Dunántúli Napló, 1982. július (39. évfolyam, 178-208. szám)

1982-07-01 / 178. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XXXIX. évfolyam, 178. szám 1982. július 1., csütörtök Ara: 1,40 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja A tartalomból: Mikor követelhet vissza a biztosító? (6. oldal) ♦ Mundial (8. oldal) Készülődik a Pécsi Nyári Színház (3. oldal) Megkülönböztetett figyele Az Ércbánya Vállalat lakásépítési programjának megfelelően a Zsolt utcában a Mecsek oldalá­ban épül harminckét lakás, harmincegy garáztsal. A három háromszintes épületet 1984 végére adják át. Erb János felvétele Tanácsok az ércbányászokért Tervszerű, sokoldalú segítség Számvetés a Baranya megyei Tanács vb-ülésén M it tesznek a tanácsok az ércbányászokért? Sokat, hiszen a bányászat felvirágzása mindig is szorosan összekapcsoló­dott és egyet jelentett Pécs és Baranya fejlődésével. A megkü­lönböztetett figyelem jele, hoe|y — rendhagyó módon — a Ba­ranya megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága ülésén is számba vet­ték és tárgyaltak a tanácsi segítségről, a további feladatokról. Az alapos, sokak közreműködésével készült jelentést a tegnapi ülésen Horváth Lajos megyei tanácselnök terjesztette a végrehajtó bizottság elé. Mindenekelőtt ' sommásan megállapították: az uránbányá­szat termelése, fejlesztése, va­lamint a bányászattal összefüg­gő tanácsi feladatok teljesítése az elmúlt időszakban tervszerű volt. Kiemelten foglalkoztak a dolgozók lakásviszonyainak ja­vításával. A vállalat fejlődésé­hez elengedhetetlen a bányász- lakás-építési akció következetes végrehajtása. A VI. ötéves terv­időszakban 550 telepszerű, több szintes uránércbányász lakás épül, 490 Pécsett, 60 Szentlőrincen. Ugyanakkor a terv 215 ércbá­nyász családi ház megépítésé­vel is számol, amihez a tanács területet biztosít. Patacson ha­marosan megkezdődhet a terü­letelőkészítés, ezenkívül Orfűn és Pellérden ajánlottak fel tel­keket. A közlekedés, a kereskedelmi ellátás és a szolgáltatások fej­lesztésében is figyelemmel vol­tak az ércbányászok igényeire. Ami a további terveket illeti, például a siklósi városrészben a hatodik ötéves tervidőszakban további 8000 négyzetméternyi hálózatbővítést irányzott elő a kereskedelem. A bányászok lak­ta településeken a szolgáltatás­fejlesztési alapból támogatott beruházások eredményeként ki­épült a jobb közérzetet bizto­sító szolgáltatóhálózat, melynek szerényebb mérvű bővítésére, korszerűsítésére továbbra is gondolnak. A tanács kérésére a posta megvizsgálta az ércbá­nyászok lakta területek távköz­lésének helyzetét. Időközben ja­vult a telefonellátottság, elké­szült a hálózat a patacsi lakó­telepen is, ugyanitt, továbbá a Fülemüle utcai lakótelepen ut­cai nyilvános telefont is felsze­relnek. Elkészült a szentlőrinci ércbányász lakótelep nyilvános távbeszélő állomása megépíté­sének terve is, a pénz előrelát­hatóan a jövő évben rendelke­zésre áll. A bányászok művelődése, szakmai képzése biztosított. To­vább szeretnék javítani az egészségügyi ellátást. Az óvo­dák változatlanul zsúfoltak, ezért a hatodik ötéves tervidő­szakban Pécsett 800, Szentlő­rincen 100 férőhelyes fejlesz­tést terveznek. Hasonlóan szű­kös az általános iskolai ellátott­ság, így Pécsett 52, Szentlőrin­cen 4 osztályterem megépíté­sére kerül sor. A legvitatottabb kérdés a végrehajtó bizottsági ülésen a bányászatban megrokkant, csökkent munkaképességűek rehabilitációja volt. Sajnos a hatályos jogszabályok nem ösz­tönzik a csökkent munkaképes­ségűek újbóli munkába állítá­sát. Az ülésen elhangzott: a jogszabály módosításának kér­dése még az idén a kormány elé kerül, ezzel kapcsolatban Baranya is megteszi a maga javaslatait, továbbá a tanácsok a jövőben még behatóbban kí­vánnak foglalkozni a csökkent munkaképességűek elhelyezésé- sével. A végrehajtó bizottsági ülésen a határozati javaslatok­ban az ércbányászok további hathatós segítését helyezték ki­látásba. Miklósvári Zoltán Magyarországra látogat a Francia Köztársaság elnöke Kádár Jánosnak, a Ma­gyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága első titkárának és Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének meghívására Francois Mitterrand, a Fran­cia Köztársaság elnöke jú­lius 7—9. között hivatalos látogatást tesz a Magyar Népköztársaságban. Francia szocialista ifjúsági küldöttség Budapesten A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságának meghívására szerdán Budapestre érke­zett a Francia Szocialista Ifjúsági Mozgalom küldött­sége. A delegáció meg­kezdte tárgyalásait a KISZ KB vezetőivel, a két szerve­zet közötti kapcsolatokról, együttműködésük fejleszté­sének lehetőségeiről. Pjotr Gyemicsev szerdai programja Kádár János fogadta a szovjet vendéget Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára szerdán a KB székhá­zában fogadta Pjotr Gyemi- csevet, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagját, kul­turális minisztert, aki a ma­gyar-szovjet kormányközi kulturális együttműködési bi­zottság XVIII. ülésszaka al­kalmából tartózkodik Buda­pesten. A szívélyes, baráti légkörű találkozón vélemény- cserét folytattak a magyar- szovjet párt- és államközi kapcsolatok, a két ország kö­zötti sokoldalú együttműkö­dés időszerű kérdéseirők A magyar—szovjet kormány­közi kulturális együttműködé­si bizottság 18. ülésszakán részt vevő szovjet delegáció, amelyet Pjotr Gyemicsev, az SZKP KB Politikai Bizottsá­gának póttagja, kulturális miniszter vezet, szerdán dél­után Dunavarsányba, a Pe­tőfi Termelőszövetkezetbe lá­togatott. Elkísérte a vendége­ket Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára. * A delegációt Dunavarsány- ban Cservenka Ferencné, a Pest megyei Pártbizottság el­ső titkára és Mondok Pál, a megyei tanács elnöke fo­gadta. Trgsser Pál, a Petőfi Tsz el­nöke adott tájékoztatást a 6400 hektáron gazdálkodó szövetkezet munkájáról. A gazdaság az elmúlt esztendő­ben növelte árbevételét, s a tervezettnél 10 százalékkal nagyobb nyereséget ért el. Különösen figyelemre méltó eredményeket mutattak fel a tejtermelésben, a gazdaság szakosított tehenészetében - ahol csaknem 1300 állatot tartanak -, az egy tehénre jutó tejhozam meghaladja az 5500 litert. A vendégek ez­után határszemlére indultak, megtekintették azt a búza­táblát, ahol az aratást meg­előzően éppen a napokban tartották az első próbavágá­sokat. A delegáció tagjai megtekintették a szövetkezet szakosított tehenészeti tele­pét, majd egy háztáji gaz­daságot kerestek fel. A láto­gatás végén megszemlélték a szövetkezet nyúltelepét, ahol 14 000 tenyészállatot tartanak, s ahonnan évente mintegy 3000 tonna vágónyu- lat exportálnak. Magyar—malaysiai tárgyalások Tan Sri Muhammad Ghazali Bin Shafie, Malaysia külügymi­nisztere, aki Púja Frigyes kül­ügyminiszter meghívására, hiva­talos látogatáson tartózkodik hazánkban, szerdán megkoszo­rúzta a magyar hősök emlék­művét. Ezt követően a Külügy­minisztériumban megkezdődtek a hivatalos magyar—malaysiai tárgyalások. A két külügyminisz­ter áttekintette a kétoldalú kap­csolatok alakulását, valamint a kölcsönös érdeklődésre számot tartó nemzetközi kérdéseket. A megbeszélésen részt vett Deb­receni István, hazánk Kuala Lumpurba akkreditált nagyköve­te, valamint Khalid Bin Abdul Karim, Malaysia varsói nagykö­vete, A vendéget délután hivatalá­ban fogadta Faluvégi Lajos mi­niszterelnök-helyettes, az Orszá­gos Tervhivatal elnöke. A meg­beszélésen jelen volt Házi Ven­cel külügyminiszter-helyettes. A malaysiai diplomácia vezetője ezután találkozott Veress Péter külkereskedelmi miniszterrel és Rabi Béla ipari minisztériumi ál­lamtitkárral. Tan Sri Muhammad Ghazali Bin Shafie este megtekintette a KISZ Központi Művészegyüttes műsorát. Pécsett, a Fekete Gyémánt tér lakásainak telj'es felújítását, korszerűsítését kezdték el a tavalyi év­ben, mely 1985-ig folyamatosan készül. Eddig 66 lakás felújítását fejezték be a pécsváradi ÉSZKV dolgozói. Képünkön a műszakilag tegnap átadott épület. Fotó: Kopjár Géza Ma próbaüzem Vezetékes ivóvizet kap Vasas I. és Vasas II. Komló évek óta vízgondokkal küszködik. Végleges megoldást a Mohácsról Vasason keresztül érkező Duna-víz jelenti a kom­lói és vasasi fogyasztóknok. Két éve kezdte el a Pécsi Víz­mű és a MÉLYÉPTERV a kivi­teli tervek készítését. Ezek szerint a 6-os út és a régi 6-os út mentén húzódik majd az a 600-as vízvezeték, amellyel sikerül egyúttal meg­oldani a vasasi problémát is. Vasas l-en és Vasas ll-n jelen­leg részben a bányától, rész­ben egyedi úton nyerik a vizet. Az elmúlt évben a Vasas l-i ál­talános iskola ivóvizében a nitráttartalom értéke megha­ladta a megengedettet. A Pé­csi Vízmű ezért tartálykocsival kétnaponta hét köbméter vizet szállít az itt élő csecsemők és iskoláskorúak ellátására. Idén tovább növekedett a gond. Vasas II. környékén is romlott a víz minősége. Úgy megnőtt a nitráttartalom, hogy alkalmatlannak bizonyult a cse­csemők táplálására. A szülők kannákban, edényekben Pécs­ről hordják a megfelelő, egész­séges ivóvizet. Természetes, hogy ez a megoldás méltán kelt felzúdulást a szülők köré­ben. Többször szóvá tették, hogy a Vasas l-et ellátó tar­tálykocsi hozzájuk is vihetne vizet. Örömmel mondhatjuk, hogy már csak napok kérdése, és hozzájuk is eljut az egészséges, jó minőségű ivóvíz, méghozzá vezetéken keresztül. Elkészült ugyanis a Pécs—Komlói regio­nális rendszer üszögtől Vasas ll-ig terjedő szakasza. A 600- as vezetéket a Vasas ll-i bekö­tő útig kiépítették. Innen egy 300-as vezeték halod tovább az 500 köbméteres ellennyomó medencéig, mely Vasas II. fö­lött helyezkedik el. Ebből ága­zik el a Petőfi aknáig egy 250- es vízvezeték. Ennek, és a Szénbánya meglévő 200 köb­méteres ivóvíztárolójának, va­lamint a Szénbánya által már korábban épített és Komló Ili­as aknáig húzódó 150-es veze­téknek a felhasználásával két­szeri átemeléssel juttatják el a vizet a komlói fogyasztóknak. Július első napjaiban meg­indul a vízszolgáltatás Komlóra és Vasasra. A próbaüzem ma kezdődik. Ezt követően év vé­géig a Vasas ll-t Vasas l-gyel összekötő úttal párhuzamosan épül egy 200 milliméteres ivó­víz gerincvezeték is, mely a Vasas l-et ellátó rendszer alapja lesz. A regionális rend­szer szakaszait a DÉLVIÉP, a Pécsi és megyei Vízmű, vala­mint a Mecseki Szénbányák építette. Az építési költség több mint 136 millió forint. A rendszert a Baranya megyei Vízmű üzemelteti majd. Adóm Erika

Next

/
Oldalképek
Tartalom