Dunántúli Napló, 1983. augusztus (40. évfolyam, 211-240. szám)

1983-08-20 / 230. szám

12 Dunántúlt napló 1983. augusztus 20., szombat 1983. augusztus 20 SZOMBAT ALKOTMÁNY ÜNNEPE A Nap kél 5.46 — nyugszik 19.48 órakor. A Hold kél 18.36 — nyugszik 2.08 órakor. Divatbemutató és tombola a vidámparkban Egy shetland póni a főnyeremény Vidám szórakozásra invitál­ja az érdeklődőket a Mecseki Kulturpark vezetősége. Ma, szombaton délután 4 órai kez­dettel az Univerzum Szövet­kezeti Közös Vállalat bőr- és irharuházati termékeit mutat­ja be, a zenét a Hobby együt­tes szolgáltatja. Ugyancsak itt, a vidáimpark színpadán nagyszabású tombolára is sor kerül. A főnyeremény egy 70 centi magas shetland póni, de kisállatok, fácán, nyúl, hör­csög, valamint magnós rádió, magnókazetták, irhamellények is találhatók a nyeremények között. A lottó nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a Boglár- telién megtartott 33. heti lottósor­soláson a következő nyerőszámokat húzták ki: 29, 41, 68, 78, 82 — Hibaigazítás. A lapunk tegnapi számában megjelent kitüntetettek névsorában Gyur- kovics' József dagasztócsoport­vezető nem a pécsi-, hanem a Baranya, megyei Sütőipari Vállalat dolgozója. Halálozás A Zrínyi Miklós Kereskedelmi Szakközépiskola vezetősége, tantes- tüjete, dolgozói és tanuló ifjúsága mély megrendüléssel tudatja, hogy HARMAT GYÖRGY, az iskola nyugalmazott igazgatója augusztus 11-én elhunyt. Temetése augusztus 22-én 14 órakor lesz a pécsi központi temetőben. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Mély fájdalommal tudatjuk mind­azokkal, akik ismerték és szerették, hogy LAJOS ISTVÁN 79 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 1983. augusztus 23-án lesz a komlói temetőben 15 órakor. Au­tóbusz az Eszperantó térről és Zrí­nyi utca 22. sz. elől 14.30 órakor iidul. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk mind­azokkal, akik ismerték és szerették, hogy HÁNCS FERENC 71 éves korában tragikus hirtelen­séggel elhunyt. Temetése augusz­tus 24-én 3 órakor lesz a pécsi köztemetőben. Gyászolják felesége, leánya, veje és unokái. Mélységes fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és sze­rették, hogy szeretett édesanyám, nagyanyám és anyósom, TABAKÓ KAROLYNÉ. Klein Etel, Toldi M. u. 1. sz. alatti lakos, augusztus 17-én súlyos be­tegség után elhunyt. Temetése au­gusztus 24-én 2 órakor lesz a pé­csi központi temetőben. A gyászoló Szigeti család. Előrejelzés az ország területére szombat estig: időnként kissé meg­növekszik a felhőzet, egy-egy helyi zápor, zivatar kialakulhat. Az észa­ki, északkeleti szél napközben he­lyenként megélénkül. Várható leg­alacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13, 18, legmagasabb nappali hő­mérséklet 26, 31 fok között való­színű. A Balaton vízhömerséklete pénte­ken 11 órakor Siófoknál 22 fok volt. Péntek reggeli vízállások: űrtilos 87 cm, apadó, 20,0 fok; Barcs —2 cm, apadó, 20,9 fok; Drávaszabolcs 63 cm, áradó, 20,2 fok; Mohács 297 cm, apadó, 19.0 fok. AM&zéfet hírei Németh Károly, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja, a Közpon­ti Bizottság titkára pénteken a KB székházában találkozott Umberto Barullival, a San Marinói Kommu­nista Párt főtitkárával, aki az MSZMP vendégeként rövid pihené­sen tartózkodik hazánkban. A szívélyes, elvtársi légkörű meg­beszélésen tájékoztatták egymást pártjaik tevékenységéről és fel­adatairól. Véleményt cseréltek a nemzetközi helyzet, valamint a kom­munista és munkásmozgalom fon­tosabb kérdéseiről, megerősítették pártjaik készségét a kétoldalú kap­csolatok továbbfejlesztésére * Lukács János, az MSZMP Bara­nya megyei Bizottságának első titkára tegnap köszöntötte a Szo­cialista Hazáért Érdemrenddel ki­tüntetett Gyulai Isvánt, a munkás- mozgalom régi harcosát, 75. szüle­tésnapja alkalmából. * Aczél György, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára találkozott Paul Laurent-tal, a Francia Kom­munista Párt politikai bizott- gának tagjával, a Központi Bizott­ság titkárával, aki az MSZMP KB meghívására pihenés céljából tar­tózkodik hazánkban. A szívélyes, elvtársi légkörű meg­beszélésen tájékoztatták egymást pártjaik tevékenységéről, véleményt cseréltek a nemzetközi helyzet, a kommunista és munkásmozgalom időszerű kérdéseiről és a két párt közötti együttműködésről. A szántóverseny győztesei Járási szántóversenyt ren­deztek tegnap Bolyban. Házi­gazda a bólyi Kossuth Terme­lőszövetkezet volt. Az első ka­tegória győztese Vender Adóm, a második kategória győztese Bachesz József, a harmadik ka­tegóriában Száler Zoltán ke­rült az első helyre. Mindhár­man a Bólyi Mezőgazdasági Kombinát dolgozói. Az ifjúsági első helyet Se­bes József, a lippói tsz dolgo­zója szerezte meg. A Baranya megyei Tanács külön díját Tóth Lajos, a majsi tsz dol­gozója kapta. Az Agroker Till Péternek, a szajki, Simon La­josnak, a szederkényi tsz dol­gozóinak és Skrut Józsefnek, a majsi tsz traktorosának aján­déktárgyat adott. — Jön a gyorsvonat. Az al­kotmány napi budapesti tűzi­játék után szombatról vasár­napra forduló időben 0.50 órakor a MÁV elindítja a pécsi gyorsvonatot, amely 4.25 óra­kor érkezik Pécsre. Katit, az ózdi Molnár család második gyermekét különös helyről, édes­anyja hasüregéből segítette a világra a napokban Lampé László profesz- szor. A fiatalasszonyt csak a kihordás harminchatodik hetében szállították — hasüregi terhesség gyanújával — Miskolcra, hogy progresszív betegel­látásban részesülhessen. Itt a méhen kívüli terhesség gyanúja beigazoló­dott, s Molnárnét a Debreceni Orvostudományi Egyetem Szülészeti Klini­káján sikeresen megoperálták. A hasüregben ,,rejtőző" magzat 2300 gram­mos csecsemőként jött a világra. A hozzáértők szerint Kati szerencséje, hogy csak későn fedezték fel tartózkodási helyét. A kislány egészségi álla­pota kielégítő.-----------------------------* ----------------------------------­R ekviem egy présházért A vidék ékessége volt Lány­osok nyugati határában. Ne­mes arányaival, árkádjaival, a tájba illeszkedő, szépen me­szelt falaival magára vonta a figyelmet a gyorsan robogó au­tóból. Most hatalmas törmelék­kupac, kidőlt fa éktelenkedik a zöld mező közepén. Kinek le­hetett útjába? A tulajdonos­nak? A hatóságnak? Rejtély számomra. A lánycsóki taná­cson nem tudnak a romboló buzgalom okáról, a présház lik­vidálásának tényét sem ismer­ték. Lehet, hogy valami ,,szebb", a kivagyiság ízlésének is meg­felelő házikót kíván oda te­remteni valaki? Vagy a mező- gazdasági termelés eredményes­ségéhez hiányzott az a pár négyzetméteres terület, amit a csinos építmény elfoglalt? Az inditóok majdnem mellékes. Egy újabb érték áldoztatott fel a romboló kedv oltárán. Nyu­godjék békében.-havasi — Vadgazdálkodás alapfo­kon. A MAVOSZ Baranya me­gyei Intéző Bizottsága alapfo­kú vadgazdálkodási tanfolya­mot indít szeptemberben. Je­lentkezéseket elfogadnak az intéző bizottság irodájában, Pécsett, a Petőfi Sándor u. 45. sz. alatt A rendőrség kérése A Pécs városi Rendőrkapitányság vizsgálati alosztálya eljárást foly­tat a személyi tulajdon sérelmére nagy értékre elkövetett csalás bűn­tettének alapos gyanúja miatt Csá­bi Lajos babarcszőlősi lakos ügyé­ben. Kérjük azok jelentkezését, akiktől Csábi Lajos téglabiztositás fejében, illetve tartós fogyasztási cikkek soron kívüli megszerzésére Ígéretével téglajegyet, illetve kész­pénzt vett fel. Jelentkezni lehet sze­mélyesen Pécs, Kilián Gy. u. 3. sz. ú. em. 75. sz. alatt, Írásban, vagy telefonon a 11-666 14-53-as telefon- számon. Pécsett, a Felsővámház utca 31. számú ház előtti autóbuszvárónál az úttest szélén mintegy 6—7 mé­ter hosszban az autóbuszok az asz­faltot közvetlen a járda szélére fel­nyomták, és így becslés szerint 20 centiméter magas padkát képez a járda szélén — írja Radnai J. ol­vasónk. Hozzáfűzi, ez az állapot igen veszélyes, mert nehéz az aka­dály miatt felszállni. Ez különösen vonatkozik az idős emberekre, de más személyekre is. Miután ez az eset már többször előfordult — ja­vasolja — helyes lenne, ha ezt a részt erős betonnal javítanák. Bártfai Endre, az Útfelügyelet ve­zetője meaigérte, hogy a megálló­ban a felgyűrődött aszfaltburko­latot kijavítják, az akadályokat el­hárítják. — Felújítják Komlón az ár­kádsort, amely 1938-ban épült, és a Kossuth téren ta­lálható a templom és a mú­zeum között. A városképet szépítő rekonstrukciót a Me­cseki Szénbányák Karbantartó üzemének kollektívája társa­dalmi munkában véqzi el. A tervek szerint az árkádsor fel­újításának első üteme az 1984. évi bányásznapra készül el. Kitüntetések A művelődésügyi miniszter Kiváló Munkáért kitüntetést adományozta Magyar Sándor­nak, a DDGáz vezető propa­gandistájának. Az elismerést Budapesten, a SZOT székhá­zában rendezett ünnepségen vette át. * Kitüntetéseket adtak át au­gusztus 19-én Budapesten, a TIT Országos Központjában. Márk Bertalan, a TIT megyei alelnöke a „Kiváló Munkáért”, dr. Koch József nyelvtanár pe­dig a „Miniszteri dicséret" ki­tüntetést vette át. Beiratkozások, évnyitók Tanévkezdés a Dolgozók Gimnáziumában A pécsi Dolgozók Gimnáziuma ér­tesíti hallgatóit és a beiratkozni szándékozókat a tanévkezdéssel kapcsolatos tudnivalókról. PÓTBEfRATÁS: augusztus 24-én 15—17 óráig. Beiratkozhatnak még mindazok, akik a júniusi beiratko­zást elmulasztották. Ehhez szüksé­ges az előző iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a kitöltött je­lentkezési lap és a személyi iga­zolvány. JAVÍTÓVIZSGÁK; augusztus 25-én 13 óra (Esti levelező tagozat együtt!) TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLYEK Levelező tagozat: szeptember 1- én (csütörtök) 17 óra. Esti tagozat: szeptember 2-án (péntek) 17 óra. Helye: Leöwey Gimnázium dísz­terme (a hallgatók tankönyveik árát ekkor fizethetik be, kb. 250—300 fo­rint értékben), s ekkor közöljük az első tanítási napok idejét. ÉRETTSÉGI VIZSGA (október) je­lentkezés augusztus 25—30. között (de. 9—12, és du. 13—16 óra) azok számára, akik teljes, ill. javító érettségi vizsgát kívánnak tenni. A jelentkezéshez szükséges: a tel­jes érettségi vizsgához a gimnáziu­mi bizonyítvány, egy darab 50, és egy darab 10 forintos illetékbé­lyeg. Javító érettségi esetén tan­tárgyanként 50 (teljes javító érett­ségi esetén összesen 160) forint és egy darab 10 forintos illetékbélyeg, a gimnáziumi bizonyitvány, az anya­könyvi kivonat és a személyi iga­zolvány. A Dolgozók Gimnáziuma igazgatósága Beiratkozás a Dolgozók Általános Iskolájába A pécsi Dolgozók Általános Is­kolája (Székely B. u. 19.) felvé­telt hirdet az 1983—84. tanévre az alábbi tagozatokra: 10 hónapos, 5 hónapos és alap- ismereti. A tanítás hetenként 2 tanítási nap. A beiratkozáshoz az utolsó vég­zettséget igazoló bizonyitvány és személyi igazolvány szükséges. A beiratkozások ideje: augusztus 24-töl—szeptember 2-ig, délután 2—6 óráig. Pécs, 1983. augusztus 8. Kárpáti Árpád igazgató A Széchenyi István Gimnázium és Ipari Hírközlési Szakközépiskola 1983. augusztus 28-án, délután 5 órai kezdettel tartja tanévnyitó ün­nepélyét, amelyre szeretettel meg­hívja, nappali és felnőtt tagozatos tanítványait, a kedves szülőket és volt tanítványokat. Az 1982—83-as tanév pótvizsgái nappali tagozaton augusztus 24-én, délelőtt 10 órakor, felnőtt tagoza­ton augusztus 24-én, délután 14 óra­kor kezdődnek.' HDN-előzetes Lapunk vasárnap nem jelenik meg. Olvasóink legközelebb augusztus 22-én, hétfőn a HDN-t kaphatják kézhez • „Szőlőből építek katedrálist" Kiss István szobrászművész új emlékműve Szekszárdon PANNON család, UNIVERZÁL család Gulyáslábas, csőrös tejforraló és szeletsütő Bonyhádról Fájdalomcsillapítás talpmasszázzsal Házilag is alkalmazható az ősi hindu gyógymód NYITOTT STRANDOK SZEPTEMBERBEN IS Lesz-e ismét virágos Kaposvár? • AMI A NYÁRI VASÁRRÓL MEGMARADT Mi lesz az elfekvő áruk sorsa • A PMSC SZOMBATHELYEN A labdarúaó NB I. első fordulója • Szerkesztőségi hirügyeletes vasárnap 14—18 óráig FOLDESSY DÉNES Hűeket, információkat várunk CB-készülékünkön a 25-ös csatornán. Hívószámunk Napló I. — A „Népművészet ifjú mes­terei". A pécsi Méta zenekar elnyerte a Kommunista Ifjúsá­gi Szövetség által adományo­zott, a „Népművészet ifjú mestere" címet. A kitüntetést tegnap vették át Budapesten. A Méta zenekart ma, augusz­tus 20-án, este 19 órától hall­hatjuk Pécsett. Ök muzsikálnak a Jókai téren tartandó tánc­házon.-05-07 Figyelmetlenül haladt át az út­testen — elütötte egy személyautó csütörtökön délután Szabadszentki­rály belterületén Balogh Józsefné helybeli lakosit. Az asszony nyolc napon túl gyógyuló sérülésekkel ke­rült kórházba. * Gyakorlatlan vezetés miatt szen­vedett balesetet augusztus 18-án este 7 órakor Sz. Márta 13 éves ta­nuló Mohácson. Segédmotorkeiék- párjával nekirobogott a Tolbuhin utca 3. számú ház falának, ahon­nan a mentők nyolc napon túl gyó­gyuló sérülélekkel szállították el. A Mecsek Fűszert Vállalat felvételre keres: O raktári munkára férfi és női dolgozókat # autószerelőt V targoncavezetőt # adminisztrátort # takarítót és kézbesítőt, # árukísérőt. Albérletben lakóknak hozzájárulást biztosítunk. JELENTKEZNI LEHET: MECSEK FüSZÉRT, PÉCS, MEGYERI ÚT 59., RAKTÁRBÁZIS, (MUNKAÜGY). jsssiR

Next

/
Oldalképek
Tartalom