve­zetője van a Budapesti Vegyi­művek hidasi gyáregységének. Az 53 éves dr. Hartmann Bélát a vállalat központ nevezte ki, miután Valovits Emil, az egyko. ■ri gyáregység vezető az anya- vállalat műszak; igazgatóhe­lyettese) lélt. Hartmann Béla elvállalta a 350 fős kollektí­va vezetését, bár tudta, hogy nem lesz könnyű dolga. 1981- től egyre nehezebben szerzi be a gyár a szükséges nyerscson­tot, az ipari enyv alapanyagát. E termék gyártásával Magyar- országon csak Hidason foglal­koznak. Ha lemondanának a most már veszteséges előállí­tásról, akkor az ország külföld, ről, drága pénzért tudná besze­rezni ezt a fontos cikket. — A húsipari vállalatok szí­vesebben exportálják az ipari nyerscsontot, amiből évente 20—22 000 tonnát fogadnánk, de tavaly is csak 10 000 tonnát sikerült vásárolni — magyaráz, za az új gyáregységvezető. — Idén még csak 6500 tonnával rendelkezünk. Várhatóan meg­lesz a tavalyi mennyiség, de a hiányzót mint export-árut kell megvennünk. Jövőre már az összes mennyiséget exportáron kínálják. Az enyvgyártás — tív év után először 1982-ben, majd 1983-ban — veszteséggel járt. Ezt annyiban is érezzük, hogy a gyári össznyereség nem növekedik. Hamarosan hasonló problémával számolunk a bőr- enyv-üzemünkben is, ahol az ország bőrgyáraiból idekerült húslást (bőrhulladékot) dolgoz­zuk fel. Ugyanis kiesik a meg­szokott mennyiség egyharmadát adó Pécs] Bőrgyár, amely a csabrendeki tsz-szel közösen hasznosítja majd a számára is értékes ipari nyersanyagot. Valószínű, hogy jövőre profil- váltásra ke'ül sor, és a jól jö­vedelmező, európai színvonalon dolgozó növényvédőszerformá. zó és -kiszerelő üzem kapaci­tását növelik, amennyiben a csontellátás nem javul és to­vábbra is veszteséges lesz az enyvgyártás. A fővárosi központ emberhiánnyal küzd, így Hida. son átvennék Budapestről egye­bek között a trisó és a Vuxál lombtrágya készítését. Nincs szándékukban az enyvüzem be­zárása. Válsághangulat, cívódás nincs a gyárban. Amikor nyers­anyaghiány- miatt ál| az enyv­üzem, akkor a dolgozók a nö- vényvédőszerfonmázóban és -ki- szerelőben kapnak mankót. Folyamatos maradt a termelés. A fizetések nem csökkentek, a profilváltás előtti hangulat­ban sem kérte senki a munka­könyvét. A munkások bíznak abban, hogy sikerül az enyv- gyártást korszerűsíteni, és a kedvezőtlen csontellátás elle­nére gazdaságos lesz az előál­lítás. Ennek érdekében első­sorban a lakatos újítók bevo­násával az enyvszárítás és -finomítás színvonalát javítják. Ha siker koronázza az erőfe­szítést, akikor a tetemes ener­giaköltség legalább egynegye­dével csökken. A gyáregységvezető szemé­lyesen is részt vesz az újítások megvalósításában, ötleteket ad. mivel eredeti foglalkozása bá­nyásztechnikus. Fontos feladat, nak tartja, hogy iái készüljenek fel a növényvédőszer-üzem bő­vítésére. Ezért fiatal műszakia­kat, diplomás vegyészeket vesz. nek fel, az utóbbiaknak lakást biztosítanak. A munkaerő-meg­tartás érdekében kisgépekkel szerelik fel a lakatos-üzemet, a vasúti rakodók munkáját pedig kétéltű traktorral könnyítik. Hartmann Béla fiatalt és időst egyaránt tud lelkesíteni, és következetes a számonkérés, ben. Vájárként nagyon is meg­tanulta értékelni az emberkö­zelséget. Mindenkit nevén szó­lít, és alaposan ismer. Nagy szó, hogy bizalma akkor sem rendül meg, ha csalódás éri. Nem tart külön fogadóórát: bármikor, előzetes- bejelentés nélkül bemehetnek hozzá a pa. naszosok. Csuti J. Bányatechnikusok vetélkedője A Mecseki Szénbányák KISZ- bizottsága fiatal bányatechni­kusok részére elméleti vetélke­dőt rendezett a vállalat Komját Aladár utcai központjában. A résztvevőknek szakmai és poli­tikai ismereteikből kellett vizs­gázniuk. A Mecseki Ércbányá­szat; Vállalat is tegnap tartot­ta a fiatal technikusok vállala­ti döntőjét. Ök pénteken gya­korlati versenyen vettek részt, szombaton pedig elméleti fel- készültségből adnak számot. A két vállalat legjobbjai a BAV mecseki körzetének fiataljaival együtt október 21-én az Ércbá­nya Vállalat irodaházában mé­rik össze tudásukat. ezt a maga eszközeivel szolgál­ja, segíti — mondja az ötve­nes, élénk szavú és szellemű, sportos alkatú igazgató. — Vállalati ember vagyok, 1949 óta különböző mezőgazdasági, élelmiszeripari cégek beosztott vezetőjeként, majd vezetője­ként dolgoztam. Mindvégig azt tapasztaltam: nem értjük meg, de legalábbis rosszul értelmez­zük a vállalatok szerepét, jelen­tőségét. Hadd érzékeltessem ezt egy példával ... — A budapesti agráregyete­men végeztem, az iskola párt- szervezője voltam; természetes, hogy a marxi közgazdaságtan kategóriáit ismerem, hiszen eze­ken nőttem fel .. . Hittem és hiszek a tervgazdálkodásban ma is, de a gyakorlati munká­ban ez többnyire fetisizáltan je­lentkezett, falakat emelt elénk. — Kávéját, a napi négy-öt egyikét, egybajtásra kiissza. — Ifjú koromban a Duna—Tisza- közi Sertéstenyésztő Társulás igazgatóhelyettese voltam; az akkor divatba jövő, egyre job­ban fizető Bacon hússertéseket a szokásosnál drágábban de az átlagosnál számottevően jobb minőségben állítottuk elő. A tervezés akkor nem jelentett mást, mint a társadalmi szük­séglet ránk eső. tőlünk várt ré­szét tervszámokba „öltöztetni”, egyik oldalon a tervezett ön­költséggel, a másikon a nyere­séggel. Mi következett ebből? Az, hogy hiába adtunk le több és jobb árut, ennek ellenértéke az egyszámlára folyt be; a hasznot az állam elvonta. Több­let-ráfordításunkat ugyanakkor viszont nem ismerte el, tehát csak azon az áron lettünk vol­na képesek többet és jobbat termelni ha vállaljuk az önkölt. ség és az egyéb költségténye­zők lényeges túllépésének koc­kázatát, ennek összes nem kí­vánatos következményeivel. A terv tehát nem volt más, mint a haladás számszerű „lecemen- tezése". A megakadályozása annak, hogy az életet, a piac igényeit, a szükségszerű fejlő­dést kövessük ... — A mai gazdálkodás-sza­bályozás hasonlít-e még ehhez? — Annyiban igen, hogy a merev tervszámok helyére lé­pett a szobályozó-alku, a bérkorrekció- és áralku. Tehát növekedett ugyan a vállalati önállóság, de csak annyira, amennyire egy-egy cég élni tud ezekkel a lehetőségekkel. Némelyik valóban él vele, és hasznosan kamatoztatja, néme­lyik viszont visszaél, és így gon­dolkozik: „Ne lássuk el tisztes­ségesen a piacot, mert csak addig kaphatunk például bér- korrekciót amíg nyilvánvaló hi­ányosságainkra, gondjainkra, bajainkra hivatkozhatunk ...” — Mit kellene tenni, meg­változtatni? — Mindenekelőtt érvényt kel­lene szerezni annak a marxi tételnek, mely szerint a vállalat a termelőerők burka, egy meg­határozott termelési viszony. A vállalati önállóság, akár akar­juk, akár nem,, bármit kíván tő­lünk a minisztérium, bármire is jutunk a bér. vagy áralku so­rán: létezik, de ezt tudomásul is kell venni! Mi mozgatja a vállalati döntési mechanizmust? A nyereség-érdek? Nem: vál­lalataink „bruttó-érdekeltek”, a náluk dolgozó emberek jöve­delme fontosabb nekik, mint a nyereség. Ez önmagában jó is, mert azt fejezi ki, hogy a mun­kás nálunk valóban tulajdonos. De ez kevés: a nyereség-érde­keltséget a döntési mechaniz­musba úgy kellene beépíteni,, hogy a vállalat egyértelműen érdekelt legyen a nyereség szüntelen növelésében is. Ma még sokhelyütt nincs prémium, nincs bérfejlesztés, mert az el­vonások után megmaradó nye­reségrészesedés kevés a bér- fejlesztéshez . .. A gyökeres fordulat változ­tatás útját-módját részletesen elemzi a Valóság 83/7. számá­ban Hatékonysági kényszerpá­lya címmel megjelent cikkében. Hozzáfűzi: a vállalati önállósá­got akkor ismernénk el, ha nem az extraprofitot vonnánk e| a vállalatoktól, hanem az átlag­profitot. ennek adója, valamint a termelőerők „használata” után fizetendő adó formájában. Ez az „ingyen” bérfejlesztést meg az „ingyen” feljesztési ala­pot — a velejáró alkukkal együtt — egyaránt elkerülhető­vé tenné, s arra késztetné gaz. dálkodóinkat, hogy a jobb mi­nőség, az olcsó ár, s épp az ennek nyomán lehetséges —és egyben szükséges — nyereség legyen a fejlődés, fejlesztés mo­torja, kulcsa. Vajon az általa vezetett Ag- ro-lndustriánál mit tudott mind­ebből megvalósítani? Mindösz- sze két év után a válasz erre több mint nehéz — lássuk in­kább a tényeket! A céget az MNB Kc-zponti Váltó- és Hitelbank RT. Inno­vációs Alapjából hívták életre, a vajai Rákóczi Tsz társtulajdo. nosi közreműködésével. Felada. tűk: minden rendű és rangú — főként,, de nem kizárólag — élelmiszeripari innováció licenc és találmány finanszírozása, ki­próbálása vagy akár gyártása, gyártatása — méltányos ha­szonnal, üzleti alapon. Külön fejlesztőlabort, irodagép-, szá­mítás-, illetve tüzelésteűhnikai szervizt működtetnek; előállított termékeik értéke a tavalyi 30 millió forintról az idén 100 mil­lióra nő, idei bérátlaguk mint­egy 72 ezer forint. Kevésbé ismert, de már for­galomban levő termékeik: a kandírozott gyümölcsökre emlé. keztető, de azoknál kevésbé édes, természetesebb ízű zöld­ség-gyümölcs desszert, a „Pitt- patt” édesített kukorica, meg­valósítás előtt áll a tojásbor, a kávépasztilla és a több ízű méz­krém. Bárkit —- vállalatot, fel­találót, kisvállalkozókat — szí­vesen fogadnak, s bármilyen ajánlatról rövidesen megmond, jók, érdemes-e vele foglalkozni, látnak-e benne fantáziát. S — baranyaiak, figyelem! — szíve­sen foglalkoznának a szójával Varga János Az Agro-lndustria zöldség-gyümölcs desszertjei

Next

/
Oldalképek
Tartalom