Dunántúli Napló, 1983. szeptember (40. évfolyam, 241-270. szám)

1983-09-01 / 241. szám

a Dunántúli napló 1983. szeptember 1., csütörtök Az ifjúság a békéért DlVSZ-állásfoglalás a nemzetközi békenapon NAGYVILÁGBAN Három napon keresztül emberlánc alkotta blokáddal készülnek elzárni nyugatnémet békeharcosok a mutlangeni amerikai raké­tatámaszpont bejáratát Az előtérben kövekből kirakott atom­fegyverkezés ellen tiltakozó jelkép.---------------------------------*--------------------------------­S zeptember 1-én a békéért meghirdetett világakció napja alkalmából nyilatkozatot tett közzé a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség. Ebben hangsú­lyozza, hogy minden békeszere­tő erőnek össze kell fognia annak érdekében, hogy a má­sodik világháború borzalmai soha többé ne ismétlődhesse­nek meg. Az utóbbi időben an­nak lehetünk tanúi, hogyan megy veszendőbe az enyhü­lési politika sok vívmánya. A két nagyhatalom közül csak a Szovjetunió mondott le arról, hogv elsőként alkalmazzon atomfegyvert, az Egyesült Álla­mok szélsőséges militarista kö­rei viszont megnyerhető nukleá­ris háborúról erőpolitikáról be­szélnek, és a világűrbe telepí­tendő fegyvereket terveznek. Ugyanakkor nem érkezett ér­A Német Szövetségi Köztár­saság érdekeivel ellentétesnek és teljesen elfogadhatatlannak minősíti a TASZSZ szovjet hír- ügynökség kommentárja Peter Boenisch bonni kormányszóvi­vőnek az új szovjet leszerelési javaslattal kapcso'atos kijelen­téseit. Úgy tűnik — állapítja meg a kommentár, amelyet szerdán közölt a Pravda — hógy az NSZK vezetőinek nincs ínyére, hogy ne telepítsék Nyugat-Eu- rópóba az új amerikai nukleá­ris fegyvereket. Boenisch azt ál­lította, hogy ha a Szovjetunió Anglia és Franciaország raké­táinak számára csökkentené sa­ját rakétáinak mennyiségét, ak. kor ,,háromszoros fölényre" tenne szert a robbanótöltetek terén. Ezzel kapcsolatban a kom­mentár emlékeztet rá: a Szov­jetunió már korábban bejelen­tette, hogy kész csupán annyi robbanótöitetet megőrizni ra­Hisszén Habré csádi elnök keddi sajtóértekezletén elutasí­totta a tárgyalásos megoldás lehetőségét a Gukuni Veddei vezette ellenkormánnyal. Hab­ré ugyanakkor közölte, hogy Líbiával ,,hajlandó meg nem támadási szerződést kötni, fel­téve, hogv a líbiai csapatokat kivonják Csád északi részéből". Mint ismeretes, Tripoli cáfolta, hogy csapatokat küldött volna Csádba Veddei erőinek támo­gatására. A csádi elnök kétségbe von­ta az Afrikai Egységszervezet közvetítésével történő rendezés lehetőségét. „Egyedül — mond­ta — a katonai megoldást tar­demi válasz a Szovjetunió és a Varsói Szerződés békejavas­lataira. Jurij Andropovnak, az SZKP KB főtitkárának a közel­múltban ismertetett javaslatai a genfi szovjet—amerikai tár­gyalásokon elérendő megálla­podás irányába tett újabb fon­tos lépést jelentenek — szö­gezi le a nyilatkozat. A Demokratikus Ifjúsági Vi­lágszövetség megalakulásától kezdve legfontosabb feladatá­nak tartja a béke védelmét — hangsúlyozza állásfoglalásá­ban a világszövetség. Felhí­vással fordul a haladó, béke­szerető ifjúsághoz: tegyen meg mindent, hogy szeptember el­seje újabb értelmet nyerjen, s legyen nyitánya a NATO eu­rópai rakétatelepítési tervei el­len szervezett őszi ifjúsági bé­keakcióknak. kétáin, amennyivel Anglia és Franciaország rendelkezik. Ami pedig a háromszoros fölényt illeti, az NSZK kormányszóvi­vőjének illene tudnia, hogy a brit nukleáris erők számos ra­kétája három, sőt hat röbbanó- töltettel van felszerelve, ami több mint amennyi az SS— 20-asokon van. A szovjet javaslat lényegét meghamisítva Boenisch össze­keveri a közepes hatótávolsá­gú és hadászati nukleáris fegy­vereket, s az angol és francia nukleáris erőkkel a Szovjetunió tengeralattjárókra telepített ha. dászati rendeltetésű rakétáit állítja szembe. A Szovjetunió a nukleáris fegyverzetek radikális csökken­tését javasolja Európában, mert csak ennek útján érhető el a kontinensen a biztonság erősí­tése. Ez teljes mértékben meg­felel az NSZK érdekeinek is — szögezi le végezetül a kommen, tár. tóm járható útnak a csádi probléma megoldására.” A francia rádiónak adott in­terjújában Habré elutasította Mitterrand francia elnök leg­utóbbi javaslatát két laza szö­vetségi kapcsolatban álló csá­di állam létrehozására. Habré Csád egységét hangoztatva ki. jelentette: „a csádi föderáció létrehozása az ország felosz­tását jelentené. Ezt — tette hozzá — teljes egészében el­utasítjuk.” A francia—csádi kapcsola­tokról szólva cáfolta, hogy ,,né. zeteltérése" lenne Párizzsal. Ki­fogásolta viszont, hogy Fran­ciaország „meglehetősen elké­sett a segítségnyújtással”. Hazánkba érkezik a búr mai áíiamfő Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének meghivására a közeli napokban hivatalos lá­togatásra hazánkba érkezik U San Yu, a Burmái Unió Szo­cialista Köztársaság elnöke. • ♦ BELGRAD: Szabadkán a hét elején, az új iskolai év kezdete előtt ismét megtartot­ták a magyartanárok hagyo­mányos szemináriumát. A Vaj­daság minden részéből egy be­gyült pedagógusok mellett a rendezvényen a horvátországi magyar iskolák oktatóinak cso­portja is részt vett. Az előadók sorában ott volt a budapesti országos pedagógiai intézet két tudományos munkatársa is, akik a jugoszláv—magyar tu­dományos együttműködés kere­tében érkeztek Szabadkára. ■f HARARE: Zimbabwéban utasítást adtak arra, hogy ki­lőjenek négyezret az ország nemzeti parkjaiban élő elefán­tok közül. Így kívánják meg­előzni azt, hogy az állomány zsúfoltsága károkat okozzon. Az országban mintegy 48 ezer ele­fánt él, közülük 22 ezer a Wankie nemzeti parkban, amely félsivatagos környezetben terül el, s az immár második éve tartó szárazság miatt nem nyújt elegendő táplálékot az összes ott élő vastagbőrűnek. Az elkövetkező három év alatt az országban összesen 12 ezer legyengült, beteg állatot kell a szakértők szerint elpusztítani. + BONN: A nemzetközi helyzet és a kelet—nyugati vi­szony alakulása szempontjából 1983 döntő jelentőségű év lesz — jelentette ki szerdai, bonni sajtóértekezletén Hans-Dietrich Genscher, nyugatnémet külügy­miniszter. Genscher azt állítot­ta, hogy az NSZK kormánya te­vékenységével kedvező feltéte­leket akar teremteni az európai közép-hatótávolságú fegyverek korlátozásáról folyó genfi tár­gyalások sikeres befejezéséhez. + PÁRIZS: Franciaországban nyugtalanságot keltett, hogy a bejrúti harcok lellángolása kö­vetkeztében kedden öt francia katona életét vesztette és he­ten megsebesültek. A francia külügyminisztérium szóvivője megrendülését fejezte ki a bej­rúti események miatt, s azt is hangsúlyozta, hogy Franciaor­szág ,,továbbra is támogatja azokat az erőfeszítéseket, ame­lyek Libanon egységének, szu­verenitásának és függetlensé­gének helyreállítására irányul­nak." ♦ MOSZKVA: A Szovjet­unióban szerdán Föld körüli pályára állították a Molnyija—3 távközlési műholdat. Pályájá­nak adatai a következők: a Föld felszínétől az északi fél­gömb fölött mért legnagyobb távolság 40 815 kilométer; a déli félgömb fölött mért legki­sebb távolság 497 kilométer; keringési idő 12 óra 16 perc; a pálya síkja 62,8 fokos szö­get zár be az egyenlítő sík­jával. + BELGRAD: Belgrádban bejelentették, hogy szeptember első felében Jugoszláviába lá­togat Karl Carstens, az NSZK szövetségi elnöke. Az államfőt elkíséri Hans-Dietrich Gen­scher szövetségi alkancellár és külügyminiszter is. ■é LONDON: Javier Pérez De Cuellar, az ENSZ főtitkára kedden londonba érkezett. A brit fővárosban találkozik Sir Geoffrey Howe külügyminisz­terrel, akivel a Falkland (Mal- vin)-szigetekről és a namibiai kérdésről folytat tárgyalásokat. + MIAMI: A floridai Miami­ban egy épület 10. emeletén megcsúszott és a mélybe zu­hant egy munkás. A 36 éves férfi az épület belső udvarán egy virágágyásra esett és élet­ben maradt. Állapota súlyos, de nem életveszélyes. + BUKAREST: Romániában nyolc évi börtönbüntetésre Ítél­tek egy férfit, aki minden szak­értelem nélkül tiltott magzatel­hajtást akart végrehajtani. A fiatal nő a durva beavatkozás következtében meghalt. A fér­fi - szakmájára nézve műsze­rész - megpróbálta azt a lát­szatot kelteni, hogy ő csak fel­fedezte nőismerősét, aki esz­méletét vesztette, miután saját maga akarta elvégezni az abortuszt. A nyomozás során - írja az egyik brassói lap - azonban egyértelműen kide­rült, hogy a férfi a bűnös. Ro­mániában — mint ismeretes — nincs forgalomban fogamzás- gátló tabletta. TEHERÁN Megadták magukat a géprablók Szerdán délelőtt megadták magukat a teheráni hatóságok­nak az Air France repülőgépét hatalmukban tartó géprablók. A négy férfi politikai menedék­jogot kért és kapott az iráni hatóságoktól — közölte egy iráni rendőrparancsnok. A sza­badon engedett túszok sértet­lenek, de kórházba vitték őket kivizsgálásra. A szerda reggeli határidő lejárta után a repülőtéri ható­ságok eltorlaszolták a kifutó­pályákat, mert a géprablók to­vább akartak indulni Teherán­ból és a motorok beindítására utasították a pilótát. Később mégis beleegyeztek az újabb tárgyalásokba. Megígérték, megadják magukat, ha lehető­vé teszik, hogy találkozzanak a sajtó képviselőivel. Követelé­süket teljesítették. A futómű mellett rögtönzött sajtótájékoztató mindössze öt percig tartott: a géprablók elő­ször a levegőbe lőttek, majd felolvastak egy előre elkészített nyilatkozatot. Kijelentették, hogy tettükkel a francia kor­mánynak Irakban, Libanonban és Csádban elkövetett bűneire akarták felhívni a figyelmet. Nemzetiségüket nem fedték fel. Azt állították, hogy egyetlen szervezethez sem tartoznak, hanem az iszlám felszabadító mozgalom harcosai. A sajtóér­tekezlet befejeztével megadták magukat a rendőröknek. Párizsban a francia kormány szóvivője méltatta az iráni hatóságok eljárását, amellyel lehetővé vált a szombat óta húzódó ügy lezárása. Magyar kormányküldöttség utazott Líbiába A Szocialista Népi Líbiai Arab Dzsamahirija vezetésének meghivására Schultheisz Emil egészségügyi miniszter vezeté­sével magyar kormányküldött­ség utazott Tripoliba, hogy részt vegyen a libiai szeptem­ber 1-i forradalom 14. évfordu­lójának alkalmából rendezen­dő ünnepségeken. * Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke Líbia nemzeti ün­nepe alkalmából táviratban üdvözölte Moamer El-Kadhafi ezredest, a líbiai forradalom I vezetőjét. « Francia tiszt az automata fegyverek kezelésére tanítja a csádi kormány katonáit. A Pravda cáfolta a bonni kormány szóvivőjének kijelentését A csádi elnök elutasította a tárgyalásos megoldás lehetőségét Kommentár A történelem kalendáriu­mában nagyon sok a fekete nap. De ma már tudjuk, hogy ■— következményeit te­kintve — soha egyetlen nap sem jelentett annyi halált és szenvedést, mint 1939 szep­tember elseje, amikor a né­met faúzmus kirobbantotta a második világháborút. A fasizmusnak megvan a maga kérlelhetetlen logikája. Georgi Dimitrov már a lip­csei per során vérbírái sze­mébe vágta a hal-adás hívei által már régebben megfo­galmazott iqazságot, hogy a fasizmus és. a tömeqes vér­ontás foaalma elválaszthatat­lan eavmástól. Nem kellett sok idő hozzá, hogy a tör­ténelem legiszonyúbb világ­égésének fénvéné! nillantsák meg a korábban megtévesz­A cselekvő emlékezés napja tettek is ennek az igazság­nak a cáfolhatatlanságát. Jó lenne a fasizmusra úgy emlékezni, mint o múlt nyo­masztó, de véqleg lomtárba került emlékére. Jó lenne —» de sajnos, nem lehet. A leg­rosszabb ösztönökre épített ideológia,- más népek meg­vetése és elnyomása, a faj­gyűlölet, a nyers erőszak kul­tusza ugyan óriási csatát ve'sztett 1945 feledhetetlen tavaszán, de — mivel gyö­kerei a földkerekség egy ré­szén meqmaradtak — nemi szűnt meq létezni, hatni, fe- nveqetni, Rendőrsortűz Pinochet Chiléjében, bantusztánoknak becézett koncentrációs tábo­rok az apartheid földjén, a Dél-afrikai Köztársaságban, egymást követő junták Kö­zép- és Dél-Amerikában, a Ku-Klux Klan reneszánsza az amerikai délen, gátiásta. lan háborús uszítás ettől északra, a Potomac partján, szélsőjobboldali terroristák politikai gyilkosságai Nyu- gat-Európa eqy részén, új­náci nosztalgiatüntetés a há. borús bűnös Dönitz admirá­lis temetésén és neofasiszta demonstrációk Mussolini szá­zadik születésnapján. Nem, sajnos, a hétköznapi fasiz­mus napjainkban sem tűnt el teljesen. A történelem az élet is­kolája — mondták a ró­maiak. Az ember egyebek között ottél ember, hogy megszívleli a saját és elei tapasztalatait. Az igazi em­lékezés sohasem pusztán ke­gyelet; 1939 szeptember el­sejére a cselekvésre buzdítás riadójával emlékezünk: világ­méretű harccal a legnagyobb háború kirobbantója a fa­sizmus ellen. Az emberiség jobbik, nagyobbik fele .ezen a napon, szeptember elsején tartja — valóban világmére­tekben — a fasizmus elleni küzdelem nemzetközi napját. A második világháború ki. robbantásán emlékezve egy­szerűen képtelenség nem gondolni azokra az erőkre, amelyek az emberiség vég­pusztulásának iszonyú láto­mását fe'idén harmadik vi­lágháború előkészítésén mun. kálkodnak. Küzdeni ellenük, nemcsok erkölcsi kötelesség, hanem az elemi életösztön parancsa1. Harmat Endre Jobb olcsóbban! Ha otthonában is gyönyörködni akar a természet színeiben, Ivásároljon színes televíziót! A BARANYA KERESKEDELMI VÁLLALAT ÉS A RAVILL ELEKTRON SZAKÜZLETÉBEN (Pécs, Kossuth L. u. 21.) MOST 2—3—4000 forintért átveszik egyes típusú, régi fekete-fehér készülékét, ha SUPER COLOR vagy HÉLIUS távirányítású színes televíziót vásárol. FIGYELMES KISZOLGÁLÁS,- GYORS OTP-UGYINTÉZÉS! JÓ VÉTELT!

Next

/
Oldalképek
Tartalom