Dunántúli Napló, 1982. június (39. évfolyam, 148-177. szám)

1982-06-01 / 148. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XXXIX. évfolyam, 148. szám 1982. június 1., kedd Ara: 1,40 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja A tartalomból: Barangolások Brazíliában (2. oldal) ♦ fson mit csinál? > (3. oldal) ♦ • Ki Az utakon Lesz-e díszítőkő a gránitból? (6. oldal) (Tudósítás a 3. oldalon) Megnőtt a kisiparosok vállalkozó kedve Szolgáltatóházat avattak Pécsett Fényképész, fodrász, szabó, háztartási gépjavító részleg Pécs, június 3—i\.m Pannónia mezőgazdasági napok Hazai és jugoszláv előadók Segítenek a patronáló vállalatok Nyári tatarozás az óvodákban, bölcsődékben A pécsi óvodákban és bölcső­dékben a július és augusztus a nyári nagytatarozós időszaka, amely igazodik a beiratkozások rendjéhez. Az óvodákba május 31-től június 4-ig lehet jelent­kezni, s június 21-én függesztik ki a felvettek névsorát. A negyvenhét pécsi óvodá­ban általában kettő-négy hétig tart a tatarozás, de a zárvatar- tás időpontját úgy egyeztették, hogy az egy körzetben lévő in­tézmények között mindig üzemel egy óvoda, s fogadja azokat a gyermekeket, akiket szülei nem tudnak elhelyezni. A legtöbb óvodában a szoká­sos festést-mázolást végzik, s a költségeket az intézmények­nek maguknak kell kigazdál­kodni. Ezért jelentős az a se­gítség, amit a patronáló válla­latok, brigádok nyújtanak. így mindössze tízezer forintba kerül a tatarozás, ha valamelyik cég­nél rendelik meg, három-négy- szer ennyibe. A pécsi óvodák nyolcvan százalékát rendszere­sen segíti egy-egy szocialista brigád. Sajnos, a Ivov-kertvárosi intézmények mostohagyerekek, nem találtak még patronálóra. Bizonyára a szülőket is ér­dekli, hol végeznek nagyobb felújítási munkákat. Ezekre ter­mészetesen nem elegendő a két-háromhetes tatarozósi szü­net, így a 39-es dandár úti óvo­dában most fejezték be a víz­vezeték felújítását, a mosdók csempézését. A Táncsics Mihály úti intézményben is építkeznek: öltöző-mosdó készül a gyere­keknek és az itt dolgozóknak. A József Attila utcai óvodában szeretnék megoldani a világítás korszerűsítését, és a tető felújí­tását. A Nagy Jenő utcai óvodá­ban a fűtés megoldása komoly feladat idén: eddig a műszaki főiskola kazánja látta el az in­tézményt, de ezt át kell építeni, nem bírja a megterhelést. Bővítették a Karikás Frigyes utcai óvodát. A MÉV Munkásla­kás Építő Szövetkezete szolgála­ti lakásból épített foglalkoztató­kat. Az új termeket június 1-én adják át. Elmondjuk még, hogy megszüntetik az Anna utcai in­tézményt. mert ide költöznek a nyári színház irodái. A gyere­keket az Aradi vértanúk úti, és a belvárosi óvodában fogadják. A bölcsődei beiratkozások az óvodai jelentkezések rendjét kö­vetik, mert az a gyakorlat, hogy azokat a kicsiket, akik szeptem­ber után töltik be a három évet, s nem tudják felvenni valame­lyik óvodába, bölcsődében el­helyezik őket. Ezért a bölcsődé­be az óvodai értesítések után július 1-ig lehet jelentkezni, s a felvételikről két héten belül döntenek a bizottságok. A tizeijjfiyolc pécsi bölcsőde előnyös helyzetben van, mert szinte valamennyi intézményben segítenek a patronálok a nyári nagytakarításban. Baranya megye harmadik, Pécs második kisipari szolgál­tatóházát avatták tegnap dél­előtt Pécsett, a dr. Veress End­re és a Megyeri út sarkán. Az itt lévő négy kisiparos — fény­képész, női-férfi fodrász, férfi szabó, háztartási gépjavító — már fogadja a megrendelőket, hozzájárulva a város szélesebb és jobb szolgáltatási ellátásá­hoz. Országos szinten a lakosság­nak nyújtott szolgáltatások kö­zel felét a kisipar végzi, míg Pé­csett ez az arány csak 20—25 százalékos. A minőségi ellátás javítására ad reményt az a tény, hogy fellendült a vállalkozási kedv: az utóbbi 5 hónap alatt kétszáz iparjogosítványt kértek pécsi kisiparosok, és így létszá­muk megközelíti a 1500 főt. * A kisipari szolgáltatóház épí­tésének ötlete a HNF területi fórumán lakossági kérésként, a környék jobb ellátását sürgetve hangzott el. A felvetés nyomán a Városi Tanács, a KlOSZ-szal együtt pártfogolta a gondola­tot; a tanács kijelölte az építé­si területet, a KIOSZ olyan vál­lalkozókat keresett, akik szíve­sen nyitnának saját üzletet. A 190 négyzetméter alapterületű szolgáltatóház építése 1980-ban kezdődött és a vállalkozók OTP- kölcsönből, saját pénzből, illet­ve kétkezi munkával teremtették meg üzlethelyiségeiket. Segítet­te őket az OTP —, a tanács és a KIOSZ javaslatára — egyedi elbírálás alapján a szokásos­nál nagyobb kölcsönt kaptak. (Ennek helyességét azóta a gyakorlat is igazolta, hiszen 1982-ben felemelték a műhelyek létesítéséhez adható kölcsönök felső határát. A környezetbe il­lő, mutatós épület Sik László és Kirtz János tervező, illetve több kisiparos — Hermann József kő­műves, Pozsega István, Keller Henrik ács, Ámán József bádo­gos munkáját dicséri. Mind a négy üzlethelyiség hangulatos vendégfogadóra, il­letve az emeleten lévő műhely­re oszlik. (Kivétel a fodrászat, ahol a földszinten a női, az emeleten a férfi részleg üze­mel.) Jó ízlés, egyszerűség jel­lemzi a belső berendezést. Hadd mondjuk el, kik azok, akik fejenként 400—400 ezer fo­rinttal - kölcsön és saját tőke - beszálltak a szolgáltatóház építésébe. Kovács Gyula fény­képész, aki a szombat, vasár­napi szünnapot kivéve, naponta 7-től 12-ig és 14-től 18 óráig tart nyitva, Szél István fodrász, aki családtagjaival együtt szer­dán és csütörtökön 8-tól 18-ig, pénteken és szombaton 7-től 13 óráig fogadja a vendégeket. Pálfi Imre férfiszabó, aki dél­előtt 8-tól 12-ig, délután 13-tól 17-ig, szombaton 8-tól 12-ig várja a megrendelőket és Prat- ner Ferenc háztartási gépjaví­tó, aki 7-től 12-ig, délután 13- tól 17-ig, szombatonként 7-től 12-ig tart nyitva. A szolgáltatóház ilyen össze­fogással .való felépítése szerte a megyében követésre méltó. T. É. Havasi Ferenc fogadta L. Szmirnovot Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a KS titkára hétfőn a KB székházában fogadta Leonyid Szmirnovot, a Szovjetunió Minisztertaná­csának elnökhelyettesét, és szívélyes, elvtársi légkörű eszmecserét folytatott vele az. országaink együttműkö­dését érintő időszerű kér­désekről. A találkozón je­len volt Vlagyimir Bazovsz- kij, a Szovjetunió magyar- országi nagykövete. Leonyid Szmirnov ma­gyarországi tartózkodása során megbeszélést folyta­tott Marjai József minisz­terelnök-helyettessel, a Ma­gyar-Szovjet Gazdasági és Műszaki-Tudományos Együttműködési Bizottság magyar társelnökével és Méhes Lajos ipari minisz­terrel. A szovjet miniszterelnök­helyettes meglátogatott több ipari és mezőgazda­sági üzemet is. Az ország minden részéből, s a Baranya-Szlavónia együttmű­ködés keretében, a szomszédos Jugoszláviából is várnak részt­vevőket az idei Pannónia mező- gazdasági napokra, amelyeket dr. Soós Gábor, mezőgazdasági éS élelmezésügyi államtitkár nyit meg június 3-án, 9.30-kor Pécsett, az Építők szálló nagy­termében. A rendezők, a Baranya me­gyei Tanács vb mezőgazdasági és élelmezésügyi osztálya, a Magyar Agrártudományi Egye­sület Baranya megyei Szerveze­te és a TIT mezőgazdasági és élelmezésügyi szakosztálya, cél­ja: az országos célkitűzések ke­retében, Baranya valóságán ke­resztül bemutatni a mezőgazda- sági termelésfejlesztés új útjait. Harmadikén délelőtt a meg­nyitót követően, dr. Biró Ferenc, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem rektora tart előadást a gazdasági növekedés új voná­sairól a mezőgazdaságban. Majd dr. Márton Jánosnak, az Agrárgazdasági Kutató Intézet igazgatójának előadása követ­kezik, címe: „Vállalatok a gaz­dasági reform előtt és után”. Az első nap záróelőadását dr. Győrlty Béla, a Martonvásári Mezőgazdasági Kutató Intézet igazgatója tartja „Genetika és agrotechnikai haladás a kuko­ricatermesztésben” címmel. Délután üzemlátogatásokra, szakmai bemutatókra kerül sor. A résztvevők egyik csoportja a baksai Ezüstkalász Termelőszö­vetkezetbe látogat el, ahol meg­tekintik a baromfikeltetőt, a vázfehérjegyártó üzemet, tanul­mányozzák a kisüzemi. állattar­tást és a fólia alatti zöldségter­melést. Az állattenyésztés iránt érdeklődők a Bólyi Mezőgazda- sági Kombinát csipőteleki 1200 férőhelyes tehenészeti telepét és a higtrágyakezelés bólyi módszerét tekintik meg. A nö­vénytermesztési eredmények iránt érdeklődők határszemlén vesznek részt a Bólyi Mezőgaz­dasági Kombinátban és a szaj- ki Béke Tsz-ben. Megtekintik a búza-, kukorica-, cukorrépa- és szójatáblákat, majd a HUNGA- ROSEED működéséről hallgat­nak meg tájékoztatást a kombi­nát vetőmagüzemében. Június 4-én Pécsett az Építők szálló előadótermeiben szekció­ülésekkel folytatódik a program. Az üzemszervezési szekcióban dr. Misi Sándor, a MÉM főosz­tályvezetője az alaptevékenysé­gen kívüli tevékenység helyéről az üzemi szervezetben, dr. Bú­zás Gyula, a Keszthelyi Agrár- tudományi Egyetem tanszékve­zető tanára az anyagi érde­keltségi rendszer fejlesztésének tendenciáiról és tapasztalatai­ról tart előadást. Korreferensek: Banic Stevo okleveles agrár­mérnök, aki a Baranya-Szlavó­nia területén működő kisgazda­ságok kooperációiról, Fenyvesi Károly, a baksai Ezüstkalász Tsz elnöke a kiscsoportos munka­díjazási módszer eredményeiről ad tájékoztatást. Az állattenyésztési szekció­ban dr. Csomós Zoltán, a MÉM mezőgazdasági főosztályvezető­helyettese Szarvasmarhatenyész­tésünk időszerű kérdéseiről, dr, Munkácsy László, a TAURINA Közös Vállalat igazgatója, a szakosodott nagyüzemi szarvas­marhatenyésztés tartástechnoló­giái kérdéseiről és a fejlesztési lehetőségről tart előadást. Korreferensek: Vukasinovic Si­ma okleveles közgazdász, aki a szlavóniai egyéni kisszövetkeze­tek tejtermeléséről, dr. Biró Ist­ván, a budapesti OTÁF igazga­tója a tejirányú szakosodás eredményeiről és további lehe­tőségeiről szól. A növénytermesztési szekció­ban dr. Kovács István, a MÉM mezőgazdasági főosztályvezető­je „A gabonatermesztés fejlesz­tése a VI. ötéves tervben" cím­mel, dr. Szabó Miklós, az Or­szágos Fajtaminősítő Tanács fő­osztályvezetője „A fajták szere­pe a gabonatermesztésben” címmel tart előadást. Korrefe­rensek: dr. Segetlia Dorge, a Beljei Kombinát igazgatója, a nedves kukorica tartósításáról, tárolásáról és felhasználásáról Husti Mihály, a szajki Béke Tsz főagronómusa, a tartósan ma­gas búzatermések elérésének feltételeiről ad tájékoztatást. A szekcióülések után ismét közös plenáris üléssel folytató­dik, majd összefoglalóval és zárszóval fejeződik be a kétna­pos szakmai tanácskozás. — Rné — G. M. Ma a déli órákban adják át a 6/A út újmecsekalja—pellérdi szakaszát Cseri László felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom