Dunántúli Napló, 1982. augusztus (39. évfolyam, 209-238. szám)

1982-08-01 / 209. szám

1982. augusztus 1., vasárnap Dunántúli napló 5 unsaRiunpi niinGAZini Humanizálni a teret Ócsai Károly szobrai József Attila-i ifjúkor. Szülőt- lenség. Intézetek egymásután, ja. Aztán: két év a csepeli Jó­zsef Attila Intézetben. Itt kez­dődik meg az intenzív ismer­kedés nagy költőnk szellemi örökségével, hogy a kapcsolat azután szinte egy életen át tartson. Ócsai Károly azt mondja: egész ifjúsága József Attila szellemében telt el. Leg­utóbbi József Attila szobrát József Etelka avatta fel tavaly Pusztaszabolcson. A „Duná­nál" című szobra Szárszón, egy másik József Attila szobra a Petőfi Irodalmi Múzeumban van. Hallgatva öt, nézve a vil­lányi munkáját nekem mégis egy Füst Milán verssor jut eszembe: „...rajtad feledtem szomorú szemeimet: vigaszta­lan örökkévalóság!" Mert Ócsai valamiképpen az ember­telen örökkévalót akarja hu­manizálni. — Nem reménytelen ez a vállalkozás? — Gyermekkorom óta monu­mentális szobrász akartam len­ni. És most? Úgy érzem ma­gam, mint az az építész, aki élete nagy álmaként színházat szeretett volna építeni és vég­re megépíthetett egy családi házat. A nagy méretek, a nagy kőtömbök szinte áthidalhatat­lan technikai és anyagi gáta­kat állítanak a legtöbb szob­rász elé. Sokan azt hiszik, ne­künk semmi megvenni egy nagy követ, hiszen anyagi­lag . . . De hagyjuk. Villány többek között azért is vonzott, mert itt kipróbálhattam vala­mit, ami már 1973 óta foglal­koztat. Ócsai Károly a szobrászat mellett esztétikát, művészettör­ténetet és sok egyebet tanult. Mondanivalóját most ennek megfelelően, teoretikus meg­közelítésben folytatja. — Régóta foglalkoztat a szobor, a plasztika szerepe a mai térben, a mai • világban. Abból kell kiindulni, hogy a klasszikus építészet tektonikus, mondhatni ardhitektonikus volt. Követ kőre rakó... A szobor ezzel szemben monolitikus, az­az egy tömbből készült alko­tás volt. Ma az építészet vette át a plasztikus alakítás funk­cióját. A klasszikusan tagolt épület önmagában nem volt szobrászi értékű. Ott egy szo­bor igen nagy hatású lehe­tett ... A mai építészeti tér­alakítás már szobrászi alakítás. Nyilvánvaló, hogy itt egy szo­bor más funkciójú. A mai épü­leteknél már egy oszlop is szobrászati hatást kelthet. Most szerintem itt az a feladat, hogy a plasztikusan alakított épület elé egy tektonikusán felépített szobor kerüljön. A szobor a ri­degség mellett a mozdulatlan­ságot is feloldhatja. A mai, plasztikus építészet — szem­ben a klasszikussal •— mellőzi az időbeliséget. Az épületek olyanok, mintha egy bizonyos pillanatban, egy darabban tet­ték volna le őket valahová. A zárt geometriai elemekből ál­ló, modern épületek a teret is kizárják önmagukból. És mivel a mozgás: tér-idő, ezt a dina­mizmust egy monolitikus szo­bor aligha képes érzékeltetni, így itt én most egy hatvan fo­kos dőlésszögű tetraéder-okta­éder kombinációt szerettem vol­na kipróbálni. Ez a kombináció akarva-akartlan a mozgást is tartalmazza. Jól tudom, ez a rendszer egy kicsit kemény és hideg, mint a kristályvilág, mint a kozmosz ... A mai em­ber ebbe a világba került és nem nagyon jól érzi magát ebben a világban. Ezért huma­nizálni kell a környezetet. — Tehát egy kristálymerev­séggel szembe kell állítani egy másfajta kristálymerevséget? — így is lehet mondani, de hangsúlyozni kell, hogy az ál­talunk megformált szerkezet a mi akaratunk szerint alakul. Most, hogy az embernek a természet helyett a makrokoz- mosz lett az ellenfele, és mi­vel borzasztóan hideggé és ri­deggé vált a természet helyé­be lépett mesterséges környe­zet, most, hogy az ember ál­tal alkotott világ egyre ember­telenebbnek érződik, nem a követ, a szobrászati anyagot kell emberformájúvó faragni, hanem ezt a rendkívül szigorú emberi környezetet kell megkí­sérelni humanizálni. — Ebből a szempontból si­keresnek tekinti villányi mun­káját? — Sajnos nem. A méretek. az időbeli és egyéb kötöttsé­gek nem tették lehetővé, hogy gondölatmenetemet kibonta­koztassam. Erre évek kellettek volna. Mindenesetre megcsi­náltam a szobrot, amelynek alapterülete 15 négyzetméter és 40—50 centiméter magas elemekből áll. Sajnos ezeknek az elemeknek az előállítása igen bonyolult, azért is értem be ennyivel ... A szobor cí­me: Saturnália. Funkcióját te­kintve tulajdonképpen egy asz­tal, amit padok vesznek körül. Szimbolikájából a legnyilván­valóbb talán az, hogy az ide leülőket mintegy megkínálom a művészettel. Mindezen téri, filozofikus és egyéb előzmé­nyek után a látogató számára bizonnyal az a fontos, hogy ráülhet a szoborra. A szobor viszont magába fogadja, kö­rülöleli a benne helyet foglaló embert, egyesítve benne a ter­mészetes és mesterséges struk­túrák egymásbafonódásának hatását. Véletlenül megtudtam, hogy Ócsai Károly kiválóan ért a ke­rámiához. Az építészek, belső- építészek egyik mai nagy gond­ja a sokszorosítható és válto­zatosan felhasználható térele­mek problémája. — Nem kellene ezeket a térelemeket elkészíteni, kerá­miából is és kipróbálni, ho­gyan viselkednek sokszorosított formában? — Ez nem rossz gondolat. Talán egyszer a kerámiaszim- pozionon sikerül ilyen eleme­ket készítenem és akkor vilá­gosabbá válhat mindaz, amit az itt készített munkámmal és azzal, amit vele kapcsolatban elmondtam, érzékeltetni sze­rettem volna. Bebesi Károly Rend és harmónia Nyolcvan éve született Medveczky Jenő A művészet és a képzelet kö­zéppontjában az ember áll! — hangoztatta nemegyszer mun­kássága során Medveczky Jenő festőművész, akinek most, júli­us 30-án emlékeztünk születé­sének 80. évfordulójára. Legjellegzetesebb munkái­ban végig követhető ars poeti­cája. Gazdag életművet ha­gyott hátra, amikor tizenhárom évvel ezelőtt 'meghalt. Nagyobb része figurális kompozíció. Az örök anya—gyermek-ábrázolás, amely egész pályafutásán vé­gigkísérte, a nagyméretű stran­dolok, a lüktető ritmusú labdá- zók, a hajrázó lovasok dina­mizmusa, ritmikája kivétel nél­kül erről tesznek tanúbizonysá­got. A művész Savnikon született, egy nyugtalan természetű, foly­tonos változatosságra törekvő uradalmi kertész első gyerme­keként. A család minden két— három évben máshová került, a gyorsan szaporodó gyerekhad — három testvére volt az élénk szellemű, mozgékony kisfiúnak — így mindig más és más is­kolába kényszerült járni. Az elsőszülött fiú apja szárnyaló fantáziáját örökölte, mély be­nyomást tett rá a folyton vál­tozó környezet. Főként a lova­kat szerette nézni, elgyönyör­ködött mozgásuk harmóniájá­ban, vágtatcsuk szépségében, izmaik feszülésében. Szinte ösz­tönösen hatott rá a környezet és ez arra késztette, hogy meg­próbálja krétával megörökíteni a benne kavargó látványt. Ju­tott belőle a kerítésre, a ház falára, a nehezen szerzett pa­pírdarabokra, mámorosán raj­zolt, aminek az atyai pofonok sem tudtak gátat vetni. Még valami izgatta a fantáziáját a cseperedő gyereknek: a színek, amelyek apja kezenyomán a virágágyakban tobzódtak. A színek egymással való viszonya egész életében, munkásságá­ban foglalkoztatta: tanulmá­nyokat írt, színkorongokat ké­szített, új színskálát próbált ki­alakítani, megsokszorozni az alapszíneket, kerülni az olcsó színhatásokat. Ezt tudatosan fejlesztette magában, olcsó kockás füzetekbe jegyezte fel­fedezéseit, amelyeknek későbbi pályafutásában jól hasznát tudta venni. Az első világháború idején Szolnokon élt a család. Itt ha­diérettségizett, s már tizennyolc éves korában tudatosan készült arra, hogy festő lesz. Kiváló rajztudása, élénk szelleme húz­ta át a más tárgyak buktatóin,* monomóniásan fejlesztette rajz­készségét,' művészeti tájékozott­ságát. Megszerzett minden ilyen tárgyú könyvet, tanul­mányt, s Szolnokon ez nem volt nehéz, mert már akkor ha­gyományai voltak az ottani mű­vésztelepnek, ahol Fényes Adolf Medveczky Jenő műtermében mellett jó néhány festőművész élt és dolgozott. Medveczky azonban valami mást akart, valami újabbat, valami alkatához közelebb ál­lót. Pénz és támogatás nélkül nekivágott hát a főváros „meg­hódításának". Fedelet és némi kosztot egyik nagynénjétől ka­pott átmenetileg, amíg a főis­kolára be nem került. Az igazi nyomor évei csak ezután kö­vetkeztek: a háború utáni sze­génységben a mai . Epreskert­ben kapott néhány tehetséges vidéki növendék szerény lehe­tőséget arra, hogy egy üres tanteremben, szalmazsákos vas­ágyakon, meghúzza magát. Ezt a nyomortanyót „zseni­magazinnak” nevezték. Itt húz­ta meg magát a fiatal Barcsay Jenő, Erdei Dezső, a szobrász­növendék, Patkó Károly, a tra­gikusan korán elhunyt festő­művész, Medveczky és mások. Hogy miből éltek? Kézimunkakereskedőknek úgy­nevezett kongréanyagra festet­tek virágokat, állatokat, min­dent, amit az akkori ízlés meg­kívánt. A kapott pénzen festé­ket, vásznat papírt vásároltak, sonkakövérjét, liptói túrót, no meg kenyeret. Olcsót és lakta­tót. Feszítette őket a tudás vá­gya, művészekké akartak válni. Ez valamennyiüknek, aki a „zsenimagazinban" élt egy ide­ig sikerült is. Medveczky Jenő Vaszary János növendéke lett. Tisztelte mesterét, de más utakra vá­gyott. Vaszary, aki jó pedagó­gus volt, már másodéves korá­ban külön műtermet és modell- számlát biztosított tehetséges tanítványának, ám kikötötte, hogy nem korrigálja többé, menjen a maga útján. Medveczky már főiskolás ko­rában bizonyított: sikerrel sze­repelt tárlatokon, izmos tehet­sége feltűnt a kritikusoknak. Az első elismerő kritikát Mihályfi Ernőtől kapta, és párizsi ösz­töndíjak, az Allami-dij (az ak­kori), a Ferenc József-díj, a KÚT és a Szinyey Merse Tár­saság díjai követték egymást; halála évében Munkácsy-díjjal tüntették ki. Az útkeresés, a továbblépés igénye egészen haláláig sar­kallta, nem maradt meg kez­deti stílusánál. Babitsnak az a mondása volt arc poeticája, amely a művészet lényegéről így szól: „Modern az a művé­szet, amelyben az egész múlt benne rejlik, és még egy ki­csi !" Ezt a „még egy kicsit" kí­vánta hozzátenni a magáéból Medveczky Jenő, aki írásban és műben egyaránt azt váltot­ta, hogy a művészet egyetemes céljainak eléréséhez nélkülöz­hetetlen a mesterség klasszikus hagyományainak ismerete, a szakmai tudás birtoklása, a harmónia, a rend igénye. Egy 1948-ban írott levelében Med­veczky szellemi ősei közé so­rolja Berzsenyit és Babitsot, az „igazi” Kernstokot, Pátzay Pált és Kmetty Jánost. Devecseri Gábor fordításá­nak ihletésére született meg lliász-sorozata tíz év munkájá­val. Nem bízta meg vele sen­ki, de élete végéig dolgozott a nagy művön állhatatosan, a költőbarát biztatására, taná­csára. A harmincnyolc kép és a hetven körüli grafika a Ma­gyar Nemzeti Galéria tulajdo­na. Ide kerültek Matisse-i hangvételű tájai, csendéletei, ágaskodó, vágtázó lovai, szá­mos önarcképe, amelyek a de­koratív formát és a tiszta szí­nek iránti vonzalmát őrzik. A nyolcvan évvel ezelőtt szü­letett művésznek halála óta Budapesten és vidéken nyolc kiállítása volt, többek között Szolnokon, Szentesen, Nyírbá­torban. Két—három Medveczky- kép csaknem valamennyi na­gyobb vidéki múzeum anyagá­ban helyet kapott. Fehér Rózsa A jövő világénak kísérleti modellje Nyitás élőn az EPCOT-CENTER Még plasztikfóliában: távvezé­relt dinoszauruszok Megvalósul Walt Disney ál­ma. A Miki egér szülőjének volt álma a mesevilág és a legmodernebb technika össze­kapcsolásával olyan látványos­ságot létrehozni, amely felöleli a világ fejlődését napjainkig, s bemutatja, hogy él majd az emberiség az ezredfordulón. A kizárólag szórakoztató céllal épült Disneylandnek addig is évi tízmillió látogatója volt. Az új floridai látványosság célja azonban: „szórakoztatva taní­tani". Az EPCOT-CENTER (EP- COT: EXPERIMENTAL PROTO­TYPE COMMUNITY OF TO­MORROW A jövő világának kísérleti modellje) méretei le- nyügözőek: kétmillió négyzet- méter, nem kevesebb, mint 1 milliárd dollárba kerül majd. A szabadidőpark megnyitását októberre tervezik. Valamiféle állandó világkiál­lítás lesz ez, amely két futu* risztikus épületkomplexumban mutatja majd be Földünk múlt­ját és jövőjét. Az utazás az EPCOT jelképének tekinthető „Föld űrhajónál” kezdődik. Ez nem más, mint egy 45 méter átmérőjű óriás alumíniumgömb, amely a bejárat fölött hat acéloszlopon nyugszik. A gömb belsejében „időgépek", komp­uter vezényelte gondolák viszik majd a látogatókat az embe­riség születésétől a történelem különböző korszakain keresztül a 2000. esztendőig. Az „Energia Univerzum"-ban a Föld keletkezésével ismerked­hetünk. „Működő" vulkánok mellett haladnak majd el a gondolák, amelyek füstölnek és „valódi" (igaz: hideg) lávát köpködnek. Komputerrel „üze­melő" dinoszauruszokkal is ta­lálkozhatunk, láthatjuk, hogy az őserdők fái miként süllyed­nek el és váltak szénné, hogy fedezik fei és termelik ki az olajat s természetesen eljutunk az atomerőig. Az óriási csarnok teteje 80 000 napelemből áll, amelyek a floridai klímának köszönhetően az egész létesít­ményt ellátják árammal. Az egyik leglátványosabb az „Új Horizont"-pavilon, amely víz alatti világot mutat be. Itt távvezérelt tengeralattjáróval utazhatunk, és megismerjük, hogy a jövőben hogyan élnek és dolgoznak majd hosszú ide­ig az emberek a tengerfené­ken. A „Jövő viláqa” egy mes­terséges ló mellett húzódik, amelyen hajóval átkelve a „vi­lág a kirakatban" nevű rész­legben „egyetlen napon” egy angliai vendéglőben étkezhe­tünk. Velencében sétálhatunk, német „vurstot” és sramli-zenét élvezhetünk, megismerhetjük Kanada nagyságát, a kínai fal hosszát, ihatunk egy csésze te­át japán pagodában, majd megtekinthetünk Mexikóban egy maya piramist. E költői világ közepén Ame­rika nemzetei tek 350 éves tör­ténetével ismerkedhetünk, nem is akármilyen módon: Mark Twain és Benjamin Franklin folytat majd távvezérelt beszél­getést az Újvilág históriájáról. Gáti István A szabadidőpark jelképe: a 45 méter átmérőjű aluminiumgömb . (Fotók: STERN - KS)

Next

/
Oldalképek
Tartalom