Dunántúli Napló, 1982. május (39. évfolyam, 118-147. szám)

1982-05-12 / 128. szám

e Dunántúli napló 1982. május 12., szerda mm Elkésett interjú Weichinger Károly KossutNíjas építésszel Újsághír: február 20-án H éves korában elhunyt Weichinger Ká­roly Kossuth-dijas építész a Bu­dapesti Műszaki Egyetem nyugal­mazott tanszékvezető tanára. Olvasom az egyik lapban megjelent nekrológot, amiből megtudni, bogy Weichinger Ká­roly egész életútja az új építész- generációk nevelésének a szol­gálatában állt, óm építészként viszonylag keveset alkotott. Szá­mos tervpályázaton nyert dijat — soha meg nem valósult al­kotások terveivel. Amikor még aktív korában szeretett volna ki­törni a tanársággal járó korlá­tok közül, hogy élete utolsó sza­kaszában gazdag tapasztalatait a gyakorlatban hasznosítsa, az illetékes felettes azzal tartotta vissza, hogy „ön csak tanítson, nekünk az mindennél többet ér —" Weichinger Károly a két há­ború közti időben pécsi építész­nek számított: alkotásainak ja­va része itt valósult meg, s mun­kásságának az emlékét őrzi a város mai szerkezete is. Ö ké­szítette (Dörre Endrével közö­sen) Pécs első városrendezési tervét, ő tervezte a Pálos-temp­lomot és a temetői Szent Mihály kápolnát, ő adta meg a Széche­nyi térnek a mai formáját, ő alakította ki a Magaslati utat... Évekkel ezelőtt mindezekre emlékező beszélgetés lehetősé­gét kerestem vele. Ö éppen be­tegeskedett, ezért a találkozás csak nehezen jött létre. Végül is a Budapesti Műszaki Egye­temen találkoztunk a Dunára néző kis szobában, amit az egyetem biztosított a számára, hiszen nyugdíjasként is aktív résztvevője volt az egyetemi munkának. Törékeny kis öreg­embert ismertem meg a szemé­lyében, aki hallatlan szellemi frisseséggel idézett fel régi pé­csi emlékeket. Számomra na­gyon érdekes volt ez a beszél­getés, ám feldolgozott formá­ban mégsem jelent meg azóta sem; az egyéb feladatok egyre távolabb sodorták a témától az újságírót, aki utóbb aztán már le is tett az interjú megírásáról. Most mégis előszedtem a régi jegyzeteket, felelevenítendő a hajdani beszélgetést, immáron Weidhinger Károly búcsújaként a várostól. (Először a városrendezési terv­ről beszélgettünk, ami az akkori Pécs számára különleges újdon­ságnak számított) — Ez a terv a város egész területére vonatkozott, amelyhez az alapot az adta, hogy az egyetem elhelyezésére nagyobb építkezéseket terveztek. Annak A Pálos templom és környéke idején az építészeti tudást és az esztétikumot helyeztük elő­térbe. Ma viszont úgy kell meg­szervezni egy városépítést, egy városrendezést, ahogy a szob­rász is megcsinálja a szobrát. Az agyag nem áll meg önma­gában. ezért fémvázat kell hozzá készíteni, azaz meg kell csinálni a csontozatot. Ugyan­így a várostervezésnél is előbb az egészséges útháló­zatot kell megalkotni. Per­sze akkoriban az útnak nem volt még olyan jelentősége, mint ma. Volt talán száz autó az akkori Pécsett? __Ki gon­d olt volna akkor arra, hogy egy olyan kisvárosban, amilyen Pécs is volt, szélesebb utakat épít­sünk? (Később a Weichinger—Dörre féle rendelési termi eai pécsi építészekkel beszélgetve az de­rült ki, hogy a tervet áttanulmá­nyozva annak sok ajánlását még ma is hasznosítani lehet. A be­szélgetés következő részében a Széchenyi tér került szóba. Az in­dok: akkoriban vetődött fel a bel­városi rekonsbukcxá kapcsán a tér esetlegeii átrendezésének a gon­dolata.) — Emlékszem rá. az volt a kitűzött cél. hogy legyen a vá­rosnak egy olyan tere. ahol szí­vesen tartózkodnak az emberek, s ami a meglévőnél kevésbé lej­tős. A város valamiféle fórumot képzelt el, és igen határozottan megkövetelte, hogy ezt a fóru­mot valami abronccsal vegyük körül. A fórumnak szánt belső teret semmiképpen sem akar­tam nagyon besüllyeszteni, de minél vízszintesebbre akartam formálni. Az abroncs a teret övező támfal lett, amit fent a dzsámihoz vezető lépcsősor vál­tott fel, lent pedig teljesen nyit­va hagytam. Az igazság az, hogy a fórum-jelleget az ab­roncs nélkül is biztosíthattuk volna, sőt egy kertészeti meg­oldás talán kevésbé merevítet­te volna le a teret Az egész­nek a megvalósítása sajnos nem az én elképzelésem szerint tör­tént s az idő engem igazolt: maga a támfal kemény kőből készült a fedlapokat pedig jó­val puhább kőből faragták, ez ellentmond minden logikának. (Megjegyezte, hogy ha napi­rendié kerül, szívesen segítene tanácsaival a tér korszerűsítésé­ben, bár — és ezt nagyon határo­zottan hangsúlyozta — a szint­különbség rnegtoi thaló, sőt meg­tartandó. Ezután a Magaslati óba terelődött a sző.) — Ennek a kialakítása 1935- ben került napirendre. Nagyon gyönyörű volt a terület, csodá­latosan szép kilátással. A város nagyszerű látványt nyújtott on­nan. A gondot az okozta, hogy a terület szőlőkkel volt foglalt, és a feltárás során nagyon erős érdekeltségekkel kellett megküz­deni. A rendezési terv elkészült. Nendwich polgármester el is fo­gadta, Makai főispán viszont az érdekeltek egyike, hónapokig még csak nem is fogadta a kö­szönésemet. Az út aztán mégis megvalósult, én pedig most már csak azt sajnálom, hogy az utóbbi évtizedekben beépült a déli oldala is és a páratlanul szép kilátás, aminek az érdeké­ben pedig megszületett az út, szinte teljesen elveszett... (Nagy szeretettel beszélt leg­kedvesebb pécsi munkájáról, a Pálos-templomról, ami — így fo­galmazott — „most is nagyon tét stör nekem”. Ez kézenfekvővé tet­te a kérdést (amire egyébként azóta már születtek igenlő váló­nak), miszerint a két háború kö­zött született építészeti alkotások­ból lehet-e műemlék.) — A háború előtt még az volt az uralkodó nézet, hogy az az igazi műemlék, ami az illető kor tiszta stílusában épült. Azóta ez a nézet mór változott, és ma már bizonyos mértékig a szecessziós épületeket is megbecsüljük. Ez azt jelenti tehát, hogy a sze­cessziót művészettörténeti kor­nak tekintjük, bár amit létreho­zott, az voltaképpen csak epi­dermisz, hiszen igazi tartalmi változás nincs mögötte. Idóbb hoztuk hát a határt, és ma már a századelő épületeinek az ér­tékesebbjét is a műemlékek kö­zé soroljuk. Vannak városok, ahol az első világháború előtt épült házsorokat tartanak meg úgy, hogy a belsőket korszerű­sítik. Óvatosabban kell tehát a két háború között épült dolgok­hoz is nyúlni, hiszen talán csak az utókor tud róluk érdemben dönteni. (Mint tudjuk, azóta megszüle­tett az űzi. helyi védettség fogal­ma, amit elsősorban a történelmi belvárosban kívánnak alkalmazni. Csakhogy említettek, az újabbak éppen a belvároson kívül van­nak -----A beszélgetés a továb­b iakban kötetlenebbé vált. Wei­ch inger Károly akkori tevékenysé­géről beszélt, s elmondta: egyike volt azoknak, „kik Pátzay Pállal együtt felemelték a szavukat a Hiltonnak a vár történelmi-műem­léki környezetébe telepítése ellen. Rezignál tan fűzte hozzá: ered­— Ugyanis beteges baboná­nak tartom az ilyeneknek az építését. Különösen a maga- sabbja egyenesen beletenyerel a kialakult, megszokott város­sziluettbe. Persze az igazi gond nem ez. A magas házakban la­kók állandó feszültségben élnek, szinte rettegést jelent lemenni, felmenni még akkor is, ha mű­ködik a lift. (Azóta — mint tudjuk — a mo- gasházak építését valóbon leállí­tották, legújabban pedig a közép­magas épületek építését is erősen korlátozni akarják. A beszélgetés végén mintegy búcsúzóul egy ér­dekes gondolatot feszegetett.) — Az építész művészi munkát végez — ezt is várja el tőle mindenki —, de érdekes módon mégsem illeti meg őt az a szer­zői jog, ami védené a művét. A kész tervhez háborítatlanul nyúlhat hozzá mindenki (a le- silányítók nevét nem őrzi meg □z utókor!) és az elkészült mű­vön is kedvére változtathat min­denki, az építésznek pedig bele kell ebbe törődnie ... Hársfai István Jövőre emlékeznek meg Jávorka Sándor neves flóra­kutató születésének 100. év-, fordulójáról. Ennek jegyé­ben két éve Jávorka Sándor- dijat alapított a Magyar Biológiai Társaság, amelyet mindig egy, a botanikában kiváló eredményt felmutató kutató kap meg. Ezúttal, az aiapítós óta másodikként a Pécsett élő 75 éves dr. Hor­váth A. Olivér részesült a magas kitüntetésben, aki épp fél évszázada kutatja a Me­csek flóráját. A pécsi tudóst Jávorka Sándor indította el a pályá­ján a harmincas évek ele­jén, amik >r a Nagy Lajos Gimnázium természetrajz ta­náraként felkereste, hogy se­gítségét kérje a múlt száza­di Majer Móricz-féle herbá­rium rendezéséhez. A ta­nács az volt, hogy ne csak rendezze, de egészítse ki az anyagot, vagyis kezdje meg még behatóbban a Mecsek Emlékek Jávorka Sándor flórakutatóról teljes kutatását A Nemzeti Múzeum Növénytárának ek­kor már Európa-hirű geobo­tanikusa bízott a lelkes pé­csi kollégában és annyira megerősödött ez a szakmai, majd emberbarát: kötődés, hogy a Mecsek és környéké­nek a kutatásával ő maga sose foglalkozott Tisztelet­ben tartották egymás kuta­tóterületét. Jávorka csak egyszer jött le Sellyére, hogy a Dráva-sik réti füveit vizs­gálja. Együtt többször jártak be terepet, így a zalaszentgróti ősgesztenyésben, Balaton-fel- vidéken. Őrségben. Az utób­bi helyen a láprétek növény­világával ismerkedtek, s együtt találták meg a rovar­évá harmatfüvet. A leghosz- szabb gyűjtőútjuk egy hóna­pig tartott Kolibica kiinduló állomással, amikor a Besz­tercei-havasok teljes flóráját feldolgozták. Mindegyik nö­vényből két példányt présel­tek le, és az egyik herbári­um a Nemzeti Múzeum Nö­vénytárába került, de aztán eltűnt a második világhábo­rúban. A másik és most már egyetlen gyűjtemény jelenleg Pécsett van. Horváth A. Olivér Buda­pesten minden évben felke­reste Jávorka Sándort, aki­nek még az első találkozá­sukkor megígérte, hogy hozzá hasonlóan, önzetlenül pártfogolja a fiatal tehetsé­geket. ígéretéhez hű maradt. Csuti J. HH Tanalmáayek Pécs város törtéietébfl A szabad királyi város rang­jára emelkedés 200. évfor­dulóján, 1980. november 14- én rendezett 2. várostörténeti konferencia anyagát, a leg­újabb kutatások eredményeit a Baranya megyei Levéltár Sándor László szerkesztésében megjelentette. A megjelenítés, a borító és a tipográfiai terv Borsy Károly munkája. A fotó­kat Keresztény János, Nádor Katalin és Steurer Ferenc ké­szítették. A kötethez írt elősza­vában dr. Fehér István érté­kelő sorait Komlódi Józselné tanácselnök-helyettes ünnepi megnyitójában a történelmi jelen és a múlt viszonyára utalva az elmúlt két évszázad eredményeit vázolta és szólt a mai nemzedék feladatairól. Az igen rangos előadások sorát az időközben váratlanul elhunyt Ruzsás Lajos nyitotta meg. Kállay István szerint Mária Terézia várospolitikáját pénz­ügyi érdekek határozták meg. A kincstári bevételeket az or­szággyűlés ellenállása miatt csak a szabad királyi városok számának emelésével lehetett emelni. Mivel Baranyában ilyen város nem volt, Bellye fejlesztését tervezte. A szüksé­ges feltételek hiánya miatt esett Pécsre a választás. Csizmadia Andor a szaba­dalomlevél 22 pontja elemzé­sével részletesen ismerteti a város jogállását. Bevezetőként vázolja az országgyűlésnek és a királynőnek ellentétes felfo­gását. Megállapítja, hogy a szabadalomlevél aláírásával az uralkoáónő tulajdonképpen átlépte hatáskörét. Benda Kálmán a magyar ja­kobinus mozgalom szétzúzása utáni vizsgálati anyagot is­mertetve arra következtet, hogy Pécsett és környékén ismerték a „jakobinus kátét”. Kijelenti, hogy Pécsett erős értelmiségi bázisa lehetett a forradalmi eszméknek. Tényként említi, hogy a város ellenzékiségéért súlyosan meglakolt. Tímár György a privilégium­levél egyes, máig ható kérdé­seit tárgyalja, miután kifejtette annak publikációs múltját. Be­jelenti, h'ogy a teljes szöveg­nek magyarra fordítását első­ként Sándor Lászlóval közö­sen elvégezték. Az előadás idején kéziratban, azóta a Ba­ranyai Helytörténetírás 1980. évi számában tanulmányozha­tó. Sándor László a szabada­lomlevelet külső ismertetőjelek alapján ismerteti. Leírja a könyv alakú diplomát, a város cimerképét és annak kördíszí­tését, az uralkodónő pecsétjét. Az előbbieket színes nyoma­ton, az utóbbit fekete-fehér fotón be is mutatja. Kanyar Józsel a Dél-Dunán- túl népoktatási és közművelő­dési kérdéseit vizsgálja 1777— 1868-ig terjedően. Bizonyítja területünk hátrányos helyzetét Észak-Dunántúllal szemben a fő- és középiskolázás területén, a népiskolák alapításában. Ugyanezt találja a nyomdákat és kiadványokat illetően is. Vörös Károly a város helyét keresi a 20. század eleji ma­gyar városhálózatban. A pri­vilégiumlevelet a polgári fej­lődéshez mór nem tartja ele­gendőnek. Látványosan rang­sorolja a megyei városokat. Pécs a középső helyet foglal­ja köztük el. A városfejlesztő erők jelenlétét állapítja meg. Korreferátumában Mándoki László 18. századi adatokat adott a pécsi céhekről. Meg­állapítja, hogy a város fejlő­désének kovászai voltak. Sarosácz György ismerteti Nikola Tordinacnak, a pécsi bosnyókok népdalgyűjtőjének életrajzát és munkásságát, a „Horvát népszokások, népda­lok és népmesék” c. kéziratát. Szita János a kezdődő pol­gári fejlődés két jogintézmé­nyét, a betáblázást és a csőd­eljárást tárgyalja. A város ta­nácsa, bár erre joga még nem volt, mindkettőt meglehetősen korán alkalmazta, elősegítve ezzel gazdasági fejlődését. Nagy Lajos a régészeti ku­tatások eddigi lehetőségeit és eredményeit vázolja. Felhívja a figyelmet a római város alap­falainak a veszélyeztetettségé­re. A leletmentések során elő­került középkori emlékek alap­ján több kérdést megválaszol. Kajtár István 1780-tól a sza­badságharcig terjedően a ki­váltsággal járó önkormányzati szervekben és a városigazga­tásban kereste a demokratiz­mus jegyeit. Megállapítja, hogy a város viszonylagos egy­sége felbomlott, a hatalom a tanácsi oligarchia kezébe ke­rült. Kiss Géza a szabadsághar­cot megelőző hét évtized hely- ismereti irodalmát tekintette át. Részletesen ismerteti ki­bontakozásának periódusait, akadályait, a megjelent mun­kákat. Szkladányi Péter a királyi főgimnáziumnak a zenei éle­tét kutatta a 19. század első felének jellemzésére. Megálla­pítja, hogy nem egy jó hangú kórus létrehozása, hanem az együtténeklés volt a cél. Az iskolán kívüli zenés és táncos szórakozást tiltották. Bezerédy Győző adatokat közöl Pécs 1944 november 29-én bekövetkezett felszaba­dulásáról. Két kérdésre keresi és találja meg a választ: Csak­ugyan fél nap alatt szabadult fel a város? Minek köszönheti, hogy szinte sérüléseket sem okozott a front átvonulása? Pécs történeti irodalma je­lentős, jól gondozott munká­val gyarapodott. Várjuk az 1984 őszére jelzett folytatást. Dr. Füzes Miklós Pécs őrzi a keze nyomai

Next

/
Oldalképek
Tartalom