Dunántúli Napló, 1983. március (40. évfolyam, 59-89. szám)

1983-03-12 / 70. szám

1983. március 12., szombat Dunántúli napló 13 A betegek ne terjesszék! C¥ ki) iiiZITHÉlYt* viliit A Pécs városi Tanács vb tárgyalta Tovább épül Lvov-Kertváros Lvov-Kertváros további építé­sének és a nagyárpádi város­rész kialakításának részletes rendezési tervét tárgyalta meg és hagyta jóvá tegnapi ülésén Pécs megyei város Tanácsának végrehajtó bizottsága. Lvov-Kertváros további ter­jeszkedése a tervek szerint a jelenlegi városrésztől délre, Mólom környékére összponto­sul. A részletes rendezési terv olyan 6000—8000 lakást ma­gában foglaló lakóterület ki­alakítását célozza, mely foko­zottan veszi figyelembe a szab- daltabb topográfiai viszonyo­kat, a magasszintű kertkultúrát, a városi út- és közműrendsze­rekhez való nehezebb kapcso­lódási lehetőséget. Ezzel a dif­Nőtt az influenzás fertőzöttek száma Nem járvány, kora tavaszi ismétlődés Lázcsillapité, vitamin a gyógyszer Az elmúlt hetekben zsúfolá­sig megteltek betegekkel az or­vosi rendelők. A körzeti orvo­sokat naponta 100—120 páciens keresi fel 'hasonló jellegű pa­naszokkal: magas láz, végtag­fájdalmak, elesett állapot és esetleg hasmenés. Baranya megyében Drávátok környékén észlelték először feb­ruár 14-én az influenzás beteg, ség tüneteit mely igen rövid idő alatt az egész megyére ki­terjedt. Az elmúlt héten, feb­ruár 28-a és március 6-a között megduplázódott a betegek szó. ma Baranyában. Pécsett 9731- en, Komlón 2294-en, Mohácson l2Í4-en, Siklóson 1835-en, Szi­getváron 2544-en szorultak or­vosi ápolásra. Közülük 37 beteg állapota kívánta meg a kórhá­zi gyógykezelést. Táppénzes ál. lományba vettek a megyében 6365 embert. Háromszázhar- mincöt betegnél lépett föl kü­lönböző szövődmény. Két halál­eset is történt keringési, légző, szervi alapíbetegségben szenve­dő, idős ember halt meg. Jellemző az influenzás meg­betegedések aránya a korcso­portok között; a 6—14 évesek közül 4107-en, a 19—59 évesek közül 6866-an betegedtek meg. Mivel növekedett az influen­zás betegek száma, ezért a kórházakban és klinikákon már­cius elsejétől látogatási tilalmat rendeltek el. Az adatok birtokában kérdez­tem dr. Kishonti Tibort, a KÖJÁL igazgató főorvosát, hogy Bara­nyában járvány-e az influenza? — Sok az influenzás betegek száma, de nincs járvány. A ren­delőintézetek, kórházak, klini­kák sem jelezték, hogy lenne. Szinte minden évben előfordul­nak hasonló tünetek ami nem csoda, hiszen tavaszra a szer­vezet legyengül, feléli vitamin­készletét, és kevésbé ellenálló- képes. A vírus szinte szabad utat talál magának. — Úgy tűnik, nemcsak sza­bad utat talál, hanem egyelő­re nem lehet megállítani a ter­jedését. — Erről talán leginkább a betegek tehetnék. Legfontosabb hogy aki beteg, szigorúan tart­sa be az orvos utasítását és ma­radjon otthon. Szedje a lázcsil­lapítót, hisz más hathatós gyógyszer erre a betegségre még nincs az oirvostudomány birtokában. Igyon sok folyadé­kát és igyekezzen vitamindúsan táplálkozni. Nincs értelme, hogy különböző antibiotikumokkal gyógyszerezzék magukat. Ez egy esetleges későbbi betegség ke­zelését hátráltatná, mivel a szervezetben ellenálló anyag termelődik az antibiotikumokkal szemben. A másik: most kelle­mes tavaszi idő van. A láztalan beteg esetleg úgy gondolja, hogy hasznára lehet egy kis sé­ta. Ne tegye! Mert embertár­sai között köhögésével prüszkö- lésével a levegőbe juttatja a vírusok ezreit. Végül néhány szót a gyógy­szerekről: a gyógyszertárakban minden szükséges gyógyszer megtalálható. A patikák ügye­leti szolgálata meghosszabbo­dott. Az egészségügyi szervek min. dent megtettek az influenza to­vábbterjedésének megakadá­lyozására. Most már rajtunk, egészségeseken, lábadozókon és betegeken múlik, hogy tart­suk 'be az utasításokat, és ezzel segítünk magunk is, az orvosok, egészségügyi dolgozók megso­kasodott munkáját. Ádám Erika Befalazott hintót találtak Kocsimúzeum Pécsett Egy rejtélyes hintóra buk­kantak a Pécs közelében lévő Oszögpusztán, a XVIII. századi barokk kastély rekonstrukciója közben. A romos épületet tu­lajdonosa, a Pécsi Állami Gaz­daság eredeti szépségében helyreállította, és kastélyszálló­ként nyitotta meg a vendégek előtt. A munkálatok során egy be­falazott kocsit — úgynevezett úri hintót — találtak az építők. A fa csaknem teljesen elkor­hadt, vasrészei azonban épen megmaradtak, így egy ügyes kezű idős bognár fel tudta újítani a járművet. Egyesek úgy vélik, hogy az elegáns fedeles kocsit még a hajdani földbir­tokosok, a Battyhányak hasz­nálták, mások véleménye sze­rint ezen utazott a király az egyik baranyai látogatása al­kalmával. Az állami gazdaság Görcsöny és Garé közötti me­zei útja valóban a „Királylé­nia” nevet viseli ma is, emlé­keként Ferenc József császár és király utazásának. Akárho­gyan is történt, arra nincs ma­gyarázat, hogy mikor és miért rejtették el a hintót az üszögi kastélyban. A titokzatos jármű mindenesetre egyik kiállítási darabja lesz a Pécsi Állami Gazdaság kocsimúzeumának. üszögpusztán az utóbbi évek­ben tekintélyes lovasközpont jött létre: lovasiskolával, be­mutató- és versenypályával, s a fogadó is elsősorban a lo­vagló és kocsizó vendégek szolgálatában áll. Mindezt jól kiegészíti a jövőre megnyíló kocsimúzeum, amelyet egy másfél száz éves gazdasági épületben rendeznek be. Luc Bouy Szabadság című balettjének egyik jelenete a próbate­remben. Az előtérben Tamás Gyöngyi, Hajzer Gábor és Prepeliczai Annamária. Fotó: Proksza László Próbálják a sued-estet — Te itt egy „zsöté"-t csi­nálsz, miközben kerek fényt kapsz, s ez, mint egy fényfolyo­só, követ tovább. Smüczi, te is, most itt csinálsz egy „zsö- té”-t.. . Egy sasszé, és közben* innen, kb. ebből a magasság­ból vidd a kezedet.. . („Jeté” franciául = ugrásfajta, jelen­tése kb.: megdobva.) Mari és Lala, szigorúan oldalra halad­ni! Kicsit diagonálra vetté­tek... Lala, mikor a futásból leállsz, „zsöté”, s balra rögtön így ... — hallom az instrukció­kat a színpad közepéről egy törékeny alkatú, fiatal táncmű­vésztől, aki a Pécsi Balett új műsorának asszisztenseként a balettek nagyobb részét beta­nította. A neve: Lőrincz Kata­lin. Második éve tagja a Pécsi Balettnek. Instrukcióit rendkí­vüli hajlékonysággal azonnal be is mutatja, külön-külön min­denkinek. A többiek: Prepeli­czai Annamária, Callovits Atti­la, Sólymos Pál, Baráth Ildikó, Kovács Zsuzsa, Paronai Mag­dolna, Bretus Mária, Körmendi László elmélyülten figyelik moz­dulatait, majd fölhangzik a lüktető ritmusú zene, s meg­kezdődik a Mats Ek svéd ko­reográfus Soweto c. balettjé­nek táncpróbója. Új bemutatóra készül a Pécsi Balett, a „svéd-estre”. Két svéd koreográfus, Luc Bouy és Mats Ek két-két alkotását láthatjuk majd Emlékek és látomások összefoglaló címmel. A svéd­est a Pécsi Balett „Vendég- alkotók”-sorozata keretében ke­rül bemutatásra. Mindketten a neves stockholmi együttes, a Cullberg Balett vezető művé­szei. Luc Bouy-t, aki Szabadság c. balettjét ősbemutatóra ké­szítette elő Pécsett, karácsony­tájt külön is bemutattuk. Társa, Mats Ek ottani elfoglaltságai miatt nem tudott eljönni. így két műve átvételéhez Lőrincz Kata­lin utazott Stockholmba oz el­múlt nyáron, aki Pécsre szerző­dése előtt három évadot töl­tött a Cullberg Balettnél. — Sokat konzultáltam Mats Ékkel, azután képmagnóról le­jegyeztem az egészet. Egyik műve egy duett, ami egy há­romrészes balett egyik része, lt­jukon emlék címmel. Ebben táncoltam náluk, így eleve is­mertem: a másik, amit most próbáltunk, a Soweto. 1977- ben mutatták be, s azóta is re­pertoárjukon szerepel. Ennek az összes szerepét meg kellett tanulni képmagnóról, hogy itt át tudjam adni. Mats Ek, úgy látszik, megbízott bennem, mert teljes egészében rám bízta. Té­máját illetően: egy dél-afrikai néqer gettólázadásról szól. A lehetőségekről, amelyek az itt elnyomott négerek előtt állnak: tehát nem forradalomról szól, hanem elkeseredett emberek kísérleteiről, bár a végén szü­letik köztük valamilyen egység, ami már elvezethet a forra­dalomhoz ... — Debütálásnak tekinthető ez a munkája? —■ Voltaképp igen. .. Az asz- szisztens mindiq valakinek az árnyékában működik. Itt viszont egy másfajta „szerepkörben” kell bemutatkoznom. Egyszemé­lyi irányítóként, az összes tech­nikai részletek ismeretében is. Azt akartam, hogy ne csak én gazdagodjam azáltal, hanem a táncosok és a közönség is. A táncosoknál úgy érzem, elér­tem ezt, a közönség majd ez­után ad választ. .. Tegnap déli próbájukon az est többi számait gyakorolták; Luc Bouy Szabadság c. balett­jét, amiben Lőrincz Katalin is főszerepet táncol, s A múlt öle­lése c. duettet. Premier: március 19-én este a Vígszínházban, a budapesti tavaszi fesztivál, '83 program­jában. W. E. ferenciált igényű, időben is szabadon ütemezhető magán­erős lakásépítés számára is több éves tervidőszakra bizto­sítani tudják a folyamatos, összefüggő építési területet. A több szintes lakóépületek, tár. sasházak, láncház, átriumház, sorház mellett e szerkezeti egy­ségben több alapfokú ellátást biztosító intézményt is elhelyez­nek. A beépítés lényeges ele­me a terület középvonalában vezetett észak—déli irányú gya­logosutca, mely a leendő vá­rosrész bevásárlóközpontja lesz. Érdekesség, hogy a tervben közpark létesítése is szerepel, mely egyebek közt kilátót, strandfürdőt, szánkópályát tar­talmaz. A nagyárpádi városrészben a VII—Vili. ötéves terv koncent­rált, nagy lakósűrűségű lakás­építésnek biztosít teret, amely Meszes-kelet mintegy 2000 la­kásával együtt, további 6000 lakás kialakítását teszi lehető­vé. A városrész nagysága miatt a kereskedelem és szolgáltatás középfokú ellátási szintet kí­ván. A vitában hozzászólók hang­súlyozták, hogy a rendezési terv a szükségesből, a lehetőségből és az adottságból indult ki, ugyanakkor figyelmeztetésként hangzott el, hogy ezt a tervet el kell fogadtatni a lakosság­gal. Jovasolták például, hogy a maketteket helyezzék el kira­katokba, ezzel is módot adva a nyilvánosságnak, hogy a ter­vet megismerhesse. R. N. Munkában a csányi dinnyések Országszerte munkához lát­tak a csányi vándordinnyések. A Heves megyei község lakói­nak nagy része minden év már­ciusában elhagyta otthonát, hogy a már korábban megkö­tött szerződések alapján az ország különböző vidékein hoz­zálásson a dinnyetermesztés tennivalóihoz. Ez a széles körű vállalkozás szinte egyedülálló a kertészeti szakmában. A februári tél késleltette a dinnyeültetvények előkészítését, ezért most, hogy az idő alkal­mas a talajmunkák megkezdé­sére, megélénkült az élet a dinnyeföldeken. A magvakat a fóliasátrakban mór elvetették, a szabadba majd a palántákat ültetik ki. Heves megye számos termelőszövetkezetében száz­kétszáz hektáron is termesztik a dinnyét, a hevesi Rákóczi Termelőszövetkezetben pedig mintegy félezer hektáron. A csányi dinnyések a megye határán túl megtalálhatók az Alföldön, a Tisza mentén és a Dunántúlon egyaránt. Az idén — Csány község vezetőinek tájékoztatása szerint — ismét nagy kedv mutatkozik a diny- nyetermesztésre. Jelzi ezt, hogy Csány község lakosságának több mint egyharmada — fel­nőttek és fiatalok egyaránt — teherautókra pakolt. A dinnyés családok gyerme­kei közül csak az iskolás korú apróságok maradtak otthon, az idősek gondjaira bízva. Nyáron a gyerekek többsége is szüleik után megy, így a szakmát a vakáció alatt megtanulják. Az idők során nagyot vál­tozott a dinnyések nyári élet­módja: régen a hatalmas táb­lák szélén felépített földkuny­hókban laktak. Ma már a leg­többjük előregyártott elemek­ből összeállítható víkendházat épít fel, vagy kényelmes lakó­kocsi az ideiglenes otthonuk a dinnyeültetvényeken, ahol ta­vasztól őszig legalább hat hó­napot töltenek kertészkedéssel a vetéstől, palántázástól a ter­més értékesítéséig. FILMJEGYZET % vészi 56-ban? Másról szól ez a film, nem ezerkilencszózötvenhatról — noha akkor és Magyarországon játszódik a cselekménye. Sán­dor Pál Szerencsés Dánieljével 1956. december 5-én ismerke­dünk meg, s elkísérjük a nyu­gati határig, meg vissza. Más­ról, mégis egészen másról szól a Szerencsés Dániel című új magyar film, mint ahogy nem a velszi bárdokról szólt a A walesi bárdok sem. Ami (mégis) ötvenhat ebben a filmben, az merészen szelíd, félénken bátor, elhallgatásosan szókimondó, főképpen pedig árnyaltan sablonos. Az árnyalt sablon pedig tűnhet allegóriá­nak, jelképnek, szimbólumnak az esztétizáló számára, de ak­kor is csak sablon a randa­arcú ávós, az értelmes tekinte­tű értelmiségi, a hisztérikus kis­polgár, a hőzöngő huligán és a sötétben bújkáló ellenforra­dalmár .. . Csak hogy lássuk, kivel van hősünk körülvéve! Aki szintén körülnéz, s úgy dönt, ha ezek disszidálnak, akkor ő marad. Mert Szerencsés Dániel is disz- szidálni készül, anyja biztatá­sára, barátja vonzására és sze­relmének követésére. Anyja azért küldi, mert egy zsidónak ez az ország eddig csak disz­kriminációt nyújtott, barátja azért vonzza, mert az sorkatona­ként átállt a „felkelők" olda­lára, s vesztesként távoznia kell, szerelmét azért követi, mert még nem teljesedett be érzelmük, s erre legalkalma­sabb egy határ menti szálloda. A fiú, Szerencsés Dániel egé­szen december 5-ig csak szem­lélődő, ekkor kényszerítik ki be­lőle a körülmények, hogy vala­milyen formában vállalja ön­magát: asszimilálódjon-e, vagy sem, s ha igen, akkor hogyan; vállalja-e hazájának az orszá­got, ahol eddig élt; és benne milyennek magát? Olyan kérdések ezek, melyről előbb-utóbb mindenkinek dön­tenie kell. Ezért nem „ötvenha- tós” film a Szerencsés Dániel. 1956 ebben a történetben csu­pán dramaturgiai kulissza, ki­élezett helyzet, ami kikénysze­ríti a döntést: a nyugodt idők kedveznek a halogatásnak, ami azonban mindig tragédiá­hoz vezet, ha előbb nem, ak­kor a következő kiélezett hely­zetben. Az egyén élete tele van ki­élezett helyzetekkel, csak leg­följebb nem akar tudomást venni róla — ezért is történnek emberi drámák, tragédiák gya­korta még „békeidőben” is. Iz­galmas téma, kár, hogy Sándor RáI nagyon is elrejtette ezt 1956 és hősének zsidóvolta mö­gé. Szerencsés Dániel végül is nem néz szembe származásá­val, sorsával, magával, orszá­gával: úgy sodródik, hogy sod­ródása vállalásnak tűnik, úgy asszimilálódik, hogy megkülön­böztesse őt beilleszkedése, úgy vállalja a hazát, hogy elhatá­rolja magát tőle. Ez azonban egy műalkotásnak nem ered­ménye lehet, hanem kiinduló­pontja. Ha mondandójában nem tetszik e jól elkészített film, akkor azért nem, mert mintha-film. Mintha 1956-ról szólna, de nem arról, mintha önmagának és a haza vállalásáról szólna, de Dániel nem választ, erről szó sincs. S erről éppen Sándor Pál figyelmeztet bennünket: Szerencsés Dánielt egy nagy, vörös csillag (egy mozdony orrán) tolja vissza szülővárosá­ba. Miről szól hát e film, Sándor Pál? Merthogy A walesi bár- dokat tudjuk. Bodó László

Next

/
Oldalképek
Tartalom